Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Burge­meesters van de Burge­meesters­bu­urt
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

burgmvan OrdenG. van Orden (burge­meester 18381845).
Orden, Ger­rit van, werd den 18 Decem­ber 1774 te Oost-​Zaandam geboren. Ger­rit van Orden was burge­meester van Zaan­dam in de peri­ode 18381845, opvol­ger van burge­meester Engel van de Stadt.

Van Orden was tabak­shan­de­laar, boekverkoper, plaatsver­van­gend rechter van 1817 tot 1828, gemeen­ter­aad­slid (18281850), wethouder (1836), Rid­der in de Orde van de Ned­er­land­sche Leeuw (1842) en Staten­lid (1837). Van Orden, die ook bek­end­heid kreeg als pen­ningkundige, over­leed in 1854.

Zijn oud­ers waren Maarten van Orden en Tri­jn­tje Ver­steeg. Zijn vader, een koop­man, was eige­naar van een buiten­verblijf in het Hofland, tussen Bev­er­wijk en Heemskerk.

In 1798 trad hij in de echt met Mary­tje Poel, die hem drie dochters schonk, van welke twee hem over­leef­den, doch waar­van de derde de moeder in 1804 het leven kostte. In 1807 ging hij een huwelijk aan met A. G. ten Klooster uit Zwolle, doch ook deze moest hij, na een onti­jdige bevalling in novem­ber 1808 grafwaarts begelei­den. In 1813 huwde hij met Maartje Dekker, welke echtverbin­te­nis in 1828 door de dood werd ont­bon­den.

Na lang­durige suk­kel­ing, doch een kort ziekbed, ontsliep hij den 13 Jan­u­arij 1854.
(Bron: Biographisch woor­den­boek der Ned­er­lan­den – A.J. van der Aa)

burgmvdStadtC. van de Stadt (burge­meester 18461852).
Als burge­meester van Zaan­dam is Cor­nelis van de Stadt ruim 7 jaar (tussen 1846 en 1852) in func­tie geweest, alhoewel het burge­meester­sambt in een gemeente als Zaan­dam toen meer een neven­be­trekking of ere­baan­tje was.
Zijn salaris bedroeg slechts f 500 per jaar.

Onder zijn bewind werd een nieuw Gemeentehuis/​Stadhuis ont­wor­pen door de stad­sar­chi­tect van Purmerend, W.A. Scholten.
De eerste steen werd in 1846 gelegd door oud-​burgemeester Ger­rit van Orden en het stad­huis werd ingewijd op 23 novem­ber 1847.

Burge­meester Cor­nelis van de Stadt sprak daar­bij de wens uit „dat in het nieuwe gebouw de ver­gaderin­gen het ken­merk mogen dra­gen van wijsheid, eens­gezind­heid en belang­stelling, en steeds zullen strekken tot bewar­ing van orde en bevorder­ing van bloei en wel­vaart dezer Stad.
(Bron: http://​www​.fam​i​lievan​destadt​.nl/)

burgmHJ SmitMr. H.J. Smit (burge­meester 18521871).
Hen­drik Jan Smit, burge­meester van Zaan­dam van 18521871.

Deze had vele func­ties en beroepen: advo­caat, koop­man, oliefab­rikant, gemeen­ter­aad­slid, Staten­lid, Lid van de Tweede en later de Eerste Kamer en eerste voorzit­ter van de Kamer van Koo­phan­del.
Hij trad in 1871 af als burge­meester, omdat hij het niet voor zijn ver­ant­wo­ord­ing wilde nemen dat tij­dens het zoge­noemde „Ker­miso­proer” van dat jaar door het optre­den van een detache­ment huzaren een dode was gevallen. Burge­meester Hen­drik Jan Smit zag in het gebeurde een aan­lei­d­ing om af te tre­den.
Hoewel velen op zijn aan­bli­jven aan­dron­gen, beëindigde hij kort daarna zijn func­tie en werd opgevolgd door A. Greebe. Hij heeft zich lang ingezet voor de aan­leg van spoor­li­j­nen naar de Zaanstreek.
Neven­func­ties — dijk­graaf Noorder IJ– en Zeed­ijk en de Assendelver Zeed­ijk, vanaf 1 april 1870 en Hoogheem­raad Water­schap „De Scher­mer” (Bron: o.a. Zaan­wiki. Delpher)

n.b. A. Greebe was burge­meester van 18521871. Maar geen straat naar hem genoemd. (G.P.)

burgmHJ VersteegH.J. Ver­steeg (burge­meester 18781894)
Ver­steeg, Hen­drik Jacob, (Wasse­naar 2 sep­tem­ber 1842– De Haag 10 decem­ber 1919)
Hen­drik Jacob Ver­steeg, was burge­meester van Wormerveer en West­zaan van 1876 tot 1878 en van Zaan­dam van 1878 tot 1894. Hij woonde in het pand West­z­i­jde 81.
Ver­steeg werd in 1881 door de lib­erale Zaan­damse kiez­ersv­erenig­ing kan­di­daat gesteld als raad­slid en ook als zodanig gekozen. Dat een door de kon­ing benoemde burge­meester daar­naast nog gekozen werd in de door hemzelf voorgezeten gemeen­ter­aad, was in die tijd nog mogelijk. Het kwam vooral in kleine gemeen­ten voor.

De com­bi­natie bleek in Zaan­dam echter niet te bevallen. Ver­steegs raad­slid­maatschap is in 1887 beëindigd.
In 1899 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-​Nassau en kreeg de Perzis­che onder­schei­d­ing rid­der in de Orde van de Leeuw en de Zon 1).

Ver­steeg bezat een Naam­loze Ven­nootschap genaamd ‚Cultuur-​Maatschappij Rust en Werk’. Doel daar­van was de exploitatie als cul­tu­uron­derne­m­ing van de suik­er­plan­tage ‚Rust en Werk’ in Suri­name. In Schiedam had Ver­steeg belan­gen in de NV Zee­viss­cherij ‚De Hoop’. (Bron: Zaanwiki)

burgmK ter LaanKor­nelis ter Laan (burge­meester 19141937).
Kor­nelis ter Laan, Slochteren, 8 juli 1871 — Utrecht, 6 maart 1963, tot eigen afschuw ook wel Klaas genoemd, politi­cus, dialec­toloog en folk­lorist.
Burge­meester van Zaan­dam (19141937), eerste sociaal-​democratische burge­meester van Ned­er­land.
Kor­nelis ter Laan werd als zoon van een kleine boer geboren in het Gron­ingse Slochteren.
Als leer­ling aan de HBS te Sappe­meer bezocht hij al een ver­gader­ing waar Fer­di­nand Domela Nieuwen­huis sprak, die in het Oldambt, met zijn scherpe sociale tegen­stellin­gen, al vroeg een grote aan­hang had. Ter Laan werd lid van de Soci­aal Democ­ra­tis­che Bond, wat hij tot 1893, toen de SDB de anar­chis­tis­che richt­ing insloeg, zou blijven.

Als onder­wi­jzer werkte hij achtereen­vol­gens in Appingedam, Dor­drecht, Arn­hem en Sluis. Daarna werd hij hoofd van een school in Delft. Kort na zijn benoem­ing in Delft werd hij begin 1900 lid van de Soci­aal Democ­ra­tis­che Arbei­ders Par­tij. In 1901 werd hij, na actief pro­pa­ganda te hebben gevo­erd, in de Tweede Kamer gekozen voor de SDAP voor het dis­trict Hoogezand.

In 1905, 1909 en 1913 werd hij herkozen. In 1905 was hij als eerste sociaal-​democraat in de Haagse raad gekomen. Nadat burge­meester Elias te Zaan­dam was afge­tre­den, werd Ter Laan als zijn opvol­ger benoemd in 1914. Over deze benoem­ing was veel te doen, want voor het eerst werd een lid van de SDAP, een par­tij die op een rev­o­lu­tion­air stand­punt stond, tot het burge­meester­schap geroepen. Ook na zijn instal­latie te Zaan­dam bleef Ter Laan in de Tweede Kamer; tij­dens de mobil­isatie­jaren ver­wierf hij zich de ere­naam ‚vader der sol­daten’. Het rode Zaan­dam kwam met Ter Laan als burge­meester in het brand­punt van de belang­stelling te staan.

Spraak­mak­end was dat B. en W. besloten op Oranje-​feestdagen, met uit­zon­der­ing van Koninginnedag, 31 augus­tus, niet meer te vlaggen van het stad­huis, het­geen tot kamervra­gen lei­dde. Het geven van toestem­ming tot het houden van demon­straties op zonda­gen bracht de protestants-​christelijke Zaan­dammers in verzet. Kort na de instal­latie van Ter Laan brak in Zaan­dam een grote houtwerk­ersstak­ing uit, die vri­jwel alge­meen werd. Bij vorige stakin­gen was het telkens gekomen tot hard­handig tre­f­fen tussen poli­tie en stak­ers. Met span­ning werd afgewacht of Ter Laan dit als hoofd van de poli­tie zou kun­nen ver­mi­j­den. Door zijn zorgvuldig manoeu­vr­eren bleef de rust op straat, uit­ge­zon­derd enige kleinere opstoot­jes, gehand­haafd.

In 1929 brak opnieuw een houtwerk­ersstak­ing uit. Dit­maal kwam het tot felle botsin­gen tussen de stak­ers, die werk­willi­gen naar– en van hun werk begelei­d­den, en de poli­tie. De pop­u­lar­iteit van de rode burge­meester bij de Zaanse arbei­ders werd hier­door aange­tast, maar Ter Laan zou tot zijn pen­sioner­ing in 1937 burge­meester van Zaan­dam bli­jven. Behalve als politi­cus heeft Ter Laan zich inten­sief bezig gehouden met de dialec­tolo­gie en folk­lore, in het bij­zon­der die van Gronin­gen, op welk gebied hij een aan­tal belan­grijke werken pub­liceerde.

In 1929 ver­scheen van zijn hand het Nieuw Groninger Woor­den­boek, in ’28 en ’30 twee delen van zijn Groninger Over­lev­erin­gen, in 1953 de Proeve van een Groninger Spraakkunst en in1954 en ’55 twee delen van een Groninger Ency­clo­pe­die. In 1962 tenslotte zag zijn mon­u­men­tale Geschiede­nis van Slochteren het licht. Kor­nelis ter Laan over­leed in Utrecht op 6 maart 1963. In Slochteren, welke gemeente hem tot ere­burger benoemde, is voor zijn 80e ver­jaardag in 1951 een gedenk­teken voor hem opgericht. Daar­bij kreeg hij een bank aange­bo­den, die helaas in de vaart van de dorpsvernieuwing is verd­we­nen. (Bron: Zaanwiki)


Joomla tem­plates by a4joomla