Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


SamDrukker1

Human-​Nature
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Op zater­dag­mid­dag 12 novem­ber 2022 werd de ten­toon­stelling Human Nature geopend in ArtZa­anstad met werken van San­dra Kruis­brink (1961) en Sam Drukker (1957). De werken van beide kun­ste­naars zijn wel heel uit­lopend van stijl. De schilder­i­jen van Sam Drukker ‚komen bin­nen’, ze zijn indrin­gend en direct geschilderd. San­dra Kruis­brinks tekenin­gen van bomen in een land­schap zijn ver­stild en zacht van kleur. Toch maakt dat samen juist tot een mooie combinatie.

De open­ing werd ver­richt door de schri­jvers en echt­paar Vonne van der Meer en Willem Jan Otten. In een samen­spraak beschreven ze op geestige wijze wat het betekent als beide echtelieden schep­pend bezig zijn. “Twee kun­ste­naars op een kussen door liggen twee duiv­els tussen.”
Aan de gezichten van San­dra en Sam was te zien dat het gegeven herken­baar is. Zij exposeren trouwens voor het eerst samen.

De werken van Sam Drukker zijn eerder dit jaar te zien geweest in museum Jan in Amstelveen en het Drents museum. Het is dan ook terecht dat directeur Marc Aijtink trots is dat een deel van de schilder­i­jen nu bij ArtZa­anstad getoond wor­den.

Het werk van San­dra Kruis­brink was te zien in belan­grijke ten­toon­stellin­gen op het gebied van de heden­daagse tekenkunst. Dit jaar was zij voor twee maan­den artist-​in-​residence in Stöd­var­fjör­dur, IJs­land.

Na de open­ing was er nog een optre­den van de Ams­ter­damse zan­geres Noha Saré.

Mas­ter­classes van beide kun­ste­naars bij Artza­anstad:
- Sam Drukker: 27 novem­ber
–San­dra Kruis­brink: 18 decem­ber


Open­ingsti­j­den
Dins­dag tot en met zater­dag van 10.00 tot 17.00 uur
Elke zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Adres:
Grote Hulzen 11 (Hem­brugter­rein)
1505 RH Zaan­dam
075 614 12 10
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

SamDrukker2 SamDrukker3

Vonne van der Meer en Willem Jan Otten — en — San­dra Kruis­brink en Sam Drukker

SamDrukker4

San­dra Kruis­brink: „Doorn­burg V””, pot­lood, pas­tel en tem­pera - „Pinus Sylvestris, Kross­furu, tem­pera en potlood

SamDrukker6 SamDrukker5

Sam Drukker, Zit­tende man in witte blouse, oliev­erf - Foto: Sam Drukker, Zus­jes, olieverf

Foto’s: Ans Pieper

Ont­bijt met de burge­meester
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Ont­bi­jten met de burge­meester in het Stad­huis van Zaanstad. Die eer viel 34 leer­lin­gen van groep 8 van basiss­chool De Piramide uit Koog aan de Zaan dins­dagocht­end 4 okto­ber 2022 te beurt.

OntbijtBurge

Foto: Burge­meester Ham­ming heet de kinderen welkom en stelt iedereen voor.

Behalve met burge­meester Jan Ham­ming zaten ze ook met de wethoud­ers en direc­tie van de gemeente aan tafel. Dat behoefde wel enige uit­leg, dus vooraf vroeg Jan Ham­ming aan de kinderen wat ze dachten dat zijn taak is. Ze hebben daar wel idee van. Maar de burge­meester vertelde dat hij daar­bij veel steun heeft van zijn ambtenaren, te begin­nen met de sec­reta­ressen en verder zijn wethoud­ers. Zij zijn de min­is­ters van Zaanstad, ook wel hulpsin­terk­lazen. De wethoud­ers stelden zich voor en vertelden wat zij in hun porte­feuille hebben. De burge­meester was ook wel benieuwd of de kinderen ‚s mor­gens ont­bi­jten voor­dat ze naar school gaan. Dat was tenslotte het onder­w­erp waar­voor de kinderen op de fiets naar Zaan­dam waren gekomen. Drie kinderen staken hun hand op omdat ze niet ont­bi­jten. Een meisje vertelde voor schooltijd een broodje bij de super­markt te halen. De kinderen eten vers fruit, brood met kaas of zoet of muesli.

ontbijtBurge2
Daarna kon ein­delijk begonnen wor­den met het ont­bijt met bol­let­jes, boter­ham­men, krenten­brood, muesli, melk, thee, kaas en zoet beleg. Geen fruit of vrucht­en­sap. Onder­tussen wer­den genoeglijk gesprekken gevo­erd. De kinderen kon­den vra­gen stellen en natu­urlijk waren de burge­meester en zijn wethoud­ers ook benieuwd of de jonge burg­ers tevre­den zijn. Sherenly, Eva, Lola en Niroz had­den vooral klachten over de ver­schil­lende speel­tu­inen. Ze zaten aan de goede tafel met Wes­sel Bre­unesse, die van open­bare werken is. Hij noteerde een kapotte schom­mel en gli­jbaan en gaf aan de kinderen mee dat je kapotte speel­tu­igen altijd door kunt geven aan de gemeente, dan wor­den ze gemaakt. Met zijn lijstje kon de wethouder ook de andere tafels langs.

Er werd natu­urlijk ook over sport gespro­ken. Wethouder Ger­ard Slegers wilde graag weten welke sporten de kinderen beoe­fe­nen. Want behalve goede voed­ing is bewe­gen ook belan­grijk. Er gin­gen veel vingers omhoog. Met de meeste voor voet­bal, jon­gens en meis­jes. Ook de skate­baan was onder­w­erp en de vraag of paardri­j­den een sport is. En voor deze leer­lin­gen van groep 8 is de vraag van deze week naar welk ver­vol­go­nder­wijs ze gaan ook heel span­nend.

ontbijtBurge3
Tot slot werd een groeps­foto gemaakt en bekeken de kinderen de raad­szaal.

Natasja Groothuis­mink van Onder­wijs benadrukte hoe ze op deze manier van in gesprek zijn weer veel geleerd heeft van wat er leeft onder de kinderen.

Foto’s: Ans Pieper.


SavorninbrandBrand in de Sav. Lohmanstraat

van onze redac­tie Ruud Meijns

Het pand in de A. F. de Savornin Lohmanstraat, dat afgelopen week door brand werd ver­woest, in betere tij­den. Uit 1927 van archi­tect S.B. van Sante.
Aan­dacht voor de details was wel aan Van Sante besteed.

Het huis werd gebouwd in opdracht van de Heer Van den Berg. Hij was brood­bakker en heeft jaren zijn klanten bedi­end door met de brood­kar aan huis te bezorgen.

foto: Ruud Meijns

Vri­jwilliger gezocht voor redac­tie
Van onze redactie

De webkrant www​.dezuid​kan​ter​.nl voor Zaan­dam is op zoek naar vri­jwilligers die zich willen inzetten om de webkrant leuk, inter­es­sant en boeiend te maken voor onze lez­ers in Zaan­dam, maar ook lez­ers in Ned­er­land en daar­buiten.
We zijn een leuk team en zoeken ver­sterk­ing. Je kunt gewoon thuis aan de slag en eventuele artike­len doors­turen.
Is de Ned­er­landse taal moeil­ijk voor je, maar kun je wel een artikel schri­jven, dan zal de redac­tie de aan­passin­gen doen. Dat hoeft geen belem­mer­ing te zijn om mee te doen.
Kijk eens rond op onze webkrant en miss­chien zijn we net op zoek naar JOU!
e: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

ZAANSTREEKkk logoKeti Koti Her­denk­ing Zaan­dam
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Aan de vooravond van de lan­delijke Keti Koti her­denk­ing wordt het afschaf­fen van de slav­ernij in Suri­name en de Ned­er­landse Antillen jaar­lijks her­dacht in Zaanstad op 30 juni. Eerder vond dit plaats op de Anton de Kom­brug aan de Ver­miljoen­weg in Zaan­dam. Vorig jaar tij­dens corona naast de brug op een grasveld. Enkele maan­den gele­den zijn de brug en het viaduct beschilderd en onder de brug was gis­ter­avond de her­denk­ing met een podium en stoe­len voor de gas­ten. Er was een behoor­lijk opkomst. Onder de aan­wezi­gen burge­meester Ham­ming, gemeen­ter­aad­sle­den en belangstellenden.

ketikoti2

Joomla tem­plates by a4joomla