Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Goed nieuws voor de Hemmes Groep!
Pers­bericht
zaadzaaier2
De her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer is weer een stap dichter­bij gekomen. Het col­lege van B&W van de gemeente Zaanstad heeft op 4 mei 2020 besloten een dri­etal scenario’s voor te leggen aan de gemeen­ter­aad met in elke vari­ant de her­bouw van molen De Zaadza­ai­jer. Het ver­schil tussen de ver­schil­lende scenario’s zit in het aan­tal Tiny Houses.
De bouw van de molen gebeurt met leer­lin­gen uit de hout­bouw onder begelei­d­ing van leer­meester Bart Nieuwen­huijs. Ze leren daarmee het vak in de prak­tijk met de molen als eindresultaat!

De terug­keer van molens op de Hemmes laat bij veel Zaankan­ters de harten sneller klop­pen. Het doet recht aan de cul­tu­urhis­to­rie van het schierei­land en past heel goed bij de omliggende typ­is­che Zaanse buurtschap­jes zoals het Haalder­s­broek, de Zaanse Schans en de Gortershoek.
Om de Tiny Houses qua beeld­vorm­ing te laten passen bij de molen wordt nu bekeken of het mogelijk is een aan­tal Tiny Houses onder te bren­gen in twee authen­tieke houtloodsen.
We denken daar­bij aan de voor­ma­lige hout­lood­sen van molen De Veld­vlieger, deze ston­den vroeger op het Land van Mid­del­hoven in het Oost­z­i­jderveld, en willen we herge­bruiken op de Hemmes. Ze zijn bewaard en opges­la­gen in Krom­me­nie. De lood­sen bieden ruimte voor Tiny Houses met op het dak zon­nepan­e­len.
zaadzaaier2020
Aan­geleverde foto’s.


Er staat een bos in Krom­me­nie
Pers­bericht

Don­derdag 27 maart 2020 hebben de vri­jwilligers van de Rosar­ium Vrien­den­tuin een begin gemaakt met het voed­sel­bos in de buurt­moes­tuin in het Rosariumpark.
In alle stilte omdat van­wege de noodza­ke­lijke maa­trege­len aan­gaande het coro­n­avirus gekozen was geen pub­liciteit (meer) te geven aan deze activiteit die in eerste instantie bedoeld was als meew­erkdag voor geïn­ter­esseer­den en omwonenden.

aanplantMet een klein ploegje van vier vaste vri­jwilligers hebben we de bomen, stru­iken en planten er in gekre­gen en hielden we uit­er­aard vol­doende afs­tand van elkaar.
Maar aangezien we al zo lang met elkaar betrokken zijn bij de buurt­moes­tuin wis­ten wij er even­goed een gezel­lige dag van te maken. Het weer werkte natu­urlijk ook mee.
Nu staat er dus een klein voed­sel­bos in Krom­me­nie, in het Rosar­i­umpark. Het ziet er natu­urlijk nog niet uit als een echt bos en de komende jaren heeft het aan­dacht nodig, maar over een paar jaar moeten we er echt van kun­nen eten.
Naast de inzet van alle vri­jwilligers van de buurt­moes­tuin was het voed­sel­bos er ook niet gekomen zon­der de hulp van gemeente Zaanstad die de dag ervoor de bomen en stru­iken kwam brengen.

Met de aan­plant van dit voed­sel­bos doet de Rosar­ium Vrien­den­tuin dit jaar weer mee met de Kern met Pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse Hei­de­maatschap­pij.
Het is de bedoel­ing dat door mid­del van het voed­sel­bos er niet alleen een leuke en smake­lijke uit­brei­d­ing komt van de buurt­moes­tuin maar dat de komst van dit bos ook gebruikt kan wor­den mensen bewust te maken van het belang van (eet­baar) groen in de directe leefomgeving.

Er staan nog o.a. een fotowed­strijd, work­shops en ver­halen op touw, maar die zullen alle­maal natu­urlijk pas na juni plaats gaan vin­den.
Gelukkig is het voed­sel­bos iets dat bli­jft en juist over een paar jaar echt uit­ge­groeid zal zijn tot iets moois en gezond, dus dit zal niet de eerste keer zijn dat jul­lie horen over het bestaan van een voed­sel­bos in Krommenie.
Als er mensen zijn die graag een bij­drage lev­eren aan dit bos in de vorm van bomen, stru­iken of planten horen we dat natu­urlijk graag want ook dit bos mag groeien. Neem dan con­tact met ons op, ook voor meer infor­matie.
0647635401 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een buurt­moes­tuin die al jaren wordt gerund door een aan­tal buurt­be­won­ers. Het is een plek voor voed­sel maar ook voor ont­moet­ing. Het voed­sel­bos zal een nieuwe impuls geven aan de Rosar­ium Vrien­den­tuin en daar­door ook een inspir­erende bij­drage kun­nen lev­eren aan het groene bewustz­ijn van jong en oud.
Infor­matie over de diverse activiteiten wor­den t.z.t. verder bek­end gemaakt.
Meer info: face­book: Rosar­ium Vrien­den­tuin
0647635401 /​Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

8mrtinterview6Han­nie Schaft-​Herdenking op Inter­na­tionale Vrouwendag.

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Wij eren Han­nie Schaft op deze dag maar denken ook na over 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

Het was een prachtige her­denk­ing. Met veel kinderen, oud­ers en leerkrachten die op de zondagocht­end gekomen waren. En natu­urlijk de grote groep vol­wasse­nen.
Burgm. Ham­ming heeft een goed ver­haal, ook naar de kinderen toe, uit­ge­spro­ken. Bij het koffiedrinken had­den we nog een pro­gramma. Het uit­de­len van de kinderen van het Zweeds wit­te­brood met corned­beef of als broodje tevre­den­heid. Dat viel goed in de smaak.

Dré Prijs maakte een com­pi­latie van video-​beelden van vorige jaren en Hans Kui­jper, kinder­boeken­schri­jver, die aan de kinderen vroeg wat zij ervaren had­den in de gesprekken met de oud­eren.
Heel posi­tief en mooie her­denk­ing van de 100ste geboortedag van Han­nie Schaft en 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

8mrtinterview 8mrtinterview2
8mrtinterview4 8mrtinterview5Feb­ru­ar­is­tak­ing 26 feb­ru­ari 2020.
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Febr2020bloemenVan­wege het werk aan de bruggen wordt de Her­denk­ing nu direct vóór het Zaanthe­ater gehouden.
Na het luiden van de klankschaal van het Mensen­recht­en­mon­u­ment werd een min­uut stilte gehouden. Daarna wer­den de bloe­men gelegd bij het beeldje van Truus Menger „De Feb­ru­ar­is­tak­ing” (nu op foto afge­beeld).
Zeer velen waren weer gekomen om de Feb­ru­ar­is­tak­ers te Her­denken met een min­uut stilte en een bloemenpracht.

Bin­nen in het Zaanthe­ater opent Onno Hoek­mei­jer van de Sticht­ing 4 en 5 Mei Comité Zaanstad, met een spe­ci­aal welkom aan de Burge­meesters Tange van Wormer­land (voor de laat­ste keer als burge­meester aan­wezig!) en Meer­hof van Oost­zaan.
Namens de Gemeente Zaanstad heet hij Wethouder mevr. Rita Noordzij welkom.

Febr2020groep8DijkEn leer­lin­gen van groep 8 van school De Dijk.

„Wie we van­daag echt mis­sen is verzets­man Wim Blank. Hij is eind vorig jaar overleden op 101-​jarige leeftijd. Een van de laat­ste boeg­beelden van het verzet verd­ween uit ons midden.”

De toe­spraak van Burge­meester Meer­hof van Oost­zaan werd gevolgd door liederen van Maarten Peters, „Bevroren tra­nen” en „Wat zou ik doen?„

Van groep 8 van school De Dijk hebben 5 leer­lin­gen een stukje zelfgeschreven tekst voorge­dra­gen.
Als laat­ste spreker kwam Frank Maas naar voren. Hij sprak over zijn vader Ger­ard Maas, des­ti­jds een van de organ­isatoren van de Feb­ru­ar­is­tak­ing in 1941.
Het was een indruk­wekkend ver­haal en wij hebben dat apart weergegeven onder Feb­ru­ar­is­tak­ing Ger­ard Maas onder Historie.


Hier onder foto van Maarten Peters en Frank Maas
Febr2020MaartenPeters Febr2020FrankMaasJon­geren­winkel geopend in de Lobelia in Poelenburg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


Voor én door jon­geren die hun tal­ent willen ontwikke­len
Poe­len­burg heeft er een nieuwe plek bij spe­ci­aal voor jon­geren: de jon­geren­winkel aan de Lobeliusstraat 16. Vanuit een knusse ‘huiskamer’ kun­nen de jon­geren hier aan de slag met hun tal­en­ten. De jon­geren denken zelf mee in het aan­bod van activiteiten, in samen­werk­ing met par­ti­jen als Fluxus en het Sportbedrijf. Naast de activiteiten in groepsver­band, kun­nen er ook op indi­vidu­ele basis gesprekken plaatsvin­den met bijvoor­beeld een jon­geren­werker of iemand van het Jon­geren­loket of Straathoekwerk.

jongerenwinkelWethouder Songül Mut­luer bezocht de jon­geren­winkel op 18 feb­ru­ari 2020 om samen met de aan­wezi­gen offi­cieel het start­sein te geven: “We ken­nen alle­maal wel een negatief ver­haal over Poe­len­burg of Pelder­sveld, maar deze wijken barsten ook van de jon­geren met bij­zon­dere, nog onont­dekte tal­en­ten. Om jon­geren de kans te bieden om hun vrije tijd leuk én nut­tig te best­e­den, hebben ze een plekje voor zichzelf nodig. Hier kun­nen ze dan zichzelf, elkaar én de pro­fes­sion­als vin­den om hun tal­ent te ont­dekken en verder te ontwikkelen.”

Voor en door jon­geren
Veel jon­geren die opgroeien in Poe­len­burg en Pelder­sveld ken­nen niet alle mogelijkhe­den voor vri­jeti­jds­beste­d­ing of (voor­berei­din­gen op) werk of oplei­d­ing. In de jon­geren­winkel wor­den ze aange­spo­ord om vanuit hun eigen kracht te werken aan hun toekomst. Ze zijn mede-​eigenaar van de activiteiten, die ze kiezen samen met de aanges­loten part­ners. Denk aan een rapcur­sus met SZ Alliance, muziek maken via Fluxus of een work­shop pre­sen­teren door Hogeschool Inhol­land. Ook drukken de jon­geren hun eigen stem­pel op de aan­kled­ing van de ruimte. Zo hangen er schilder­i­jen die zijn gemaakt tij­dens de teken­lessen en gaan de jon­geren nog met een kun­ste­naar aan de slag om zelf een bank te maken. Om de jon­geren ken­nis te laten maken met mogelijkhe­den bin­nen en buiten Poe­len­burg wor­den er ook uit­stap­jes georganiseerd.

De jon­geren­winkel in de Lobelia is zes dagen per week geopend van 16.0021.00.
Op vri­jda­gavond is het mei­de­navond, op zater­dag is de Jon­geren­winkel dicht. In totaal zijn er 123 jon­geren bereikt en er komen steeds nieuwe jon­geren bij.

https://​www​.sportbedri​jfza​anstad​.nl/​s​p​o​r​t​s​t​i​m​u​l​e​r​i​n​g​/​s​p​o​r​t​b​u​u​r​t​w​e​r​k​/

Foto: Tij­dens de open­ing met wethouder Songül Mut­luer, spreken de aan­wezi­gen hun verwachtin­gen uit over de jon­geren­winkel.
Joomla tem­plates by a4joomla