Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Her­stellen straatwerk Zuid­dijk
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
De gemeente gaat bin­nenkort diverse werkza­amhe­den op de Zuid­dijk en omgev­ing uitvo­eren.
Er zullen ver­schil­lende stukken straatwerk her­steld wor­den. Ter hoogte van huis­num­mers 348304 en huis­num­mer 148.
Wan­neer starten de werkza­amhe­den?
De werkza­amhe­den zullen vol­gens plan­ning starten op 30 jan­u­ari 2019.
Gevol­gen
Tij­dens de werkza­amhe­den zijn de straat, par­keer­plaat­sen en de wonin­gen min­der goed bereik­baar. Wij streven er naar om de over­last tot een min­i­mum te beperken. Wij ver­zoeken u om uw vuil­con­tainer voor aan de straat te zetten. Tevens wordt u ver­zocht voor­w­er­pen die van u zijn, maar in de open­bare ruimte staan, weg te halen. Dit om te voorkomen dat de werkza­amhe­den wor­den belem­merd. Wij zijn genoodza­akt eventuele kosten voor ver­wi­jder­ing van deze voor­w­er­pen bij u in reken­ing te bren­gen. Wij vertrouwen echter op uw medewerking.

Hoe lang gaan de werkza­amhe­den duren?
De werkza­amhe­den zullen circa 2 weken duren.

Heeft u nog vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met:
de heer B. Tiggel­man of de heer H. Jonge­jans, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing
Voor tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing, kunt u de heer Ruud ten Have van de Com­bi­natie Ger­mieco B.V. – Gebr. van der Veekens B.V. bellen op tele­foon­num­mer 06 3818 5969.

invalide parkeerplaatsSinds decem­ber 2018 zijn

de invalide­par­keer­plaat­sen

aan de Korte Hogendijk,

toe­gang tot het gemeentehuis,

per­ma­nent verplaatst

naar het bussta­tion Zaandam.

Gemeente en Zaanse onder­wijs vra­gen sub­si­die aan om ler­ar­entekort terug te dringen

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Agora, Zaan Pri­mair en gemeente werken samen aan plan voor school­jaar 20192020
ZaanPrimairDe Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Pri­mair, (ver­ant­wo­ordelijk voor meer dan 50 scholen in de Zaanstreek), hebben samen met de gemeente Zaanstad een sub­si­dieaan­vraag gedaan bij het Rijk. Doel is om uit de ‘Sub­si­dieregeling regionale aan­pak ler­ar­entekort’ een bij­drage van max­i­maal € 250.000 te kri­j­gen. Dit geld kan gebruikt wor­den om de oplei­d­ing van zij-​instromers te financieren en daarmee het ler­ar­entekort in de Zaanstreek terug te dringen.
‘De afgelopen tijd is Zaanstad regel­matig in het nieuws geweest in ver­band met een vier­daagse school­week. Dit is een uiter­ste nood­maa­tregel en natu­urlijk werken we al geruime tijd samen om dit prob­leem aan te pakken’, laten Ellen Voskuilen van Zaan Pri­mair en Ries Spies van Agora weten. ‘We vra­gen nu deze sub­si­die aan om aan de slag te kun­nen met het wer­ven en oplei­den van zij-​instromers, maar we doen meer! Samen zijn we bezig met het maken van een plan om klaar te zijn voor komend school­jaar. Alles om ervoor te zor­gen dat we onze kinderen kwal­i­tatief goed onder­wijs kun­nen bli­jven bieden’.
De aan­vraag loopt vooruit op het plan waar de schoolbesturen en de gemeente samen aan werken om klaar te zijn voor het school­jaar 20192020. Door het grote tekort aan ler­aren, zijn er een paar scholen waar als nood­maa­tregel een vier­daagse school­week is. Het ler­ar­entekort is een lan­delijk prob­leem, maar de schoolbesturen en de gemeente willen zelf ook op zoek naar oplossin­gen. Boven­dien willen de schoolbesturen en de gemeente in het plan aan­dacht voor het ver­min­deren van de werk­druk en extra aan­dacht voor voorschoolse edu­catie. Dit alles om ervoor te zor­gen dat de kinderen in Zaanstad kwal­i­tatief goed onder­wijs bli­jven krijgen.
‘We werken samen met de schoolbesturen aan een inte­graal plan van aan­pak voor het komende school­jaar’ zegt wethouder onder­wijs Ger­ard Ram. ‘Daarin hebben we aan­dacht voor meerdere uitdagin­gen in het Zaanse onder­wijs. Tegelijk gri­jpen we nu alle mogelijkhe­den die er zijn aan. Deze sub­si­die kan ons helpen om mensen die komend jaar voor de klas willen staan op een goede manier op te lei­den. De nood is zo hoog dat ik me niet kan voorstellen dat de sub­si­die niet aan ons wordt toegekend’.

Zaanse Pop­marathon

Pers­bericht

popmarathonRond deze tijd organ­iseerde het Drieluik aan de Boten­mak­er­straat in Zaan­dam vanaf 1985 ieder jaar een Zaanse pop­marathon. In samen­werk­ing met het Gemeen­tearchief wordt er nu gew­erkt aan het verza­me­len van mate­ri­aal van Zaanse bands. Ini­ti­atiefne­mer Rob Hen­driks doet op zijn site www​.zaanse​pophis​to​rie​.nl een oproep aan arti­esten en fans om foto– en video­ma­te­ri­aal op te sturen van Zaanse pop­muziek uit de jaren tachtig en negentig. Op de web­site kunt u zien welke infor­matie nog mist. Mailen kan naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Aan­geleverde foto: Eind jaren tachtig wordt in de kleine zaal de pre­sen­tatie voor­bereid van de Zaanse Pop­marathon in het Drieluik te Zaandam.

Podium de Flux gaat door met locatie concerten.

Pers­bericht

fluxuslocatiePodium de Flux gaat in 2019 door met con­certen op locatie. Het pand waar in de afgelopen vijf jaar meer dan 550 even­e­menten hebben plaats­gevon­den, wordt per 1 jan­u­ari ver­bouwd tot apparte­menten. Het Zaanse pop­podium stopt echter niet. Het komende jaar gaat Podium de Flux door met Flux op locatie, een inten­sieve samen­werk­ing met cul­turele par­ti­jen om samen een breed en laag­drem­pelig aan­bod te bli­jven realiseren.

Het pop­podium zit sinds 2013 in de oude kleine zaal van De Kade. In afwacht­ing van een nieuwe huisvest­ing gaat Podium de Flux door met con­certen op ver­schil­lende locaties in de Zaanstreek. De agenda wordt elke week gevuld met programma’s bij o.a. het Zaanthe­ater, Dis­cotheek Level 2, De Groote Weiver en Filmthe­ater De Fabriek.

‘Wij werken graag samen met Podium de Flux. We vullen elkaar goed aan. Geza­men­lijk kun­nen we een mooi muziekpro­gramma aan­bieden voor het Zaanse pub­liek.’, aldus Ceciel Kock­el­mans, Zaantheater.

Alle ontwik­kelin­gen ron­dom de nieuwe huisvest­ing zijn te vol­gen op de sociale media kanalen en web­site van Podium de Flux.

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla