Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Een bruggetje vanaf de Zuiddijk

Een vraag van onze lezer.
bruggetjeEen foto van een bruggetje vanaf de Zuid­dijk over de dijk­sloot.
Wie kan ons dit vertellen welke brug dit was?
Ben Bonte dacht bij het sluispad.
Als u het weet, wilt u het dan doorgeven aan ons? Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Toekom­st­beeld van het Zaanse cen­trum in 2040

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Per­spec­tief Cen­trum Oost voorgelegd aan gemeenteraad
Het oost­elijk deel van het cen­trum van Zaan­dam gaat de komende 20 jaar trans­formeren naar een aantrekke­lijk gebied voor bewon­ers en bezoek­ers. Hoe dat vernieuwde deel van het cen­trum er in de toekomst uit moet komen te zien staat in het ‘Per­spec­tief Cen­trum Oost’ wat het col­lege aan de raad heeft voorgelegd ter besluitvorm­ing. In dit per­spec­tief staan de kaders voor de toekom­stige ontwik­kelin­gen van het gebied.

Socwijkteamtel

Aan­leg Zaans warmtenet van start
Pers­bericht van de Gemeente Zaanstad

Eerste buis de grond in voor duurzame ver­warm­ing van de ruim 2200 adressen.
De aan­leg van de eerste fase van het Zaanse warmtenet dat duurzame warmte kan lev­eren aan ruim 2200 wonin­gen en bedri­jven in Zaan­dam Oost gaat starten. Bij het flat­ge­bouw de Bran­daris in Pelder­sveld gaat eind jan­u­ari de eerste schep de grond in. Eerder werd al begonnen met de voor­berei­din­gen voor de bouw van de bio­mas­sa­cen­trale die de eerste warmte­bron voor het Zaanse warmtenet wordt. Vanaf eind 2019 begint dan de lev­er­ing van duurzame warmte.
In de eerste fase wor­den wonin­gen aanges­loten van de won­ing­cor­po­raties Par­teon en Rochdale in Pelder­sveld, en een aan­tal par­ti­c­uliere woningeigenaren heeft ingestemd met aansluit­ing op het warmtenet. Met de VvE van het flat­ge­bouw Pharus en de scholen en zorg­cen­tra in het gebied zijn con­crete onder­han­delin­gen gaande over het aansluiten op het warmtenet, net als met de nieuw­bouw­pro­jecten Oost­z­i­jder­park en Gouw­park. De komende jaren kan het aan­tal wonin­gen dat aansluit op het warmtenet wor­den uitgebreid.
Het Zaanse warmtenet wordt een open net. Dat wil zeggen dat het niet een ini­ti­atief is van één mark­t­par­tij, maar dat meerdere warmte­bron­nen of lever­anciers gebruik kun­nen maken van het lei­din­gen­netwerk. In eerste instantie is de bio­mas­sa­cen­trale van Bio Forte Zaanstad BV de warmte­bron met ENGIE als warmtelever­ancier voor de klant. Maar in de toekomst zorgt het open warmtenet ervoor dat ook andere par­ti­jen warmte kun­nen gaan lev­eren, zoals bijvoor­beeld de Zaanse indus­trie hun rest­warmte of geot­her­mie. Dit zal het warmtenet nog duurza­mer maken. Ook kun­nen andere par­ti­jen als lever­ancier voor de klant optre­den. Dit zorgt ervoor dat er een con­cur­rerend sys­teem ontstaat wat meer keuze voor de klant betekent. Het doel is dus niet alleen een duurzame energiebron voor de inwon­ers en daarmee onafhanke­lijk wor­den van aardgas, maar ook betaal­bare energie.
Een warmtenet is een netwerk van lei­din­gen onder de grond, waar­door warm water stroomt. Dat warme water, afkom­stig van een warmte­bron in de buurt, kan wor­den gebruikt om huizen, kan­toren etc. te ver­war­men. De real­isatie van het warmtenet is een belan­grijke stap in het ver­du­urza­men van de bestaande won­ingvoor­raad. Als alles vol­gens plan­ning ver­loopt hebben de eerste inwon­ers van Zaanstad in de win­ter van 20192020 duurzame warmte.
Het Zaans Warmtenet wordt gere­aliseerd door ENGIE, Bio Forte Zaanstad BV en Warmtenetwerk Zaanstad BV. ENGIE helpt bedri­jven, over­he­den en con­sumenten zo snel en kosten­ef­fi­ciënt mogelijk de stap naar een 100% duurzame energiehuishoud­ing te maken. Bio Forte Zaanstad BV exploiteert bio­mas­sa­cen­trales in Bel­gië en Ned­er­land met brand­stof van lokaal snoeiaf­val. Het Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samen­werk­ingsver­band tussen de gemeente Zaanstad, Firan en PDENH (Par­tic­i­patie­fonds Duurzame Economie Noord-​Holland). Firan, lev­ert de ken­nis, ervar­ing en invester­ingskracht om de infra­struc­tuur te ontwikke­len, aan te leggen en te beheren, PDENH is mede­fi­nancier. Dit invester­ings­fonds richt zich op bedri­jven en pro­jecten die zich bezighouden met de energi­etran­si­tie, duurzame mobiliteit en cir­cu­laire economie en die daarmee bij­dra­gen aan de duurzame economie in Noord-​Holland. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2040 kli­maat­neu­traal te zijn. Onderdeel hier­van is de energi­etran­si­tie: de over­gang van fos­siele energie naar lokaal opgewekte, schonere energie. Eén van de doe­len is het stop­pen met ver­war­men met aardgas, en over­schake­len op duurza­mere, lokaal opgewekte energie. Het warmtenetwerk is één van de eerste stap­pen hierin.
Voor meer infor­matie kijk op https://​warmtenet​.zaanstad​.nl

Tony’s Cho­colonely komt naar de Vrede, Zaanstad

Pers­bericht gemeente Zaanstad

Met hoofd­kan­toor, choco­lade­fab­riek en “expe­ri­ence”. Choco­lade­pro­du­cent wil zich ves­ti­gen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder

Tony’s Cho­colonely wil zich gaan ves­ti­gen in Zaanstad. De choco­lade­pro­du­cent wil in Pakhuis de Vrede op de Achter­sluis­polder het hoofd­kan­toor ves­ti­gen en daar­naast een choco­lade­fab­riek voor het maken van de repen gaan realis­eren. Het geheel moet voor pub­liek toe­ganke­lijk wor­den zodat bezoek­ers de hele pro­duc­tieketen van boon tot reep kun­nen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aan­jager zijn voor de trans­for­matie van de Achter­sluis­polder naar een lev­endig woon-​werkgebied.


VredeChocolonely1

Pakhuis De Vrede (foto uit archief)

‘Tony’s Cho­colonely kan een belan­grijke rol spe­len in de ontwik­kel­ing de Achter­sluis­polder en alleen al daarom juichen wij dit ini­ti­atief toe en helpen we het verder’, zegt wethouder Ger­ard Ram van MAAK.Zaanstad. ‘We hebben de ambitie om de Achter­sluis­polder te trans­formeren naar een lev­endig en stedelijk gebied voor werken en wonen. Pakhuis de Vrede zien we als een belan­grijk icoon van dit gebied. Het is een markant en zicht­baar mon­u­ment aan het Noordzeekanaal en dat moet zo bli­jven. In de plan­nen van Tony’s wordt dit beeld alleen maar sterker. We willen de oever van het Noordzeekanaal zo veel mogelijk open­baar toe­ganke­lijk maken en met de plan­nen van Tony’s kan dat. Boven­dien zorgt het plan voor werkgele­gen­heid. Een dergelijk vernieuwend en duurzaam bedrijf past bij de Zaanstreek en is een aan­winst voor onze economie’.

VredeChocolonely2Tony’s plan­nen
Tony’s heeft inmid­dels overeen­stem­ming met CTVrede over de aankoop van het Pakhuis. Het op de locatie geves­tigde con­tainer– en silobedrijf ver­huist in z’n geheel naar bedri­jven­ter­rein HoogTij. Door deze ver­huiz­ing komt niet alleen de locatie in op de Achter­sluis­polder vrij waar­door Tony’s haar plan­nen kan realis­eren, maar ook bli­jft het bedrijf CTVrede voor Zaanstad behouden.
In het pakhuis moet het hoofd­kan­toor komen. Daar­naast biedt het mogelijkhe­den voor huisvest­ing van maatschap­pelijk betrokken star­tups, een café/​restaurant, con­gres­fa­ciliteiten en leisure. Daar­naast wil Tony’s twee pro­duc­tiege­bouwen plaat­sen. Het geheel moet toe­ganke­lijk wor­den voor pub­liek zodat er jaar­lijks tussen de 250.000 en 500.000 bezoek­ers naar de expe­ri­ence kun­nen komen. Hier­door kan Tony’s zijn missie op inter­ac­tieve manier verder overdragen.

Samen op weg naar een haal­baar plan
De gemeente spant zich in om deze ontwik­kel­ing van de grond te kri­j­gen. Dat wil niet zeggen dat het pad voor het plan van Tony’s al geëf­fend is. Een eerste glob­ale onder­zoek heeft aange­toond dat het plan nog niet vol­doet aan de door de gemeente gestelde eisen. Sim­pel gezegd past het plan op dit moment pla­nol­o­gisch niet in het gebied. De gemeente en Tony’s zien echter aan­knop­ingspun­ten die het plan haal­baar maken. Daar­bij is belan­grijk om, samen met de omgev­ing, te kijken naar op welke manier de plan­nen ingepast kun­nen wor­den in het gebied.

Ver­vol­gstap­pen
Het komende zes maan­den wordt duidelijk of de komst van Tony’s Cho­colone­ley defin­i­tief mogelijk is. Daar­bij moet Tony’s vol­doen aan de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van ruimtelijke inpass­ing, beeld­kwaliteit, bereik­baarheid van het water, beperk­ing van milieuhin­der naar de omgev­ing en aan– en afvoer van goed­eren en bezoek­ers. Belan­grijk is dat het plan de trans­for­matie ver­sterkt en niet in de weg staat. Het ini­ti­atief voor verdere pla­nu­itwerk­ing ligt bij Tony’s. De gemeente onder­zoekt zelf of de gep­lande real­isatie van de fiets­brug naar Ams­ter­dam en real­isatie van een fietsveilige route over de Achter­sluis­polder kan wor­den versneld.

Foto bron Indus­triecul­tuur JustJusta.jpg

Joomla tem­plates by a4joomla