Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vogels kijken via de web­cam
Bron: NHDag­blad 24 maart 2020

De vogelbescherming heeft web­cams geplaatst zodat iedereen naar de vogels en in de natuur kan kijken. Zomaar op in je eigen kamer en via de eigen com­puter of Ipad of Iphone.
Klik op www​.beleefde​lente​.nl en geniet ervan.

Heem­tuin Zaan­dam gesloten

Pers­bericht


In over­leg met Jeroen en onze Raad van Toezicht, heb ik besloten dat vanaf aanstaande maandag (23 maart) de Heem­tuin afges­loten wordt voor vri­jwilligers en pub­liek.
Paul Laport
Zaans Natuur & Milieu Centrum

molenAlle molens tot en met 6 april ges­loten
Pers­bericht

Vanaf maandag 16 maart zijn alle molens van De Zaan­sche Molen ges­loten voor pub­liek. Dit besluit volgt op de door het kabi­net op 15 maart afgekondigde maa­trege­len inzake de bestri­jd­ing van het corona-​virus. Op de Zaanse Schans gaat het om verf­molen De Kat, oliemolen De Zoeker en houtza­ag­molen Het Jonge Schaap. Ook papier­molen De Schoolmeester in West­zaan sluit haar deuren voor pub­liek.
De maa­trege­len gelden in ieder geval tot en met 6 april.


Aart Vet
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

AartVet0

“De eerste twaalf jaar van je leven bepalen de rest van je leven. Dat staat in een artikel van René Diek­stra in de krant. En dat is ook zo en ik sta in dit boekje op de foto als twaalf jarige met de bevrijding”.

Bescherming Bevolk­ing
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Door het zeer besmet­telijke corona virus zijn er ver­strekkende maa­trege­len genomen door de regering om mensen voor te lichten ter voorkom­ing van nog meer besmet­tin­gen en te proberen een goed einde te maken aan deze pandemie.

Cholera epi­demie in de Zaanstreek: Maarten Bas en zijn bik­steen­mo­len­tje
Bron: De Zaan­sche Molen, nieuws maart 2020.

We proberen alle­maal met het heersende corona virus om te gaan. Het is natu­urlijk een schrale troost, maar ziek­ten en epi­demieën zijn van alle tij­den.
In het nieuwe Molen­mu­seum vertellen we het ver­haal van Maarten Bas (18491914). Hij werkte als jon­gen op papier­molen De Kaarsen­maker. In 1866 raasde een cholera epi­demie door Europa. Maarten was 16 jaar oud toen hij de ziekte kreeg. Gelukkig bezweek hij er niet aan, zoals 21.000 andere Ned­er­lan­ders, maar hij ziekte niet goed uit. Daar­door raakte hij arbei­d­songeschikt en belandde in het protes­tantse opvanghuis voor behoefti­gen De Kogge in Koog aan de Zaan.

Er staat een bos in Krom­me­nie
Pers­bericht

Don­derdag 27 maart 2020 hebben de vri­jwilligers van de Rosar­ium Vrien­den­tuin een begin gemaakt met het voed­sel­bos in de buurt­moes­tuin in het Rosariumpark.
In alle stilte omdat van­wege de noodza­ke­lijke maa­trege­len aan­gaande het coro­n­avirus gekozen was geen pub­liciteit (meer) te geven aan deze activiteit die in eerste instantie bedoeld was als meew­erkdag voor geïn­ter­esseer­den en omwonenden.

Soci­aal wijk­teams Zaanstad dicht van­wege corona

Bron: NHDag­blad Rob Swart

De Soci­aal wijk­teams Zaanstad houden hun deuren voor­lopig dicht.
Voor drin­gende zaken zijn de wijteams wel tele­fonisch bereik­baar. Het wijk­team bli­jft achter de dichte deur wel ondes­te­un­ing bieden.
Eerder stopten de sociale wijteams al met groep­s­ac­tiviteiten.

De jeugdteams hebben het inloop­spreekuur geschrapt en zijn tele­fonisch bereik­baar.
Direct con­tact willen de jeugdteams alleen als dat noodza­ke­lijk is en als zeker is dat degene die komt gezond is.


Stad­huis open voor spoed
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Zaanstad houdt het stad­huis open voor spoed. Gemeen­telijke balies zijn vanaf komende week nog heel beperkt open. Het sys­teem van afspraken is uit­geschakeld. Voor spoed kunt u bellen met 14075 om toch een afspraak te maken.
De gemeente houdt zich vast aan de richtli­j­nen en maa­trege­len van het RIVM. Er zijn extra voorschriften voor hygiëne in het stad­huis. Zo wordt tijdelijk extra schoongemaakt.

Fiet­sen­pakhuis
Het Fiet­sen­pakhuis op de Vinken­straat is sinds afgelopen vri­jdag ges­loten. Mensen die hun fiets daar hebben staan en willen ophalen, kun­nen bellen met (0299) 469 369.


Joomla tem­plates by a4joomla