Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Zondag­mid­dag­podium Mennistenerf

Pers­bericht

Ver­bouwing

In de maan­den juni en juli zullen er op de zondag­mid­dag geen optre­dens zijn bij het Men­nis­ten­erf. Zoals menig buurt­be­woner in Zaan­dam Zuid waarschi­jn­lijk heeft opge­merkt vin­den er veel bouwac­tiviteiten plaats bij het Men­nis­ten­erf. Ook het restau­rant waar de optre­dens altijd plaatsvin­den kri­jgt gedurende de zomer­maan­den een meta­mor­fose. Houd u onze web­site en berichten in de krant in de gaten om op de hoogte te bli­jven van onze activiteiten. Wij ont­van­gen u graag weer na de zomer in ons vernieuwde pand.

Het Men­nis­ten­erf

voetbrugMonetNieuwe tijdelijke toe­gang MonetAtelier

Uit de Nieuwsbrief

Via voet­brug aan Zaanzijde.

De bereik­baarheid van het Mon­e­tAte­lier aan de West­z­i­jde is tijdelijk verge­makke­lijkt door de open­stelling van de poort op de Peperstraat/​Beatrixbrug en een voet­brug aan de Zaanz­i­jde. Via de trap vanaf de Beat­rixbrug is het Ate­lier tij­dens open­ingsti­j­den toe­ganke­lijk gemaakt voor bezoek­ers. De ingang via de West­z­i­jde (14G) bli­jft toe­ganke­lijk voor mensen die slecht ter been zijn en rolstoelgebruikers.

Kort nieuws van de Monet Sticht­ing:

–Geke Faber, voor­ma­lig burge­meester van Zaanstad van 1 okto­ber 2007 - 1 decem­ber 2016, is toege­tre­den tot het Comité van Aan­bevel­ing van onze sticht­ing. Tweede Kamer lid Bar­bara Visser maakt ook deel uit van het Comité.

–De derde druk van het 4-​talige boekje ”Monet 1871″ (€ 10,00) is inmid­dels in de verkoop via diverse boekhan­dels en musea. Het boekje is ook verkri­jg­baar in het Mon­e­tAte­lier of kan besteld wor­den via het sec­re­tari­aat(Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.). Met de aankoop onder­s­te­unt u onze stichting.

–Naast onze Mon­et­wan­delin­gen op aan­vraag voor groepen bieden wij dit hoog­seizoen twee Monetsafari’s: de Mon­et­wan­del­ing inclusief een kijkje in het Czaar Peter­huisje en een smake­lijke con­sump­tie bij TOOST in het stad­shart van Zaan­dam of een Plus vari­ant met vaar­tocht over de Zaan met de Zaanhopper/​Zaanboot naar het Zaans Museum om de orig­inele Monet te bewon­deren. Meer info op www​.mon​et​inzaan​dam​.nl en www​.mon​et​sa​fari​.nl.

–De sticht­ing biedt recre­atieve en zake­lijke gezelschap­pen diverse Mon­e­tarrange­menten aan op aan­vraag met o.a.: Mon­et­wan­delin­gen o.l.v. de Mon­et­gids door het stad­s­cen­trum van Zaan­dam in de voet­sporen van Monet en ont­vangst in het Mon­e­tAte­lier. Ook zijn Mon­etlezin­gen op locatie mogelijk.

–Het Ate­lier kunt u ook per dagdeel huren voor kleine ver­gaderin­gen, ont­vang­sten en andere gele­gen­heden. Meer infor­matie via het sec­re­tari­aat: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

–Van april tot okto­ber is het Mon­e­tAte­lier open op don­derdag, vri­jdag, zater­dag en zondag van 12.0017.00 uur. Het Mon­e­tAte­lier is gratis toe­ganke­lijk.
Van oktober-​maart is het ate­lier geopend van vri­jdag t/​m zondag.

Co Rol schri­jft de Zaanternationale

Pers­bericht

Zaankan­ter Co Rol gaat de geschiede­nis in als schri­jver van de Zaan­ter­na­tionale. De Zaan­ter­na­tionale is een Zaanse ver­sie van de Inter­na­tionale, het stri­jd­lied van de arbei­ders. De Zaan­ter­na­tionale werd op 1 mei, tij­dens de Zaanse 1 mei vier­ing in het Kooger­park, gep­re­sen­teerd en voor het eerst gezon­gen. Voor­ma­lig stad­scom­pon­ist Jur­ri­aan Berger tekent voor de muzikale omlijsting.

meivieringZaanse poli­tieke verenig­ing ROSA organ­iseerde de Zaanse 1 mei vier­ing en schreef voor de Zaanse ver­sie van de Inter­na­tionale een pri­jsvraag uit. ‚Een streek die lang bek­end stond als de ‚Rode Zaan’ ver­di­ent zijn eigen stri­jd­lied’, aldus ROSA. ‚Tevens is dit lied een eerbe­toon aan al die mensen die stre­den voor het ver­beteren van de rechten van arbei­ders. En een oproep aan ‚de arbei­ders’ van nu: ook al is de meeste indus­trie in de Zaanstreek inmid­dels verd­we­nen, er is nog altijd veel te ver­beteren op het gebied van gelijke rechten, gelijke beloning en gelijke kansen op de arbei­ds­markt.’ ROSA hoopt dat de Zaan­ter­na­tionale ieder jaar op 1 mei ten gehore zal wor­den gebracht. De prachtige tekst van de Zaan­ter­na­tionale is te vin­den op www​.rosa​-zaanstad​.nl

De Zaan­ter­na­tionale

Tekst: Co Rol

Sta op, ver­druk­ten uit de polder
Sta op, o slaven van de Zaan
Samen schop­pen we ’t kap­i­taal naar zolder
En dan komt er een pracht­tijd aan
Heel de Zaanstreek trilt van onze daden
Hier is links van oud­sher groot
Met social­is­ten in de raden
En langs de Zaan het morgenrood

Komt nu allen teza­men
Maak je klaar voor de strijd
Voor de Zaan­ter­na­tionale Is het de hoog­ste tijd

Ooit werkte men hier op de molen
De baas die heette toen ‘meneer’
De armoe was nog niet ver­sc­holen
Op de Koog en in Wormerveer
Alles is nu zeker stukken beter
Maar het werk is lang niet af
De Zaanstreek kan nog veel com­pleter
Sta nu dus op en wees niet laf

Komt nu allen tezamen …

Nog altijd bli­jft er veel te wensen
Nog altijd zijn we hier niet klaar
Maar we barsten van de linkse mensen
En dus komt het wel voor elkaar
Heel de Zaanstreek kleurt dan weer wat rooier
Nie­mand staat meer in de min
Dan wordt hier alles nog veel mooier
Het leven kri­jgt dan nog meer zin

Komt nu allen tezamen …

Weke­lijkse natu­ur­wan­delin­gen door de Zaanse natuur

Pers­bericht

De lente is weer aange­bro­ken. Een goed moment om naar buiten te gaan en te geni­eten van de prachtige natuur die de Zaanstreek te bieden heeft. Tijd om de stoute schoe­nen aan te trekken en mee te doen met een wan­del­ing van de Sticht­ing Gezond Natuur Wandelen!

De sticht­ing Gezond Natuur Wan­de­len organ­iseert samen met een aan­tal lokale organ­isaties in diverse ker­nen van de Zaanstreek elke week gratis, aantrekke­lijke, laag­drem­pelige, begeleide wan­delin­gen langs prachtige groene routes. Iedereen is welkom!

wandelenHet doel van Gezond Natuur Wan­de­len is om met mensen, die om wat voor reden dan ook wat min­der bewe­gen, een keer per week een wan­del­ing door de natuur te maken van max­i­maal een uur. Ruim een derde deel van de Ned­er­lan­ders beweegt min­der dan een half uur per dag. Onder­zoek heeft aange­toond dat door elke dag min­stens 30 minuten te bewe­gen er enorme gezond­hei­dswinst geboekt kan wor­den, Hier­door gaan mensen zich al snel veel beter voe­len. Wan­de­len in het groen ver­sterkt deze effecten nog meer. Daar­naast is het wan­de­len natu­urlijk vooral ook heel erg gezel­lig! Na afloop is er boven­dien altijd gele­gen­heid voor het samen drinken van een kopje koffie.

De wan­delin­gen zijn geen natu­urex­cur­sies, maar onder­weg kan een begelei­der of soms ook een deel­ne­mer een of twee keer kort iets over de natuur en de omgev­ing vertellen. Bij elke wan­del­ing zijn er ervaren begelei­ders aan­wezig om u de natuur te laten ervaren.

Wilt u deze lente gaan wan­de­len? Bek­ijk dan de web­site van Gezond Natuur Wan­de­len op: www​.gezond​natu​ur​wan​de​len​.nl

Gratis com­pos

Pers­bericht

Wij willen niet alleen onze bewon­ers een zon­nige tijd bezor­gen in een gastvrije omgev­ing, we dra­gen ook bij aan een milieu waarin het voor hun kinderen en kleinkinderen goed toeven is.

compostDe pro­duc­tiekeuken van zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf kookt per dag ongeveer 350 maalti­j­den, hier­van komt na ver­strekking en con­sump­tie een relatief klein deel terug voor afvalver­w­erk­ing.
Sinds kort is Men­nis­ten­erf in het bezit van een com­pos­teer­ma­chine, daarmee wordt elke week com­post gemaakt wat wij graag gratis aan­bieden aan bewon­ers van Zaan­dam.
Heeft u inter­esse, dan kunt u com­post ophalen bij ons op alle zater­da­gen of zonda­gen tussen 8.00 en 13.00 uur.
U vindt ons aan de H. Ger­hard­straat 77 te Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla