Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanstad wil cre­atief gebruik van de ruimte voor woningbouw

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Twee nieuwe ontwik­kelin­gen: tijdelijke wonin­gen en zelf­bouw
Zaanstad is in trek als woon­plaats en dat merk je. Er moeten meer wonin­gen wor­den gebouwd om aan de vraag te vol­doen. Daar­bij wordt reken­ing gehouden met de ver­schil­lende behoeftes van de Zaanse won­ing­zoek­enden en het opti­maal benut­ten van de bin­nen­st­edelijke ruimte. In dat kader zijn er deze week twee nieuwe ontwik­kelin­gen: onder­zoek tijdelijke wonin­gen en start aan­meld­ing voor zelfbouw.

Extra Veerverbind­ing
Pers­bericht

Aan­vul­lend op de Hempont veer­di­enst tussen Ams­ter­dam en Zaan­dam gaat vanaf 21 juni 2019 een nieuwe veerverbind­ing van start.
Van don­derdag tot en met zondag vaart er een GVB pont tussen Ams­ter­dam Cen­traal en Het HEM.
De pont vaart tussen 17:00 en 00:00 uur met een reis­duur van 25 minuten.
Een enkele reis kost €2,50.
Tick­ets zijn verkri­jg­baar aan boord (pin) en in Het HEM is een 10-​vaartenkaart te koop.
De pont vertrekt vanaf de GVB-​steiger achter Ams­ter­dam Cen­traal en ligt tussen de NDSM– en de Buik­sloter­weg­pont. Fiet­sen mogen mee aan boord.
De pontverbind­ing is tot stand gekomen dankzij GVB, Metropool­re­gio Ams­ter­dam, min­is­terie van OCW, gemeente Ams­ter­dam en gemeente Zaanstad.

Hem1Het Hem

Pers­bericht
Hemlogo
Naast grootschalige kun­st­p­re­sen­taties, huisvest Het HEM een huiskamer met bib­lio­theek en grote werk-​/​leestafel, een ter­ras, kunstenaarsstudio’s, Dynamic Range Music Bar, Restau­rant Europa en de in opdracht gemaakte context-​specifieke kun­stin­stal­latie Still Life (2019) van RAAAF. Later wordt er ook een hotel aan toegevoegd. Het HEM bevindt zich op het Hem­brugter­rein, een 19e eeuws voor­ma­lig fab­riek­ster­rein voor de pro­duc­tie van artillerie, wapens en muni­tie, op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam — een gebied dat een tran­si­tie door­maakt als gevolg van de uit­di­jende stad Amsterdam.

Eerste paal in de grond voor de nieuwe Her­man Gorter­school, locatie voor de groepen 1 t/​m 4.

Van onze redac­tie
9
Van­mor­gen ging de eerste paal in de grond. De hoof­drol­spel­ers, een paar kinderen van de eerste groep. Zij kre­gen, net als de vol­wasse­nen een helm op. Roze voor de meis­jes, en wit voor de jon­gens. Het zag er mooi ui

Oliemolen De Ver­gulde Haan
Door Sjors van Leeuwen
(Tekst en beeld Sjors van Leeuwen met dank aan Bern­hard Groot.
Deze col­umn is eerder ver­sch­enen op De Orkaan.)

Op zater­dag­mor­gen 24 maart 1928 om twintig minuten over elf zorgde een zware ont­ploff­ing, gevolgd door een enorme brand, ervoor dat het laat­ste restant, de onder­bouw en de schuur, van de voor­ma­lige oliemolen „De Haan” voor­goed van de aard­bo­dem verd­ween. Een stof­ex­plosie veroorza­akt door pro­duc­tie van hout­meel met een con­cen­tratie van 85% die ont­brand door een klein vonkje.
De vijftig meter noordelijker gele­gen pel­molen „De Grootvorst” was het vol­gende slachtof­fer van deze vurige uit­braak.
De hoge en forse oliemolen „De Haan” was toen al ver­huisd naar het oosten des lands hierover later meer.

Joomla tem­plates by a4joomla