Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Buurt­tuin De Oase Poelenburg

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Buurttuin Poelenburg1

Zater­dag 12 augus­tus werd de Buurt­tuin Poe­len­burg geopend. Bewon­ers kun­nen hier voor een seizoen tegen een kleine ver­goed­ing en een tegen­presta­tie een (moes)tuintje gebruiken. De tegen­presta­tie bestaat uit het onder­houden van de gemeen­schap­pelijke tuin. Het weer zat deze zater­dag niet mee en in de tijd dat wij er waren was de wethouder, die het geheel zou ope­nen, nog niet gear­riveerd. Maar de tuin mag er zijn. Toen we er in de lente waren was alles nog kaal, maar nu staat alles in volle glo­rie te pronken. Er is een plein­tje, een gemet­selde put. Volop groen­ten, fruit­bomen, maar ik ben te weinig tuin­man om te weten of er al geoogst kan wor­den, maar het ziet er prima uit.

Buurttuin Poelenburg2

MonetatelierOpen­ingsti­j­den hoog­seizoen Monet Atelier

Pers­bericht

Van april tot okto­ber is het Monet Ate­lier open op don­derdag, vri­jdag, zater­dag en zondag van 12.0017.00 uur.
Het Mon­e­tAte­lier is gratis toe­ganke­lijk.
Voet­gangers kun­nen via de Beat­rixbrug aan de Zaanz­i­jde de trap nemen en dan over de Voet­brug naar het Mon­e­tAte­lier wan­de­len.
Voor rol­stoel­ge­bruik­ers is de entree via de ingang aan de West­z­i­jde. daar kunt u aan­bellen op nr. 14G. Onze vri­jwilliger zal u dan assis­teren om naar het Ate­lier te gaan.
Van okto­ber t/​m maart is het ate­lier geopend van vri­jdag t/​m zondag van 12.0017.00 uur.

Aan­geleverde foto

zomertijdLeuke luit­jes uit de Zaanstreek geni­eten van de zomer

Pers­bericht

Strand, zwem­men, fiet­sen en wan­de­len. Leuke luit­jes doen het graag in de zomer. En dan pakken we ook graag een ter­rasje of geni­eten van onze pick­nick. Lekker buiten! Wil je dit graag samen doen, maar weet je nog niet met wie? Woon je in de Zaanstreek en ben je 60-​plus? Meld je dan aan op www​.leukeluit​jes​.nl. Leuke luit­jes zijn dichter­bij dan je denkt!

Wat is www​.leukeluit​jes​.nl ?
Op www​.leukeluit​jes​.nl kun je in con­tact komen met andere mensen in de buurt (60+) die dezelfde hobby’s hebben als jij. Je bent echt niet de enige die graag van het mooie weer geniet. En samen is vaak toch leuker. Anderen gin­gen je voor, schreven zich in bij Leuke luit­jes en von­den een nieuw maatje om op pad te gaan. Mogen we jou ook blij maken?

Hoe werkt het?
Aan­melden is sim­pel en gratis. We hebben wel je post­code en je e-​mailadres nodig. De post­code is nodig om te bek­ijken wie er dicht­bij woont en je e-​mailadres is belan­grijk om con­tact met de ander te leggen. Mensen met dezelfde inter­esse die bij elkaar in de buurt wonen, kri­j­gen namelijk elka­ars e-​mailadres om con­tact te leggen. Je houdt zelf de regie en kunt zelf bepalen of en wan­neer je samen iets leuks gaat doen.

Alle hobby’s
Leuke luit­jes is spe­ci­aal voor mensen vanaf 60 jaar. Wan­de­len en fiet­sen zijn pop­u­lair, maar ook voor andere hobby’s kun je op www​.leukeluit​jes​.nl een buurtgenoot vin­den. Wat vind jij leuk? Kaarten, fotograferen, samen koken en eten, of naar the­ater. Het is alle­maal welkom. Laat het ons weten en meld je aan! Dan kijken wij of we voor jou een buurtgenoot kun­nen vin­den die het­zelfde leuk vindt. Gezellig!

Schilderij, gemaakt door Ger­rie de Graaf

Winterschans1717

Pers­bericht

winterschansSticht­ing de Zaanse Schans pre­sen­teert komende ker­st­vakantie the­ater­spek­takel.
Eind dit jaar vormt de Zaanse Schans het decor van Winterschans1717, een nieuw even­e­ment waar­bij de Zaanse geschiede­nis tot leven komt. Een the­atraal live spek­takel met dans, muziek, zang en spel waarin de bezoeker een tocht maakt door de Gouden Eeuw van de Zaanstreek.

Hoewel de ker­st­vakantie in deze zom­erse dagen nog ver weg lijkt, zijn de voor­berei­din­gen van het even­e­ment al in volle gang. Er wordt hard gew­erkt aan het script, de cast en de tech­nis­che invulling. Winterschans1717 is een ini­ti­atief van Sticht­ing de Zaanse Schans in samen­werk­ing met part­ners De Zaan­sche Molen, het Zaans Museum, de onderne­mers op de Schans en Mar­ket­ing Zaanstreek. De Sticht­ing beoogt met het even­e­ment meer aan­dacht te kri­j­gen voor het behoud en beheer van het erf­goed van de Zaanse Schans en het ver­sterken van de iden­titeit van de Zaanstreek. De pro­duc­tie van het even­e­ment is in han­den van con­cep­ton­twikke­laar ImagineAll.

Peter-​Jan van Steen­ber­gen, directeur van Sticht­ing de Zaanse Schans vertelt vol trots: “Winterschans1717 raakt aan waar de Zaanse Schans voor staat: de bloeiperi­ode van de Zaanstreek, waar molens en nijver­heid lei­d­den tot een ongek­ende indus­triële ontwik­kel­ing die wereld­wijd bek­end­heid kreeg. Winterschans1717 is een uniek Zaans ver­haal. Dynamisch, inno­vatief, maar menselijk en live kan dit ver­haal alleen maar verteld wor­den in de his­torische set­ting van de Zaanse Schans.”

Open­ing:
Win­ter­schans 1717 opent op 14 decem­ber en speelt van 15 decem­ber tot en met 2 jan­u­ari.
Het even­e­ment kri­jgt finan­ciële onder­s­te­un­ing van de gemeente Zaanstad.

Pub­liek wordt ver­haalverteller
De trots op de streek spat uit het ver­haal van Winterschans1717 en is aansteke­lijk aan­wezig in de vorm waarin het ver­haal gegoten is. In de opzet van Win­ter­schans 1717 gaat de bezoeker mee in een ver­war­mend en span­nend familie-​epos dat opti­maal aansluit bij de heroïek van de Zaanse Gouden Eeuw. Een ver­haal waarin alle zin­tu­igen aange­spro­ken wor­den en de bezoeker let­ter­lijk onderdeel is van een roem­ruchte geschiede­nis in de 18de eeuw. Door de non-​verbale vorm is Winterschans1717 geschikt voor jong en oud, Zaankan­ter en buitenstaander.

Con­cep­ton­twikke­laar Ronald Tebra van Imag­ineAll ver­duidelijkt: “Het is de bedoel­ing dat bezoek­ers opgaan in een andere werke­lijkheid en die zelf daad­w­erke­lijk helpen vor­mgeven in de scenes waarin ze terechtkomen en mee­doen. Het pub­liek veran­dert zo van toeschouwer naar deel­ne­mer. Met Winterschans1717 stap je in de heroïsche geschiede­nis van molens, scheep­swer­ven, houtvlot­ters, wev­er­i­jen en zeil­mak­ers. Inno­vatie, noeste arbeid en samen­werk­ing maak­ten de Zaanstreek tot ver over de gren­zen een voor­beeld economie, waar Zaankan­ters en buiten­staan­der trots op kun­nen zijn.”

Cast gezocht
De regis­seur is onder­tussen gevon­den in the­ater­maker Erris van Ginkel, bek­end van de bew­erk­ing naar the­ater­voorstellin­gen van films als de Uitverko­rene, As it is in Heaven en Into the Wild. Zeer gewaardeerd is hij om script en regie van Dansen met de Vijand. Pro­du­cent Imag­ineAll is echter nog druk op zoek naar the­atergezelschap­pen, muziekv­erenigin­gen, danss­c­holen en koren die aan het even­e­ment willen meew­erken. Ook vri­jwilligers op tech­nisch en logistiek gebied zijn van harte welkom. Geïn­ter­esseer­den kun­nen een mail sturen naar Desiree Achterkamp via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Zie ook www​.win​ter​schans​.nl

Foto: Ray­mond van Zessen.
Ini­ti­atiefne­mer en opdracht­gever: Sticht­ing de Zaanse Schans

mennistenerfVer­bouwing

Pers­bericht

Men­nis­ten­erf verbouwt

Sinds maart rij­den bus­jes met bouw­vakkers en veel mate­ri­aal af en aan bij zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf. De begane grond, entree en het restau­rant wor­den geren­oveerd, ver­bouwd en opnieuw gemeu­bileerd. De ver­bouwing wordt in 3 fasen uit­gevo­erd: ges­tart is met de aan­bouw aan de achterz­i­jde, ver­vol­gens is het de beurt aan het restau­rant en de bar/​pantry en als laat­ste wor­den de hal en de recep­tie onder han­den genomen.

Inmid­dels is de eerste fase hele­maal afgerond, de uit­bouw aan de achterz­i­jde is gereed. Hier­mee is ook de tweede ingang gere­aliseerd en kri­jgt de fys­io­ther­a­pie haar eigen ruimte op de begane grond. De fys­io­ther­a­peut is er ook voor de bewon­ers in de wijk zodat de wijk­be­won­ers vanaf eind dit jaar hier gebruik van kun­nen maken. Op dit moment wordt deze nieuwe ruimte gebruikt als alter­natief voor het restau­rant dat nu ver­bouwd wordt. De aan­nemer en zijn ploeg zijn hard aan het werk om het totaal vernieuwde restau­rant voor de bouw­vak op te lev­eren zodat er weer volop gebruik van kan wor­den gemaakt. Vanaf begin augus­tus is het restau­rant weer open en is iedereen van harte welkom om het te bewon­deren. Vanaf dat moment is het avon­drestau­rant op maandag t/​m don­derdag weer ruim toegankelijk.

Wel even Reserveren:
Op 25 augus­tus staat de eerste culi­naire avond om 18.00 uur gep­land. Deze staat geheel in het teken van de Indian Sum­mer met een knipoog naar de bar­be­cue. Mocht u willen aan­schuiven, reserveert u dan alvast uw plaats door te bellen met tel.: 075 612 3262.

Het Men­nis­ten­erf

Joomla tem­plates by a4joomla