Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


soeples2

Super-​soep-​les
Pers­bericht


In veel gemeen­ten komen alle leer­lin­gen van het basison­der­wijs vroeg of laat in aan­rak­ing met school­tu­inieren.
Dat is in Zaanstad helaas niet het geval. Het ZNMC beheert een prachtig school­tu­inen­com­plex naast Stads­boerderij Dar­win­park, maar dat is natu­urlijk te ver weg voor scholen uit Assendelft of Krom­me­nie. Eigen­lijk zouden er meer school­tu­inen­com­plexen moeten komen, want school­tu­inen zijn zóóó veel meer dan alleen maar schooltuinen!


Leer­lin­gen leren ontzettend veel van het school­tu­inieren. Ze leren hoe je een groen­tebed maakt en paden aan­legt. Ze leren hoe je zaad­jes inza­ait en hoe één zo’n zaadje kan veran­deren in een grote sap­pige tomaat. Ze leren hoe je een tuin­tje zo goed mogelijk onkruid­vrij houdt, dat je planten water moet geven en af en toe een beetje moet bijknip­pen. En door ermee bezig te zijn, kri­j­gen ze ken­nis van en respect voor hun omgev­ing.

Wat is er veel om je over te ver­won­deren, om van te geni­eten en om zuinig op te zijn!
Aan het eind van het seizoen mag alles als smake­lijke beloning geoogst wor­den.
Som­mige groen­ten eet je gewoon lekker rauw (wortelt­jes, tomaat­jes, radi­js­jes), maar je kunt er natu­urlijk ook soep van maken. Gezond en lekker van eigen groen­ten. Dat is echte super-​soep!

Soeples1 soeples3

Voor meer infor­matie, Jacque­line Smit: 0613830379
E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Adres: De Weer 31, 1504 AH Zaandam


Een bronzen pen­ning voor Don
Van onze redac­tie, Ans Pieper


DonSteding1Vri­jdag­mid­dag 3 sep­tem­ber 2021 ontv­ing Don Ste­d­ing (10 jaar) een bronzen pen­ning van de Konin­klijke Maatschap­pij tot Red­ding van Dren­kelin­gen (KMRD) uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming. Don woont in West­er­wa­ter­ing. Hij is leer­ling van de Water­molen in West­erkoog.

Op 13 mei 2021 zag hij een jongetje in de sloot liggen bij de Water­molen. Het jongetje zat vast aan een tak en vocht om zijn hoofd boven water te houden. Don is in het water gespron­gen en heeft de tak los­ge­maakt. Hier­door heeft hij het leven van het jongetje gered.Burge­meester Ham­ming noemde Don een held. Hij hoopt dat Don een voor­beeld zal zijn voor meer helden. Dat zijn kinderen of vol­wasse­nen die in actie komen en zo nodig in de sloot sprin­gen, waar anderen ver­sti­jven.

Don vertelde dat hij wel bang was geweest, stel dat de jon­gen of hijzelf zouden ver­drinken. Maar gelukkig is het heel goed afgelopen en is hij blij dat hij de jon­gen gered heeft.

Namens de KMRD reikte de burge­meester de pen­ning uit met een getu­igschrift. Toen Don ook nog een boeket bloe­men kreeg had hij werke­lijk zijn armen vol.

Na afloop was er een gebakje en limon­ade en een gezel­lige praatje met Don en zijn oud­ers, broer en zus­jes. Don heeft eerder een jaar lang gratis train­ing ont­van­gen van de Red­dings­bri­gade voor zijn helden­daad. Hij heeft onder­tussen een les bijge­woond, Of Don gebruik maakt van het aan­bod weet hij nog niet, want er zijn zoveel leuke din­gen te doen.

DionSteding2 DonSteding3

Foto’s: Ans Pieper


Lekkers uit de bajes; Zui­v­ere Koffie!
Pers­bericht

bajeskoffie1Sinds enige tijd schenken wij onze koffie van bonen met de klink­ende naam ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ van het Zaanse bedrijf ‘SOCIAL IMPACT­MAKER’. Deze club biedt ex-​gedetineerden kansen om op een goede manier terug te keren in de maatschap­pij. Door ze bijvoor­beeld in de gevan­ge­nis in Zaan­dam een vak te leren als koffiebran­der of koek­jes­maker.
Bin­nen die ges­loten deuren maken ze ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ en heer­lijke ‘COOKIE VAN EIGEN DEEGH’ boterkoek en brown­ies; 100 pro­cent biol­o­gisch en fair­trade. Inmid­dels wordt er in de vrouwengevan­ge­nis in Nieuw­er­sluis ook thee gemaakt: ‘GUIL­TEA’. Met haar suc­cesvolle aan­pak zorgt het bedrijf voor een enorme ver­lag­ing in het aan­tal recidive. bajeskoffie2Hun werk wordt om die reden door het gevan­geniswezen geroemd.

Artza­anstad is een sticht­ing met een ideële doel­stelling en we vin­den maatschap­pelijke betrokken­heid van groot belang. Om het werk van SOCIAL IMPACT­MAKER te onder­s­te­unen kun je voor­taan ook in onze shop hun koffie en aan­ver­wante artike­len kopen. En heb je tij­dens je wan­del­ing over ons Hem­brugter­rein zin in een koffie dan haal je gewoon een Cof­fee– to– go!

Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

De schatkamer van de Zaan­sche Molen
Pers­bericht

Het meest zicht­bare en kost­bare bezit van De Zaan­sche Molen is natu­urlijk de col­lec­tie indus­triemolens. Min­der zicht­baar maar (bijna) even waarde­vol zijn de vijftig­duizend ‘geschiedenis­dragers’ in het archief van de vereniging.

Een col­lec­tie doc­u­menten, foto’s, films, tekenin­gen, schilder­i­jen, kaarten en boeken, die in de loop van het bestaan van de verenig­ing zijn verza­meld. Het is een ver­bor­gen schat die ligt te wachten op ont­dekking door het grote pub­liek. Het groot­ste deel van de col­lec­tie is gedig­i­taliseerd en uit­ge­breid beschreven. Ga naar www​.zaan​schemolen​.nl/​b​e​e​l​d​b​a​n​k​/ en geniet van de rijk­dom uit vroeger jaren.

ZaanseMolenteam

In de najaarsedi­tie van de Wind­brief, die uitkomt in de eerste week van sep­tem­ber, staat een uit­ge­breid ver­haal over de man­nen die het archief van de verenig­ing ontsluiten (foto v.l.n.r. Mar­tin Schaap, Gijs van Soest, Fulco Rol, Jan Klees en Sjors van Leeuwen). Mon­niken­werk, maar zij doen het met veel passie.

Krijg jij de Wind­brief nog niet op de mat? Wordt dan lid van De Zaan­sche Molen voor maar 25 euro per jaar en het prachtige blad wordt vier keer per jaar thuis bezorgd.


Regen­boog­bank voor verbind­ing in de Rosmolenwijk

Pers­bericht


RegenboogbankHoe maak je de wijk mooier?
Door aan te klop­pen met jouw buur­tidee bij Soci­aal Wijk­team Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk of Zaandam-​Zuid.
Zo werd de 71-​jarige Siep Goed­hart geholpen door het wijk­team met het ver­wezen­lijken van zijn Regen­boog­bank in de Ros­molen­wijk. Deze vrolijk gek­leurde pick­nick­tafel werd geplaatst om de verbind­ing aan te gaan met de buurt­be­won­ers. De Regen­boog­bank staat in het plantsoen­tje van de Hei­jer­mansstraat en Siep is er regel­matig te vin­den voor een praatje met een drankje of een kopje koffie en iets lekkers.

Voor het waar maken van jouw buur­tidee kijk op: www​.swt​.zaanstad​.nl

Samen een eigen kleur
Siep Goed­hart ver­huisde voor de liefde naar Zaan­dam. Toen hij daar met zijn vriend open huis hield om zijn buren te leren ken­nen, merkte hij dat dit een posi­tief effect had op iedereen. Om vaker verbind­ing te maken met zijn buurtgenoten, kwam Siep op het idee om een Regen­boog­bank in de wijk te plaat­sen. Via de gemeente kwam hij bij het Soci­aal Wijk­team terecht die hem na een gesprek over zijn idee meteen aan een bank hielp. Siep schilderde de pick­nick­tafel zelf in alle kleuren van de regen­boog en plaat­ste het onlangs in de Hei­jer­mansstraat.
Siep: “Ik wilde graag een bank in de wijk om samen te kun­nen drinken, pick­nicken en con­tact met elkaar te kun­nen maken. Regen­boogk­leuren; dat staat voor verbinden, voor over­schake­len naar de ander met een heel eigen ‘kleur’. Het is een mooie manier om samen te kun­nen zijn.”

Buur­tidee? Maak het waar!
Heb jij ook een goed idee en wil je graag finan­ciële en/​of prak­tis­che onder­s­te­un­ing van het Soci­aal Wijk­team? Kijk op de web­site van het wijk­team bij jouw in de buurt en maak jouw buur­tidee waar!
Poe­len­burg: https://​swtza​anstad​.nl/​p​o​e​l​e​n​b​u​r​g​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Pelder­sveld en Hoorn­seveld: https://​swtza​anstad​.nl/​p​e​l​d​e​r​s​v​e​l​d​-​p​l​u​s​-​h​o​o​r​n​s​e​v​e​l​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​-​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Ros­molen­wijk: https://​swtza​anstad​.nl/​r​o​s​m​o​l​e​n​w​i​j​k​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/
Zaandam-​Zuid: https://​swtza​anstad​.nl/​z​a​a​n​d​a​m​-​z​u​i​d​/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​b​u​u​r​t​i​d​e​e​/


Joomla tem­plates by a4joomla