Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sint Nico­laas

Van onze redac­tie. Bron: Wikipedia

sintnicolaas1De herkomst van de Sint is niet Klein-​Azië, maar Spanje.

Foto: Sint-​Nicolaas op een vroeg-​20e eeuwse kaart

Nochtans is Sint-​Nicolaas geboren in Patara te Lycië dat van­daag in Turk­ije ligt, maar in het jaar 280 bij het toen­ma­lige Byzan­ti­jnse rijk hoorde. Later werd hij als Lyciër biss­chop van Myra de hoofd­plaats van Lycië, en nam o.a. deel aan het grieks(talig)e Con­cilie van Niceae. Hij stierf op 6 decem­ber 342. Na de inval van de moslims in het gebied, wor­den de stof­fe­lijke resten van de heilige naar Bari gebracht, in het toen­ma­lige koninkrijk van de Beide Sicil­iën (in het deel van Napels), waar de lat­ere Keizer Karel V kon­ing zou wor­den. Fil­ips II, zijn zoon, zou de Ned­er­lan­den erven, Spanje én de Beide Sicil­iën. Van­daar de ver­war­ring dat de Sint van Spanje zou komen. Aldaar is Sint-​Nicolaas alge­meen de patroon van de zee­vaart. Sin­terk­laas arriveert in Ned­er­land per stoom­boot, het­geen in dat per­spec­tief niet ver­won­der­lijk is: de his­torische ban­den van Spanje met de Ned­er­lan­den zijn gekend.

10 decem­ber lancer­ing Mensenrechtenvlag

Pers­bericht

mensenrechtenvlag3Op don­derdag 10 decem­ber 2020, de Inter­na­tionale Dag van de Mensen­rechten, lanceren de Ned­er­landse anti-​discriminatievoorzieningen de Mensen­recht­en­vlag. Mensen­rechten lijken zo vanzelf­sprek­end, maar nog dagelijks staan deze rechten wereld­wijd ter dis­cussie. Ook in ons veilige, democ­ra­tis­che Ned­er­land. De Mensen­recht­en­vlag is een sym­bool voor gelijk­waardigheid van ieder mens op deze aarde. Met de vlag kun­nen organ­isaties en par­ti­c­ulieren laten zien dat ze de uni­versele mensen­rechten respecteren en onder­s­te­unen. Deze vlag bestaat nog ner­gens in de wereld en is dus een uniek, Ned­er­lands initiatief.

Ten­toon­stelling Bar­bara van Marle
Pers­bericht

Barbara van Marle
Beeldend kun­ste­naar Bar­bara van Marle is geboren en geto­gen Zaan­damse. Zij exposeert in bin­nen– en buiten­land en geeft schilder­les in haar ate­lier in de voor­ma­lige Juliana van Stol­bergschool in de Schilder­s­bu­urt in Zaandam.

Wil­hel­mus Jose­phus Jong­mans
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Jongmansstraat

Wil­hel­mus Jose­phus Jong­mans (Lei­den, 13 augus­tus 1878 – Heerlen, 13 okto­ber 1957)
Jong­mans was buitenge­woon hoogler­aar in de pale­ob­otanie (1) aan de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen van 1932 tot 1950. Jong­mans werd geboren in Leiden.

Straten van Poe­len­burg
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

In Poe­len­burg rond het Natu­ur­mu­seum Zaan­dam E. Heimans lopen een aan­tal straten die ver­noemd zijn naar natu­ur­vorsers, mensen die het onder­zoek naar de natuur om ons heen hebben bevorderd. Zij hebben allen geprobeerd onder­zoek naar de natuur te pop­u­laris­eren en naar jonge mensen te bren­gen. Wie waren de mensen achter de namen: we geven een korte biografie.
Het gaat om de vol­gende straten:

Thijssestraat bord 1 Heinsiusstraat 1 Jaspersstraat bord 1
linnaeusstraat bord 1 Lobeliusstraat 1 Lobeliusstraat 1
Wachtersstraat bord 1 Dodoneusstraat bord 1 Heimansstraat bord 1
Jongmansstraat

De beschri­jvin­gen vindt u in de rubriek: Straat­na­men verklaard.
Joomla tem­plates by a4joomla