Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Kinderen in actie tegen zwerfafval

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Van­daag haalden zo’n 50 kinderen gri­jpers en hand­schoe­nen op bij de gemeente Zaanstad om de komende week zwer­faf­val op te ruimen. Zwer­faf­val is slecht voor mensen, dieren en het milieu. Daarom bli­jft het belan­grijk om aan­dacht te best­e­den aan de gevol­gen van zwerfafval.

zwerfafvalWethouder Open­bare Ruimte, Ger­ard Slegers: “Ik ben erg trots dat zoveel kinderen en hun oud­ers zich inzetten om Zaanstad schoner te maken. Een bijkomend voordeel is dat de kinderen lekker buiten zijn en bewe­gen tij­dens het opruimen. Dit is erg belan­grijk nu dat min­der vanzelf­sprek­end is van­wege de coro­na­maa­trege­len.” De kinderen kun­nen de hele week op pad om afval te verza­me­len. Het afval kun­nen ze weg­gooien in de grote con­tain­ers op straat. De gri­jper lev­eren ze aan het eind van de week weer bij de gemeente in.

Kleur– en teken­wed­strijd
De gemeente organ­iseert deze week ook een kleur– en teken­wed­strijd met als thema ‘Weg met peuken op straat’. Kinderen kre­gen van­daag een kleur­plaat mee en deze kun­nen ze 21 april weer inlev­eren als ze de gri­jper terug­bren­gen. Die dag zijn er aller­lei activiteiten. Kinderen kun­nen hun ken­nis laten testen bij het afval­rad. Alle kinderen die hun kleur­plaat of teken­ing inlev­eren, kri­j­gen een leuk cadeautje. Degene die de mooiste kleur­plaat of teken­ing bij ons inlev­ert, wint een cadeaubon. Van de mooiste teken­ing laat Zaanstad een poster maken. Die posters wor­den geplakt op afval­bakken en op plekken waar mensen veel sigaret­ten op de grond gooien.
De pri­j­suit­reik­ing voor de mooiste kleur­plaat en teken­ing is op woens­dag­mid­dag 28 april. De pri­jswin­naars kri­j­gen hier­voor een uitnodiging.

Voorkomen van zwer­faf­val
Zwer­faf­val is en bli­jft een omvan­grijk en lastig prob­leem. Vogels, dieren en vis­sen zien het afval soms aan voor voed­sel en kun­nen daar ziek van wor­den of zelfs over­li­j­den. Afval trekt ongedierte aan, kan de bodem vervuilen en opruimen is erg kost­baar. Om bij te dra­gen aan het ver­min­deren van zwer­faf­val, neemt de gemeente aller­lei stap­pen. Zo wor­den afval­vakken geplaatst, wordt er regel­matig geveegd en afval geprikt met ver­schil­lende (vri­jwillige) teams. Ook werkt de gemeente aan bewust­word­ing bij inwon­ers over de gevol­gen van zwer­faf­val. Dit is een speer­punt van Zaanstad.

Foto: Wethouder Ger­ard Slegers over­handigt een gri­jper aan een van de deel­ne­mende kinderen.


Zaanse Expe­ri­ences 2021

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

De gemeente investeert 80.000 euro in de Zaanse Expe­ri­ences om sporten en bewe­gen onder kinderen en jon­geren te bevorderen. Wethouder Sport, Ger­ard Slegers: “In deze coro­natijd is het soms lastig om vol­doende te bewe­gen. Ter­wijl dit wel belan­grijk is voor je men­tale en fysieke gezond­heid. Wij zijn blij dat we een mooi bedrag van het Rijk ont­van­gen en willen dit op een goede manier best­e­den. Een leven lang sporten begint bij het motiv­eren van kinderen om erop uit te gaan, zodat ze vol­doende bewe­gen. Het is een belan­grijke fac­tor voor groei en ontwik­kel­ing. Daarom kiezen we ervoor om deze finan­ciële bij­drage aan onze jon­geren te besteden.”

experience1 experience2

Col­lec­tan­ten gezocht in Zaanstad!
Pers­bericht

MS col­lecte­week van 28 juni t/​m 3 juli 2021:

Van 28 juni t/​m 3 juli 2021 vindt de lan­delijke huis-​aan-​huiscollecte van het Nation­aal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar col­lec­tan­ten in Zaanstad.
Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte mul­ti­ple scle­rose (MS)?

Word col­lec­tant

We zijn op zoek naar col­lec­tan­ten! Col­lec­tan­ten kun­nen ervoor kiezen om huis-​aan-​huis of thuis vanaf de bank te col­lecteren. De opbrengst van de lan­delijke col­lecte­week is van essen­tieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Ned­er­land die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen let­ter­lijk sloopt. Onder­zoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.

Col­lecteren kost maar twee uurt­jes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het cen­trale zenuwstelsel

MS is een ziekte van het cen­trale zenuw­s­telsel. Door­dat er iets mis is in het afweer­sys­teem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hier­door komen sig­nalen van en naar de herse­nen niet (goed) door, waar­door ver­lam­mings– en uit­valsver­schi­jnse­len optre­den. In Ned­er­land hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symp­tomen tre­den meestal op tussen het 20e en 40e lev­en­s­jaar. Dat maakt MS de meest invalid­erende ziekte onder jonge mensen.

Onder­zoek hard nodig

Er is nog geen oploss­ing voor MS. Onder­zoek­ers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onder­zoek is daarom hard nodig. Het Nation­aal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Col­lecte­week onder andere aan weten­schap­pelijk onder­zoek naar betere behan­delin­gen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Meer infor­matie en aan­melden: www​.nation​aalms​fonds​.nl/​c​o​l​l​e​c​t​e​r​e​n


Bewe­gen en sporten in tij­den van corona

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Een actief leven is goed voor de gezond­heid en daarom heeft Zaanstad een nieuwe web­site bli​jfin​be​weg​ing​.Zaanstad​.nl gelanceerd met tips en ideeën om in beweg­ing te bli­jven. Veel mensen komen door (de gevol­gen van) corona min­der vaak buiten. Dit betekent in veel gevallen dat mensen meer zit­ten en min­der bewe­gen. Maaike Riet­ber­gen, huis­arts en voorzit­ter van Huis­art­sen­v­erenig­ing Zaanstreek-​Waterland: “Juist in deze tijd is het zin­vol als mensen bli­jven bewe­gen. Wan­de­len met een buurvrouw in de wijk en geni­eten van de zon op je gezicht, heeft zowel fysiek als men­taal een posi­tief effect. Blijf niet bin­nen zit­ten en ga bewe­gen! Als huis­arts en voorzit­ter van de huis­art­sen­v­erenig­ing zou dat mijn advies zijn aan de Zaanse inwoners.”

Sport1 Sport2

Griffie brengt jaarver­slag uit over ‘coro­n­a­jaar’ 2020
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Raads­frac­ties Zaanstad hebben vra­gen aan u.
Op don­derdag 25 maart over­handigde griffier Jor­rit Jong­bloed het jaarver­slag van de gemeen­ter­aad aan voorzit­ter Jan Ham­ming. Ondanks de coro­na­maa­trege­len hebben de poli­tieke par­ti­jen debat­ten kun­nen voeren en insprek­ers geho­ord over aller­lei onder­w­er­pen die in de samen­lev­ing spe­len. In dit dig­i­tale jaarver­slag wordt terugge­b­likt op een bewogen peri­ode en wor­den inwon­ers uitgen­odigd te reageren.

Janenjorrit

Infor­matie en transparantie
Er was een lan­delijke nood­maa­tregel nodig om van huis uit te kun­nen ver­gaderen. Toch hebben vorig jaar tien­tallen ver­gaderin­gen, inspraak­mo­menten, agenda-​initiatieven, moties en amende­menten gere­sul­teerd in ruim hon­derd raads­besluiten. Het col­lege stu­urde bijna vier­hon­derd berichten om de Raad te informeren.

Via ron­detafelge­sprekken en schoolk­lassen­be­zoeken, lieten raad­sle­den zich door inwon­ers voor­lichten. Infor­matie die ambtenaren anders in de raadzaal zouden hebben gep­re­sen­teerd, werd nu dig­i­taal aange­bo­den via een webi­nar op Youtube. Er is de raad­sle­den veel aan gele­gen de transparantie van het besluitvorm­ing­spro­ces te bli­jven waarborgen.

Behalve de dig­i­tale ver­gader­wi­jze was ook de Voor­jaarsnota anders: belei­d­sarm, zoals dat heet. De finan­ciële gevol­gen van de cri­sis waren op dat moment nog niet vol­doende te overzien. Een nieuw instru­ment dat is ingezet is het Vra­genuur. Hier bleek behoefte aan om beter per­soon­lijk con­tact tussen raad­sle­den en col­legele­den te faciliteren tij­dens de cri­sis. De jaar­lijkse Raad­scon­fer­en­tie stond in het teken van tegen­gaan van kansenongelijkheid.

Raad­sle­den hebben vra­gen aan inwon­ers
Na de recente Tweede Kamerverkiezin­gen is het in maart 2022 tijd voor de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen. De Raad hoort graag wat u belan­grijk vindt voor de gemeente. Elke par­tij in de Zaanse gemeen­ter­aad blikt in dit ver­slag terug, maar kijkt ook vooruit. De par­ti­jen leggen in het jaarver­slag een vraag voor aan inwon­ers over onder­w­er­pen zoals dien­stver­len­ing, duurza­amheid of voorzienin­gen in de buurt. Lez­ers kun­nen per mail op de vraag van de par­tij reageren.

Het jaarver­slag is dig­i­taal beschik­baar op http://​gemeen​ter​aadza​anstad​jaarver​slag​.nl/ Waar spreekt u uw volksverte­gen­wo­ordi­ger op aan?

Foto: Griffier Jor­rit Jong­bloed over­handigt het jaarver­slag van de gemeen­ter­aad 2020 aan burge­meester Jan Hamming.

Joomla tem­plates by a4joomla