Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bootwerk­ers en vlotters

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Bootwerkers0
“Ik heb gezocht naar vlot­ter­slaars, maar niet te vin­den via Google. Ze had­den gereed­schap, een lange en een korte pikhaak. En ze liepen op vlot­ter­slaarzen, mijn vader had ze. Leren laarzen met dikke houten zolen en daar kon je ook nog scherp onder zetten, dan gleed je niet uit. En arme don­ders die dat niet kon­den betalen namen klom­pen met band­jes er omheen en die sloe­gen dan spijk­ers scheef in de zool van die klomp, dan had je ook scherp”.

Vugt, Cor­nelis van

Ver­w­erkt door onze redac­tie, Ruud Meijns

Vugt0

Geboren op 27 juli 1905 te Ams­ter­dam
Omge­bracht op 4 sep­tem­ber 1944 in Kamp Vught, 39 jaar

Cor­nelis van Vugt trouwt op 31 mei 1939 in Ams­ter­dam met Johanna Maria Spierieus, geboren in Zaan­dam op 7 juni 1911. Het echt­paar woont in Zaan­dam, in de Aca­ci­as­traat num­mer 17. Cor­nelis werkt in een muni­tiefab­riek en is onder meer con­troleur artillerie-​inrichtingen.

Uw medew­erk­ing wordt gevraagd.

Glas-​in-​loodschatten in Zaan­dam
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Bonifatius0
Zater­dag 27 juli 2019 gaf de kun­sthis­tor­ica mevr. Clara Brui­jns een rondlei­d­ing langs de glas-​in-​loodramen van de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde De kerk, ont­wor­pen door de bek­ende kerkar­chi­tect Albert Mar­gry en in gebruik genomen in 1900, heeft een groot aan­tal bij­zon­dere ramen die in de loop der tijd door parochi­a­nen zijn geschonken

Nieuwe ingang sta­tion Zaan­dam
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Op maandag 5 augus­tus opent de nieuwe ingang van de spoorover­bouwing. De toe­gang van de sta­tion­shal vanaf de kant van het cen­trum gaat dan dicht. Dit betekent dat de sta­tion­shal en de per­rons alleen nog te bereiken zijn via de spoorover­bouwing. spooroverbouwing2

Sport­toestellen voor bewon­ers Zaandam-​Zuid
Pers­bericht

beweegplekGraag nodi­gen we u uit op woens­dag 28 augus­tus 2019 om 10:00 uur aan­wezig te zijn bij de feestelijke onthulling van de nieuwe sport­toestellen spe­ci­aal voor senioren in Zaandam-​Zuid door wethouder Sport Ger­ard Slegers.
Vanaf 09:30 uur bent u al welkom in wijk­cen­trum de Zuid­hoek. Daar staat een kopje koffie en iets lekkers voor u klaar en lopen we om 10:00 uur geza­men­lijk naar de locatie.
Begelei­d­ing Sportbedrijf Zaanstad iedere woens­dag De toestellen staan in de Straat Davis ter hoogte van de kinder­speelplaats en het Cruyf­f­court. Een aan­tal bewon­ers heeft meegedacht over de keuze en geschik­theid van deze toestellen. Ook het Soci­aal Wijk­team, Thuis met zorg, Mennistenerf/​Dirk Prins, Buurthuis de Zuid­hoek en Fys­io­prak­tijk de
Vijfhoek werken mee voor een goed en veilig gebruik van de toestellen.

Oliemolen De Ver­gulde Haan
Door Sjors van Leeuwen
(Tekst en beeld Sjors van Leeuwen met dank aan Bern­hard Groot.
Deze col­umn is eerder ver­sch­enen op De Orkaan.)

Op zater­dag­mor­gen 24 maart 1928 om twintig minuten over elf zorgde een zware ont­ploff­ing, gevolgd door een enorme brand, ervoor dat het laat­ste restant, de onder­bouw en de schuur, van de voor­ma­lige oliemolen „De Haan” voor­goed van de aard­bo­dem verd­ween. Een stof­ex­plosie veroorza­akt door pro­duc­tie van hout­meel met een con­cen­tratie van 85% die ont­brand door een klein vonkje.
De vijftig meter noordelijker gele­gen pel­molen „De Grootvorst” was het vol­gende slachtof­fer van deze vurige uit­braak.
De hoge en forse oliemolen „De Haan” was toen al ver­huisd naar het oosten des lands hierover later meer.

Joomla tem­plates by a4joomla