Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De thu­is­fluiter

De Volk­skrant, 1 novem­ber 2008

Naast vra­gen als ‘Bestaat God?’, ‘Neigt de mens van nature tot het slechte?’ en ‘Is er leven na de dood?’ is een van de grote raad­se­len van de men­sheid: ‘Waarom zijn som­mige mensen bereid schei­d­srechter te wor­den in het ama­teur­voet­bal?’
Ik maak het al vijf­tien jaar van nabij mee. Mijn zoons wer­den al jong lid van Zaan­lan­dia, mijn dochter vol­gde in hun voet­sporen en speelt nu links­back in de meis­jes b1 van Voet­bal Verenig­ing Zaan­dam (VVZ).

Sinds 1993 heb ik op zater­da­gen langs de lijn observerend vel­don­der­zoek kun­nen ver­richten om een verk­lar­ing te vin­den, maar dichter bij een antwo­ord ben ik nog niet gekomen.
Voor schei­d­srechters in het jeugdvoet­bal geldt het mys­terie des te sterker. Zij wor­den niet alleen uit­gescholden door de spel­ers (snot­neuzen die soms de luier­leeftijd amper zijn ont­groeid), ze vor­men ook het mikpunt van de ver­wensin­gen en de diepe haat van de vaders en, in min­dere mate, moed­ers rond het veld.
De oud­ers van de uit­club zijn het ergst. De schei­d­srechter, in het jeugdvoet­bal afkom­stig uit de geled­eren van de thuis­club, wordt er door de gas­ten al snel van ver­dacht op de hand te zijn van de eigen par­tij. ‘Thu­is­fluiter’, wordt hij daarom genoemd, behalve overi­gens in de Zaanstreek, waar wij de ui-​klank vol­gens de eeuwe­noude regels van de Zaanse volk­staal als ‘eu’ uit­spreken. Bij ons wordt op zater­dag en zondag langs de voet­balvelden ‘Teusfleuter!’ geroepen.
Zelf doe ik aan alle geschreeuw niet mee. Ik volg de ver­richtin­gen van de mei­den zwi­j­gend. Na een doelpunt applaud­is­seer ik beschaafd. Soms ontsnapt een opge­won­den ‘ja!’ aan mijn mond, of een teleurgesteld ‘oooh…’, op zo’n vol­ume dat alleen Dyane het hoort, de voet­bal­moeder naast mij.
Ik zou trouwens niet weten wát ik moest roepen. Andere oud­ers komen niet verder dan ‘Spe­len!’ of ‘Naar voren!’ of ‘Schiet dan toch op dat doel, god­ver­domme!’ Ja, naar voren, nogal wiedes. Soms heb ik zin om, zodra VVZ op het mid­den­veld in bal­bezit komt, uit balorigheid ‘Naar achteren!’ te roepen, maar ik besef dat ik dat mijn 15-​jarige dochter niet kan aan­doen.
Al spoedig na het begin van de wed­strijd begint het gemop­per op het gepruts van de scheids omdat hij alle overtredin­gen van de thuis­club door de vingers ziet, nog vóór de rust schalt min­stens twee maal per min­uut ‘Teusfleuter!’ over het veld, in de tweede helft wordt dat ‘Veule teusfleuter!’, en tegen het eind van de wed­strijd zijn de gemoed­eren in beide kam­pen zo ver­hit ger­aakt dat de lei­ders van de twee teams briesend het veld op stor­men, de een om een vlaggen­stokje in de anus van de schei­d­srechter te stoten, de ander om dit met geweld te ver­hin­deren.
Voet­bal haalt – ik kan het niet vaak genoeg her­halen – het slecht­ste in de mens naar boven.
Het merk­waardige is dat de thu­is­fluiter vri­jwel altijd ten onrechte wordt zwart­ge­maakt. De meeste schei­d­srechters zijn bang van par­ti­jdigheid te wor­den beschuldigd en neigen tot over­com­pen­satie door de eigen ploeg juist te benade­len. Op grond van jaren­lange studie durf ik zon­der de ger­ing­ste twi­jfel te stellen: de thu­is­fluiter fluit NIET thuis.
In de rust, wan­neer we met alle oud­ers in de kan­tine koffie drinken, doe ik ter­loops sussende uit­spraken als ‘Ach, het bli­jft een spel­letje’, ‘Wees blij dat er nog mensen zijn die willen schei­d­srechteren’, en ‘Het is een beetje een uil­skuiken, maar hij fluit wel uit­stek­end voor uit en buiten­spel.’ Of eigen­lijk zeg ik: ‘Het is een beetje een eulskeuken, maar hij fleut wel eut­stek­end voor eut en beuten­spel.’
Zulke opmerkin­gen hebben op zich al een deës­calerend effect. De psy­choloog Wouter Buikhuizen (Beukheuzen) heeft dat ooit onder­zocht tij­dens de oude­jaarsrellen in Den Haag.
Nog een paar jaar, dan is Sophie zo oud dat mijn aan­wezigheid langs de lijn volkomen over­bodig is gewor­den. Naar de uitwed­stri­j­den gaan de mei­den dan in hun eigen auto’s. Zon­der mij zal er in de voet­balka­n­tines van Noord-​Holland nie­mand meer zijn om de thu­is­fluiter in bescherming te nemen. Ik zie het somber in voor het amateurvoetbal.

Joomla tem­plates by a4joomla