Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Dam te Zaan­dam
van onzer redac­tie, Ruud Meijns


Stede­bouwkundig bezien *
Door Jb. Schip­per. Uit Zaan­sch Groen edi­tie 1945.

Gebo­gen over oude tekenin­gen en kadas­trale plans van de Dam te Zaan­dam, denkt men onwillekeurig aan onze ste­den en dor­pen, die in dezen oor­log ver­woest werden.

Okto­ber – maand van de geschiedenis

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

postzegelAHet thema van deze geschiedenis­maand is ‘Oost – West’. Op de web­site van ‘De Maand van de Geschiede­nis’ zien we dat we met het thema Oost/​West op zoek gaan naar ver­halen over ont­moetin­gen en dan vol­gen grote thema’s slav­ernij, koude oor­log of regionale ver­schillen.

Wij besloten het wat dichter bij huis te houden en ‘Oost en West’ te zien als ver­halen over ont­moetin­gen tussen Oost­zaan­dam en West­zaan­dam. We willen het niet te zwaar maken en hebben wat korte stuk­jes over vor­men van ont­moetin­gen tussen Oost en West.

We begin­nen met het einde: de samen­voeg­ing.
1. Napoleon voegt samen
2. De overzetv­eren
3. Onenigheid over de kosten

Gas­tar­beid
door Astrid Plekker

Een overzicht met belan­grijke gebeurtenis­sen in de geschiede­nis van Ned­er­land is in 2006 gemaakt op ver­zoek van de Min­is­ter van Onder­wijs, Cul­tuur en Weten­schap. The­ma­tis­che dwarsver­ban­den wor­den in zeven hoofdli­j­nen onder­schei­den, te weten: Ned­er­land water­land, zingev­ing en lev­ens­beschouwing, taal kunst en cul­tuur, ken­nis weten­schap en inno­vatie, sociale ongelijkheid, poli­tiek en samen­lev­ing en werelde­conomie. Dit jaar is de Canon van Ned­er­land, veer­tien jaar na de eerste edi­tie, herzien. Het thema “De gas­tar­bei­ders” is als één van de vijftig belan­grijk­ste gebeurtenis­sen in de Ned­er­landse geschiede­nis toegevoegd aan de tijdlijn.

Canon slinger

Eerste wis­se­l­ex­posi­tie in het Molen­mu­seum op de Zaanse Schans in de pri­jzen gevallen

Pers­bericht
molenfotoprijs
Fotograaf Jeroen Nieuwhuis wint zil­ver op Prix de la Pho­togra­phie Paris voor foto­serie ‘The miller’s craft’

Samen­werk­ing Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk en Podium de Flux.
Pers­bericht
BulleFlux
Podium de Flux heeft de inten­tie uit­ge­spro­ken om naast haar samen­werk­ing met andere cul­turele part­ners, voor het aankomend seizoen een geza­men­lijk pro­gramma neer te zetten met Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk. Denk hier­bij aan een selec­tie van een aan­tal artiesten/​bands passend bin­nen deze locatie.

Joomla tem­plates by a4joomla