Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Open­ing speel­tuin in de Kleuren­bu­urt
Van onze redac­tie, Ans Pieper.

Wat een feest was het vri­jdag 13 mei 2022 op het speelveld bij Kleur­rijk in de Kleuren­bu­urt!
Na meer dan een jaar behoor­lijke over­last is in de Kleuren­bu­urt Zuid de rio­ler­ing ver­van­gen en de open­bare ruimte opnieuw ingericht. Het is het gebied met de flats Ver­miljoen­weg en Indigos­traat en de laag­bouw daaromheen. Het gebied tussen de Bris­tol­rood­straat, De Weer, Indigos­traat, Mar­tin Luther King­weg, Omber­straat, Twiskeweg en de Vermiljoenweg.

Kleurrijk3

Lego3Lego-​tentoonstelling in Pen­nemes
Pers­bericht

Zorg­cen­trum Pen­nemes is van woens­dag 25 mei tot eind augus­tus voor even een soort museum.
Dan strijkt er namelijk een heuse Lego-​tentoonstelling neer in de gang van Pen­nemes in Zaan­dam.
De ten­toon­stelling telt maar liefst 80 items van tech­nisch Lego.
Van Bugatti’s tot vorkheftrucks en van Porsches tot tractors.

Rotary veil­ing voor Anna’s huis
Pers­bericht

Veiling RotaryDe Rotary Krom­me­nie — Wormerveer organ­iseert op 24 mei om 19.45 uur een veil­ing ten beho­eve van het Anna’s huis. Tij­dens deze veil­ing kan in een feestelijke set­ting gebo­den wor­den op unieke ervarin­gen en activiteiten. Daar­naast maken de aan­wezi­gen kans op mooie pri­jzen in de spe­ciale veil­in­glo­terij. De veil­ing vindt plaats in de prachtige ambiance van De Ver­man­ing, West­z­i­jde 82 in Zaan­dam onder lei­d­ing van veil­ing­meester Mar­lous Mostrous van Sotheby’s.

Albert Richter0

Ongewenst. De wereld­kam­pi­oen wiel­ren­nen en zijn joodse coach.
Pers­bericht

‘Albert Richter is een hoog­be­gaafde sprinter, een getal­en­teerde ren­ner waar­voor de Duitse wiel­ren­sport nu al een eeuwige ere­plaats naast zijn suc­cesvolle voor­gangers moet inruimen.’

Nog geen twee jaar later probeerde de nationale wieler­bond in het­zelfde tijd­schrift waarin ze deze lof had toegezwaaid om de wereld­kam­pi­oen naar de ver­getel­heid te schri­jven: ‘Zijn naam is voor immer uit onze rijen geschrapt.’

Albert Richter en zijn joodse coach Ernst Berliner waren in onge­nade gevallen. De beste Duitse baan­ren­ner van de jaren der­tig bekocht zijn verzet tegen het Hitler-​regime in 1940 met de dood.

Joomla tem­plates by a4joomla