Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Open­ing Villa West­er­weide
Door onze redac­tie, Ans Pieper

Het was zon­nig en daar­door zag het er extra feestelijk uit afgelopen don­derdag­mid­dag 14 sep­tem­ber 20023 bij Villa West­er­weide aan de Provin­ciale weg in Zaan­dam. Buurt­be­won­ers en vele anderen waren uitgen­odigd een kijkje te komen nemen en had­den daar gehoor aan gegeven.

Westerweide2

Het inloo­phuis is al drie maan­den open, maar werd deze mid­dag offi­cieel geopend. Na de toe­spraken van burge­meester Jan Ham­ming, wethouder zorg Natasja Groothuis­mink en directeur Hans Wij­nands van De Regen­boog­groep werd door deze drie en een paar bezoek­ers op een rode knop gedrukt waarna ‚goud’ opgespoten werd en de open­ing een feit was.

Eerder zei burge­meester Ham­ming trots te zijn dat de Regen­boog­groep het plan samen met het Leger des Heils, de GGD/​MABZ en sticht­ing Surant heeft gere­aliseerd. Hij drukte de bezoek­ers op het hart ook op de buren te let­ten, zodat die geen over­last zullen hebben. Dat de bezoek­ers in de garage muziek kun­nen maken vond hij ook nog een geweldig plus­punt.

Natasja Groothuis­mink heette de Regen­boog­groep van harte welkom in Zaanstad. Deze organ­isatie heeft haar sporen in Ams­ter­dam wel ver­di­end en bouwt nu in de Villa een veilige plek met en voor de bezoek­ers. Het pand, oor­spronke­lijk de dienst­won­ing van Jacobus Verkade, is cul­tureel erf­goed, daarom is het opknap­pen van de villa met respect gebeurd voor de his­torische ele­menten. ‘Villa West­er­weide’ was ook de oor­spronke­lijke naam. Met de nieuwe func­tie van het pand wordt nieuwe his­to­rie geschreven, aldus Groothuis­mink.
Marinda de Bie, locatiehoofd, leidt bezoek­ers rond. Er is een huiskamer en keuken en een rus­tru­imte. Er is veel buiten­ruimte, met bas­ket en een schaak­bord. Er ligt een jeu de boules­baan en er komen nog een sportrek en moestuinbakken.

Westerweide1

Voor­dat bezoek­ers mogen komen is een eerste gesprek ver­plicht. De Regen­boog­groep wil weten wie er in huis komen en wat een eventuele hulpvraag is. De intake, de bezighe­den en het samen­werken zijn er op gericht dat bezoek­ers beter weg­gaan dan ze bin­nenkwa­men en meer kun­nen. „Dat zal niet voor iedereen werken. Er zijn mensen die niet verder komen. Dan is het zoals het is.’’

Bezoek­ers kun­nen van dins­dag tot en met zater­dag van 14.0021.00 uur terecht om elkaar te ont­moeten en om waar nodig hulp te kri­j­gen. De Regen­boog Groep ver­zorgt tij­dens deze open­ingsti­j­den het toezicht en de begelei­d­ing, in samen­werk­ing met het Leger des Heils, de GGD/​MABZ en sticht­ing Surant. Er kan tussen de mid­dag geluncht wor­den en ‚s avonds wordt er gekookt in samen­werk­ing met de bezoekers.


Zaanse boom genom­i­neerd als Boom van het Jaar 2023
Pers­bericht


De Zaanse mon­u­men­tale vleugel­noot op het A.S. Talmaplein is genom­i­neerd als Boom van het Jaar 2023. Dat maakte SBNL Natu­ur­fonds van­daag bek­end. Vanaf van­daag tot 16 okto­ber 12.00 uur kan gestemd wor­den op een van de twaalf genom­i­neerde bomen. Wethouder Bre­unesse: ‘Deze prachtige Zaanse boom is 63 jaar oud en is echt een beeld­bepal­ende boom in Zaandam-​Zuid. Ik roep iedereen op om te stem­men zodat deze boom Boom van het Jaar 2023 wordt. ’

Stem op: https://​www​.deboom​van​het​jaar​.nl/​s​t​e​m​-​o​p​-​u​w​-​b​o​o​m

boomVleugel­noot Pte­ro­carya frax­ini­fo­lia
Deze vleugel­noot Pte­ro­carya frax­ini­fo­lia staat in Zaandam-​Zuid, in de Burge­meesters­bu­urt /​Trans­vaal­bu­urt, een van de oud­ste wijken van Zaan­dam waar weinig groen is. Hij staat mid­den op een piep­klein plein­tje. Bre­unesse: ‘Deze enorme boom staat hele­maal ingek­lemd tussen huizen en wegen, maar het is hem sinds hij werd geplant in 1960 toch gelukt om heel groot te wor­den en gezond te bli­jven. Hij bepaalt het beeld in deze straat­jes en hij brengt lucht en natuur in een dicht­bevolkte wijk.

We zijn in Zaanstad bezig om de stad groener te maken. Bomen, stru­iken en planten zor­gen voor een fijne leefomgev­ing en zor­gen ervoor dat droogte en warmte min­der effect hebben.’

Foto door Rob Visser Pho­tog­ra­phy

Bomen vertellen ver­halen
SBNL Natu­ur­fonds heeft sinds 2018 het ini­ti­atief genomen om ervoor te zor­gen dat ook de ver­halen achter Ned­er­landse bomen bek­end­heid kri­j­gen. Bomen vertellen ons ver­halen. Ver­halen om gedeeld en steeds weer opnieuw verteld te wor­den. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getu­igen van menselijke emoties en ver­halen ‘groot en klein.’

Verkiez­ing Boom van het Jaar 2023
De verkiez­ing van De Boom van het Jaar gaat dit jaar het zesde seizoen in. Een vakjury heeft uit alle aan­meldin­gen één boom per provin­cie gekozen. Op deze 12 genom­i­neer­den kan van 4 sep­tem­ber tot 16 okto­ber wor­den gestemd. De uit­slag volgt op 17 okto­ber. De win­naar zal Ned­er­land verte­gen­wo­ordi­gen bij de Europese Tree of the Year verkiez­ing 2024.

Vissen2Vis­sen op de Gedempte Gracht
Van onze redac­tie, Ans Pieper


Vri­jdag­mor­gen op de Gracht. Een dochter en haar vader staan te vis­sen. Dat zie je toch niet veel op deze plek. Een kort gesprekje. Het stel komt uit Alk­maar en viste hier wel eerder.

VissenMeneer haalde er net nog een baarsje uit van 5 cm. Maar eerder ook wel een snoek van 85 cm. Het is een goede vis­plek. Het water stroomt door van de Zaan naar uitein­delijk de haven en het Noordzeekanaal.
En wat je hier kunt van­gen zijn baars, snoek, brasem, kol­blei en ruisvoorn. Ze wijzen: af en toe zie je beweg­ing in het water, dat is een ruisvoorn. En ze vis­sen niet met lev­end aas, maar met nep plas­tic lar­f­jes. Een ver­rassende ontmoeting.

Hoge nood.
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Heeft u dat ook wel eens – je moet ontzettend nodig en waar moet je je plas doen? Onlangs schreef de krant erover omdat een aan­tal mensen met een medis­che noodzaak gebruik willen kun­nen maken van toi­let­ten in winkels.

Voor man­nen had de gemeente al vroeg een plek gemaakt – het Uri­noir, de krul – want man­nen piesten overal dus omdat tegen te gaan stond er in 1895 op de Dam al een exem­plaar. (zie foto) Omdat het wat schuin afliep kwam de urine in de toen­ma­lige haven terecht.
Urinoir3
In 1893 was voor de Vink­end­warsstraat al een uri­noir bedacht. Vast wel nodig met de markt in de buurt. Op diverse plekken wer­den uri­noirs neegezet.
urinnoir1Bijvoor­beeld zo’n mooie grote bij de loswal op de Prins Hen­drikkade voor de heren ook dicht bij het water.

Voor de dames bleef het maar behelpen maar omdat ze trouwe bezoek­ers van de markt waren kwam daar een voorzien­ing.
In novem­ber 1930 kwam de langverwachte pub­lieke voorzien­ing voor dames gereed. Hoe het met de toe­gang was geregeld stond er niet bij.

urinoir2Open­baar is altijd een prob­leem want wie heeft toe­gang, wie houd daar toezicht op, wie ruimt de rom­mel op en nog wat meer van die vra­gen. Dolle Mina heeft nog een keer alle open­bare mannen-​toiletten geblok­keerd om eisen voor vrouwen­toi­let­ten kracht bij te zetten.
Het bli­jft een prob­leem voor de hoge nood.

Zaan de Wan­del felici­teert Doc­tor Tessa Steen­bruggen.
Pers­bericht

DrTessaZaan de Wan­del kondigt met heel veel trots aan dat Tessa Steen­bruggen aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam is gepro­moveerd tot doc­tor. Met suc­ces heeft zij haar proef­schrift „Opti­miz­ing Breast Can­cer Ther­apy: Esca­late When Nec­es­sary, De-​escalate When Pos­si­ble” verdedigd.
Tessa is sinds 2014 betrokken bij onder­zoek in het Antoni van Leeuwen­hoek Zieken­huis (AVL) in Ams­ter­dam en wordt jaar­lijks onder­s­te­und met 50% van de opbrengst van Zaan de Wandel.

In haar proef­schrift beschri­jft Tessa dat Zaan de Wan­del als een rode draad door haar onder­zoek is ver­w­even. Het is geweldig om te ervaren dat dit gevoel ander­som ook wed­erz­i­jds is. Tessa staat altijd klaar om Zaan de Wan­del te onder­s­te­unen en is gemakke­lijk bereik­baar. Ze heeft deelgenomen aan ver­schil­lende fond­sen­werv­ings­din­ers van [Z]aan Tafel, waar ze in begri­jpelijke taal heeft uit­gelegd waar haar onder­zoek pre­cies over gaat. Het team van Zaan de Wan­del was dan ook buitenge­woon trots toen bek­end werd dat haar onder­zoek en de onder­s­te­un­ing van Zaan de Wan­del wereld­wijd wordt opgepakt om betere behan­delin­gen voor borstkanker­patiën­ten te realis­eren. Dit is waar Zaan de Wan­del het alle­maal voor doet.

Zaan de Wan­del nodigt iedereen uit om naar www​.zaan​de​wan​del​.nl te gaan en zich aan te melden als par­ti­c­uliere wan­de­laar, met een vrien­den­team of met een bedri­jven­team. Er wor­den fan­tastis­che resul­taten behaald met de opbrengst! Daar­naast zal Tessa dit jaar het startschot geven voor de 10 kilo­me­ter. Het belooft weer een prachtige edi­tie te wor­den voor de strijd tegen borstkanker.

#STERK­ME­TELKAAR

Joomla tem­plates by a4joomla