Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


transvaalbuurt1Kruger­straat — Stephanus Johannes Paulus (Paul) Kruger (18251904), ook wel Oom Paul genoemd was de vijfde pres­i­dent van de Zuid-​Afrikaansche Repub­liek en wel de bek­end­ste stri­jder. Hij werd in Ned­er­land o.a. ont­van­gen door koningin Wil­helmina, tij­dens zijn reizen om steun te kri­j­gen voor de strijd.
Both­as­traat — Louis Botha (18621919) was opper­bevel­heb­ber van het Trans­vaalse leger en de eerste min­is­ter pres­i­dent van de Unie van Zuid-​Afrika.
Steyn­straat – Marthi­nus The­u­nis Steyn (18571916) was pres­i­dent van de Oranje Vri­js­taat van 1896 tot 1902.
Cron­jés­traat – Pieter Arnoldus Cronjé (18361911) was een Zuid Afrikaanse gen­er­aal tij­dens de Boerenoor­logen.
De Wet­straat — Chris­ti­aan Rudolf de Wet (18541922) was gen­er­aal tij­dens de Boerenoorlogen.

Uitein­delijk werd de strijd door de Brit­ten gewon­nen, maar wel ten koste van 22.000 man. De Boeren ver­loren rond de 6.000 stri­jders, maar veel groter waren de ver­liezen aan vrouwen en kinderen die door de Brit­ten in bij­zon­der onmenselijke omstandighe­den wer­den vast gehouden in con­cen­tratiekam­pen. De Brit­ten hoopten door de vrouwen en kinderen op te sluiten de kracht van de Boeren te breken. Van hen overleden er bijna 28.000.

Foto: Paul Kruger. (Wikipedia)

Joomla tem­plates by a4joomla