Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Nieuwe looproute spoorover­bouwing sta­tion Zaandam

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Vanaf maandag 20 mei is de nieuwe looproute over de spoorover­bouwing bij sta­tion Zaan­dam geopend. Op dat moment wordt de loop­brug, die op dit moment de sta­tion­shal verbindt met de Houtveld­wegz­i­jde, afges­loten. Tegelijk­er­tijd ope­nen de eerste winkels in de Zaanse huis­jes op de spooroverbouwing.
Maandagocht­end 20 mei delen pro­motiemedew­erk­ers stroop­wafels uit om de reizigers te bedanken voor hun geduld tij­dens de werkzaamheden.
Sinds het voor­jaar van 2018 wordt gew­erkt aan de nieuwe fiets– en voet­gangersverbind­ing bij sta­tion Zaan­dam. Deze nieuwe spoorover­bouwing vormt de verbind­ing tussen oost en west. De route sluit aan op het Stad­huis­plein en de Houtveld­weg. Naast de bouw van deze nieuwe verbind­ing wordt ook het sta­tion gemod­erniseerd en wor­den de winkels verplaatst.

spooroverbouwing

Een bruggetje vanaf de Zuiddijk

Een vraag van onze lezer.
bruggetjeEen foto van een bruggetje vanaf de Zuid­dijk over de dijk­sloot.
Wie kan ons dit vertellen welke brug dit was?
Ben Bonte dacht bij het sluispad.
Als u het weet, wilt u het dan doorgeven aan ons? Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Gratis excur­sie naar een Kun­st­stof Sor­teer Instal­latie
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Afval schei­den, waar doen we dat eigen­lijk voor en wat gebeurt er eigen­lijk met plas­tic afval? Dat kun­nen mensen van de Kun­st­stof Sor­teer Instal­latie (KSI) in Heeren­veen vertellen. Op 25 mei 2019 organ­iseert de gemeente Zaanstad samen met HVC een excur­sie naar de KSI.
En inwon­ers uit Zaanstad kun­nen gratis mee! Mensen die zich aan­melden kun­nen ont­dekken wat er met hun geschei­den huishoudelijk afval gebeurt.

Een Zaans huisje voor de groene vingers van het Volkspark

Pers­bericht
containerhuisjeIn het Volkspark aan de Provin­cialeweg te Zaan­dam is een Zaans houten huisje geplaatst over de opslag­con­tainer van Sticht­ing Vrien­den van het Volkspark. Het ini­ti­atief komt van de Zaanse Uitdag­ing, een sticht­ing dat maatschap­pelijke ini­ti­atieven met ges­loten beurs kop­pelt aan het bedrijfsleven.
Wethouder Songül Mut­luer knipt met een heggen­schaar geheel in stijl het rood-​wit-​blauwe lint door. „De con­tainer was een spreek­wo­ordelijke doorn in het oog tussen al dit mooie groen, maar het Zaanse huisje laat het Volkspark nog meer opbloeien. Ik bewon­der de geza­men­lijke inzet van iedereen die heeft bijge­dra­gen. Een mooi voor­beeld voor de stad.”
Het houten huisje heeft een uilennestkast, is gebouwd door jon­geren van vako­plei­d­ing Bouw­mensen Ken­nemer­land Zaanstreek Water­land en geschilderd door vri­jwilligers van Vrien­den van het Volkspark. Er zijn geen mate­ri­aalkosten berek­end en de zelfs de verf is gespon­sord door Goglio North­ern Europe, geves­tigd naast het Volkspark.
Voor de buurt, door de buurt
Het eigen ini­ti­atief — voor de buurt, door de buurt — is vanaf het begin af aan typ­isch voor het Volkspark. In 1890 schonk de plaat­selijke houthande­laar Cor­nelis Corver van Wessem het park aan de inwon­ers, ter gele­gen­heid van zijn 40 jarig huwelijk.
Sinds­dien en tot op de dag van van­daag wor­den regel­matig activiteiten geor­gan­iseerd om buurtgenoten samen te bren­gen. Daar­bij was de con­tainer de laat­ste tijd het cen­trale punt voor al het (tuin)materiaal en de plek om koffie te zetten. Het func­tionele kri­jgt nu dus ook een mooie visuele waarde voor het park.

Posi­tieve uitkomst voorkeur­salter­natief aan­pak ver­keers­druk Thorbeckeweg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
VThorbeckewegerbe­ter­ing doorstro­ming van fiets, bus en auto in Zaandam-​Zuid
De planstudie naar het voor­lop­ige voorkeur­salter­natief voor de aan­pak van de ver­keers­drukte in Zaandam-​Zuid is afgerond: het plan is haal­baar en betaal­baar. Het col­lege stemt in met het voorkeur­salter­natief en legt deze bin­nenkort voor aan de raad. Met dit alter­natief wordt de ver­keers­druk aangepakt, het open­baar ver­voer en het fietsver­keer ver­be­terd en de over­last voor omwo­nen­den verminderd.
De Aan­pak Ver­keers­druk Ambacht N516 Thor­beck­eweg (AVANT) is onderdeel van het mul­ti­modale mobiliteitspakket van de Cor­ri­dorstudie Amsterdam-​Hoorn (CAH). Begin maart 2019 hebben de bestu­ur­ders van gemeente Zaanstad, Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam, provin­cie Noord-​Holland en het min­is­terie van Infra­struc­tuur en Water­staat besloten om het gebied veiliger en beter bereik­baar te maken.
Onder­zoek naar ver­be­terin­gen
In 2017 en 2018 is onder­zoek gedaan naar het ver­beteren van de doorstro­ming voor het open­baar ver­voer, fietsver­keer en het autover­keer. Uit het onder­zoek is gebleken dat een com­bi­natie van maa­trege­len het meest kan­srijk is.
Het ver­beteren van de Thor­beck­eweg, de defin­i­tieve voorkeursvari­ant, betekent op hoofdli­j­nen:
- een onder­door­gang bij de Vijfhoekkruis­ing voor het oost-​west ver­keer met een kor­tere en veiligere over­steek voor fiet­sers en voet­gangers;
- een nieuwe T-​aansluiting op de Thor­beck­eweg ter hoogte van bus­brug De Vlin­der. Dit zorgt voor een cen­tralere entree van de Achter­sluis­polder voor het autover­keer en een directere en snellere verbind­ing voor gebruik­ers van het open­baar ver­voer;
- het afs­luiten van de West­kolkdijk dat ervoor zorgt ervoor dat het ver­keer op de Thor­beck­eweg naar de A8 beter doorstroomt.
Doorstro­ming in de toekomst
De Thor­beck­eweg is een belan­grijke ver­keer­sader voor grote woonge­bieden zoals Zaandam-​Zuid, Poe­len­burg en Zaandam-​Centrum, maar ook voor belan­grijke bedri­jven­ter­reinen (Hoogtij, Zuider­hout, West­er­spoor) en ontwikkel­ge­bieden (Achter­sluis­polder en Hem­brugter­rein). Filevorm­ing is nu al een prob­leem op de Thor­beck­eweg en dit zal in de toekomst alleen maar toen­e­men. Dit geldt ook voor de doorstro­ming van het open­baar ver­voer en fietsverkeer.
Wethouder Mobiliteit van de gemeente Zaanstad en lid van het Dagelijks Bestuur Ver­vo­er­re­gio, Ger­ard Slegers: “De Aan­pak Vijfhoek, Ambacht, Thor­beck­eweg is een van de vele pro­jecten die we geza­men­lijk, bin­nen het rijk en de regio, aan­pakken om de bereik­baarheid en leef­baarheid in de gehele regio te ver­beteren. We willen een stad zijn en bli­jven waar mensen met plezier wonen en werken, ook als het aan­tal inwon­ers groeit. Dit betekent dat er extra wonin­gen, nieuwe verbindin­gen en voorzienin­gen nodig zijn.”
Ver­volg AVANT
De voorkeursvari­ant wordt op dins­dag 28 mei voorgelegd aan de gemeen­ter­aad. Als zij instemt, wordt vanuit de Ver­vo­er­re­gio ges­tart met de pla­nu­itwerk­ing. Dit betekent dat het defin­i­tieve voorkeur­salter­natief wordt uit­gew­erkt tot een defin­i­tief ontwerp. Ver­vol­gens kan de aanbeste­d­ing starten. De real­isatie van het inte­grale bereik­baarhei­d­spro­ject (auto, open­baar ver­voer en fiets) is gep­land in 20212022.
Meer infor­matie en achter­grond
Bek­ijk hier meer infor­matie over de AVANT: https://​thor​beck​eweg​.zaanstad​.nl/ of op de site van de gemeente Zaanstad.

Joomla tem­plates by a4joomla