Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Actie voor nieuwe roede De Zoeker
Pers­bericht


roede zoeker witEen van de roe­den van oliemolen De Zoeker op de Zaanse Schans moet drin­gend wor­den ver­van­gen. Dat kost De Zaan­sche Molen een flink bedrag en dat heeft de verenig­ing momenteel niet.
Gelukkig zijn er ver­schil­lende fond­sen die een bij­drage willen lev­eren maar er bli­jft een gat in de begrot­ing achter. In de Wind­brief, het blad van De Zaan­sche Molen, wordt deze week een actie ges­tart om het resterende bedrag bij elkaar krijgen.


Een stukje hek­w­erk bij u thuis?
Het hek­w­erk van de roede zal komende zomer wor­den verza­agd tot kleine stuk­jes. Op elk stukje wordt een model van De Zoeker geplaatst met een inspir­erende tekst. Zo’n kunst­werkje wordt verkocht voor 25 euro.
In totaal hoopt de verenig­ing er zo’n 120 tot 150 exem­plaren van te verkopen. Het wordt dus een lim­ited edi­tion waar­van elk kunst­werkje wordt genum­merd.
Voor verza­me­laars, molen­liefheb­bers en Zaankan­ters in hart en nieren een hebbe­d­ing.

1,4 Miljoen kilo­me­ter
In De Zoeker wordt dagelijks lijn– of arachide­olie ges­la­gen, duizen­den liters op jaar­ba­sis. Dit pro­ces wordt gade ges­la­gen door zo’n 80.000 bezoek­ers per jaar, buiten de coro­nacri­sis natu­urlijk. Vei­ligheid van het pro­duc­tiepro­ces heeft dus een hoge pri­or­iteit.

Na ver­vang­ing van de bin­nen­roede in 2002 is nu ook de buiten­roede aan de beurt. Je moet er niet aan denken dat er breuk optreedt als er veel bezoek­ers op de molen zijn. Juist daarom is nu het moment van ver­vang­ing. De roede heeft inmid­dels zo’n 20 miljoen omwen­telin­gen gemaakt, ofwel bijna 1,4 miljoen kilo­me­ter afgelegd door de Zaanse lucht. Daarmee is hij als het ware 34,5 keer de aarde rondge­gaan.

Deel­ne­men aan de actie
Het is de bedoel­ing dat de roede aan het begin van de zomer zal wor­den ver­van­gen. IJs en weder dienende (lees: als coro­na­maa­trege­len het toes­taan), wor­den alle kop­ers van stuk­jes van de oude roe­den uitgen­odigd voor een spe­ciale bijeenkomst in De Zoeker. Tij­dens deze bijeenkomst wordt de nieuwe roede offi­cieel ingewijd en kri­j­gen alle gas­ten naast koffie en gebak een rondlei­d­ing door de molen. Aan het einde van de bijeenkomst staat voor elke gast/​koper zijn bestelde kunst­werkje klaar.

Kijk voor deel­name aan deze actie op www​.zaan​schemolen​.nl en bestel zo snel mogelijk.


Zaan­cam­pus wordt Tech­lands.
Geza­men­lijk pers­bericht vanuit de gemeente Zaanstad en de andere part­ners bin­nen Tech­lands

Meer inwon­ers aan het werk bij tech­nis­che bedri­jven. ‘De tech­niek staat te sprin­gen om per­son­eel, zelfs in deze cri­sis’
Zaan­cam­pus, een brede samen­werk­ing tussen gemeente Zaanstad, provin­cie Noord-​Holland, onder­wi­jsin­stellin­gen en tech­nisch georiën­teerde bedri­jven uit de regio, gaat verder onder de naam Tech­lands. Het doel van de samen­werk­ing is het tekort aan tech­nisch per­son­eel verder terug te bren­gen. ‘Tech­lands helpt mensen aan een baan in de tech­niek door oplei­din­gen te ver­zor­gen die goed aansluiten op de behoefte van het bedri­jf­sleven’, legt wethouder Economis­che Zaken Hans Krieger uit.

Uit cijfers van het UWV komt naar voren dat er ondanks de coro­nacri­sis nog steeds sprake is van krapte op de arbei­ds­markt bin­nen tech­nis­che func­ties. “Zaanstad heeft relatief een groot aan­tal werk­zoek­enden. Tegelijk­er­tijd hebben we prachtige, inno­vatieve bedri­jven met open­staande vaca­tures waar zij niet de juiste mensen voor kun­nen vin­den. Dat belem­mert onderne­min­gen om verder te groeien en te innov­eren. Dat is doo­d­zonde. Tech­lands geeft tech­nis­che oplei­din­gen op aller­lei niveaus met als doel het beter ‘matchen’ van vraag en aan­bod op onze arbei­ds­markt. Zeker in deze coro­natijd waarin veel Zaankan­ters hun baan ver­liezen vindt het col­lege het belan­grijk om werk­zoek­enden via oplei­din­gen te begelei­den naar func­ties waar veel vraag naar is”, legt Krieger uit.

technologieKans op een toekom­st­bestendige baan
Tech­lands is in 2019 ges­tart, des­ti­jds onder de naam Zaan­cam­pus, met als doel meer mensen begelei­den naar een toekom­st­bestendige baan in de tech­niek. Daar­naast wil de regio een aantrekke­lijke ves­tig­ingsplek zijn én bli­jven voor bedri­jven. Tech­lands richt zich op jon­geren, zij-​instromers en medew­erk­ers die al in de tech­niek werken. Zij wor­den opgeleid en bijgeschoold voor func­ties bin­nen de regionale food-​, pro­ces– en maakin­dus­trie, de instal­latiebranche en de bouw. In 2019 hebben 1.900 stu­den­ten een oplei­d­ing gevolgd bin­nen Tech­lands. Het streven is dat Tech­lands in 2025 bijna 2.400 mensen opleidt.

Pro­ces­tech­nolo­gie
Er is veel vraag naar mensen met een tech­nis­che achtergrond

Mod­erne oplei­din­gen
De oplei­d­ingspart­ners en de aanges­loten bedri­jven hebben nu een meer­jaren­plan uit­gew­erkt voor uit­brei­d­ing het onder­wi­jsaan­bod. Het gaat om mod­erne oplei­din­gen waarin ver­schil­lende tech­nieken en toepassin­gen samenkomen. Denk aan Smart build­ing, Zorgtech­niek, Ser­vice & Main­te­nance en Robot­ica. Ook komen er meer flex­i­bele mod­ules voor om-​, bij– en her­schol­ing. Vak­do­cen­ten en pro­fes­sion­als uit het bedri­jf­sleven begelei­den de studenten.

Nieuwe locatie Tech­lands
Naast de bestaande locaties van het Regio Col­lege en IW Noord-​Holland aan de Cypresse­hout en van Regio Col­lege en Bouw­mensen aan de Juf­fer­straat, komt er aan de Aris van Broek­weg in Zaan­dam een nieuw pand voor Tech­lands. Op deze locatie gaan de metaalo­plei­der Tetrix Tech­niek, Regio Col­lege, Engie en andere bedri­jven nauw samen­werken. Ook is er ruimte voor onder­s­te­unde tech­niek­lessen voor het VMBO. De gecom­bi­neerde pro­ce­dure voor de bestem­mings­plan­wi­jzig­ing en ver­gun­ningaan­vraag loopt. Naar verwacht­ing start de bouw deze zomer.

Financier­ing Tech­lands
De samen­werk­ende part­ners bin­nen Tech­lands hebben mensen en mid­de­len vri­jge­maakt ter waarde van € 3,6 miljoen om de komende vier jaar onder­wi­jsvernieuwin­gen te realis­eren. Op basis van deze cofi­nancier­ing heeft Tech­lands € 1,8 miljoen sub­si­die aangevraagd bij het Rijk. Daarmee kri­jgt het totale meer­jaren­plan een waarde van € 5,4 miljoen. In het voor­jaar maakt het Rijk bek­end of zij deze sub­si­die al dan niet zal toeken­nen. Daar­naast heeft de metaal­sec­tor een sub­si­die van € 500.000 ver­strekt aan Tech­lands en Tech­Val­ley (regio Alk­maar) om geza­men­lijk ‘een leven lang ontwikke­len’ een impuls te geven.

Voor meer infor­matie over Tech­lands, bezoek de web­site www​.tech​lands​.nl
Starter­sloket Zaanstad
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


De Gemeente Zaanstad en Sticht­ing Starter­sloket hebben de han­den ineenges­la­gen om de (star­tende) onderne­mer beter te onder­s­te­unen.
Zojuist, 9 feb­ru­ari 2021, is het online Starter­sloket live gegaan. Zaankan­ters die over­we­gen om een eigen bedrijf te starten kun­nen hier terecht voor adviezen en hulp.

Het Starter­sloket is een online plat­form waar (oriën­terende) starters terecht kun­nen met (hulp)vragen, zoals: Wat komt er op mij af als ik een bedrijf start? Hoe schrijf ik een onderne­m­ings­plan? Met welke belastin­gen krijg ik te maken? En wie kan mij als (star­tende) onderne­mer bin­nen de gemeente helpen?

Onafhanke­lijk advies
“Het Starter­sloket voorziet duidelijk in een behoefte en biedt onze (star­tende) onderne­mers een onafhanke­lijk een deskundig klankbord. Juist in deze tijd is onder­s­te­un­ing van de onderne­mer van groot belang om te werken aan een gezond en toekom­st­bestendig onderne­mer­skli­maat”, aldus wethouder Economis­che Zaken Hans Krieger. Bij het Starter­loket kun­nen inwon­ers terecht voor onafhanke­lijk advies. Zaanstad vindt het belan­grijk om star­tende onderne­mers op weg te helpen zodat er ook in de toekomst vol­doende bedri­jvigheid en bedri­jfs­dy­namiek is in onze stad.

Toegevoegde waarde
Daar ligt dan ook de toegevoegde waarde van deze samen­werk­ing, aldus Joeri Goede van het Starter­sloket. “De gemeente kan haar inwon­ers nu op een con­crete en prak­tis­che wijze van dienst zijn, zowel vóór als tij­dens het onderne­mer­schap. We willen voorkomen dat de star­tende onderne­mers van het kastje naar de muur wor­den ges­tu­urd. Daar­naast ver­groten we door deze samen­werk­ing de kans op suc­cesvol onderne­mer­schap en kun­nen oriën­terende onderne­mers tijdig en welover­wogen beslis­sen om uitein­delijk al dan niet te starten.”

Per­soon­lijk advies van ervaren onderne­m­er­sad­viseurs.
Het Starter­sloket is hét start­punt voor iedereen in de Gemeente Zaanstad die over­weegt om voor zichzelf te begin­nen. Per direct kun­nen (star­tende) onderne­mers zich aan­melden voor webi­nars. Het loket biedt infor­matie, ver­schil­lende reken­tools en rel­e­vante gemeen­telijke infor­matie. Ook kun­nen onderne­mers tij­dens kan­tooruren bellen, chat­ten of mailen met ervaren ondernemersadviseurs.


Terug­b­lik op twee jaar Sociale Wijk­teams: mooie resul­taten en uitdagin­gen.
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Op 1 jan­u­ari 2019 start­ten de nieuwe par­ti­jen in de Sociale Wijk­teams. Nu, twee jaar later, informeert het col­lege van burge­meester en wethoud­ers de gemeen­ter­aad over hoe het de afgelopen twee jaar is gegaan. Wethouder zorg, Natasja Groothuis­mink: ‘De Sociale Wijk­teams hebben de afgelopen twee jaar mooie resul­taten geboekt. Inwon­ers zijn tevre­den over hoe ze geholpen wor­den door de wijk­teams. Zo blijkt uit het cliënt-​ervaringsonderzoek. Gemeente, wijk­teams en andere part­ners werken goed samen om onze inwon­ers te onder­s­te­unen. Met vele nieuwe taken lukt het ze ook nog om oog te houden op het beheersen van kosten. Dat is een knappe prestatie’

Tevre­den inwon­ers hebben ook aan­dacht­spun­ten
Zaankan­ters kun­nen bij de Sociale Wijk­teams terecht met vra­gen of prob­le­men over welz­ijn, zorg, werk en inkomen, wonen, jeugdhulp en gezin­sre­laties. De wijk­teams kri­j­gen een 7,6 als gemid­deld rap­port­ci­jfer van de mensen die van hun dien­sten gebruik maken. 81% zou bij een nieuwe vraag of prob­leem terug­gaan naar het wijk­team. Ver­beter­pun­ten zijn de tele­fonis­che bereik­baarheid, wacht­ti­j­den, nazorg en de bek­end­heid van de wijk­teams. De wijk­teams gaan met deze aan­dacht­spun­ten aan de slag. Inwon­ers die gebruik maken van een Wmo voorzien­ing geven gemid­deld een 7,7 voor het gemak van de aan­vraag bij het wijk­team. 86% van de cliën­ten voelt zich serieus genomen.

Kosten­be­heers­ing en meer onder­s­te­un­ing in de eerste lijn
Bij het betaal­baar houden van de zorg spe­len Sociale Wijk­teams een sleutel­rol. Zij bepalen tij­dens zoge­naamde keukentafelge­sprekkende inzet van onder­s­te­un­ing. Groothuis­mink: ‘In het verleden werd regel­matig te zware hulp ingeschakeld, vanuit de goede inten­tie zoveel mogelijk te doen voor iemand. De wijk­teams kijken nu eerst welke zoge­naamde informele hulp er is. Dus van vri­jwilligers en onder­s­te­un­ing uit de eigen omgev­ing, dus buren, vrien­den en fam­i­lie. Pas daarna naar welke andere voorzienin­gen in de 1e of 2e lijn noodza­ke­lijk zijn.’ Een voor­beeld hier­van is pilot indi­vidu­ele begelei­d­ing, die 1 sep­tem­ber bij de wijk­teams Zaan­dam Noord Kogerveld en Zaan­dam West Oude Haven is ges­tart. Medew­erk­ers van het wijk­team geven zelf indi­vidu­ele begelei­d­ing in plaats van door te ver­wi­jzen naar onder­s­te­un­ing in de 2e lijn. Het gaat dan bijvoor­beeld om onder­s­te­un­ing bij admin­is­tratie en finan­ciën en onder­s­te­un­ing bij soci­aal en per­soon­lijk func­tioneren. Dat is niet alleen voordeliger, maar ook pret­tiger voor mensen zelf. Groothuis­mink: ‘De eerste resul­taten van deze pilot zijn posi­tief. Inwon­ers kri­j­gen meer grip op hun eigen sit­u­atie en hebben nog maar één hulpver­lener, namelijk die van het Soci­aal Wijk­team. Bin­nenkort eval­ueren we het eerste half jaar van de pilot. Ik ben benieuwd naar de resultaten.’

Corona vraagt veel van iedereen
De coro­nacri­sis raakt onze inwon­ers en heeft ook invloed op het func­tioneren van de Sociale Wijk­teams. Zo waren er beperkte mogelijkhe­den voor het onder­s­te­unen van inwon­ers: groep­s­ac­tiviteiten, inlopen en dagbeste­d­ing wer­den bijna onmo­gelijk door de maa­trege­len. Groothuis­mink: ‘Ik heb grote waarder­ing voor de manier waarop de medew­erk­ers van de Sociale Wijk­teams hier­mee zijn omge­gaan. Ze hebben grote flex­i­biliteit getoond en alter­natieve vor­men van (dig­i­tale) onder­s­te­un­ing gezocht en gevon­den. Ook hebben ze veel aan­dacht gehad voor het sig­naleren van kinderen en jon­geren in kwets­bare sit­u­aties. Daar was het risico groot op vereen­za­m­ing, achter­standen en toe­name van huiselijk geweld en armoede.’ Medew­erk­ers gin­gen huis aan huis langs – op afs­tand -, hielden tele­fonisch con­tact met kwets­bare inwon­ers en hielden zich op hoe het met inwon­ers ging en waar zij kon­den ondersteunen.


Molen De Zaadza­ai­jer terug op de Hemmes!
Pers­bericht jan­u­ari 2021

Zaadzaaijer
Het lijkt er nu toch echt van te komen: molen De Zaadza­ai­jer terug op de Hemmes! Het heeft lang gedu­urd; want alles had te maken met de stag­nerende plan­nen voor de heron­twik­kel­ing van de Hemmes als woon­wijk. Het realis­eren van wonin­gen op het schierei­land bleek om aller­lei rede­nen erg com­plex. Uitein­delijk heeft de gemeen­ter­aad besloten voor­lopig af te zien van een inte­graal plan met wonin­gen voor de Hemmes. Maar in dezelfde ver­gader­ing werd wel de her­bouw van alvast één molen en daar­bij miss­chien tijdelijk enkele Tiny Houses toeges­taan. De Tiny Houses zouden er voor een peri­ode van max­i­maal 10 jaar mogen staan om ver­vol­gens plaats te maken voor de defin­i­tieve woonwijk.

De sticht­ing Hemmes Groep ont­fermt zich, zoals bek­end, over de her­bouw van de molen en we hebben het afgelopen half jaar mooie resul­taten behaald.

De her­bouw van de molen rust op 4 pijlers:
1.De bouw van de molen geschiedt door leer­lin­gen uit het mid­del­baar beroep­son­der­wijs die het vak houtbouw/​restau­ra­teur in de prak­tijk willen leren.Van dit type vak­mensen dreigt namelijk een tekort in Ned­er­land. Onder begelei­d­ing van erk­end leer­meester Bart Nieuwen­huijs uit West­zaan zullen zij de molen gaan bouwen. De bouw duurt daar­door wellicht iet­sje langer dan bij een tra­di­tionele aanbeste­d­ing, maar het oplei­den van vak­mensen is indi­rect van essen­tieel belang voor het behoud van het erf­goed in Ned­er­land. Tij­dens de bouw zijn ook vri­jwilligers betrokken.
2.In de kap komt een aan­tal dynamo’s waarmee stroom wordt opgewekt. We gaan uit van een opbrengst van circa 90.000 kWh per jaar uit­gaande van 18 draaiuren per dag en met af en toe een wind­stille dag (hier zijn cijfers over).
3.De molen­schuur en molen­romp gaan we opde­len in units en verhuren/​verkopen aan kleine ambachtelijke en cre­atieve bedri­jven. Eigen­lijk een soort broed­plaats. Molens & Maak-​industrie horen bij elkaar vin­den wij.
4.Cultuurhistorisch gezien horen er molens op de Hemmes. Het werd vroeger niet voor niets ‘molenei­land’ genoemd. De her­bouw van De Zaadza­ai­jer als icoon voor de toekom­stige ontwik­kel­ing op de Hemmes.

We ont­van­gen, naast bij­dra­gen van de Gemeente Zaanstad, onder­tussen ook bij­dra­gen van par­ti­c­ulieren die de her­bouw van de molen willen onder­s­te­unen. U kunt ook bij­dra­gen door iets te doneren. Elk bedrag is welkom!

We zijn in gesprek met bedri­jven, nationale en Zaanse fond­sen en bezig met het opzetten van de crowd­fund­ings­ac­tie waar­bij par­ti­c­ulieren en bedri­jven kun­nen bij­dra­gen door onderde­len van de molen te spon­soren. Bezoek ook onze web­site voor meer infor­matie.

www​.hemmes​groep​.nl

Lagedijk 401544 BH Zaandijk — 0649124826

KvK 55736521NL25 TRIO 0254 8020 01


Aan­vraag Erf­goed­deal voor ontwik­kel­ing Hemmes (Pers­bericht Gemeente Zaanstad 14 01 2021)
Gemeente Zaanstad dient namens de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie een aan­vraag in voor een bij­drage uit de Erf­goed­deal van de Rijks­di­enst voor Cul­tureel Erf­goed. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘De Hemmes is een his­torische plek in Zaanstad. Het zou mooi zijn als we op deze plek een molen en tiny houses kun­nen bouwen. De gemeen­ter­aad heeft daar vorig jaar geld voor toegezegd. Een bij­drage uit de Erf­goed­deal zou het realis­eren van ‘Mole­naarserf Hemmes’, zoals het plan nu heet, weer dichter­bij brengen.’


Joomla tem­plates by a4joomla