Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Angst voor water
door Her­man Aartsen

Water0
Het zal in het laat­ste of voor­laat­ste oor­logs­jaar zijn geweest dat de mare rondg­ing dat Zaandam-​Zuid onder­wa­ter gezet zou wor­den. Ik was een hum­mel van vijf, zes jaar en woonde met mijn oud­ers op de Aca­ci­as­traat in een nogal geï­soleerd liggende nieuw­bouw wijk ten Oosten van de Zuid­dijk in de polder Oostzaan. water1
Een kaart uit 1941. Links de Zuid­dijk en onder loopt de Troelstralaan.
Rechts in het mid­den de plek waar de molen de Gekroonde Poe­len­burg staat. De Bloe­men­bu­urt ligt in een niemandsland.

Win­ter 194041

Van onze redac­tie, Ruud Meijns
Hanenpad0

Wij kre­gen een stel foto’s van dhr. Ben Bonte waarop te zien zijn schaat­sers op een bevroren Hanen­pad­sloot en per­son­eel van het bedrijf Exter dat daar tot eind jaren zes­tig heeft ges­taan. De winterfoto’s zijn gemaakt in de win­ter van 19401941. Van de per­son­eels­foto is geen datum bekend.

Feb­ru­ar­is­tak­ing Ger­ard Maas

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Naar de tekst van Frank Maas

FrankMaas77

Ik ga iets aan u vertellen over de rol van mijn vader Ger­ard Maas in de Feb­ru­ar­is­tak­ing van 1941.
Mijn vader werd geboren in 1913 in Zaan­dam en groeide hier ook op. Hij werd eind jaren ’30 kan­toorbe­di­ende bij de Artillerie Inricht­ing aan de Hem­brug. Zijn hart ging even­wel niet uit naar dit werk maar naar zijn viool. Hij wilde naar het con­ser­va­to­rium. En hij speelde toneel bij de Arbei­ders Toneelv­erenig­ing ‚Kunst Veredelt’.

Ger­ard was poli­tiek links­ge­oriën­teerd maar in de jaren ’30 ner­gens lid van. Pas in augus­tus 1940 werd hij lid van de CPN. Hij deed dat omdat hij tegen het fas­cisme was en „uit een drang naar han­de­len”, zoals hij dat zelf noemde. Deze woor­den schreef hij let­ter­lijk op in een dummy die hij in 1947 volschreef over zijn enerverende en ver­schrikke­lijke belevenis­sen in de oor­log. Op de kaft van deze dummy staat in gouden let­ters de hilar­ische titel ‚De Grote Stille Knecht’. Ger­ard schreef hierin voor zichzelf en zijn kinderen, niet voor publicatie.

Jon­geren­winkel geopend in de Lobelia in Poelenburg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


Voor én door jon­geren die hun tal­ent willen ontwikke­len
Poe­len­burg heeft er een nieuwe plek bij spe­ci­aal voor jon­geren: de jon­geren­winkel aan de Lobeliusstraat 16. Vanuit een knusse ‘huiskamer’ kun­nen de jon­geren hier aan de slag met hun tal­en­ten. De jon­geren denken zelf mee in het aan­bod van activiteiten, in samen­werk­ing met par­ti­jen als Fluxus en het Sportbedrijf. Naast de activiteiten in groepsver­band, kun­nen er ook op indi­vidu­ele basis gesprekken plaatsvin­den met bijvoor­beeld een jon­geren­werker of iemand van het Jon­geren­loket of Straathoekwerk.

jongerenwinkelWethouder Songül Mut­luer bezocht de jon­geren­winkel op 18 feb­ru­ari 2020 om samen met de aan­wezi­gen offi­cieel het start­sein te geven: “We ken­nen alle­maal wel een negatief ver­haal over Poe­len­burg of Pelder­sveld, maar deze wijken barsten ook van de jon­geren met bij­zon­dere, nog onont­dekte tal­en­ten. Om jon­geren de kans te bieden om hun vrije tijd leuk én nut­tig te best­e­den, hebben ze een plekje voor zichzelf nodig. Hier kun­nen ze dan zichzelf, elkaar én de pro­fes­sion­als vin­den om hun tal­ent te ont­dekken en verder te ontwikkelen.”

De lev­ens van Johnny de Droog.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Droog0

Droog1Verzets­man en ver­rader
Erik Schaap heeft een nieuwe uit­gave aan zijn toch al imposante reeks boeken over de Tweede Werel­door­log toegevoegd. Dit­maal is de hoofd­per­soon Johnny de Droog, een fiet­sen­maker uit Arn­hem die op een niet­sontziende wijze jacht maakte op Joden en verzets­mensen. Waarom wis­selde hij van goed naar fout? Schaap probeert hier antwo­or­den op te vin­den in archieven die recent geopend werden.

Johnny de Droog liet tussen 1942 en 1945 min­stens driehon­derd verzetsstri­jders en joden achter de tralies verd­wi­j­nen. Ruim een kwart van zijn slachtof­fers zou de bevri­jd­ing niet halen. De Arn­hemse fiet­sen­maker joeg zijn prooien genade­loos op, martelde en moordde. Hij betoverde zijn slachtof­fers met zijn charisma en fan­tastis­che ver­halen. Elke poging om hem uit te schake­len faalde. Toch stierf deze ’sadist in optima forma’ op geweld­dadige wijze, kort voor de Duitse capit­u­latie.
Wie was daar­voor ver­ant­wo­ordelijk? Wat deed de gepas­sioneerde verzetsstri­jder par­tij kiezen voor de Sicher­heits­di­enst? Hoe kon De Droog ver­vol­gens straf­feloos de ille­galiteit bin­nen­drin­gen en tal­loze kop­stukken uitlev­eren aan de vijand? En waarom kent bijna nie­mand deze oppor­tunis­tis­che oor­logsmis­dadi­ger, een van de effec­tief­ste en gevaar­lijk­ste die Ned­er­land telde?

Droog2Eric Schaap

Archieven die eerder ges­loten waren en gesprekken met oogge­tu­igen lei­den naar ver­rassende antwo­or­den. Het boek ‚De lev­ens van Johnny de Droog. Verzets­man en ver­rader’ ver­schi­jnt in maart 2020 bij uit­gev­erij Oev­ers (ISBN 9789492068408, € 21,95).

De pre­sen­tatie van het boek is op 6 maart in de filmthe­ater De Fab­riek.
Voor de tij­den kijkt u op de agenda van De Fab­riek. www​.de​-fab​riek​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla