Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Murat Bak­isli

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

murat0

Wat weet u over de werk­ing van uw eigen auto? Zou u daaraan kun­nen sleute­len? Behalve aan­wi­jzen van waar de olie gecheckt wordt en waar de ruiten­vloeistof in moet, geef ik toe dat ik per­soon­lijk geen ken­nis heb van hoe mijn auto in elkaar zit. Als er iets aan man­keert ben ik volledig afhanke­lijk van de diag­nose van een mon­teur. Maar waar vindt men een goede mon­teur? Gelukkig toen ik mijn buren erover vroeg, kwa­men ze alle­maal met het­zelfde antwo­ord, „Jij moet bij Murat zijn”.
Even voorstellen, Murat Bak­isli, eige­naar van fam­i­liebedrijf All­Mo­biel geves­tigd op het Zuideinde in Wormerveer.

Verenig­ing His­torisch Zaan­dam op 23 april van start.

Pers­bericht

HistVerZaandam

Tij­dens de eerste offi­ciële leden­ver­gader­ing op maandag 23 april 2018 in het Zaans Museum, zal het bestuur benoemd wor­den, en gaat de jong­ste
his­torische verenig­ing in de Zaanstreek van start.
We kenden in de Zaanstreek al de His­torische Verenig­ing Koog-​Zaandijk, de Verenig­ing Wormerveer, het His­torisch Genootschap Krom­me­nie, het His­torisch Genootschap Assendelft, de His­torische Verenig­ing West­zaan, het His­torisch Genootschap Wormer en de Sticht­ing Oud­hei­d­kamer Oost­zaan. Maar waarom geen His­torische Verenig­ing voor Zaandam?

Op ini­ti­atief van de Verenig­ing Zaans Erf­goed werd een half jaar gele­den een werk­groep in het leven geroepen die de mogelijkhe­den voor het opstarten van een dergeloijke verenig­ing voor Zaan­dam moest onder­zoeken en nu is het dan zover.

85 jaar Video– Film­groep Saenden

Van onbze redac­tie, Ruud Meijns

Saenden0

Saenden1Het is bijna niet meer voor te stellen, maar er was een tijd dat het maken van een film­pje een luxe was die maar weini­gen zich kon­den per­mit­teren. Over die ontwik­kel­ing spraken we met Willem Kleijn, Huub Ker­sten en Rem­met Ouwe­jan van de Video-​filmgroep Saen­den. De groep werd op 29 mei 1933 opgericht als de smal­film­groep Saen­den in het restau­rant van Poet­eren aan de Nico­laasstraat in Zaan­dam, waar nu het Zaanthe­ater staat. Smal­film­groep Saen­den was onderdeel van de Ned­er­landse smal­film­liga. Doel­stelling van de Liga was ’zowel het maken als het ver­to­nen van ama­teur­films te bevorderen’.

Groene parki­eten

Gesprek met een Buurtbuschauffeur

Wow, zag je dat?”, roep ik hardop met ver­won­der­ing en ver­baz­ing.
„Heb u het tegen mij, mevrouw?” antwo­ordt een pas­sagier die voorin zit.
„Eh, uhm, par­don, ja en nee,” mom­pel ik terug voor­dat ik met meer duidelijkheid verder zeg, „ik was alleen ver­baasd door dat vogeltje dat net voor de voor­ruit voor­bij flitste.”

Joomla tem­plates by a4joomla