Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Noodop­vang COA in Zaan­dam
van onze redac­tie, Ans Pieper

coaboot1Afgelopen zater­dag 30 novem­ber 2021 waren inwon­ers van Zaanstad in de gele­gen­heid het noodop­vang­cen­trum te bezoeken in de Achter­sluis­polder in Zaan­dam. Ook de redac­tie van de Zuid­kan­ter ging een kijkje nemen.

De noodop­vang is geves­tigd in een voor­ma­lige hotel/​gevangenisboot. In deze boot wor­den 400 vluchtelin­gen opgevan­gen door Cen­traal Orgaan opvang Asiel­zoek­ers (COA).
De organ­isatie hoopt op 10 novem­ber 2021 de eerste mensen te kun­nen ver­welkomen. Te zien is dat daar­voor nog het een en ander te doen is aan de inricht­ing.

Medew­erk­ers van het COA lei­d­den de bezoek­ers rond en beant­wo­ord­den vra­gen. Ondanks het slechte weer was er wel belang­stelling van geïn­ter­esseerde inwon­ers. Ook burge­meester Ham­ming en een aan­tal wethoud­ers waren aanwezig.

Foto: Burge­meester Ham­ming en andere bezoek­ers voor een rondlei­d­ing op de COA­boot.

De boot bestaat uit drie verdiepin­gen met tweep­er­soon­skamers en gezin­skamers.
Iedere kamer heeft kas­ten, een douche en toi­let, en tele­visie.
Op elke verdieping zijn gemeen­schap­pelijke ruimtes en een­voudige keukens. In principe wor­den er door de bewon­ers geen maalti­j­den klaarge­maakt. De maalti­j­den wor­den door een cater­ingbedrijf ver­zorgd.

In de boot is medis­che zorg aan­wezig, de GGD en een huis­arts. En er zijn tolken.

Er zullen geen kinderen in het azc komen, omdat het niet veilig is van­wege de lig­ging van de boot met het oog op het water en ver­keer in de omgeving.

coaboot2 coaboot3

De COA­boot met een blik op de bin­nen­ruimte met de kamerdeuren.


Bij aankomst ont­van­gen de bewon­ers een pakket met artike­len voor de per­soon­lijke ver­zorg­ing, schoon­maakar­tike­len, bed­den­goed en info­ma­te­ri­aal.

coaboot4Vri­jwilliger­swerk
Zodra de vluchtelin­gen geïn­stalleerd zijn, zal er vri­jwilliger­swerk wor­den opges­tart. Bijvoor­beeld voor taal­lessen en activiteiten.
Geïn­ter­esseer­den kun­nen zich hier al voor opgeven. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: een gezinskamer.

En daar ligt het opvang­cen­trum ongeveer aan het einde van Zaan­dam, net nog niet aan het Noordzeekanaal. Mid­den tussen bedri­jven en haven­werkza­amhe­den. Voor de boot liggen beton­nen platen. Een paar hoeken om is de lange weg die naar de bewoonde wereld voert.
Iets verderop ook bussta­tion de Vlin­der, maar het open­baar ver­voer zal waarschi­jn­lijk te duur zijn.
Dus hopelijk zullen de vluchtelin­gen over fiet­sen kun­nen gaan beschikken, dan zijn ze mobiel.


Jan Vroe­gop biedt onder­dak
Pers­bericht

egelDe Dierenbescherming kwam op bezoek bij Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop. Zij zochten geschikt onder­dak voor een moeder en haar vijf kinderen. Kon de tuin­v­erenig­ing niks voor het gezin beteke­nen?
Het is uitein­delijk gelukt om een prachtig nieuw onderkomen te vin­den. In een mooie tuin, waar lekker veel bladeren en takken lagen, gin­gen alle duim­p­jes omhoog. Het gezin­netje ging in de tuin gelijk op onder­zoek uit. Ze besnuffelden het egel­huisje, de com­posthoop en kropen ver­lekkerd onder een berg met takken en bladeren. Er was meer dan genoeg te eten: pad­den­stoe­len, pis­sebed­den en andere kleine beestjes. Wat een egel­paradijs!
Het gezin had eerst een tijdje in de opvang gezeten. Daar zijn ze aangesterkt en hebben ze hun buik­jes flink rond gegeten. Iets dat hard nodig is om de komende win­ter­slaap te over­bruggen.
Het lijkt erop dat de egelt­jes een rare blauwe plek hebben. Dat is nag­el­lak die bij de opvang is aange­bracht om de diert­jes uit elkaar te kun­nen houden.
Tuin­v­erenig­ing Jan Vroe­gop is superblij met deze nieuwe bewon­ers en we denken zeker dat ze het hier naar hun zin zullen hebben. Mogelijk wordt bin­nenkort nog een gezin­netje gebracht. Deze egels kun­nen alvast mooi wen­nen aan hun nieuwe omgev­ing voor­dat ze zich opro­llen en een paar maan­den in win­ter­slaap gaan. Tot vol­gend jaar!


Deel kun­st­col­lec­tie gemeente in de verkoop

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

‘Zaanse kunst toe­ganke­lijk maken voor iedereen’
Eerder kondigde Zaanstad aan dat zij 611 kunst­werken van Zaanse mak­ers wil schenken aan het Zaans museum. De kunst is onderdeel van de gemeen­telijke kun­st­col­lec­tie van in totaal ruim duizend werken. De werken die niet naar het museum gaan, zijn nu te koop. In eerste instantie voor de mak­ers en hun erf­ge­na­men, tegen een gere­duceerd tarief. Wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt: ‘Kunst hoort niet in een depot waar nie­mand het ziet. Daarom maken we onze kunst toe­ganke­lijk voor iedereen. Kunst is er om te delen, om van te geni­eten en om te prikkelen.’

De kun­st­col­lec­tie van Zaanstad is vanaf nu dig­i­taal te bezoeken via twee web­sites.
Overzicht van de kunst­werken die Zaanstad in twee fases zal verkopen. https://​zaanstad​-restant​.kunst​wacht​.nl
De 611 werken die de gemeente schenkt aan het Zaans Museum: https://​zaanstad​-zaans​mu​seum​.kunst​wacht​.nl

Kunst­werk kopen?
Mak­ers en hun erf­ge­na­men die inter­esse hebben om een werk aan te kopen kun­nen tot 1 jan­u­ari 2022 een mail sturen naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Mochten er na deze verkoop­fase nog werken overbli­jven, dan is er begin vol­gend jaar nog een verkoopronde voor iedereen met belang­stelling voor kunst.

Ten­toon­stelling Zaans Museum
De werken met bestem­ming Zaans Museum geven inzicht in de geschiede­nis en kun­ston­twik­kel­ing van onze regio in de tweede helft van de twintig­ste eeuw. Het Zaans Museum zal na de schenk­ing de werken opne­men in de online cat­a­lo­gus, die voor iedereen gratis te bezoeken is. Ook zal het museum regel­matig (een selec­tie van) de werken tentoonstellen.

Stellaart

Nieuwe bestem­ming voor onze kunst
In navol­ging van andere gemeen­ten besloot Zaanstad enige tijd gele­den om haar col­lec­tie een nieuwe bestem­ming te geven. De gemeente heeft dit voorne­men onlangs in de Staatscour­ant gepub­liceerd. Inwon­ers die het hier niet eens zijn, kun­nen tot uiter­lijk 1 decem­ber 2021 een zienswi­jze indi­enen via een e-​mail naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: Kunst­werk van Jaap Stel­laart uit de gemeen­telijke collectie


Stru­ikel­ste­nen
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Fransestraat1a

Fransestraat3 Fransestraat2


Deze en vol­gende week wor­den weer 45 stru­ikel­ste­nen in Zaan­dam en Koog aan de Zaan onthuld.
Van­daag was dit op de hoek Peperstraat/A.F. de Savornin Lohmanstraat. Vroeger stond exact op deze plaats de won­ing Frans­es­traat 1a, waar het echt­paar Vorst en hun dochtertje woon­den.
En twee ste­nen zijn onthuld bij Oost­z­i­jde 151 voor het echt­paar Löwen­stein.

Steeds wor­den tij­dens de korte cer­e­monie de namen en de lev­ens­geschiedenis­sen van de per­so­nen voorgelezen. Het is steeds heel indruk­wekkend te horen hoe de bewon­ers in de Zaanstreek terecht kwa­men. Hoe hun leven ver­liep nadat ze eerst ver­ban­nen waren naar Ams­ter­dam en daarna op trans­port gezet om in de kam­pen ver­mo­ord te wor­den. Totaal wor­den 45 ste­nen geplaatst. Dat brengt het totaal op 135 stenen.

Op maandag 1 novem­ber wor­den op 3 adressen in Zaan­dam 9 stru­ikel­ste­nen onthuld.
10.00 uur uur: 4 ste­nen bij Koer­akin­straat 20 (voorheen Sophi­as­traat 13) voor het gezin Pop­pels­dorf
10.45 uur: 2 ste­nen bij Hazepad 12 voor het echt­paar Drukker
11.30 uur: 3 ste­nen bij Vinken­straat 92 voor het gezin Drukker

Op dins­dag 2 novem­ber wor­den op 1 adres in Koog aan de Zaan en 2 adressen in Zaan­dam 6 stru­ikel­ste­nen onthuld.
10.00 uur: 1 steen bij Breed­weer 4 (voorheen Breed­weer 16) voor Mei­jer Kok­er­noot
10.45 uur: 3 ste­nen bij Tuin­straat 78 voor het gezin Brillesli­jper
11.30 uur: 2 ste­nen bij Sta­tion­sstraat 65 voor het echt­paar Rosenbaum

Monet Veil­ing in de Bullek­erk
Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

Met trom gerof­fel wordt er aangekondigd dat de deuren open gaan. Samen met een doedelzak, een fluit en een klomp op een stok begelei­den de musici de bezoek­ers naar bin­nen.
In het por­tiek van de Bullek­erk te Zaan­dam werd er net­jes gecon­troleerd op de vereiste QR-​code. De kerk is omge­toverd tot cul­tu­ur­centrum. Er hangt nog een licht kerke­lijke sfeer maar die is overgenomen door de gezel­lige bar die zich bevindt in de zijvleugel.
De kunst­werken zijn ingeli­jst en uit­gestald op num­mer. Daar­bij ligt een uit­ge­breide cat­a­lo­gus van de veil­ing. Plus een groot aan­tal fold­ers en posters voor komende exposi­ties en evenementen.

De veil­ing gaat zo begin­nen. Deze kunst­werken zij afgelopen zomer ver­vaardigd door lokale kun­ste­naars, met als thema de werken van Monet tij­dens zijn Zaanse zomer.
Dit even­e­ment is geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Monet Zaan­dam ter gele­gen­heid van het vertrek van Monet, pre­cies 150 jaar gele­den.
Vanaf zijn lesse­naar, met hamer in de hand, geeft veil­ing­meester Jan de Bruin een korte uit­leg; zowel over de doe­len van de Sticht­ing als over de werken van de kun­ste­naars. Daarna volgt een korte oefen­ing in het bieden tij­dens een veil­ing. Hoe dat gaat en dat je niet per ver­giss­ing iets koopt omdat toe­val­lig je oor jeukte. Ook belan­grijk is achteraf vooral niet te ver­geten je naam door te geven aan de assis­ten­ten.
In totaal wer­den veer­tig kunst­werken tentoongesteld.

De pri­jzen vie­len wel mee, gerangschikt van een paar tien­t­jes tot een paar hon­derd euro.
Som­mige van de schilder­i­jen vie­len niet in de smaak bij deze groep belang­stel­len­den en wer­den snel overges­la­gen. Voor anderen werd flink gebo­den tot ver boven de aangegeven prijs. Vooral voor het schilderij van kun­ste­naar Willy Koren­stra met zijn Mon­etin­spi­ratie en De Zaan van Louis Breeuwer. Een groot oliev­erf op lin­nen van Bert Ween­ing werd verkocht voor een keurige 450 euro.
Wel kort van duur maar erg aan­ge­naam. Mensen komen los van hun stoe­len en raken in gesprek met elkaar onder genot van het in de Zaanstreek gebrouwen bier: Bullebier.
Ik werd vrien­delijk getrak­teerd door een fotograaf; die wist twee van zijn werken met winst te verkopen op deze manier. Een suc­cesvolle avond.

Deel­ne­mende kun­ste­naars waren o.a. Louis Breeuwer, P.E. Ver­bunt, Ursulien Bakkum, Kinga Wiec­zorek, fotograaf Rene Kem­pes, Danielle van der Erve, Lou Bronger, Willy Koren­stra en Bert Weening.

Voor meer infor­matie van verwachte even­e­menten bij Cul­tu­ur­centrum Bullek­erk zie
https://​bullek​erk​.nl

Sticht­ing Monet in Zaan­dam www​.mon​et​inzaan​dam​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla