Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Er staat een bos in Krom­me­nie
Pers­bericht

Don­derdag 27 maart 2020 hebben de vri­jwilligers van de Rosar­ium Vrien­den­tuin een begin gemaakt met het voed­sel­bos in de buurt­moes­tuin in het Rosariumpark.
In alle stilte omdat van­wege de noodza­ke­lijke maa­trege­len aan­gaande het coro­n­avirus gekozen was geen pub­liciteit (meer) te geven aan deze activiteit die in eerste instantie bedoeld was als meew­erkdag voor geïn­ter­esseer­den en omwonenden.

Soci­aal wijk­teams Zaanstad dicht van­wege corona

Bron: NHDag­blad Rob Swart

De Soci­aal wijk­teams Zaanstad houden hun deuren voor­lopig dicht.
Voor drin­gende zaken zijn de wijteams wel tele­fonisch bereik­baar. Het wijk­team bli­jft achter de dichte deur wel ondes­te­un­ing bieden.
Eerder stopten de sociale wijteams al met groep­s­ac­tiviteiten.

De jeugdteams hebben het inloop­spreekuur geschrapt en zijn tele­fonisch bereik­baar.
Direct con­tact willen de jeugdteams alleen als dat noodza­ke­lijk is en als zeker is dat degene die komt gezond is.


Stad­huis open voor spoed
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Zaanstad houdt het stad­huis open voor spoed. Gemeen­telijke balies zijn vanaf komende week nog heel beperkt open. Het sys­teem van afspraken is uit­geschakeld. Voor spoed kunt u bellen met 14075 om toch een afspraak te maken.
De gemeente houdt zich vast aan de richtli­j­nen en maa­trege­len van het RIVM. Er zijn extra voorschriften voor hygiëne in het stad­huis. Zo wordt tijdelijk extra schoongemaakt.

Fiet­sen­pakhuis
Het Fiet­sen­pakhuis op de Vinken­straat is sinds afgelopen vri­jdag ges­loten. Mensen die hun fiets daar hebben staan en willen ophalen, kun­nen bellen met (0299) 469 369.


8mrtinterview6Han­nie Schaft-​Herdenking op Inter­na­tionale Vrouwendag.

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Wij eren Han­nie Schaft op deze dag maar denken ook na over 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

Het was een prachtige her­denk­ing. Met veel kinderen, oud­ers en leerkrachten die op de zondagocht­end gekomen waren. En natu­urlijk de grote groep vol­wasse­nen.
Burgm. Ham­ming heeft een goed ver­haal, ook naar de kinderen toe, uit­ge­spro­ken. Bij het koffiedrinken had­den we nog een pro­gramma. Het uit­de­len van de kinderen van het Zweeds wit­te­brood met corned­beef of als broodje tevre­den­heid. Dat viel goed in de smaak.

Dré Prijs maakte een com­pi­latie van video-​beelden van vorige jaren en Hans Kui­jper, kinder­boeken­schri­jver, die aan de kinderen vroeg wat zij ervaren had­den in de gesprekken met de oud­eren.
Heel posi­tief en mooie her­denk­ing van de 100ste geboortedag van Han­nie Schaft en 75 jaar Her­won­nen Vrijheid.

8mrtinterview 8mrtinterview2
8mrtinterview4 8mrtinterview5Ven­nenkwartier

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Vennenkwartier0

Vennenkwartier2Vri­jdag 6 maart heeft Wethouder Songül Mut­luer de sym­bol­is­che eerste steen gelegd in de half afge­bouwde wonin­gen aan het Ven­nenkwartier aan de M. L. King­weg 209.
Hier stond voorheen de Onze Lieve Vrouwek­erk. De wethouder kon onder de kop­ers, die ook waren uitgen­odigd, menig oud buurtgenoot begroeten.

Na een inlei­d­ing door de verte­gen­wo­ordi­ger van de ontwikke­laar Novaform vertelde Songül Mut­luer dat ze blij is met deze 21 wonin­gen die op de plek van de kerk wor­den gebouwd. Elke won­ing telt in Zaanstad. Het zijn 21 wonin­gen die op mod­erne wijze zijn gebouwd, goed geï­soleerd en gasloos.

Daarop werd ze uitgen­odigd om de steigers te bek­lim­men en een steen op nr. 14 in te met­se­len. Eén van de bewon­ers merkte op dat als het daar gaat lekken ze weten bij ze moeten zijn.

Als extraatje mocht Paul Laporte van het Zaans natuur en milieu­cen­trum een cheque van € 2000 in ont­vangst nemen waarmee hij mooie din­gen voor het cen­trum kon doen.
Joomla tem­plates by a4joomla