Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wachter­straat
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Wachtersstraat bord 1


Willem WachterWillem Hen­drik Wachter, Ned­er­lands botan­i­cus (18821946)

Hij is geboren op 5 decem­ber 1882 in Rot­ter­dam. Na de lagere school voltooide hij de MULO en vol­gde een oplei­d­ing tot onder­wi­jzer. Tot 1912 werkte hij in het lager onder­wijs en werd in 1912 benoemd op een MULO en in 1916 vol­gde een benoem­ing als ler­aar Natu­urlijke his­to­rie op de HBS en nadat hij diverse aktes had gehaald als ler­aar Wiskunde. Daar­naast was hij werkzaam op de Gemeen­telijke Kweekschool voor Onder­wi­jz­ers, het Lyceum voor meis­jes en op de MTS, allen in Rot­ter­dam.
Naast zijn drukke werk ontwikkelde Wachter zich tot een weten­schap­pelijk botan­i­cus van naam tot een uit­stek­ende ken­ner van de Ned­er­landse flora. Zijn bij­drage aan het Herbar­ium Jansen en Wachter is groot geweest. Een der fraaiste herbaria van Ned­er­land zal altijd van grote waarde bli­jven. Samen met de mossen­col­lec­tie van Wachter is dit onderge­bracht in het Rijk­sherbar­ium te Lei­den.

Wachter had zit­ting in vele com­missies van de Kon. Ned. Botanis­che Verenig­ing en kreeg in 1945 voor zijn ver­di­en­ste het ere­lid­maatschap toegek­end. In 1946 kreeg hij een ere­doc­tor­aat aan de Uni­ver­siteit van Lei­den.

Veel heeft wachter gedaan voor de Schoolflora van Heukels, zowel voor de Beknopte als de Geïl­lus­treerde, die vol­gens zijn opvat­tin­gen zijn samengesteld.
Hij is getrouwd op 24 03 1910 Rot­ter­dam met Anna Pelt geb. 19 02 1883 Rot­ter­dam – 31-​10-​1970 Rot­ter­dam. Het echt­paar heeft 2 dochters en 1 zoon.

Uit: Flora van Ned­er­land door Heukels & Van Oost­room, 1962.
Met dank aan: Ron

Joomla tem­plates by a4joomla