Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Zaanstad op zoek naar bevlo­gen professionals

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

InverdanZaans Even­e­ment: “Denk mee, bouw mee, maak mee”.
Hoe ziet het Zaanstad van de toekomst er uit? Zijn er gli­jba­nen, zel­fri­j­dende auto’s, tiny houses? Hoe gaat de stad in 2040 om met duurza­amheid, leef­baarheid, bereik­baarheid? En welke cre­atieve oplossin­gen zijn er te bedenken als het gaat om groei en vernieuwing en het behouden van iden­titeit en his­to­rie?
Voor iedereen die nieuws­gierig is naar de ste­den­bouwkundige uitdagin­gen van de gemeente of zelf bij de gemeente aan de slag wil, organ­iseert de gemeente een inspi­ratiemid­dag op 19 jan­u­ari 2019. Het thema van deze mid­dag is: ´Denk mee, bouw mee, maak mee.´

Aan­melden voor dit even­e­ment is kosteloos maar wel ver­plicht en kan via: https://​werken​bij​.zaanstad​.nl/​i​n​s​p​i​r​a​t​i​e​-​e​v​e​n​e​m​e​n​t.

Zaanstad heeft met de real­isatie van het megapro­ject Inver­dan een nieuwe weg inges­la­gen. De ontwik­kel­ing, met de in het oog sprin­gende archi­tec­tuur van Sjo­erd Soeters, zette de gemeente (inter)nationaal op de kaart. Inver­dan heeft een enorme impuls gegeven aan Zaanstad. Maar Zaanstad is nog lang niet af. De komende 25 jaar wordt onophoudelijk dooron­twikkeld, gebouwd, vernieuwd, geïn­noveerd en gew­erkt. De komst van Tony’s Cho­colonely is daar een mooi voor­beeld van. Maar om de ves­tig­ing van dit bij­zon­dere bedrijf te realis­eren zijn cre­atieve oplossin­gen nodig van gemeen­telijke doorzetters met hart voor de stad. Kor­tom: de gemeente zoekt bevlo­gen professionals.

Voor wie?
Zaanstad nodigt ste­den­bouwkundi­gen, inge­nieurs, pro­fes­sion­als op het gebied van duurzame energie, planolo­gen, juris­ten, zojuist afges­tudeer­den en andere geïn­ter­esseer­den uit voor deze mid­dag. Archi­tect Sjo­erd Soeters en ste­den­bouwkundige Riek Bakker gaan in een ‘Zaanstad Draait Door-​talkshow’ in gesprek over de ambities en de dynamiek in het Zaanse. Als super­vi­sor van Inver­dan heeft Soeters zelf gezien dat in Zaanstad din­gen sneller tot real­isatie kun­nen komen dan op andere plekken. Gemeen­telijke pro­fes­sion­als pre­sen­teren tij­dens het even­e­ment de ambities van Zaanstad en gaan graag met geïn­ter­esseer­den en werk­zoek­enden in gesprek over de arbei­dsmo­gelijkhe­den bij de gemeente. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is een spe­ciale activiteit­en­hoek waar zij kun­nen knut­se­len aan hun Zaanstad van de toekomst.

Bouwen aan de Zaanse toekomst
Op dit moment werkt de gemeente onder de titel ´MAAK.Zaanstad’ aan de stedelijke ontwik­kel­ing van de stad. De komende jaren moeten er duizen­den wonin­gen bij komen. Tegelijk­er­tijd vra­gen knelpun­ten in de infra­struc­tuur om slimme oplossin­gen. Ook moeten er nieuwe manieren gevon­den wor­den om te vol­doen aan de eisen van duurza­amheid, leef­baarheid en bereik­baarheid. De opgaven zijn ingewikkeld, de pro­jecten zijn tal­rijk en de ambities zijn groot. Iedereen die benieuwd is naar de gemeen­telijke organ­isatie als werkgever is van harte welkom op 19 jan­u­ari.

Aan­geleverde foto Inverdan.

Pollers Beat­rixbrug tijdelijk naar beneden

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Beat­rixbrug in decem­ber­maand open voor autover­keer
De Beat­rixbrug in Zaan­dam is in decem­ber drie weken open voor al het ver­keer. Dit betekent dat auto­mo­bilis­ten ook tij­dens de mid­daguren en op don­derdag tij­dens de koopavond over de Beat­rixbrug mogen rij­den. De open­stelling loopt van maandag 10 decem­ber tot en met maandag 31 decem­ber 2018. Het betreft een tijdelijke verkeersmaatregel.

Hier­mee komt de gemeente tege­moet aan de wens van de onderne­mers aan de West­z­i­jde. De onderne­mers hebben aangegeven dat zij van­wege de her­in­richt­ingswerkza­amhe­den op de West­z­i­jde voor klanten die met de auto komen, slechter bereik­baar zijn en daar­door omzet mis­lopen. Omdat het werk op de West­z­i­jde met vier maan­den is ver­traagd en de onderne­mers daar een lan­gere peri­ode hin­der ondervin­den, is besloten de Beat­rixbrug in aan­loop naar de feestda­gen tijdelijk open te stellen voor door­gaand autoverkeer.

Vei­lighei­ds­maa­tregel
Om te zor­gen dat het tij­dens de open­stelling veilig bli­jft voor al het ver­keer wor­den ver­keer­srege­laars ingezet. Zij staan ter hoogte van het zebra­pad op het kruis­punt Gedempte Gracht, West­z­i­jde en Damstraat.

Autoluw en veiliger
De Beat­rixbrug is echter wel met een reden afges­loten. Sinds mei 2017 is het cen­trum autoluw en zijn op twee locaties (Beat­rixburg en Czaar Peter­straat) beweeg­bare palen geplaatst. Deze maa­tregel is genomen om het cen­trum van Zaan­dam aantrekke­lijker en veiliger te maken voor fiet­sers en voetgangers.

Tijdelijke ver­keers­maa­tregel
Het open stellen van de Beat­rixbrug is een tijdelijke ver­keers­maa­tregel. Na 31 decem­ber is de Beat­rixbrug weer, zoals gebruike­lijk, dagelijks voor door­gaand snelver­keer afges­loten van 12.00 uur tot 18.00 uur en op don­derdag tij­dens koopavond tot 21.00 uur. De sit­u­atie in de Czaar Peter­straat bli­jft ongewijzigd.

Geef lucht: Ik doe mee actie
Luchtige intro­duc­tie van de deeleconomie.

Pers­bericht

LABZlogoDe deele­conomie is een hippe term, maar eigen­lijk is het al zo oud als de weg naar Rome. In dit geval een fietspad, want we gaan elkaar weer lucht geven. Cen­traal daarin staat de fiet­spomp.
Het was in de vorige eeuw heel gewoon dat als je ergens met de fiets reed en je een lekke band kreeg dat je bij het eerste, het beste huis kon aan­bellen voor een fiet­spomp. Iedereen had ook wel ban­den­plak­spullen en soms kreeg je er ook nog een kop koffie bij. Als je hele­maal pech had, hield je er een vriend­schap voor het leven aan over.

Om te laten zien dat delen zo een­voudig en leuk is, en onderdeel van onze menselijk DNA heeft LAB.z besloten het Ik doe mee-​idee nieuw leven in te blazen. Met een fietspomp.

Het idee is een­voudig: door mid­del van een stikker kun je laten zien dat je een fiet­spomp en ban­den­plak­spullen in huis hebt en dat de ges­trande fietser bij jou mag aan­klop­pen. Om deze actie te lanceren is er een poster gemaakt met daarop negen locaties die al mee doen. Van een cre­atieve broed­plaats, tot een biol­o­gis­che cat­er­aar, van een zorg­boerderij tot een filmhuis.
Mensen en plekken die ook mee willen doen kun­nen zich opgeven door een mail te sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. ‚ je kri­jgt dan de bijbe­horende stikker en een ver­meld­ing op de web­site van LAB.z.
De eerste plek die zich daar al voor heeft opgegeven is de Lorzie in Wormerveer, dus de actie heeft nu al succes.

En ook al zijn we begonnen met een fiet­spomp, ook als je iets anders wil delen, zoals bijvoor­beeld een kopje koffie, een plek om te zit­ten, een gedicht. Laat het ons weten.

Het fiet­spomp­plan (Ik doe mee) is een ini­ti­atief van LABz, die op een ludieke manier zicht­baarheid wilt geven aan de sociale en duurzame deele­conomie van de Zaanstreek, begin­nend bij de fiet­spomp. Lab.z is een stad­slab oftewel een sociale netwerko­r­gan­isatie die bottom-​up ini­ti­atieven van bewon­ers onder­s­te­unt door samen ken­nis te delen, leren, ontwikke­len, innov­eren mid­dels exper­i­menten in het stadslab.

Het zaadje van dit ini­ti­atief is ontstaan bin­nen Tran­si­tion­Town Zaanstreek (TTZ).
Dit vrolijke burg­erini­ti­atief was actief van 2012 tot 2016 en is langzaam opge­gaan in ver­schil­lende duurzame en sociale Zaanse ini­ti­atieven. De beweg­ing die TTZ heeft aangezet zal daarom niet stop­pen. En als een soort afschei­d­scadeau heeft TTZ als laat­ste actie dit idee gespon­sord. Net als alles waar TTZ zich voor heeft ingezet of heeft onder­s­te­und, heeft ook dit ini­ti­atief als doel om mensen bij elkaar te bren­gen en duurzame ini­ti­atieven zicht­baar te maken.

Ik doe mee zal als actie op ver­schil­lende manieren verder onder de aan­dacht wor­den gebracht en groeien. Hou dus Lab.z in de gaten en geef vooral lucht!

Mee doen was nog nooit zo leuk (en eenvoudig).

Infor­matie: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; of: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Web­site: www​.stad​slabz​.nl

Tony’s Cho­colonely komt naar de Vrede, Zaanstad

Pers­bericht gemeente Zaanstad

Met hoofd­kan­toor, choco­lade­fab­riek en “expe­ri­ence”. Choco­lade­pro­du­cent wil zich ves­ti­gen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder

Tony’s Cho­colonely wil zich gaan ves­ti­gen in Zaanstad. De choco­lade­pro­du­cent wil in Pakhuis de Vrede op de Achter­sluis­polder het hoofd­kan­toor ves­ti­gen en daar­naast een choco­lade­fab­riek voor het maken van de repen gaan realis­eren. Het geheel moet voor pub­liek toe­ganke­lijk wor­den zodat bezoek­ers de hele pro­duc­tieketen van boon tot reep kun­nen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aan­jager zijn voor de trans­for­matie van de Achter­sluis­polder naar een lev­endig woon-​werkgebied.


VredeChocolonely1

Pakhuis De Vrede (foto uit archief)

Grote bli­jd­schap bij De Bli­jde Ruiters door recordbedrag wintermarkt!

Pers­bericht

Wintermarkt2

Der­tig grote tafels ingeklapt… mark­tkra­men afge­bro­ken… sno­eren en kabels opgerold… hon­der­den stoe­len weer klaar gezet… Pas toen was zater­da­gavond de West­z­i­jderk­erk weer klaar voor de spe­ciale zondag­mor­gen dienst, de vol­gende dag. Maar toen was er ook het gezel­lig samen­z­ijn met stand­houd­ers, sjouw­ers en organ­isatoren. Moe maar voldaan, want wat was het een gezel­lige, goed bezochte markt geweest…!

Wintermarkt2018Dan was daar het span­nende moment van het over­handi­gen van de opbrengst d.m.v. een fraaie cheque met het recordbedrag van € 2500,-!! Ik mocht als één van de organ­is­erende com­missiele­den de cheque over­handi­gen, waar­bij ik ook mem­o­reerde dat mijn beide kinderen 50 jaar gele­den ook al bij de Bli­jde Ruiters in galop gin­gen. Heel dankbaar nam de voorzit­ter, de heer Vee­nis, de cheque in ont­vangst en benadrukte nog eens dat hier­door een nieuwe pony gekocht kon wor­den. Zeer noodza­ke­lijk, omdat er juist een paar “met pen­sioen” moeten!

Zo staat er dus door veel inzet weer “een paard in de gang” bij “de Bli­jde Ruiters….”! Mede door uw aankopen heeft u gezorgd, dat deze win­ter­markt tot een groot suc­ces kon wor­den. Hier­voor onze hartelijke dank!

Namens de com.v.vb. Arie Booman.

Joomla tem­plates by a4joomla