Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zaanse los– en laad­ploeg Het Kappie

Door: Hans Boot

De Ams­ter­damse haven­pool als tijdelijke arbei­d­splaats. (1)
Gedurende de jaren 19831995 werkte de Zaanse los– en laad­ploeg Het Kap­pie in de Ams­ter­damse haven, in wis­se­lende omvang van 50 tot 150 man. Niet recht­streeks ‘ingeleend’ door de onderne­min­gen, maar door de Sticht­ing Samen­werk­ende Havenbedri­jven, meestal ‘de pool’ of de SHB genoemd. Deze SHB voorzag de havenbedri­jven in piek­si­t­u­aties van aan­vul­lend per­son­eel. Het Kap­pie trad aan bij de extra pieken die het gevolg waren van scheve ver­houdin­gen tussen de veran­derende goed­eren­stroom en het aan­tal SHB’ers. Een onevenredigheid die uitein­delijk de SHB de das omdeed en Het Kap­pie buiten spel zette.

Oost­z­i­jder­park

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
OostzijderparkOp vri­jdag 15 feb­ru­ari onderteke­nen Tim­paan, Ontwikke­lad­viseur en de gemeente Zaanstad de koopovereenkomst voor 380 wonin­gen in Oost­z­i­jder­park. De pers is van harte uitgen­odigd om bij dit bij­zon­dere moment aan­wezig te zijn.
Wethouder Grondza­ken, Natasja Groothuis­mink: ‘De ontwik­kel­ing van dit gebied is een grote mijl­paal en past bij de Zaanse ambities. De Kogerveld­wijk is aan het groeien en we zijn blij met deze stap.’
Directeur van Tim­paan, Inge­borg de Jong: ‘Oost­z­i­jder­park past goed bij één van onze ambities: gebied­son­twik­kel­ing op maat. Goed luis­teren naar de samen­lev­ing, klanten en bewon­ers is voor ons vanzelfsprekend.’

Verkoe­lende bomen voor Zaanse basiss­c­holen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


BomenweekZaanstad geeft Zaanse basiss­c­holen 20 bomen cadeau. Bomen bieden schaduw bij hitte en nemen gemakke­lijk water op bij hoos­buien. Groen in de open­bare ruimte en par­ti­c­uliere tuinen wordt belan­grijker nu het in de stad als gevolg van kli­maatveran­der­ing warmer en nat­ter wordt.
Tegels houden op warme dagen warmte vast. In het voor­jaar en de zomer van 2018 hebben we gemerkt dat het lan­gere peri­odes erg warm kan zijn. Een boom zorgt voor verkoel­ing, net zoveel als 10 airco’s. Bomen houden boven­dien langer water vast, halen fijn­stof en CO2 uit de lucht en dra­gen bij aan gezonde schoolpleinen.

De Jonge Abra­ham
Door: Sjors van Leeuwen

(Deze col­umn heeft hij geschreven voor en zijn te lezen op de Orkaan. De Zuid­kan­ter pub­liceert de ver­halen met spe­ciale toestem­ming van de Orkaan.)
Het voor­ma­lige Oost­z­i­jderveld en ook ‚t Kalf was vroeger een deel van Zaan­dam waar naar ver­houd­ing erg veel pel­molens ston­den.
Wat doet een pel­molen? Een pel­molen sli­jpt met zeer zware zand­ste­nen die aan de ran­den zijn bezet met scherp blik het vliesje of schil­letje van de gerst of de rijst. Deze han­del­ing noemt men pellen. Gerst die zo gepeld is noemt men gort. Deze gepelde gort was in droge vorm zeer lang houd­baar en goed­koop. Het was dan ook het voor­naam­ste voed­sel van de gewone bevolk­ing voor­dat de aar­dap­pel in Europa op het menu kwam.
Ook schepen die vanuit Ned­er­land naar alle wereld­de­len voeren had­den gort steev­ast in de kom­buis. De ruwe gerst haalde men vroeger vooral uit Dantzig (Duit­s­land), Den­e­marken, later uit het zuiden van Rus­land en het Donauge­bied. Het groeit vooral goed op zware kleigrond. Met grote schepen ver­vo­erde men deze gerst naar Amsterdam.

10afb1
Foto: Gemeen­tearchief Zaanstad. ‘Kan­toorhoudend in de Koren­beurs te Amsterdam’