Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

deZuid​kan​ter​.nl in het zonnetje

Pers­bericht

vrijwprijs1De Wijk­man­ager van Zaandam-​Zuid, Ruut Willems, kwam op 17 juli jl. in Wijk­cen­trum Dirk Prins de geheel uit vri­jwilligers bestaande redac­tie van de dig­i­tale wijkkrant deZuid​kan​ter​.nl ver­rassen met de wijk­waarder­ing. De Zuid­kan­ter bestaat al sinds 2003 onder de bezie­lende lei­d­ing van hoof­dredac­teur Greet Plekker. Recen­telijk is ook de Wijk­a­genda, voorheen op papier uit­gegeven door het Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid, hierin opgenomen.
Naast actuele artike­len is er ook veel te vin­den over his­to­rie van de wijk in www​.dezuid​kan​ter​.nl

Foto: Ruut Willems aan het woord.

AdSchagerJeugdherin­ner­in­gen en Scheepsbouw

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ad Schager (1939) heeft zijn herin­ner­in­gen op papier gezet. Na de oor­log kwam zijn vader te werken in de scheeps­bouw en wat is er nou mooier voor een jochie dan te mogen rond­lopen op een scheep­swerf. Te zien hoe jachten en coast­ers wor­den gebouwd en af en toe mee te mogen varen met een proefvaart.

http://​www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl/​j​e​u​g​d​h​e​r​i​n​n​e​r​i​n​g​e​n​-​e​n​-​s​c​h​e​e​p​s​b​o​u​w​/

De Poe­len­burcht 40 jaar

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Poelenburcht1Over het jubileum van het buurthuis De Poe­len­burcht spraken we met Ellie Oomen en Jeanette Ven­niker van de Klankbor­d­groep Poe­len­burg; het ‘Oor van de wijk’. Bei­den zijn, zoals dat altijd gaat in het vri­jwilliger­swerk via deel­name aan een activiteit erin gerold. Ze vra­gen of je miss­chien tijd hebt om even dit of dat te doen en voor je het weet zit je in een bestuur. Maar het gaat om betrokken­heid bij de plek waar je woont en zeker in een wijk als Poe­len­burg is dat van belang. De laat­ste jaren is wel gebleken dat niet alle ver­schil­lende groepen in de wijk dezelfde belan­gen hebben.

Pel­molen De Grauwe Gans

Door: Sjors van Leeuwen

3foto1Iedereen heeft in zijn jeugd wel eens geho­ord van ver­halen afkom­stig uit het boek ‘De sprook­jes van moeder De Gans’. Het vol­gende ver­haal speelt zich af in een omgev­ing waar Pel­molen De Grauwe Gans vroeger zijn stand­plaats had.
Tegen­wo­ordig bevindt zich op dezelfde plek een sprook­je­sachtige omgev­ing waar tien­duizen­den mensen vanuit de gehele wereld op af komen maar daarover later meer (zoals in een echt sprookje).

Een van de vroeg­ste molens in de Zaanstreek werd gebouwd als oliemolen in Zaandijk, maar werd later veran­derd in een grauw­pa­pier­molen (zoals nu nog de papier­molen De Schoolmeester in West­zaan). De molen werd al ver­meld in feb­ru­ari 1605, maar stond daar toen al een aan­tal jaren te werken. Zijn naam was De Witte Gans ook wel genoemd het Zaandijker Grauw of het Zaandijker Oud. Zijn stand­plaats was in de buurt van het Ver­la­nen­pad in Zaandijk.

Joomla tem­plates by a4joomla