Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Tony’s Cho­colonely komt naar de Vrede, Zaanstad

Pers­bericht gemeente Zaanstad

Met hoofd­kan­toor, choco­lade­fab­riek en “expe­ri­ence”. Choco­lade­pro­du­cent wil zich ves­ti­gen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder

Tony’s Cho­colonely wil zich gaan ves­ti­gen in Zaanstad. De choco­lade­pro­du­cent wil in Pakhuis de Vrede op de Achter­sluis­polder het hoofd­kan­toor ves­ti­gen en daar­naast een choco­lade­fab­riek voor het maken van de repen gaan realis­eren. Het geheel moet voor pub­liek toe­ganke­lijk wor­den zodat bezoek­ers de hele pro­duc­tieketen van boon tot reep kun­nen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aan­jager zijn voor de trans­for­matie van de Achter­sluis­polder naar een lev­endig woon-​werkgebied.


VredeChocolonely1

Pakhuis De Vrede (foto uit archief)

‘Tony’s Cho­colonely kan een belan­grijke rol spe­len in de ontwik­kel­ing de Achter­sluis­polder en alleen al daarom juichen wij dit ini­ti­atief toe en helpen we het verder’, zegt wethouder Ger­ard Ram van MAAK.Zaanstad. ‘We hebben de ambitie om de Achter­sluis­polder te trans­formeren naar een lev­endig en stedelijk gebied voor werken en wonen. Pakhuis de Vrede zien we als een belan­grijk icoon van dit gebied. Het is een markant en zicht­baar mon­u­ment aan het Noordzeekanaal en dat moet zo bli­jven. In de plan­nen van Tony’s wordt dit beeld alleen maar sterker. We willen de oever van het Noordzeekanaal zo veel mogelijk open­baar toe­ganke­lijk maken en met de plan­nen van Tony’s kan dat. Boven­dien zorgt het plan voor werkgele­gen­heid. Een dergelijk vernieuwend en duurzaam bedrijf past bij de Zaanstreek en is een aan­winst voor onze economie’.

VredeChocolonely2Tony’s plan­nen
Tony’s heeft inmid­dels overeen­stem­ming met CTVrede over de aankoop van het Pakhuis. Het op de locatie geves­tigde con­tainer– en silobedrijf ver­huist in z’n geheel naar bedri­jven­ter­rein HoogTij. Door deze ver­huiz­ing komt niet alleen de locatie in op de Achter­sluis­polder vrij waar­door Tony’s haar plan­nen kan realis­eren, maar ook bli­jft het bedrijf CTVrede voor Zaanstad behouden.
In het pakhuis moet het hoofd­kan­toor komen. Daar­naast biedt het mogelijkhe­den voor huisvest­ing van maatschap­pelijk betrokken star­tups, een café/​restaurant, con­gres­fa­ciliteiten en leisure. Daar­naast wil Tony’s twee pro­duc­tiege­bouwen plaat­sen. Het geheel moet toe­ganke­lijk wor­den voor pub­liek zodat er jaar­lijks tussen de 250.000 en 500.000 bezoek­ers naar de expe­ri­ence kun­nen komen. Hier­door kan Tony’s zijn missie op inter­ac­tieve manier verder overdragen.

Samen op weg naar een haal­baar plan
De gemeente spant zich in om deze ontwik­kel­ing van de grond te kri­j­gen. Dat wil niet zeggen dat het pad voor het plan van Tony’s al geëf­fend is. Een eerste glob­ale onder­zoek heeft aange­toond dat het plan nog niet vol­doet aan de door de gemeente gestelde eisen. Sim­pel gezegd past het plan op dit moment pla­nol­o­gisch niet in het gebied. De gemeente en Tony’s zien echter aan­knop­ingspun­ten die het plan haal­baar maken. Daar­bij is belan­grijk om, samen met de omgev­ing, te kijken naar op welke manier de plan­nen ingepast kun­nen wor­den in het gebied.

Ver­vol­gstap­pen
Het komende zes maan­den wordt duidelijk of de komst van Tony’s Cho­colone­ley defin­i­tief mogelijk is. Daar­bij moet Tony’s vol­doen aan de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van ruimtelijke inpass­ing, beeld­kwaliteit, bereik­baarheid van het water, beperk­ing van milieuhin­der naar de omgev­ing en aan– en afvoer van goed­eren en bezoek­ers. Belan­grijk is dat het plan de trans­for­matie ver­sterkt en niet in de weg staat. Het ini­ti­atief voor verdere pla­nu­itwerk­ing ligt bij Tony’s. De gemeente onder­zoekt zelf of de gep­lande real­isatie van de fiets­brug naar Ams­ter­dam en real­isatie van een fietsveilige route over de Achter­sluis­polder kan wor­den versneld.

Foto bron Indus­triecul­tuur JustJusta.jpg

His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

In het ste­den­bouwkundig plan waar door Gemeente Zaanstad op dit moment van wordt uit­ge­gaan is nog slechts plaats voor één molen (De Zaadza­aier). Plus twee woonge­bouwen die ref­er­eren aan een molen. M.a.w. gebouwen die op een molen zouden moeten lijken.
De gemeente beschouwt onze molens namelijk als wind­tur­bines omdat er in de kap een dynamo met de as mee­draait om stroom op te wekken. Dezelfde regel­gev­ing die geldt voor de hoge stalen wind­tur­bines wordt dus ook op de Hemmes­molens toegepast:

Gevol­gen:
1. Vei­lighei­d­szones om de molens heen waarbin­nen geen won­ing­bouw mogelijk is;
2. Beperkte mogelijkhe­den voor het gebruik van de molen­schuur en molen­romp. (max­i­maal 10 mensen bin­nen een straal van 11 meter van de kap).
Hemmesplan


Plan voor de Hemmes

Een haal­baar plan die recht doet aan de geschiede­nis en de prachtige omgev­ing. Een impressie van hoe de Hemmes er uit kan komen te zien, zoals de Hemmes Groep dat voor ogen heeft, ziet u in de afbeeld­ing hierboven.

Kijk op de web­site: www​.hemmes​groep​.nl

hemmes web

Joomla tem­plates by a4joomla