Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Lekkers uit de bajes; Zui­v­ere Koffie!
Pers­bericht

bajeskoffie1Sinds enige tijd schenken wij onze koffie van bonen met de klink­ende naam ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ van het Zaanse bedrijf ‘SOCIAL IMPACT­MAKER’. Deze club biedt ex-​gedetineerden kansen om op een goede manier terug te keren in de maatschap­pij. Door ze bijvoor­beeld in de gevan­ge­nis in Zaan­dam een vak te leren als koffiebran­der of koek­jes­maker.
Bin­nen die ges­loten deuren maken ze ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ en heer­lijke ‘COOKIE VAN EIGEN DEEGH’ boterkoek en brown­ies; 100 pro­cent biol­o­gisch en fair­trade. Inmid­dels wordt er in de vrouwengevan­ge­nis in Nieuw­er­sluis ook thee gemaakt: ‘GUIL­TEA’. Met haar suc­cesvolle aan­pak zorgt het bedrijf voor een enorme ver­lag­ing in het aan­tal recidive. bajeskoffie2Hun werk wordt om die reden door het gevan­geniswezen geroemd.

Artza­anstad is een sticht­ing met een ideële doel­stelling en we vin­den maatschap­pelijke betrokken­heid van groot belang. Om het werk van SOCIAL IMPACT­MAKER te onder­s­te­unen kun je voor­taan ook in onze shop hun koffie en aan­ver­wante artike­len kopen. En heb je tij­dens je wan­del­ing over ons Hem­brugter­rein zin in een koffie dan haal je gewoon een Cof­fee– to– go!

Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

De schatkamer van de Zaan­sche Molen
Pers­bericht

Het meest zicht­bare en kost­bare bezit van De Zaan­sche Molen is natu­urlijk de col­lec­tie indus­triemolens. Min­der zicht­baar maar (bijna) even waarde­vol zijn de vijftig­duizend ‘geschiedenis­dragers’ in het archief van de vereniging.

Een col­lec­tie doc­u­menten, foto’s, films, tekenin­gen, schilder­i­jen, kaarten en boeken, die in de loop van het bestaan van de verenig­ing zijn verza­meld. Het is een ver­bor­gen schat die ligt te wachten op ont­dekking door het grote pub­liek. Het groot­ste deel van de col­lec­tie is gedig­i­taliseerd en uit­ge­breid beschreven. Ga naar www​.zaan​schemolen​.nl/​b​e​e​l​d​b​a​n​k​/ en geniet van de rijk­dom uit vroeger jaren.

ZaanseMolenteam

In de najaarsedi­tie van de Wind­brief, die uitkomt in de eerste week van sep­tem­ber, staat een uit­ge­breid ver­haal over de man­nen die het archief van de verenig­ing ontsluiten (foto v.l.n.r. Mar­tin Schaap, Gijs van Soest, Fulco Rol, Jan Klees en Sjors van Leeuwen). Mon­niken­werk, maar zij doen het met veel passie.

Krijg jij de Wind­brief nog niet op de mat? Wordt dan lid van De Zaan­sche Molen voor maar 25 euro per jaar en het prachtige blad wordt vier keer per jaar thuis bezorgd.


Regen­boog­bank voor verbind­ing in de Rosmolenwijk

Pers­bericht


RegenboogbankHoe maak je de wijk mooier?
Door aan te klop­pen met jouw buur­tidee bij Soci­aal Wijk­team Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk of Zaandam-​Zuid.
Zo werd de 71-​jarige Siep Goed­hart geholpen door het wijk­team met het ver­wezen­lijken van zijn Regen­boog­bank in de Ros­molen­wijk. Deze vrolijk gek­leurde pick­nick­tafel werd geplaatst om de verbind­ing aan te gaan met de buurt­be­won­ers. De Regen­boog­bank staat in het plantsoen­tje van de Hei­jer­mansstraat en Siep is er regel­matig te vin­den voor een praatje met een drankje of een kopje koffie en iets lekkers.

Voor het waar maken van jouw buur­tidee kijk op: www​.swt​.zaanstad​.nl

Samen een eigen kleur
Siep Goed­hart ver­huisde voor de liefde naar Zaan­dam. Toen hij daar met zijn vriend open huis hield om zijn buren te leren ken­nen, merkte hij dat dit een posi­tief effect had op iedereen. Om vaker verbind­ing te maken met zijn buurtgenoten, kwam Siep op het idee om een Regen­boog­bank in de wijk te plaat­sen. Via de gemeente kwam hij bij het Soci­aal Wijk­team terecht die hem na een gesprek over zijn idee meteen aan een bank hielp. Siep schilderde de pick­nick­tafel zelf in alle kleuren van de regen­boog en plaat­ste het onlangs in de Hei­jer­mansstraat.
Siep: “Ik wilde graag een bank in de wijk om samen te kun­nen drinken, pick­nicken en con­tact met elkaar te kun­nen maken. Regen­boogk­leuren; dat staat voor verbinden, voor over­schake­len naar de ander met een heel eigen ‘kleur’. Het is een mooie manier om samen te kun­nen zijn.”

Buur­tidee? Maak het waar!
Heb jij ook een goed idee en wil je graag finan­ciële en/​of prak­tis­che onder­s­te­un­ing van het Soci­aal Wijk­team? Kijk op de web­site van het wijk­team bij jouw in de buurt en maak jouw buur­tidee waar!
Poe­len­burg: https://​swtza​anstad​.nl/​p​o​e​l​e​n​b​u​r​g​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Pelder­sveld en Hoorn­seveld: https://​swtza​anstad​.nl/​p​e​l​d​e​r​s​v​e​l​d​-​p​l​u​s​-​h​o​o​r​n​s​e​v​e​l​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​-​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Ros­molen­wijk: https://​swtza​anstad​.nl/​r​o​s​m​o​l​e​n​w​i​j​k​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Zaandam-​Zuid: https://​swtza​anstad​.nl/​z​a​a​n​d​a​m​-​z​u​i​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/


Forbo spon­sort nieuw­bouw ZNMC

Pers­bericht


logoZNMCVorige week hebben Forbo Floor­ing en het ZNMC een spon­sorovereenkomst met elkaar afges­loten. Forbo gaat de Mar­moleumvlo­eren voor de nieuw­bouw lev­eren. Deze vlo­eren passen uit­stek­end bij het ZNMC omdat ze gemaakt wor­den van hernieuw­bare, natu­urlijke grond­stof­fen en geheel CO2-​neutraal wor­den gepro­duceerd.

De vlo­eren wor­den geleverd in Zaanse kleurt­in­ten en hebben een con­sumenten­waarde van ruim 60 duizend euro. In ruil daar­voor mag Forbo een paar keer gebruik­maken van de nieuwe ruimte, exclusief voor medew­erk­ers. Ook zal er een pre­sen­tatie wor­den ver­zorgd over Mar­moleum, zodat meer mensen bek­end wor­den met de duurzame aspecten ervan.

De overeenkomst werd getek­end door Mar­cel van den Berge (directeur Sales en Mar­ket­ing Forbo) en Paul Laport (directeur ZNMC).
Het ZNMC hoopt dat de komende tijd meer Zaanse organ­isaties en bedri­jven het nieuw­bouw­pro­ject zullen onder­s­te­unen. Het nieuwe gebouw moet een prachtige plek wor­den voor alle Zaankanters!

De Bullek­erk en het plein
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

wethMutluerTrijntjePleinOp zondag 27 juni 2021 heeft het plein voor de kerk niet alleen een nieuwe naam gekre­gen maar zijn er ook 11 nieuwe bankjes offi­cieel in gebruik genomen. De (nog) niet offi­ciële naam van het plein is omge­doopt in ‘Tri­jn­tje Jans­dochter Plein’. Tri­jn­tje is de vrouw die in 1637 door de stier op de horens werd genomen en daar­bij beviel van een kind en het leven liet. Wethouder Songül Mut­luer, die de open­ing ver­richtte zal het bij de straat­na­men­com­missie aan­hangig maken om te zien of er een offi­ciële naam­swi­jzig­ing kan komen.

De wethouder Mut­luer opent het naam­bord

Bankjes
Op het plein hebben bedri­jven, verenigin­gen en par­ti­c­ulieren bankjes gead­opteerd ter ere of ter nagedacht­e­nis aan gebeurtenis­sen of per­so­nen. De bankjes staan rond het plein en op elk bankje is een kop­eren plaatje beves­tigd met de naam van de verenig­ing of per­soon
plekkerbank
De fam­i­lie Plekker heeft een bankje gead­opteerd om de in 2019 overleden Luuk Plekker te eren. De West­z­i­jde heeft in het leven van Luuk een grote rol gespeeld. Hij zat op de lagere school in de Sta­tion­sstraat op school 9 en liep dagelijks vanaf de Wad­den­bu­urt naar school. Zijn mid­del­bare school was de HBS in de Westzijde/​hoek Ruiter­veer en met zijn huwelijk ging hij wonen in de West­z­i­jde.
En nog weer later heeft Luuk in zijn vrije tijd de hele West­z­i­jde van voor tot achter aan beide kan­ten gefo­tografeerd.
De naam en de bankjes zijn een ver­rijk­ing voor de West­z­i­jde en de stad.

Joomla tem­plates by a4joomla