Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vondst Romeinse wacht­toren in Krom­me­nie her­schri­jft stukje geschiede­nis Romeinse Rijk

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij opgravin­gen heeft het Zaanse arche­olo­giebu­reau Argo onder het Provily Sport­park in Krom­me­nie resten van een wacht­toren bloot­gelegd. De gemeen­telijk arche­oloog van Zaanstad Piet Kleij: “Het is nu vri­jwel zeker dat het zelfs een Romeinse wacht­toren is. De vondst is ontzettend inter­es­sant omdat het, naar nu blijkt, gaat om de meest noordelijke Romeinse (mil­i­taire) ned­erzetting op het vaste land. Verder dan Krom­me­nie zijn de Romeinen tot nu toe niet gekomen. Hier­mee wordt toch de geschiede­nis van het Romeinse Rijk een stukje her­schreven.” De opgravin­gen rond de wacht­toren wor­den deze week afgerond.

Alexan­der Gra­ham Bell

Door Sjors van Leeuwen

5foto1Op 27 jan­u­ari 1882 besluit de gemeen­ter­aad van Zaan­dam om een con­cessie te ver­lenen aan de Ned­er­land­sche Bell Tele­phoon Maatschap­pij (NBTM) voor de aan­leg en onder­houd. De NBTM had zijn oor­sprong in de Schotse uitvin­der en onderne­mer Alexan­der Gra­ham Bell (18471922).

Alexan­der Gra­ham Bell (18471922) de uitvin­der van de tele­foon.

Hij kwam uit een fam­i­lie van spraak­ler­aren voor dove kinderen. Zijn vader en groot­vader waren pio­niers op dat gebied. Alexan­der was al jong aan het onder­zoeken, zo verza­melde hij planten en exper­i­menteerde met aller­lei uitvindingen.

Pel­molen De Groeneboer

Door: Sjors van Leeuwen

4foto1De Groeneboer is een iconis­che, grote pel­molen die het absolute mid­delpunt is van het groot­ste molen­schilderij ter wereld: het molen­panorama van Frans Mars.
Mars was een van de oprichters van verenig­ing De Zaan­sche Molen en iemand die ook in staat was door zijn schilder­i­jen en tekenin­gen de schoonheid van de Zaanstreek een gezicht te geven
Als voor­ganger van “De Groeneboer” stond ooit op die plek de pal­trok houtza­ag­molen ‘De Bonte Koe’.

Joomla tem­plates by a4joomla