Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Meer diver­siteit in straat­na­men
Pers­bericht

Aan de raad­sle­den van Zaanstad

In de straat­na­men komt men de Ned­er­landse geschiede­nis tegen. Tegelijk­er­tijd zien we in die straat­na­men een verteken­ing van de his­to­rie. Daar waar per­so­nen zijn ver­noemd, voeren man­nen de boven­toon. Ook in uw gemeente zijn, net als in de meeste andere Ned­er­landse plaat­sen, vooral man­nen terug te vin­den op de straat­naam­bor­den. Lan­delijk zijn 88% van de straten ver­noemd naar man­nen en slechts 12% naar vrouwen. De exacte per­cent­ages van de man-​/​vrouwverdeling in de Zaanstreek en in Purmerend vindt u terug aan het eind van deze brief.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken wil u vra­gen om meer diver­siteit te laten zien in het pub­lieke domein. Via straat­na­men wor­den de mensen geëerd die bij­dra­gen lever­den aan onder meer de weten­schap, sport, kunst en poli­tiek. De meeste van de huidige straat­na­men zijn gebaseerd op beroepen die in het verleden voor­namelijk door man­nen wer­den uit­gevo­erd, omdat vrouwen een achtergestelde posi­tie had­den ten opzichte van man­nen. Daarmee wordt niet alleen een deel van de geschiede­nis ver­geten, het beïn­vloedt ook het beeld dat we hebben van wat vrouwen bereik­ten en nog kun­nen bereiken. Namen uit de geschiede­nis van de zwarte bevolk­ing ont­breken al vri­jwel hele­maal.
Het ver­noe­men van straten naar promi­nente vrouwen creëert bewustz­ijn: een meer diverse weer­spiegeling van de maatschap­pij illus­treert de belan­grijke rol die Ned­er­landse vrouwen had­den in onze regionale, nationale en inter­na­tionale geschiede­nis. Het cor­rigeert ook de manier waarop de presta­ties van vrouwen door de eeuwen heen sys­tem­a­tisch wer­den uit­gewist of toegewezen aan mannen.

Wij willen u, als raad­slid, ver­zoeken om meer bal­ans te bren­gen in de man-​/​vrouwverhouding in het straat­beeld. Dat kan bijvoor­beeld door bij­gaande motie in te dienen. Daarin wordt het col­lege van B&W opge­dra­gen om in nieuwe straten meer aan­dacht dan voorheen te schenken aan diver­siteit, onder meer via een andere man-​/​vrouwverdeling in de ver­noem­ing van straten, wegen, pleinen en bruggen.
Indien u van plan bent om ons ver­zoek te hon­or­eren, verne­men we dat graag. Uit­er­aard geven we des­gewenst ook een toelicht­ing op ons ver­zoek. U kunt ons daar­toe bereiken via onder­staand adres. Bij voor­baat dank voor uw aan­dacht en veel suc­ces bij het komen tot een gemeente die recht doet aan iedereen.

Met vrien­delijke groet,
namens het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland,

Erik Schaap,
coör­di­na­tor

Ver­houd­ing man-​vrouw in de ver­noem­ing van straten:

Man — Vrouw

Zaanstad 79,1% — 20,9%

Purmerend 84,9% — 15,1%

Wormer­land 94,8% - 5,2%

Oost­zaan 94,8% - 5,2%

Motie vreemd aan de orde

Betreft: meer diver­siteit in straatnamen

Con­staterende dat:
• De straten die zijn ver­noemd naar per­so­nen een ongelijke verdel­ing laten zien in de ver­wi­jz­ing naar man­nen en vrouwen in onze gemeente;
• Straat­na­men in onze gemeente moeten zijn vast­gesteld voor­dat de bouwver­gun­ning wordt verleend;

Over­we­gende dat:
• Er met toekom­stige nieuw­bouw­pro­jecten nieuwe kansen liggen om te komen tot een gelijkere verdel­ing van straat­na­men die ver­wi­jzen naar man­nen en vrouwen;
• Straat­na­men die ver­wi­jzen naar per­so­nen een overzicht vor­men van wie de samen­lev­ing besluit te eren. Dit draagt bij aan de iden­titeit en cul­tuur van onze gemeente en inwon­ers;
• Belang wordt gehecht aan het uit­dra­gen van gelijk­waardigheid tussen man­nen en vrouwen en het belan­grijk is dat dit ook in het straat­beeld is terug te zien;
• De bevoegdheid voor het toeken­nen en vast­stellen van straat­na­men berust bij het college;

Draagt het col­lege op:
1. Bij het vast­stellen van straat­na­men aan­dacht te hebben voor diver­siteit in brede zin, waaron­der in ieder geval wordt ver­staan dat er wordt gestreefd naar een gelijkere verdel­ing van straat­na­men die ver­wi­jzen naar man­nen en vrouwen;
2. De raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop uitvo­er­ing wordt gegeven aan deze motie.

En gaat over tot de orde van de dag.


PETI­TIE Behoud Zaanferry

https://​behoud​deza​an​ferry​.peti​ties​.nl

Het vanaf het water beleven van de bij­zon­dere indus­trieel his­torische oev­ers van Zaan en IJ, een bakkie doen in de Zaan­bocht of Ams­ter­dam, het ont­dekken van de Zaanse Schans of Hem­brug. Dit en nog veel meer kan met de Zaan­ferry. Toch wil Zaanstad dit stop­pen. Dat willen wij niet zomaar laten gebeuren!

Wij,

Burg­ers en onderne­mers die de Zaan­ferry een warm hart toedragen.

con­stateren

- dat de Zaan­ferry dit seizoen goed en steeds beter gevon­den wordt door een groeiende en zeer diverse groep gebruik­ers uit zowel de Zaanstreek als de rest van de wereld; — dat daarmee een func­tie wordt vervult met toegevoegde waarde op zowel maatschap­pelijk, recre­atief, toeris­tisch, cul­tureel en indus­trieel his­torisch als economisch vlak; — dat met het staken van de sub­si­die het benut­ten van deze func­tie en toegevoegde waarde onmo­gelijk wordt.

en ver­zoeken

De Zaan­ferry te behouden (en waar mogelijk verder te ontwikke­len) door alsnog sub­si­die beschik­baar te stellen.

EINDE

ZAANSTREEKkk logoKeti Koti Her­denk­ing Zaan­dam
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Aan de vooravond van de lan­delijke Keti Koti her­denk­ing wordt het afschaf­fen van de slav­ernij in Suri­name en de Ned­er­landse Antillen jaar­lijks her­dacht in Zaanstad op 30 juni. Eerder vond dit plaats op de Anton de Kom­brug aan de Ver­miljoen­weg in Zaan­dam. Vorig jaar tij­dens corona naast de brug op een grasveld. Enkele maan­den gele­den zijn de brug en het viaduct beschilderd en onder de brug was gis­ter­avond de her­denk­ing met een podium en stoe­len voor de gas­ten. Er was een behoor­lijk opkomst. Onder de aan­wezi­gen burge­meester Ham­ming, gemeen­ter­aad­sle­den en belangstellenden.

ketikoti2

Zaanse Kinder­boeken­markt en uitreik­ing Hotze de Roosprijs
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hotze20226Zondag 26 junbi 2022 was de Zaanse Kinder­boeken­markt voor het eerst sinds zestien jaar niet op de Zaanse Schans maar op de stads­boerderij Het Dar­win­park. Een goede keuze. Er is veel ruimte voor de kra­men met nieuwe en tweede­hands boeken. En voor de meer dan der­tig gratis activiteiten voor de kinderen zoals Sjo­erd Stapel­stad, vogelfluit­jes maken, luis­teren naar ver­halen en zelf brood bakken. En de (water)speelplaatsen zijn altijd een trekpleister.


Boven­dien werd de Hotze de Roosprijs uit­gereikt. Deze Zaanse prijs is de enige kinder­boeken­prijs voor debu­tan­ten.
Boven­dien bestaat de jury uit de kinderen van groep zes en zeven van de Zaanse basiss­c­holen. Vooraf was er in het natu­ur­mu­seum een ont­moet­ing met de drie genom­i­neerde schri­jvers:
– Tim van den Berg, auteur van Nog één dag (met illus­traties van Willem van den Oever) – Con­dor
- Rico Hop, auteur van Dwars & Co (met illus­traties van Bas Schel) – Lan­noo
- Tijs van Marle, auteur van Knots (met illus­traties van Esther van den Brink) — Billy Bones
- en met kinderen van de jury.

Hotze20221
Hotze20223

Foto 1: genom­i­neer­den en illustratoren

Foto 2: schri­jvers, wethouder, kinderen en juf­fen van de Tamarinde

Hotze20224Foto 3: Igor Krul­snor onthult de prijswinnaar

Het was voor de kinderen leuk om de schri­jvers van de boeken die ze gelezen had­den nu in het echt te zien. Ze mochten vra­gen stellen en vroe­gen bijvoor­beeld of het moeil­ijk was om het boek te schri­jven en hoe lang ze er over gedaan had­den. Aan de kinderen werd gevraagd wie er schri­jver wilde wor­den. De animo was niet zo groot.

Op het podium buiten speelde onder­tussen het Worm­erse jeug­dork­est Ratatatouille.

Deze maakte plaats voor de genom­i­neerde schri­jvers voor de offi­ciële bek­end­mak­ing door goochelaar Igor Krul­snor met behulp van een span­nende truc. En dat bleek Dwars & Co van Rico Hop te zijn.
De prijs werd uit­gereikt door wethouder Wes­sel Bre­unesse van Cultuur.

De kinderen van basiss­chool de Tamarinde won­nen de prijs voor het beste boekver­slag en gaan een dagje uit naar het Kameleon­dorp in Ter­herne. Want Hotze de Roos was natu­urlijk de schri­jver van de Kameleonboeken.

Foto 4: schri­jvers met hun prijs

Foto 5: schri­jver Rico Hop ontrolt zijn bedankwoordje

Hotze20224 Hotze20225

(Kunst)programmering Hem­brugter­rein
Pers­bericht

Ges­laagd sym­po­sium (kunst)programmering Hembrugterrein

Het Hem­brugter­rein in Zaan­dam is een voor­ma­lig mil­i­tair indus­tri­eter­rein met een unieke gebouwen­col­lec­tie. Een col­lec­tie om te behouden en koesteren. Het meren­deel van deze gebouwen staat nog leeg maar de ambitie is om deze in de komende jaren te activ­eren voor werk-​, kunst– en cultuurprogramma’s. De gebouwen­col­lec­tie op Hem­brug en zeker de indus­triële hallen op het ter­rein lenen zich uit­stek­end voor het exposeren van kunst. Om deze reden hebben wij BIG ART gevraagd voor een spe­ciale zomered­i­tie in de Pro­ject­fab­riek op het Hem­brugter­rein. BIG ART is een pop-​up plat­form voor XL kun­stin­stal­laties en enorme desig­nob­jecten. Deze exposi­tie zal in 2023 niet terugk­eren op het Hembrugterrein.

BigArt4
Een nieuw pro­gram­mer­ing met onder meer een indruk­wekkende (vaste) kun­st­col­lec­tie is in voor­berei­d­ing door LIFE​WORLD​.BE voor (een deel van) de bestaande gebouwen op Hem­brug. Om deze reden is vooraf­gaand aan de open­ing van BIG ART in de Pro­ject­fab­riek een sym­po­sium gehouden over de (toekom­stige) kun­stin­vulling van de bestaande gebouwen op Hem­brug. In een pan­elge­sprek met onder meer de gemeente Zaanstad, Mar­ket­ing Zaanstreek, diverse onderne­mers op Hem­brug zoals BIND, Het Hem, Joris Laar­man en Eelco van Loe­nen namens LIFE​WORLD​.BE is onder meer stilges­taan bij de vraag hoe we de posi­tioner­ing van een hoogstaande kun­st­pro­gram­mer­ing kun­nen verbinden met de lokale opgaven en welke kansen en uitdagin­gen we zien.

Sabine Ren­ders, pro­ject­di­recteur namens Hem­brug Zaan­dam BV: ‘Het sym­po­sium vormt een mooie start van de samen­werk­ing tussen ons, LIFE​WORLD​.BE, gemeente Zaanstad en de onderne­mers en bewon­ers op het Hem­brugter­rein over de kunst– en werkpro­gram­mer­ing in de bestaande gebouwen en indus­triële hallen op Hem­brug. Duidelijk is dat we de enorme poten­tie zien en delen, maar de schoud­ers er geza­men­lijk onder moeten zetten om deze ambities in de loop van jaren waar te maken. Denk in dit ver­band aan het ver­groten van de bereik­baarheid van het Hem­brugter­rein met open­baar ver­voer en het verbinden van de kunst(beleving) met inwon­ers van gemeente Zaanstad. BIG ART laat zien dat dit laat­ste wordt bereikt met de exposi­tie in de Pro­ject­fab­riek’.

Beeld: Michel Mees Pho­tog­ra­phy © Foto pre­view BIG ART met (v.l.n.r.) Sabine Ren­ders (pro­ject­di­recteur Hem­brug Zaan­dam B.V.), Stef Col­lignon (Raad van bestuur Het HEM/​Amerborgh), Annika Rulkens (opgaveregis­seur Cul­tuur gemeente Zaanstad), Steven Zee­man (man­ag­ing part­ner LIFE Europe), Wes­sel Bre­unesse (wethouder Kunst en Cul­tuur gemeente Zaanstad) en Anne van der Zwaag (directeur/​eigenaar OBJECT).

Team Hem­brug Zaan­dam B.V.


Joomla tem­plates by a4joomla