Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Fontein
Van onze redac­tie, Ans Pieper

fontijn moskeeRijd of fiets je over de Straat Poe­len­burg en passeer je daar­bij de moskee dan valt dit kunst­werk niet echt op. Het steekt net boven de heg uit. Al wan­de­lend kun je het wat beter bek­ijken.

De fontein die voor de moskee staat, is sym­bol­isch voor de rein­heid van de moslim. De fontein is gemaakt van keramiek en ont­wor­pen door de kun­ste­naar Esma Yig­i­toglu. De cilin­der­vorm, is bek­leed met tegels in mooie blauw en turquoise tin­ten. Dit mate­ri­aal en de mediter­rane kleurstelling sluiten aan bij de toegepaste kun­st­tra­di­tie van de islam.

Harpuis
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

harpuis0
harpuis1Soms kan een foto intrigeren niet zozeer door de plek, de gebouwen of mensen maar ook door bijvoor­beeld een woord dat op de foto te zien is. In dit geval gaat het om het woord ‘Harpuis’ op een foto uit 1890 van de Westzijde.

Op het bord staat ‘Teer, Pik & Harpuis’, (Pik is hier Pek). Vol­gens het archief is het pand met het bord van de firma Remme. Dat werd later Huis­man, de ijz­er­han­del en nog weer later Berg & Berg. Aan de Zaanz­i­jde tussen Zee­manstraat en Sta­tion­sstraat. Het witte, laat­ste huis links is het lat­ere IJz­er­huis, naast De Doops­gezinde Ver­man­ing en nog net de winkel van Buntsma.

Syn­a­goge op de Gedempte Gracht gerenoveerd

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


synagoge1Je moet het even weten, maar de KPN winkel aan de Gedempte Gracht in Zaan­dam is geves­tigd in de voor­ma­lige Zaanse syn­a­goge. Deze wordt langzaam maar zeker in oude luis­ter her­steld. 15 feb­ru­ari 2021 – in dezelfde maand als waarin in 1865 de syn­a­goge offi­cieel werd ingewijd — wordt de eerste fase van het project afgesloten.

Via een online film­pje ope­nen de voorzit­ter van de Sticht­ing Vrien­den van de Zaanse Syn­a­goge, Robert Lin­nekamp en secretaris/​penningmeester Felix Beek­man, KPN en de Zaanse wethouder mon­u­menten en erf­goed Natasja Groothuis­mink het deels ger­estau­reerde pand en de bijbe­horende ten­toon­stelling. Vrij te bezoeken voor klanten van KPN en belang­stel­lende voor­bi­j­gangers wan­neer de lock­down voor­bij is.

Zo mooi als het was…
In 1942 werd de syn­a­goge onteigend door de Nazi’s. Na een moeizame peri­ode met een veel kleinere joodse gemeen­schap werd het gebouw in 1974 verkocht. Op de plek van de KPN winkel, werd tot 1960 gebe­den en gezon­gen. Met de restau­ratie van de galerij en het zicht­baar maken van de fraaie houten kap­con­struc­tie hoef je maar omhoog te kijken om de sfeer van de oude syn­a­goge te beleven. Daar zie je ook afbeeldin­gen van voor­w­er­pen van de voor­ma­lige syn­a­goge. Bijvoor­beeld een exacte kopie van de orig­inele Thora rollen in een prachtige Thora man­tel met sier­torens.
Voor de bezoeker is er een gratis boekje KLIK HIER ‚Zo mooi als het was..’ met meer infor­matie over het gebouw en de geschiede­nis van de Zaanse Joodse gemeenschap.

Flat met stip.
Van onze redac­tie, Ans Pieper


vuurtoren1Op mijn ommet­jes zag ik ze al vele malen: een grote stip op de kopse kant van de Pharus.
Het is een van de Era-​flats in Pelder­sveld, op rij: de Bran­daris, Pharus, Perim en de Noordwachter.

Gratis tuto­ri­als bij Solu­tion Dance Cen­tre Zaan­dam
Pers­bericht
dancerkop
In de voor­jaarsvakantie van 22 t/​m 26 feb­ru­ari gratis tuto­ri­als voor jeugd, jon­geren en vol­wasse­nen bij Solu­tion Dance Centre

Joomla tem­plates by a4joomla