Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Open­ing speel­tuin in de Kleuren­bu­urt
Van onze redac­tie, Ans Pieper.

Wat een feest was het vri­jdag 13 mei 2022 op het speelveld bij Kleur­rijk in de Kleuren­bu­urt!
Na meer dan een jaar behoor­lijke over­last is in de Kleuren­bu­urt Zuid de rio­ler­ing ver­van­gen en de open­bare ruimte opnieuw ingericht. Het is het gebied met de flats Ver­miljoen­weg en Indigos­traat en de laag­bouw daaromheen. Het gebied tussen de Bris­tol­rood­straat, De Weer, Indigos­traat, Mar­tin Luther King­weg, Omber­straat, Twiskeweg en de Vermiljoenweg.

Kleurrijk3


Wat voor de kinderen belan­grijker is: er is weer een speel­tuin aan­gelegd op het veld achter Kleur­rijk. Het is een avon­tu­urlijke speel­tuin met klim­toestellen en een kabel­baan. Er is veel groen omheen geplant. Buurt­be­won­ers en kinderen waren van te voren betrokken bij de plan­nen­mak­erij. Hoewel op de open­ingsmid­dag nog steeds met ver­baz­ing wordt gekeken naar de brede, cynisch genoemde “land­ings­baan”, een brede weg die dwars door het veld loopt van de Kon­ings­geel­straat naar de oever van de Gouw. En nog geas­fal­teerd ook. Het werd als een wan­del­paadje voorgesteld. Daar was toch niets meer tegen in te bren­gen door de bewoners.

Kleurrijk2
Het was goed weer en er waren veel belang­stel­len­den op af gekomen. Kinderen kon­den trom­me­len, apenkooien, kunst­werken maken, skeel­eren en een par­cours vol­gen met step­jes. Er wer­den zaad­bom­men gemaakt. Voor oud­eren waren er spel­let­jes bingo. Sportbedrijf Zaanstad was ook aan­wezig met infor­matie over zwem­les een andere bewegingsmogelijkheden.

kleurrijk1

De open­ing werd ver­richt door wethouder Wes­sel Bre­unesse van Kli­maatadap­tatie en buurt­be­won­ers Oktay en Dominique. Zij plant­ten fruit­boom­p­jes in een van de groen­perken. Kinderen wier­pen daar de door hun gemaakte zaadbommen.

Een lange rij stond te wachten op een ham­burger van de bbq. De leden van de tuin­groep had­den zoete en har­tige hap­jes gemaakt, die ook gretig aftrek von­den.

Het plan is nog niet hele­maal uit­gevo­erd. De her­in­richt­ing is nog in volle gang. Het veld voor de Indigos­traat was voorheen een moeras. Het is gedraineerd en daarna heuvelachtig aan­gelegd. De water­berg­ing in het gebied zorgt voor verkoel­ing bij hitte en voorkomt waterover­last bij hoos­buien. De tuin­bakken die er ston­den zijn tijdelijk in een hoek geplaatst. In het najaar wordt het ter­rein beplant en de buurt­moes­tuin opnieuw ingericht. De gekozen plantsoorten trekken meer insecten aan en ver­sterken zo de bio­di­ver­siteit.

Er was bij bewon­ers meer behoefte aan zit­gele­gen­heid. Bij Kleur­rijk is door vri­jwilligers met de gemeente al een ter­ras aan­gelegd die meteen in gebruik is genomen. Het is de bedoel­ing dat ook de oev­ers van de Gouw meer betrokken zullen wor­den door bankjes en een­voudige fitnesstoestellen.

Kleurrijk4


Iftar­maaltijd: Samen aan tafel met moslimburen

Van onze redac­tie, Ans Pieper

iftar4De Ramadan ofwel de vas­ten­maand voor moslims is dit jaar van 1 april tot 1 mei. Tij­dens de ramadan eten en drinken moslims niets tussen de dager­aad en het onder­gaan van de zon. Daarna wordt de vas­ten gebro­ken met de iftar­maaltijd. Het is ook gebruik om de maaltijd te delen met fam­i­lie en bek­enden.
Ook dit jaar stellen bewon­ers hun huis open voor geïn­ter­esseer­den en nodi­gen mensen uit om nader ken­nis te maken en samen de iftar­maaltijd te gebruiken. De organ­isaties Iftarmee en Animo in Zaan­dam leggen hier­voor de contacten.Voor de Zuid­kan­ter en omdat ik het zelf ook inter­es­sant vind om in con­tact te komen met buurt­be­won­ers gaf ik mij op om deel te nemen.
iftar3Ik werd uitgen­odigd door de fam­i­lie Güzel. Ze blijken op loopaf­s­tand van mijn huis te wonen en zo werd ik vri­jda­gavond hartelijk begroet door Rabiye en Oguz. Dochters Neva en Refia ston­den op het punt van vertrekken. Zij had­den een Iftar­maaltijd op hun school de Hori­zon.
Na de eerste ken­nis­mak­ing gin­gen we rond half negen aan tafel. Oguz sprak het avondgebed uit waarna we kon­den gaan eten.
Meestal wordt begonnen met het eten van een dadel en het drinken van water. Daarna is er soep, dit was in ons geval linzen­soep. De tafel was verder gedekt met ver­schil­lende gerechten zoals bul­gur, een oven­schoteltje met aar­dap­pelpuree en gehak­t­bal­let­jes, salade met kid­ney­bo­nen, en een rodekool­salade met yoghurt en brood.

Behalve dat we van de maaltijd genoten had­den we ook een goed gesprek.
Rabiye werkt in de Kinderop­vang en Oguz is huis­man. Ze wonen sinds een paar jaar in Zaan­dam.
We praat­ten over het leven in deze stad, wat het echt­paar goed bevalt. Ze bewo­nen een huis in de verzets­bu­urt met een tuin­tje en hebben aardige buren. We spreken ook over het vas­ten. De ramadan ver­schuift elk jaar. Maar juist dit jaar valt die samen met de veer­tigda­gen­tijd van chris­te­nen. Rabiye zegt: de islam is liefde. En het gaat erom dat je goed bent voor je mede­mens en zorg hebt voor elkaar. We zijn het eens dat het er in de ver­schil­lende gods­di­en­sten hierom gaat. Alleen wordt het geloof ook dik­wi­jls mis­bruikt. Natu­urlijk spreken we ook onze zorg uit over de oor­log in Oekraïne.

Na de maaltijd drinken we nog thee met een fris yoghurt­ge­bakje. Geen baklava of dergelijke. Dat is te vet en te zwaar, zegt Rabiye. Als de meis­jes thuiskomen speelt Neva nog een stukje op de piano. Dan neem ik afscheid en dank voor de lekkere maaltijd. Het was een fijne en ook gezel­lige avond. We komen elkaar vast nog wel eens tegen.

Tekst en foto’s: Ans Pieper

Voor inlichtin­gen:
https://​iftarmee​.nl
e. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Nieuwe cam­pagne #wijstaannaastje

Pers­bericht

Gezichten achter organ­isatie moeten drem­pel ver­la­gen om hulp te vragen.

Naastje1 naastje2


Erik, Coör­di­na­tor Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland, Asli, Voor­lichter Dis­crim­i­natieza­ken Noord-​Holland Noord.
fotografie: Coco Olakunle

Noord-​Holland, 21 maart 2022 – Op de Inter­na­tionale Dag tegen Racisme en Dis­crim­i­natie, maandag 21 maart, lanceren drie Bureaus Dis­crim­i­natieza­ken uit Noord-​Holland de cam­pagne #wijs­taan­naastje. In 2021 steeg het aan­tal dis­crim­i­natieklachten bij deze bureaus met 5% ten opzichte van 2020. Toch weten veel mensen nog niet dat ze terechtkun­nen bij het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken in de regio’s Ken­nemer­land, Zaanstreek/​Waterland en Noord-​Holland Noord voor onder­s­te­un­ing bij of vra­gen over dis­crim­i­natie. Door de mensen achter de organ­isaties een gezicht te geven, willen de bureaus met de cam­pagne de stap verkleinen om advies te vra­gen en ongelijke behan­del­ing te melden.

In Ned­er­land hebben jaar­lijks tien­duizen­den mensen te maken met dis­crim­i­natie. Afgelopen jaar kwa­men er veel meldin­gen bin­nen over de coro­na­maa­trege­len. Mensen voelden zich als ongevac­ci­neer­den of weig­er­aars van de QR-​code buitenges­loten van het maatschap­pelijk leven. De meeste klachten gin­gen echter, net als in de voor­gaande jaren, over afkomst en huid­skleur. Dis­crim­i­natie is wijd ver­breid, maar extra zicht­baar en voel­baar in de eigen woon­wijk, op de arbei­ds­markt en in de open­bare ruimte. De exacte cijfers per regio zijn te bek­ijken op de web­sites van de drie bureaus: Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land, Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland en Art. 1 NHN.

naastje3


Met de cam­pagne willen de bureaus hun naams­bek­end­heid in de provin­cie Noord-​Holland ver­groten en onder­s­te­un­ing bieden bij discriminatie-​ervaringen en vragen.

Dis­crim­i­natie ervaren is stressvol en kan ern­stige gevol­gen hebben voor de gezond­heid en het zelf­beeld. Erover praten vraagt daarom om een veilige omgeving.

Omdat de antidis­crim­i­natiebu­reaus nog te weinig bek­end zijn, kan de drem­pel om hulp te zoeken of advies te vra­gen hoog zijn. Waar andere antidis­crim­i­natiecam­pagnes meer nadruk leggen op de ver­schil­lende vor­men van dis­crim­i­natie of op de slachtof­fers, wil de #wijstaannaastje-​campagne aan­dacht vra­gen voor waar je terechtkomt als je met dis­crim­i­natie te maken kri­jgt en wat er gebeurt als je de bureaus inschakelt. De ‘wij’ in de #wijstaannaastje-​campagne staat dan ook voor de antidis­crim­i­natiebu­reaus, de medew­erk­ers en het plat­form. De groep mensen die klaarstaat om te luis­teren naar je ver­haal en je verder te helpen.

Fred­erique Janss, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land: “Door de medew­erk­ers achter de organ­isatie te laten zien, maken we duidelijk dat we dicht­bij zijn. Dat mensen zien dat ze in het geval van dis­crim­i­natie bij ons terechtkun­nen voor vra­gen, een luis­terend oor en advies.” De cam­pagne zal drie jaar lopen, waar­bij de lancer­ing van de web­site wijs​taan​naastje​.nl van­daag het startsig­naal zal zijn. Ver­vol­gens zal de cam­pagne wor­den uit­gerold op sociale media en ook offline wor­den uit­ge­bouwd.

Fred­erique, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Kennemerland

Kamer­brief over keten­brede aan­pak
Op 23 feb­ru­ari dit jaar ver­scheen de Kamer­brief van Hanke Bru­ins Slot, Min­is­ter van Bin­nen­landse Zaken en Koninkrijk­sre­laties, over de nodige ver­sterk­ing van een keten­brede aan­pak voor dis­crim­i­natie en racisme. Bru­ins Slot: “Iedereen in Ned­er­land moet gelijk wor­den behan­deld, zichzelf kun­nen zijn en zich veilig voe­len. Een nauwe samen­werk­ing tussen de keten­part­ners en het op een juiste manier opvol­ging geven aan meldin­gen over ervaren dis­crim­i­natie is daarom van groot belang. Iedere inwoner van Ned­er­land moet bij ervaren dis­crim­i­natie terecht kun­nen bij een instantie die passende hulp kan ver­lenen. Dat is ook de reden dat pre­ven­tie en bewust­word­ing belan­grijke pijlers zijn in het antidiscriminatiebeleid.”

Nieuwe web­site
Vanaf van­daag staan de nieuwe web­site www​.wijs​taan​naastje​.nl online als startsig­naal van de campagne.


De Zaan Ferry vaart weer!

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Vanaf april vaart de Zaan­ferry weer.
De Zaan­ferry gaat vanaf april tot en met in ieder geval sep­tem­ber 2022 varen van don­derdag tot en met zondag tussen Ams­ter­dam en Wormerveer. De ferry heeft ver­schil­lende tussen­stops waaron­der de Zaanse Schans en het Hem­brugter­rein
Lees meer op: https://​www​.zaan​ferry​.com

Vaar mee met een van onze schepen van Ams­ter­dam Cen­traal tot Wormerveer. Met tussen­stops op het Hem­brugter­rein, Zaan­dam cen­trum en natu­urlijk de Zaanse Schans!

Vaar langs tra­di­tionele molens, mon­u­men­tale pakhuizen en fab­riekspan­den. Geniet van het uitzicht en laat je ver­rassen door de rijke geschiede­nis die de Zaanstreek te bieden heeft.

Op deze dag ben ik met de kinderen meegevaren.
Opstap­pen bij het Zaanthe­ater en varen richt­ing Ams­ter­dam, langs de mooie Prins Hedrikkade. En de nieuw­bouw aan het Vis­ser­shop en Conradwerf.

PHkade

Oosterwerf1

Eerste stop: HEM
Stap uit om het mys­terieuze Hem­brugter­rein te ont­dekken. Op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam, achter hoge hekken en strenge beveilig­ing, pro­duceerde de Artillerie Inrichtin­gen vanaf 1895 vuur­wapens, artillerie en muni­tie voor het Ned­er­landse leger. In 2003 wer­den de mil­i­taire func­ties van het ter­rein opge­heven en ves­tig­den zich er de eerste kun­ste­naars en cre­atieve geesten.

Na de stop Hem op het kruis­punt Zaan /​Noordzeekanaal recht­saf naar het IJ.
De Achter­sluis­polder vol met activiteiten en de prachtige Vrede (van archi­tect S.B. van Sante) kun­nen we van het water bewonderen.

Vrede1
Je ziet de in– en uit­gang van de Coen­tun­nel aan beide kan­ten. En de bedri­jvigheid van Amsterdam-​Noord met de scheeps-​werven en andere industie. Ook prachtige archi­tec­tonis­che gebouwen langs de oev­ers van Ams­ter­dam aan beide kan­ten.
Na een uur varen komen we bij het Cen­traal Sta­tion Ams­ter­dam aan, waar pas­sagiers uit– en instap­pen.
Maar wij bli­jven zit­ten en gaan weer op terug­vaart naar Zaan­dam, onder het genot van een kopje koffie.

Mensen die naar de Zaanse Schans willen door­varen, kun­nen in Zaan­dam even over­stap­pen op een andere boot, maar de stew­ard gaat mee om ervoor te zor­gen dat u op tijd in de goede boot stapt.
Het was een prachtige ervar­ing, even op vakantie in eigen stad met de boot.

Een aan­rader.

https://​www​.zaan​ferry​.com

Foto’s: Plekker


Aan Lijst­trekkers in Zaanstad
Een bericht van Verenig­ing Zaans Erfgoed

logoZaansErfgoedGeachte lijst­trekker,

Van­daag nemen we ken­nis van de uit­sla­gen van de verkiezin­gen voor de gemeen­ter­aad van Zaanstad 2022. Van­daag vra­gen wij uw aan­dacht voor enkele belan­grijke zaken met betrekking tot het erf­goed, en geven deze mee ten beho­eve van de komende col­lege onder­han­delin­gen.
Het is ons inziens voor het behoud en bescher­men van het Zaanse Erf­goed noodza­ke­lijk om de komende bestu­urspe­ri­ode een extra invester­ing op dit vlak te doen.

Ten eerste — onder­bezetting
Gemeen­telijk Team Erf­goed kent al lan­gere tijd een grote onder­bezetting, waar­door wet­telijke ver­plichtin­gen en advis­er­ing onvol­doende wor­den opgepakt en nagekomen.
Externe bench­markgegevens laten zien dat de norm voor een omvan­grijke gemeente als het onze 7 FTE cul­tu­urhis­torici is.
Zeker met onze huidige, enorme opgave om bin­nen­st­edelijk te bouwen is een uit­brei­d­ing van Team Erf­goed zeer urgent. Een uit­brei­d­ing met 2 FTE min­i­maal, is hoogst noodza­ke­lijk ten beho­eve van het ontwikke­len van cultuur-​historisch beleid en advisering.

Ten tweede — hand­hav­ing
Het instant houden en bescher­men van mon­u­men­tale en beeld­bepal­ende pan­den vereist — naast onder­zoek en advies – echter ook dat er een afdel­ing Hand­hav­ing en Toezicht is die haar wet­telijke taak op een ver­ant­wo­orde wijze kan uitvo­eren. Uit het audit-​onderzoek van de gemeente Zaanstad is gebleken dat hier­voor min­i­maal 4FTE nodig is, ter­wijl er op dit moment slechts een halve FTE voor beschik­baar is.
Dit betekent dat het erf­goed in Zaanstad op dit moment dus niet of nauwelijks de bescherming kri­jgt die wet­telijk vereist is. Voor wat de afdel­ing Hand­hav­ing en Toezicht betreft is er dan ook een uit­brei­d­ing van min­i­maal 2 FTE noodzakelijk.

Wij realis­eren ons dat het zelfs met de door ons voorgestelde geringe uit­brei­din­gen een grote uitdag­ing zal bli­jven om het Zaanse erf­goed te bescher­men en voor de toekomst te borgen.

Naast de goede bestu­urlijke en ambtelijke samen­werk­ing die wij als Verenig­ing Zaans Erf­goed ervaren, zien wij nóg een extra ver­beter­punt voor de komende bestu­urspe­ri­ode: het in een vroegti­jdig sta­dium betrekken van burg­ers bij planontwikkeling.

Wij zijn graag bereid om nadere toelichtin­gen te geven en wensen U con­struc­tieve en vrucht­bare col­lege onderhandelingen.

Namens Verenig­ing Zaans Erf­goed,
Peter Tange


Joomla tem­plates by a4joomla