Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

1918 – Jan Erwten Water

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

In maart 1917 komt B&W met het voors­tel om een Cen­trale Keuken als gemeen­telijk bedrijf op te richten waar ingezete­nen tegen een bil­lijke prijs van goed voed­sel kun­nen wor­den voorzien. Het heeft natu­urlijk te maken met de slechte voed­sel­si­t­u­atie als gevolg van de oor­log. Door de lev­ens­mid­de­len­com­missie is onder­zoek gedaan.

In de ver­gader­ing van de gemeen­ter­aad van 4 sep­tem­ber doet dhr. Duijs het voors­tel om een krediet van f 50.000,– te ver­strekken voor de bouw van een Cen­trale Keuken.

1918 — Rev­o­lu­tie in Zaandam

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

1918 was een roerig jaar en novem­ber was een roerige maand. Hoewel Ned­er­land neu­traal was gebleven had de grote oor­log ook hier diepe sporen getrokken in de samen­lev­ing. De Eerste Werel­door­log liep op z’n eind en vooral aan social­is­tis­che kant dacht men in vele oor­logvo­erende lan­den dat de macht overgenomen kon worden.
1918wachtharskamprellen

Na de rellen in de Harskamp – foto NIHM

De rev­o­lu­tie in Rus­land was de inspi­ratiebron. In okto­ber waren de sol­daten in leg­erplaats De Harskamp in opstand gekomen tegen de slechte economis­che omstandighe­den; ze stichten brand en schoten met scherp. In Den Helder proberen mariniers zich meester te maken van een schip.

1918 – Sint Maartenrellen.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

1918gedempte gracht

Foto Gemeen­tearchief Zaanstad: Gedempte Gracht rond 1900

Zoals gewoon­lijk gedurende de laat­ste jaren, maar nu in veel erger mate, is de St. Maarten, het typ­isch aardige kinder­feest, ver­lopen in een erg­er­lijke her­riemak­erij en het uitvo­eren van aller­lei bal­dadighe­den en straatschen­derij op grote schaal. Dit was 1918.
De krant van 12 novem­ber 1918 schri­jft, ‘Zolang de winkels op de Ged. Gracht geopend waren bleef het nog bij het afsteken en gevaar­lijk weg­w­er­pen van rot­jes, voet­zoek­ers en don­der­bussen. Beschermd door de duis­ter­nis werd uit alle hoeken en gaten alles wat maar brand­baar was naar de Ged. Gracht gesleept en daar in brand gestoken’.

Oproep Jaren Vijftig

Pers­bericht


andere tijdenDe geschiedenisafdel­ing van de NTR, bek­end van het pro­gramma Andere Tij­den en his­torische tele­visieseries over onder meer de Gouden Eeuw, de jaren zes­tig en recent de Tachtig­jarige Oor­log, is op dit moment bezig met een nieuwe serie over de Jaren Vijftig.

Die bestaat uit vier aflev­erin­gen die, elk op een andere plek in Ned­er­land, enkele aspecten van dit decen­nium belichten. Een aflev­er­ing speelt zich af in de Zaanstreek, met aan­dacht voor de Koude Oor­log, de invloed van Amerika, de groei van de con­sump­tie en vernieuwin­gen in het huishouden.

We zoeken mensen uit de Zaanstreek die kun­nen vertellen over:

De Dienst Jacob

Door Sjors van Leeuwen

6foto1Grofweg tussen de West­z­i­jde te Zaan­dam en de oost­kant van West­zaan ston­den ooit ruim hon­derd­vi­jftig pal­trok houtza­ag­molens. Een bij­zon­der molen­type dat afweek van alle andere door zijn vorm.

Foto van voor 1888: links De Dienst Jacob

Hier werd de uitvin­d­ing van Cor­nelis Cor­nelisz. van Uit­geest toegepast: de krukas, de vuist­dikke ijz­eren staaf met bochten erin die in staat was de draaiende beweg­ing van een molen om te zetten in een op en neer gaande voor de zaa­gra­men van de houtza­ag­molen. Deze krukas teza­men met het krabbel­rad, die de sledes met de boom­stam­men erop langzaam door de zaa­gra­men lood­sten, vor­mde de basis van elke paltrok.

Joomla tem­plates by a4joomla