Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vereenig­ing ter bevorder­ing van het Vreemdelin­gen­ver­keer
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Peri­ode 1900 tot 1940
Eind 19e eeuw wer­den de grote ste­den zich gewaar van de toerist. Vakantie was nog steeds een bezigheid voor de gegoede klasse, maar vol­doende om er aan­dacht aan te best­e­den.

De eerste VVV in Ned­er­land werd opgericht te Valken­burg aan de Geul in 1885. In Ned­er­land beston­den in 1910 al 88 afdelin­gen van de VVV, waar­bij in totaal 429 ves­tigin­gen waren aanges­loten. (Wikipedia)

VVV1Ter­wijl men in Ams­ter­dam al volop dacht aan het onder de aan­dacht bren­gen van de mooie plekken van de stad ten beho­eve van de toeris­ten, was men in het Zaan­tje nog niet zover. Dat stak toch een aan­tal ingezete­nen van Zaan­dam en zo kwam het dat in 1900 vanuit de Maatschap­pij tot het Nut van ’t Alge­meen, het ini­ti­atief werd genomen tot het oprichten van een Vereenig­ing ter Bevorder­ing van het Vreemdelin­gen­ver­keer, ook toen al afgekort tot V.V.V.

Schip­per bloe­men
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Schipper bloemen2
Schipper bloemenDe bloe­men­zaak van Schip­per in het com­plex aan de Peper­straat gaat sluiten.

De firma zat hier­voor in de West­z­i­jde op num­mer 5, naast de bioscoop Flora.

Men had een kwek­erij op het Bouw­manspad zo staat op het brief­pa­pier te lezen.

logoVuisterLuchtige lez­ing op de luie zondag­mor­gen
Pers­bericht

Op zondag 3 decem­ber van 11.00 tot 12.45 uur is er weer een luchtige lez­ing op de luie zondag­mor­gen in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan.
De lez­ing wordt gegeven door Hans Luiten en gaat op deze zondagocht­end over:

150 Jaar slav­ernij: hoe zat dat nou precies?

AntondeKomIn 1863 werd de slav­ernij bij wet afgeschaft in Suri­name en de Caraïbis­che gebieden. Daarmee kwam een einde aan een eeuwen­lang en onmenselijk gebruik van mensen.
Hoe ontstond de Ned­er­landse slav­ernij? Om hoeveel mensen ging het? Was de sit­u­atie op de Antillen anders dan in Suri­name?
Klopt het ver­haal dat Afrikaanse konin­gen meew­erk­ten aan dit sys­teem? En door wiens toe­doen kwam er een einde aan dit sys­teem.
En waarom ken­nen de kinderen op school Tula niet? (En u miss­chien ook wel niet?)
In deze lez­ing over Fort Elmina en Eldo­rado, Mar­rons en de Meer­min, Anton de Kom, Boeroes, Java­nen en con­trac­tar­bei­ders zet Hans Luiten het voor alle­maal op een rij.

De lez­ing is van 11.00 tot 12.45 uur en de kosten zijn € 8,00.

Aan­melden:
Van­wege de grote belang­stelling voor de lezin­gen van Hans Luiten advis­eren wij om u van te voren aan te melden via: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Aan­geleverde foto van Anton de Kom.

logoBullekerkZaans Interk­erke­lijk Man­nenkoor – Jubileum­con­cert
Pers­bericht

Veer­tig jaar gele­den werd het Zaans Interk­erke­lijk Man­nenkoor opgericht. Het koor is inmid­dels niet meer weg te denken in de Zaanstreek en heeft zich ook daar­buiten ruim­schoots bewezen, zelfs voor­bij onze lands­gren­zen.
Woens­dag 29 novem­ber wordt dit jubileum uit­bundig gevierd.

ZIM 40 jarig jubileum

Het koor geeft tij­dens dit jubileum­con­cert op unieke wijze een doork­ijkje in de tijd. Vier keer tien jaar zal de revue passeren waar­bij leuke anek­dotes niet zullen ont­breken.
Na de pauze pre­sen­teert het koor werken waar ze dit jaar aan hebben gewerkt.

Met medew­erk­ing van:
Rens de Win­ter (piano)
Kees de Bruin (orgel)
Mir­jam Bet­jes (zang)

Alge­hele lei­d­ing Hugo van der Meij (dirigent)

Deuren open: 19.15 uur
Aan­vang: 19.45 uur

Tick­ets:15 (+ € 1,00 reserver­ingskosten) via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaandam

logoVuisterSin­terk­laas komt in De Vuis­ter
Pers­bericht

Span­nend, span­nend, span­nend!! Sin­terk­laas komt ons bezoeken in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan.
Wij hopen dat Sin­terk­laas ook een potje bingo met alle (klein)kinderen wil gaan spelen.

Vri­jdag­mid­dag 1 decem­ber rond 16.00 uur wan­delt hij ons buurt­cen­trum bin­nen. Om de grote schare (klein)kinderen met hun papa’s/mama’s en opa’s /oma’s goed welkom te heten, willen we graag weten of je komt, dus even een berichtje zou fijn zijn.
Tot 1 december!

sinterklaasfeest

Het kost2,00 en je kri­jgt ook limon­ade en er zijn leuke bingo pri­js­jes.
Zaal open vanaf 15.30 uur.
Aan­melden: 075 61 568 14 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Fes­ti­val Jazz in de Winkel
Pers­bericht

LogoJazzinWinkelWe zijn ver­heugd om aan te kondi­gen dat het pop­u­laire Fes­ti­val Jazz in de Winkel weer plaatsvindt op zater­dag 2 decem­ber 2023. Dit jaar­lijkse even­e­ment verenigt muziek­liefheb­bers voor een dag vol onver­getelijke muziek en opkomend tal­ent.

Het begint om 15.00 uur en beslaat ver­schil­lende locaties in Zaan­dam, waaron­der de Bullek­erk, FluXus Pasveerzaal en PLAY­room.

Deze edi­tie biedt een indruk­wekkende line-​up met nationale en inter­na­tionale arti­esten, waaron­der de iconis­che Ned­er­landse zan­geres Tri­jn­tje Oost­er­huis. Mis de unieke fusie van jazz, fusion en gospel tussen Zuco 103 & Z.O. Gospel Choir niet, eve­nals andere bril­jante samen­werkin­gen, waaron­der het Nation­aal Jeugd Jazz Ork­est en lat­in­jazz trompet­tiste Maite Hon­telé.
Tal­entvolle jazzmuzikan­ten als Jesse Schilderink, Teun Cre­mers, Reinier Baas en Jesse van Ruller zor­gen voor een dag vol vir­tu­ositeit. M.A.S.T. met Zaanse drumvir­tuoos Teu­nis Loot bieden een boeiende mix van sti­jlen.
En vergeet niet de Junior Jazz Expe­ri­ence, de belicham­ing van de toekomst van jazz. Als kers op de taart is er op 3 decem­ber een exclusief bonus­con­cert met Gijs Lev­elt Spo­ken Quar­tet bij Jazz Inver­dan, toe­ganke­lijk met een Jazz in de Winkel Festivalkaart.

JazzinWinkelToe­gang voor het Fes­ti­val Jazz in de Winkel kost slechts €29,50, inclusief het tal­en­ten­pro­gramma.
Voor alleen het mid­dag­pro­gramma is de entree €10,- en
Groep­stick­ets kosten vier voor de prijs van drie.

Mis deze kans niet om te geni­eten van een dag vol jazzmuziek, nieuw tal­ent te ont­dekken en de unieke sfeer van het Fes­ti­val Jazz in de Winkel te ervaren. We nodi­gen iedereen van harte uit om op zater­dag 2 decem­ber 2023 deel te nemen.
Voor meer infor­matie en kaartverkoop, bezoek onze web­site op www​.jazz​in​dewinkel​.nl

Over Fes­ti­val Jazz in de Winkel:
Het Fes­ti­val Jazz in de Winkel is een jaar­lijks even­e­ment gewijd aan het vieren van jazzmuziek en het onder­s­te­unen van opkomend tal­ent. Met een gevarieerde line-​up en diverse locaties biedt het fes­ti­val een onver­getelijke muzikale ervar­ing voor muziek­liefheb­bers van alle leefti­j­den.

Met in de Bullek­erk Zuco 103 en Tri­jn­tje Oost­er­huis.
Het pro­gramma is:
15.0016.00: Junior Jazz Expe­ri­ence (Fluxus Pasveerzaal)
16.1517.00: Jesse Schilderink & Teun Cre­mers (Play­room)
17.1518.15: M.A.S.T met Teu­nis Loot (Fluxus Pasveerzaal)
9.3020.15: Reinier Baas & Jesse van Ruller (Play­room)
20.3021.45: ZUCO 103 & ZO! Gospel Choir (Bullek­erk)
22.0023.00: Nation­aal Jeugd Jazz Ork­est & Maite Hon­tele (Fluxus Pasveerzaal)
23.1500.15: Tri­jn­tje Oost­er­huis (Bullekerk)

Guisveld-​etsen van Frans Room in stad­huis Zaanstad
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

In de pub­liek­shal van het Stad­huis zijn vanaf 23 novem­ber ‘De Guisveld-​etsen’ van Frans Room te zien, op werkda­gen tot en met vri­jdag 19 jan­u­ari 2024.

Fran­cis­cus Johannes Room (Wormer, 25 feb­ru­ari 1939) was beeldend kun­ste­naar, schilder, aquarel­list en sinds de jaren ’80 vooral grafi­cus van reek­sen etsen en zeef­drukken. Opge­groeid in het Zaanse veen raakte hij al op jeugdige leeftijd gefasci­neerd door het sla­gen­land­schap dat daar in de loop der eeuwen door mensen­han­den is gevormd. De indruk­wekkende fab­rieken verd­we­nen en het land­schap veran­derde. Hij legde daarom deze bedreigde land­schap­pen vast.

FransRoompubliekshal

Joomla tem­plates by a4joomla