Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Indo Rock in Zaan­dam
Door Pas­cal Geurts

Het was de tijd van het kwartje en het dubbeltje, ook van de tijd dat Jaap de eieren­boer langs de deur kwam, je een kaart voor je raam moest zetten zodat Krom je was­goed ophaalde met een busje, SRV langs de deur kwam, je naar Kluft liep om postzegels te halen. Bakkerij de Zeeuw met zijn bak­wa­gen­tje stond op het mid­den van de weg stil en je kon nog pof­fen en aan het eind van de week betalen.

Andé Noomen
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns
Noomen0
Geboren 05-​10-​1946.
“Ook maar gekre­gen” zegt hij. In zijn werkkamer staan ver­schil­lende verza­melin­gen. Uit de bakkerij van zijn groot­vader en vader hangen tal van taai-​taai en spec­u­laas­planken aan de wand. Van zijn andere groot­vader spul­let­jes uit de hor­logewinkel, gereed­schap­pen, klok­jes. Bij zijn eigen kinderen is er weinig inter­esse om het over te nemen. Boeken over de Zaanstreek, foto’s en ansichtkaarten. Aan de wand tekenin­gen van de bakkerij op de Dam, van het Weeshuis in de Sta­tion­sstraat waar ze gewoond hebben en nog andere plekken in Zaan­dam. Een liefheb­ber van geschiede­nis.

Andé Noomen is in het zieken­huis, Frans Halsstraat geboren, maar het oud­er­lijk huis stond op het Dampad 51. Hij is een telg uit het ges­lacht Noomen dat al eeuwen ver­bon­den is met de Zaanstreek. Met zijn komst werd het huisje op het Dampad, waar ze woon­den, te klein en heeft zijn fam­i­lie met de grootoud­ers die in de bakkerij aan de Dam woon­den geruild.

Voet­balveld

Van onze redac­tie, Ruud Meijns


Jan Bouwmstraat 1920Op deze foto uit 1920 zien we de Smid­straat, later Jan Bouwmeester­straat, met op het einde de molen ‘Het Hon­ing­vat’.
De foto is genomen vanaf het gebouw van de firma Zwaarde­maker, nu de Gort­peller. Rechts van de Smid­straat huis­jes van de Zwaarde­mak­er­straat.
Er is nog geen Ros­molen­straat, maar hele­maal rechts de Bel­gis­ches­traat die al wel gebouwd was.

Kalf 86 ger­estau­reerd
Door Mar­tin Koele­meij

Kalf86 0

Jaren­lang stond het pand Kalf num­mer 86 leeg en weg te kwi­j­nen. Best wel jam­mer voor zo´n orig­inele Zaanse houten won­ing uit 1680 met een zadel­dak tussen punt­gevels, een kaats (aan­bouw met schuin dak) en gemet­selde schoorsteen. Het geniet de bescherming van een Rijksmon­u­ment.
Kalf86 1In de zomer van 2018 mocht restau­ra­tor Bart Nieuwen­huijs zijn jeuk­ende vingers aan het werk zetten om het pand com­pleet te restau­r­eren en dat is mooi gelukt. Sam Hen­driks en Max Kordes assis­teer­den bij het tim­mer­w­erk.

Foto: Bart Nieuwen­huijs (links) met Max Kordes

Neem gratis een kijkje in de geschiede­nis van het Hembrugterrein

Pers­bericht

HemboomwortelsCom­pon­ist en muzikant Nicolás Jaar deed de afgelopen maan­den samen met zijn Shock For­est Group uit­ge­breid onder­zoek naar de mon­u­men­tale plek waarop cul­tu­ur­centrum Het HEM geves­tigd is. Het resul­taat is een ten­toon­stelling vol bij­zon­dere Zaanse ver­halen.
Opdat deze ver­halen niet ver­loren gaan, biedt Het HEM, dat sinds juni 2019 onder­dak heeft gevon­den in de oude .50 kogelfab­riek, alle bewon­ers van de gemeente Zaanstad gratis toe­gang tot de ten­toon­stelling* op 14 decem­ber 2019.

Bestel een ker­st­brood tegen een­za­amheid
Pers­bericht Arie Lemsfonds
kerstbrodenactie ad

Het Arie Lems­fonds ste­unt ini­ti­atieven in de Zaanstreek. In aan­merk­ing komen ini­ti­atieven die een finan­cieel ste­un­tje in de rug kun­nen gebruiken en die in de geest van de vroegere PvdA-​burgemeester van Zaanstad, Arie Lems, zijn. Verbindend, geen onder­scheid van rangen en standen, de dialoog benut­ten en ide­al­isme zijn daar­bij belan­grijke uit­gangspun­ten. Voor dit jaar heeft de com­missie twee organ­isaties ges­e­lecteerd die zich inzetten voor mensen die een­zaam zijn.

Joomla tem­plates by a4joomla