Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cor Visser

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Visser0

Cor Visser is geboren op 21 feb­ru­ari 1935

Lagere school deed hij op de Park­straatschool, alles van de Bullek­erk tot en met het Blauwepad liep daar op school. Ook van de Frans Halsstraat tot het Mal­le­gat. Maar van de schilder­s­bu­urt was er geen één. Die gin­gen naar school 9 in de Sta­tion­sstraat, het was een open­bare school, maar was voor de gegoede burg­erij. Er was toen nog standsver­schil, zijn vader deed altijd hand aan de pet als hij iemand tegenkwam van de gegoede burgerij.

Foto boven: Cor Visser gefo­tografeerd bij de ten­toon­stelling van schilder Jan Kruijver

Anton de Kom 18981945

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

AdKom

Zondag 1 juli 2018 opende burge­meester Ham­min­gom de her­denk­ing van de afschaffing van de slav­ernij. De bijeenkomst vond plaats op de Anton de Kom­brug in Zaan­dam.
Wie was deze Anton de Kom?

Ger­ard Cor­nelis Anton de Kom werd geboren in Para­maribo. Na de lagere school deed hij de MULO, voor een jon­gen uit het volk een opmerke­lijke presta­tie. Vanuit thuis kreeg hij de ver­halen mee over de kolo­niale tijd en over de slav­ernij. Zijn afkeer van kolo­nial­isme en racisme zou zijn leven lang een dri­jfveer blijven.

Papier­molen “De Een­dragt” Wormer

Door Sjors van Leeuwen

Wie schri­jft die bli­jft, dat is nog steeds het geval !
Onze vooroud­ers waren maar voor een klein deel in staat om te lezen en te schri­jven. Slechts een kleine groep mocht onder­wijs geni­eten en is daarom nu nog terug te vin­den in de archieven. Die archieven bestaan voor een groot deel uit oude kleren, voor 1840 maakte men namelijk papier van vod­den afkom­stig van kled­ing gemaakt van lin­nen en katoen.
De Zaanstreek had veel papier­molens die de vod­den tot papier ver­w­erk­ten, de meeste in de omgev­ing van Wormerveer en Zaandijk.

De behoefte aan lom­pen voor onze molens was zelfs zo groot dat niet alleen de grote ste­den zoals Ams­ter­dam, Haar­lem, Lei­den en Alk­maar wer­den afge­stroopt, maar men zelfs vanuit het buiten­land ging importeren. Het Duitse Rijn­land en zelfs Frankrijk en Enge­land wer­den door schip­pers bezocht op zoek naar oude kled­ing. Om de eigen papierindus­trie te ste­unen werd in de voorge­noemde lan­den zelfs een lompen-​uitvoerverbod ingezet om deze export tegen te gaan.
Dit onder­vond ook schip­per Sr. Willem Joor uit Zaandijk die verk­laarde voor een notaris op 5 decem­ber 1718 dat hij te Lon­den een paar jaar daar­voor: “den deposant is onder­nomen en getendeert gewor­den, omme eenig quan­titeijt lom­pen of vod­den over te voeren naar Hol­land, en dat zulcx den deposant door, ofte van wegens het cos­tu­ijm off Toll­huijs (= douane) bin­nen Lon­den is belet en ver­bo­den gewor­den op Pene en straffe ter con­trarie doende, schip en goed­eren te sijn verbeurt”.

2foto1
Wormer, Het com­plex van “De Een­dragt” samen met de hem bedreigende stoom­pi­jpen gezien vanuit het zuidwesten.

Joomla tem­plates by a4joomla