Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Prinses Beat­rix op molen het Jonge Schaap
Pers­bericht
Beatrix
Als iemand van het konin­klijk huis een bezoek brengt aan een molen is dat voor de mole­naar altijd een bij­zon­dere ervar­ing.
De Huis­man en De Schoolmeester mochten zich eerder ver­heugen in konin­klijk bezoek en op zater­dag 15 jan­u­ari 2022 was Het Jonge Schaap aan de beurt. Aan­lei­d­ing was het 50-​jarig jubileum van het Gilde van Vri­jwillige Mole­naars, waar­voor de organ­isatie haar oog had laten vallen op deze molen. Mole­naar Tim Doeves was namens De Zaan­sche Molen gas­theer voor ZKH Prinses Beat­rix, bescher­mvrouwe van De Hol­land­sche Molen, en voorzit­ter Erik Kopp van het Gilde.

Ver­rass­ing
De geldende coronare­stric­ties maak­ten de vier­ing van het Gilde­ju­bileum tot een uiterst kleine ont­vangst. Van tevoren was er daarom geen rucht­baarheid aan gegeven en was het voor de wan­de­laars op de Kalver­ringdijk een ver­rass­ing een lim­ou­sine met motorescorte aan te zien komen waaruit Prinses Beat­rix stapte. De Prinses liet zich uitvo­erig informeren over de activiteiten van het Gilde dat vijftig jaar gele­den het eerste mole­naar­sex­a­men afnam op buur­molen De Kat. Ver­vol­gens opende zij het Jaar van de Mole­naar door het bijbe­horende logo te onthullen.

Erken­ning
Het Gilde voor Vri­jwillige Mole­naars is een lan­delijke organ­isatie met 2.600 leden die zich ten doel heeft gesteld een oplei­d­ing te ver­zor­gen voor mensen die mon­u­men­tale wind– en water­molens willen laten draaien. In de loop van haar bestaan hebben ruim 2.300 kan­di­daten met suc­ces exa­men gedaan. Hier­door kun­nen hon­der­den molens in het hele land weer regel­matig draaien. Voorzit­ter Erik Kopp noemde het bezoek van Prinses Beat­rix een erken­ning voor de activiteiten van zijn organisatie.

Vlaggen­mast
Ook mole­naar Tim Doeves was blij met het bezoek van de Prinses en noemde het een eer haar te mogen ont­van­gen. In een gemoedelijk gesprekje bij het afscheid wees hij de Prinses nog op de prachtige vlaggen­mast op de molen waaraan feestelijk de Ned­er­landse vlag wap­perde. De mast en vlag had zij des­ti­jds bij de open­ing van Het Jonge Schaap geschonken toen zij nog Koningin was.

De Zaan­sche Molen
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.zaan​schemolen​.nl


Stadsdichters

Tal­entvolle Zaankan­ters met grote betrokken­heid bij de stad’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Nieuwe Zaanse Stads­dichters: Reinier Fosch en Lisa van Ton­geren
Zaanstad kri­jgt twee nieuwe stads­dichters. De onafhanke­lijke benoem­ingscom­missie Stads­dichter Zaanstad heeft unaniem gekozen voor Reinier Fosch en Lisa van Ton­geren. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: “Deze tal­entvolle en betrokken Zaankan­ters kun­nen met kun­stvor­men als rap en spo­ken word een nóg breder pub­liek in aan­rak­ing bren­gen met cul­tuur.” Op de lan­delijke gedich­t­endag, 27 jan­u­ari 2022, wor­den beide arti­esten als duo benoemd tot stads­dichters voor de gemeente Zaanstad voor een peri­ode van twee jaar.
Op die dag nemen zij het stokje over van stads­dichter Ellis van Atten. Van Atten heeft deze rol de afgelopen vier jaar met verve vervuld.

Reinier Fosch
Reinier Fosch (43) won in 1999 als rap­per AvalancheE de Grote Prijs van Ned­er­land in de cat­e­gorie hip hop. Onlangs heeft hij het album ‘Rein­tje aan de Praat’ uit­ge­bracht. De benoem­ingscom­missie ziet Fosch als een verbinder die zich inzet voor rap als kun­stvorm en het stim­uleren van (taal)talent bij jonge Zaankan­ters.
De benoem­ingscom­missie geeft aan dat hij met zijn aansprek­ende kun­stvor­men, netwerk en samen­werk­ing met kun­ste­naars en the­ater­mak­ers in staat is om een nieuw pub­liek te bereiken.

Lisa van Ton­geren
Het werk van dichter en begin­nend spo­ken word arti­est Lisa van Ton­geren (28) beschri­jft de benoem­ingscom­missie als ‘authen­tiek, diep en licht tegelijk­er­tijd’. In haar werk voor De Bieb voor de Zaanstreek zet Van Ton­geren zich in voor kansen­gelijkheid en de bestri­jd­ing van laaggelet­ter­d­heid. Het stads­dichter­schap geeft haar een podium om dit met taalkunst nóg meer vorm te kun­nen geven. In haar spo­ken word en ideeën ziet de com­missie een missie om Zaankan­ters met elkaar te verbinden en jeugd te win­nen voor taal.

‚Samen­werk­ing is een toegevoegde bonus’
De woord­kun­ste­naars ver­heugen zich op hun nieuwe rol. Leuk detail is dat zij elkaar van te voren niet kenden. Fosch: “Blij ver­rast dat ik ben gekozen! Ik zie de samen­werk­ing met Lisa als een toegevoegde bonus. In de afgelopen paar dagen ben ik erachter gekomen dat ik met haar kan lezen en schri­jven. Ik ervaar het nu al als een pret­tige samen­werk­ing. Omdat we uit totaal ver­schil­lende hoeken komen die elkaar toch aan­vullen.”
Ook Van Ton­geren is ent­hou­si­ast: “Ik was heel ver­rast dat ik werd gekozen. En ook heel benieuwd met wie ik het samen mocht gaan doen. Dus ik heb Rein gegoogled natu­urlijk. Toen ik las wat hij deed dacht ik meteen: ‘wij vullen elkaar vast goed aan!’. En we kun­nen samen veel mensen bereiken.”

Bij­zon­dere ver­halen uit de stad
Sinds 2007 heeft Zaanstad een stads­dichter. De stads­dichter brengt poëzie, spo­ken word of rap dichter bij de mensen én mensen dichter bij elkaar. De stads­dichter geeft met woord­kunst gevraagd en ongevraagd meer bek­end­heid aan de ver­bor­gen en bij­zon­dere ver­halen, mensen en gebeurtenis­sen in de gemeente Zaanstad.
Stads­dichter’ is een ereti­tel. Het is een eervolle rol voor een peri­ode van twee tot max­i­maal vier jaar waarin op artistieke wijze gezicht gegeven wordt aan de gemeente Zaanstad, haar land­schap, gebouwen en haar inwoners.

Ode aan Zaanstad
Onderdeel van de selec­tiepro­ce­dure was het schri­jven van een ode aan Zaanstad. Beide woord­kun­ste­naars zullen hun odes op 27 jan­u­ari tij­dens de formele benoem­ing voordragen.

Foto van Isaac Owusu: Stads­dichters 2022 2023, Reinier Fosch en Lisa van Tongeren


Tiny houses en his­torische molen op de Hemmes een stap dichterbij

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Hemmesplan1
Gemeente Zaanstad dient samen met de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie een aan­vraag in voor een bij­drage uit de Erf­goed­deal van de Rijks­di­enst voor Cul­tureel Erf­goed (RCE). Molen de Zaadza­ai­jer, een his­torische Zaanse paden­struc­tuur, twee his­torische hout­lood­sen en ruim veer­tig tiny houses zijn terug te vin­den in de plan­nen. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘De Hemmes is een his­torische plek in Zaanstad waar ambitieuze plan­nen voor zijn gemaakt door de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie. Onze aan­vraag werd vorig jaar posi­tief ont­van­gen door de RCE, hun ver­beter­pun­ten hebben we ter harte genomen en we zien het oordeel van de RCE met vertrouwen tege­moet. Een bij­drage uit de Erf­goed­deal zou het realis­eren van ‘Mole­naarserf op de Hemmes’, weer flink dichter­bij brengen.’

Mole­naarserfHis­torisch, duurzaam en cir­cu­lair
In de nieuwe plan­nen wordt molen de Zaadza­ai­jer gebouwd op de oor­spronke­lijke locatie. Ook komen er twee his­torische hout­lood­sen voor de molen met daarin ruimte voor tijdelijke tiny houses en werkruimtes. Op het ter­rein zelf zijn ruim der­tig tiny houses gep­land en werkruimtes, voor een peri­ode van max­i­maal tien jaar. Wethouder Bre­unesse: ‘De Hemmes kan een prachtig voor­beeld wor­den van duurzaam en cir­cu­lair bouwen. Op deze his­torische Zaanse plek kun­nen onze ambities voor erf­goed, tijdelijke won­ing­bouw en het realis­eren van leer­w­erk­tra­jecten en onder­wijs in hout­bouw bij elkaar komen in een uniek project.’

Zaanse samen­werk­ing
De plan­nen voor de Hemmes zijn een samen­werk­ing tussen de Hemmes­groep, Hemmes Alliantie en gemeente Zaanstad. Bre­unesse: ‘Ik ben trots op dit ini­ti­atief. In part­ner­schap en met deze betrokken Zaankan­ters kun­nen we dit stuk van Zaanstad verder ontwikkelen.’

Part­ners Hemme­sO­plei­d­ing voor hout­bouw
Zaanstad bouwt de komende jaren meer huizen van hout en heeft samen met andere over­he­den uit de MRA het con­venant ‘Green Deal Hout­bouw in de Metropool­re­gio Ams­ter­dam’ ondertek­end. De Hemmes­groep heeft de MBO oplei­d­ing Tech­ni­cus Hout en Restau­ratie onder de aan­dacht gebracht van het ROC Zaanstreek Water­land en in sep­tem­ber 2022 start de oplei­d­ing in Zaanstad.
Hemmesplan2

Tijdelijke wonin­gen
De vraag naar wonin­gen in Zaanstad is groot. Bre­unesse: ‘De Hemmes biedt ons de kans om ervar­ing op te doen met tiny houses. Deze ontwik­kel­ing is een opmaat naar per­ma­nente wonin­gen op dit prachtige stuk van onze stad.’

Afbeeld­ing: Impressie plan Mole­naarserf
Foto: Hemmes Groep, Hemmes Alliantie en wethouder Wes­sel Bre­unesse op de Hemmes.


HistVerZaandamVoor­lopig geen inloop meer bij de verenig­ing His­torisch Zaandam

We waren er zo aan gewend. Op dins­dag­mor­gen kon je altijd bin­nen­lopen bij His­torisch Zaan­dam in de Bullek­erk. Twee jaar lang was de Werk­groep Bullek­erk daar aan­wezig en menigeen wist de weg te vin­den. We ontvin­gen daar hele boeken­col­lec­ties, fotoarchieven en vaak ook inter­es­sante kran­tenknipsels over de geschiede­nis van Zaan­dam. Een groot deel daar­van werd inmid­dels door een vier­tal vri­jwilligers uit­ge­zocht, gedig­i­taliseerd en toe­ganke­lijk gemaakt via twee beeld­banken.

Mede door de corona-​crisis kri­jgt de ruimte die we in de Bullek­erk ter beschikking had­den nu een andere func­tie. Wij begri­jpen deze keuze. De inloop in de Bullek­erk hand­haven zou wel kun­nen, maar het gebrek aan opsla­gruimte voor onze col­lec­ties boeken en mate­ri­alen is daar­bij toch een groot bezwaar. Gelukkig hebben we voor deze opslag een tijdelijke ver­vang­ing weten te vin­den in De Ver­man­ing in de West­z­i­jde 82.

Maar deze oploss­ing is tijdelijk en leent zich niet direct voor het organ­is­eren van de inloop. Het bestuur van His­torisch Zaan­dam moet zich nu dus gaan beraden welke oplossin­gen er zijn om toch weer een weke­lijks aanspreekpunt te organ­is­eren. Niet alleen voor de leden, maar ook voor alle andere Zaan­dammers die geïn­ter­esseerd zijn in de geschiede­nis van hun woon­plaats en daar wellicht als vri­jwilliger ook een steen­tje aan bij­dra­gen. Wij zoeken een ruimte waar we met een aan­tal vri­jwilligers één dagdeel in de week onze col­lec­ties kun­nen bijhouden en ook toe­ganke­lijk kun­nen maken voor indi­vidu­ele bezoek­ers. Een werk– en ont­vangstru­imte met direct toe­ganke­lijke opsla­gruimte is daar­bij dus van groot belang.

Het zal duidelijk zijn dat de finan­ciële ruimte voor onze verenig­ing voor de huur van een dergelijke ruimte maar zeer beperkt is.
Voor­lopig dus even geen inloopruimte maar we gaan ervan uit dat we dit gaan oplossen. Mocht u sug­gesties hebben voor een dergelijke ruimte, dan zijn die natu­urlijk zeer welkom bij het bestuur van His­torisch Zaan­dam, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Noodop­vang COA in Zaan­dam
van onze redac­tie, Ans Pieper

coaboot1Afgelopen zater­dag 30 novem­ber 2021 waren inwon­ers van Zaanstad in de gele­gen­heid het noodop­vang­cen­trum te bezoeken in de Achter­sluis­polder in Zaan­dam. Ook de redac­tie van de Zuid­kan­ter ging een kijkje nemen.

De noodop­vang is geves­tigd in een voor­ma­lige hotel/​gevangenisboot. In deze boot wor­den 400 vluchtelin­gen opgevan­gen door Cen­traal Orgaan opvang Asiel­zoek­ers (COA).
De organ­isatie hoopt op 10 novem­ber 2021 de eerste mensen te kun­nen ver­welkomen. Te zien is dat daar­voor nog het een en ander te doen is aan de inricht­ing.

Medew­erk­ers van het COA lei­d­den de bezoek­ers rond en beant­wo­ord­den vra­gen. Ondanks het slechte weer was er wel belang­stelling van geïn­ter­esseerde inwon­ers. Ook burge­meester Ham­ming en een aan­tal wethoud­ers waren aanwezig.

Foto: Burge­meester Ham­ming en andere bezoek­ers voor een rondlei­d­ing op de COA­boot.

De boot bestaat uit drie verdiepin­gen met tweep­er­soon­skamers en gezin­skamers.
Iedere kamer heeft kas­ten, een douche en toi­let, en tele­visie.
Op elke verdieping zijn gemeen­schap­pelijke ruimtes en een­voudige keukens. In principe wor­den er door de bewon­ers geen maalti­j­den klaarge­maakt. De maalti­j­den wor­den door een cater­ingbedrijf ver­zorgd.

In de boot is medis­che zorg aan­wezig, de GGD en een huis­arts. En er zijn tolken.

Er zullen geen kinderen in het azc komen, omdat het niet veilig is van­wege de lig­ging van de boot met het oog op het water en ver­keer in de omgeving.

coaboot2 coaboot3

De COA­boot met een blik op de bin­nen­ruimte met de kamerdeuren.


Bij aankomst ont­van­gen de bewon­ers een pakket met artike­len voor de per­soon­lijke ver­zorg­ing, schoon­maakar­tike­len, bed­den­goed en info­ma­te­ri­aal.

coaboot4Vri­jwilliger­swerk
Zodra de vluchtelin­gen geïn­stalleerd zijn, zal er vri­jwilliger­swerk wor­den opges­tart. Bijvoor­beeld voor taal­lessen en activiteiten.
Geïn­ter­esseer­den kun­nen zich hier al voor opgeven. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: een gezinskamer.

En daar ligt het opvang­cen­trum ongeveer aan het einde van Zaan­dam, net nog niet aan het Noordzeekanaal. Mid­den tussen bedri­jven en haven­werkza­amhe­den. Voor de boot liggen beton­nen platen. Een paar hoeken om is de lange weg die naar de bewoonde wereld voert.
Iets verderop ook bussta­tion de Vlin­der, maar het open­baar ver­voer zal waarschi­jn­lijk te duur zijn.
Dus hopelijk zullen de vluchtelin­gen over fiet­sen kun­nen gaan beschikken, dan zijn ze mobiel.


Joomla tem­plates by a4joomla