Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Stedelijk Ecodorp weer dichterbij.

Pers­bericht.

ECOadZ

Eco aan de Zaan heeft weer een belan­grijke stap gezet. De gemeente is met de quickscan begonnen. En daarmee is een uniek stedelijk ecodorp in de Zaanstreek weer dichter­bij gekomen.

Op 11 april 2018 heeft verenig­ing Eco aan de Zaan aan de gemeente te ken­nen gegeven dat de quickscan uit­gevo­erd kan wor­den. Dit is een eerste, snelle scan van het plan om te zien of het kans van sla­gen heeft en of er belan­grijke pun­ten zijn die nog ontbreken.

ecoaandezaanVoor­dat de quickscan voor de locatie aan de Tulp­straat te Wormerveer kon begin­nen moest Eco aan de Zaan eerst genoeg ent­hou­si­aste mensen bij elkaar vin­den die ook daad­w­erke­lijk hier willen gaan wonen. Dat is gelukt.
Na de quickscan komt het echte haal­baarhei­d­son­der­zoek en dat is ook het moment dat de groep van toekom­stige bewon­ers com­pleet moet zijn.

Dus is Eco aan de Zaan op zoek naar nog een aan­tal mensen die in het stedelijk ecodorp zouden willen wonen. Als men geïn­ter­esseerd is wordt men op de hoogte gebracht van hoe de plan­nen er uit zien.
Het is goed om te weten dat wij een CPO-​project zijn, we bieden geen kant en klare kavels aan. We zijn op zoek naar mensen die zich ook daad­w­erke­lijk willen inzetten om de plan­nen verder te ontwikkelen.

Kun je jezelf vin­den in ecol­o­gisch bouwen met oog voor de natuur en voor de mens, in wonen in een meer gemeen­schap­pelijk ver­band op een unieke plek, dan moet je er snel bij zijn, want er zijn nog maar een beperkt aan­tal plekken vrij.

Het stedelijk ecodorp zoals dat uitein­delijk gere­aliseerd gaat wor­den is in zijn soort vooral­snog uniek omdat het zowel mid­den in de samen­lev­ing word gebouwd, maar ook omdat het een soort inspi­ratiebron zal zijn voor iedereen die op een andere manier zou willen wonen en/​of bouwen. Het is een blik op de toekomst die niet ergens daar en later zal zijn, maar hier en nu vorm gaat krijgen.

Meld je dus aan als mede­be­woner van dit stedelijk ecodorp en doe het snel!

www​.ecoaan​dezaan​.nl
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Foto: Eva Stache

Demen­tiemon­i­tor mantelzorg

Pers­bericht

MantelzorgersIedere twee jaar houdt Alzheimer Ned­er­land samen met het Ned­er­lands Insti­tuut voor onder­zoek van de gezond­hei­d­szorg (NIVEL) een lan­delijk onder­zoek onder man­tel­zorg­ers van mensen met demen­tie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met demen­tie kan mee­doen. De resul­taten geven belan­grijke infor­matie om op te kun­nen komen voor de belan­gen en behoeften van man­tel­zorg­ers en hun naas­ten met dementie.

De zorg ver­beteren
De uitkom­sten van de Demen­tiemon­i­tor Man­tel­zorg deelt Alzheimer Ned­er­land met het min­is­terie van VWS, zor­gaan­bieders en –verzek­er­aars en gemeen­ten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïn­vloedt Alzheimer Ned­er­land beslissin­gen met als doel om de zorg te ver­beteren. Zon­der cijfers en feiten over man­tel­zorg­ers kan niet hard wor­den gemaakt hoe zwaar man­tel­zorg­ers het hebben. Dankzij de mon­i­tor wordt duidelijk waar de knelpun­ten zitten.

Helpt u mee?
Het invullen van de vra­gen­li­jst duurt ongeveer 1520 minuten en er is een lap­top, tablet of desk­top voor nodig. Invullen op een mobiele tele­foon is niet mogelijk. U kunt de Demen­tiemon­i­tor online invullen op www​.demen​tiemon​i​tor​.nl Geen inter­net? Vraag een schriftelijke vra­gen­li­jst aan bij Alzheimer Ned­er­land via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Ver­meld uw naam en adres. De vra­gen­li­jst kunt u kosteloos retourneren.

Vogels in Natu­ur­mu­seum Zaandam

Pers­bericht

SpreeuwVanaf april is de nieuwe wis­se­l­ex­posi­tie „Zangvo­gels” in het Natu­ur­mu­seum Zaan­dam te bezichti­gen. Van alle dieren die in de stad om ons heen leven zijn de zangvo­gels zeer geliefd. We ontle­nen veel plezier aan hun melodi­et­jes en we lokken ze naar onze tuinen met aller­hande voed­sel. Dwal­end door deze inter­ac­tieve exposi­tie leren de kinderen spe­len­der­wijs ver­schil­lende zangvo­gels herken­nen en leren ze meer over hun leefge­drag.
Wist je bijvoor­beeld dat kraaien ook tot de zangvo­gels behoren?
Maar er is in de exposi­tie ook veel ruimte gemaakt voor wetenswaardighe­den over andere vogels.
De exposi­tie kwam tot stand i.s.m. Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek, die dit jaar het 75-​jarig jubileum viert.
De open­ingstijd: op zondag­mid­da­gen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Te zien t/​m half juli
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaan­dam.
De reg­uliere entree voor het museum bedraagt 4 euro voor kinderen vanaf 3 jaar. Vol­wasse­nen en dona­teurs gratis. Con­tante betal­ing. Geen pin anwezig.. Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Foto Blanka Kra­tochvilova: Spreeuw

Iktoon de Zaanstreek in aantocht.

Pers­bericht

iktoon

FluXus toont en zet de ama­teurkun­ste­naar in de spotlight

In het kader van de lan­delijke Iktoon-​campagne tonen Zaankan­ters in de maan­den mei en juni hun ama­teurkunst. FluXus toont in de Zaanstreek diverse even­e­menten, zoals optre­dens, voorstellin­gen en exposi­ties. Kom geni­eten van dans, the­ater, muziek, beeldende kunst en nog veel meer! Bek­ijk het voor­lop­ige aan­bod op www​.iktoon​za​anstreek​.nl en/​of meld je eigen ama­teurkunst aan.

Ruim zes miljoen Ned­er­lan­ders doen aan ama­teurkunst, maar mensen ken­nen hen vooral als juf, opa of accoun­tant, niet als toneel­speler, pianist of vlog­ger. Daar komt met de Iktoon-​campagne in de maan­den mei en juni veran­der­ing in. Heel Ned­er­land is dan het podium van alle ama­teurkun­ste­naars. Op meer dan duizend locaties in meer dan 200 gemeen­ten is er kunst te zien. In kun­sten­cen­tra, ate­liers en buurthuizen, maar ook thuis, op straat en in winkels. Door de inzet van FluXus hoort de gemeente Zaanstad ook in dit mooie rijtje thuis.

Veel te doen in de Zaanstreek
FluXus toont aller­lei mooie even­e­menten waar­bij de Zaanse ama­teurkunst cen­traal staat. Zo kun je bijvoor­beeld vanaf zondag 27 mei geni­eten van Zaanse Juweelt­jes, een tal­en­ten­jacht die gehouden wordt in muziekkoe­pels op de Gedempte Gracht, in het Kooger­park, het Agath­ep­ark en het Wil­helmi­na­park.
De tal­en­ten­jacht wordt verdeeld over vijf zonda­gen en wor­den gejureerd door diverse muzikan­ten, dans– en zang­do­cen­ten. Maar denk ook aan spe­ciale ama­teur­voorstellin­gen in het Zaanthe­ater, te gekke shows in Podium de Flux en diverse even­e­menten in Zaanstad-​Noord, zoals Boule­vaart te Krom­me­nie. Op 23 en 24 juli kun je geni­eten van de musi­cal Kit­tekat in De Kwaker te Westzaan.

Laat zien dat je onderdeel bent van Iktoon! Met elkaar laten we zien hoe divers en kleur­rijk kunst en cul­tuur in Zaanstad is. Meld je aan via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Voor meer infor­matie zie www​.iktoon​za​anstreek​.nl en www​.fluxus​.nl

Paywast Ahmad ArditoPay­wast Ahmad wint Jan Pasveerconcours

Pers­bericht

Pianist Pay­wast Ahmad heeft gis­ter­avond in het Zaanthe­ater de Jan Pasveer­con­cours gewon­nen. Afgelopen week­end stond Zaans muzikaal tal­ent weer volop in de spot­lights tij­dens dit muziek­con­cours. Het con­cours wordt jaar­lijks door FluXus geor­gan­iseerd.
De pub­liek­sprijs ging naar Venna Fas­saert, eve­neens op piano.

Zater­dag was de voor­ronde bij FluXus en zondag vond de finale plaats in het Zaanthe­ater. Dit con­cours, ver­noemd naar de oud-​directeur van de muziekschool, wordt jaar­lijks afwis­se­lend voor solis­ten en ensem­bles geor­gan­iseerd. Het con­cours stim­uleert muziek­leer­lin­gen verder te komen en laat hen podi­umer­var­ing opdoen. Dit jaar waren de solis­ten aan de beurt.

De jury bestond uit Paul Waerts (voorzit­ter), Joop van Deuren (toet­sen), Ger­ard Kuipers (koperblaz­ers), Mar­jan Jaspers Fayer (hout­blaz­ers), Egbert Kreiken (strijk­ers) en Mar­i­anne Koop­man (zang). Pay­wast heeft een pla­que­tte van Enric Adsera Riba en 500 euro van de gemeente Zaanstad gewonnen.

Joomla tem­plates by a4joomla