Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Deur tot deur­loop Mennistenerf

Pers­bericht

DeurDeurIn sep­tem­ber staat Zaan­dam tra­di­tiegetrouw in het teken van de Dam tot Damloop en gekop­peld daaraan heeft het Men­nis­ten­erf voor de tweede keer op rij de Deur tot Deur­loop geor­gan­iseerd op vri­jdag 15 sep­tem­ber voor haar cliënten.

Direct na de lunch verza­melden de lop­ers zich ges­pan­nen in het restau­rant. ‘Bli­jft het droog’, ‘het gaat toch niet rege­nen hè?’, waren de meest gestelde vra­gen. Maar wat een geluk: na de vele regen en zware storm van afgelopen woens­dag begon zowaar de zon te schi­j­nen. Nadat een oude bek­ende van de cliën­ten het startschot had gegeven vertrok een lange rij van ongeveer 130 cliën­ten en begelei­ders voor hun wan­del­ing door de wijk, her en der aange­moedigd door ent­hou­si­aste buurt­be­won­ers, overal waren lachende gezichten te zien.
Halver­wege was een tussen­stop waar iedereen even kon uitrusten onder genot van wat te drinken, gespon­sord door de Rabobank. ‘Ik kom niet zo vaak meer buiten, maar zo met zijn allen is het erg leuk’, aldus één van de cliën­ten. Na de tussen­stop ging de wan­del­ing in een hele lange stoet over de H. Ger­hard­straat weer terug naar het zorg­cen­trum waar een draaiorgel voor nog meer feestvreugde zorgde. Onder het genot van een kopje koffie en een ijsje en met hun medaille om de nek werd er nog lang nagepraat. ‘Dit mogen ze van mij wel elke week organ­is­eren’ en ‘De route had nog wel wat langer mogen zijn, ik vond het zo gezel­lig’ waren enkele reac­ties van cliën­ten. Met zulke posi­tieve reac­ties kan er alleen maar gecon­cludeerd wor­den dat deze tra­di­tie moet wor­den voort­gezet. Dus ook vol­gend jaar zal Men­nis­ten­erf dit even­e­ment weer voor haar cliën­ten organiseren.

Aan­geleverde foto.

hsmHigh School Musi­cal nu ook in Zaandam!

Pers­bericht

Ent­hou­si­aste musi­cal ama­teurs gezocht voor de Dis­ney hitmusical.

Na het suc­ces van afgelopen jaar in ‘t Gooi komt Daphne Bru­ineberg Pro­duc­tions dit jaar met een Zaanse edi­tie van Disney’s High School Musi­cal. De nieuw samen te stellen cast, met ama­teurs uit de regio, zal de hit­mu­si­cal in mei 2018 in het Zaanthe­ater opvo­eren.
Het doel van Daphne Bru­ineberg Pro­duc­tions is dat elke deel­ne­mer zich kan ontwikke­len op zijn eigen niveau en dat begint al bij de audi­tites. Daphne: ‘Een audi­tie bij ons is geen stan­daard sit­u­atie waarin een paar enge mensen achter een tafel je aan zit­ten te staren. Wij zijn ontzettend benieuwd naar wat jij kan, welke rol bij je past en hoe wij jou kun­nen onder­s­te­unen bij je ontwik­kel­ing. Daar­naast zor­gen wij voor een pro­fes­sioneel begelei­d­ing­steam die zorgt voor regie, chore­ografie, muzikale lei­d­ing, licht, geluid, decor en kos­tu­ums. We laten niets aan het toe­val over!’

SoWhat fam­i­liecon­certen zetten het Zon­nehuis weer op zijn kop!

Pers­bericht

Sowhat2Met SoWhat weet je zeker dat je lol gaat beleven tij­dens de bruisende con­certen waarin klassieke, jazzy en speelse klanken afgewis­seld wor­den met work­shops, pop­pen­spel, gedichten en dans. In het seizoen 20172018 ver­zorgt SoWhat weer een gevarieerd pro­gramma met negen unieke con­certen voor de klein­t­jes vanaf 1 jaar, hun oud­ers, grootoud­ers, oppas, tantes, ooms, de buren, het maakt niet uit!
Een con­cert duurt één uur, waarin van alles aan bod komt: klap­pen, dansen, spe­len, zin­gen, luis­teren, klassieke muziek, jazz, voor­lezen… en het aller­leuk­ste is dat de kinderen (en soms ook de oud­ers!) mogen mee­doen.
SoWhat speelt van sep­tem­ber 2017 tot en met mei 2018 elke laat­ste zondag van de maand in Het Zon­nehuis. Dit mon­u­men­tale Ams­ter­damse School-​theater aan het Zon­neplein in Amsterdam-​Noord kent een toe­ganke­lijke pro­gram­mer­ing en wil zoveel mogelijk Noorder­lin­gen naar het the­ater trekken.

WereldwinkelOproep Wereld­winkel

Pers­bericht

Aan alle mensen in de Zaanstreek die nog een paar uurt­jes over hebben, die zich willen ontspan­nen en toch ook iets nut­tigs willen doen. Wij zijn op zoek naar ver­sterk­ing van ons team in de Wereld­winkel te Zaan­dam, naar ent­hou­si­aste verkop­ers, verkoop­sters voor één of meer dagde­len per week.
Met de verkoop van fair­trade pro­ducten werk je mee aan het realis­eren van betere omstandighe­den voor de pro­du­cent en zijn omgev­ing. Het is fijn dankbaar werk, je ont­moet ent­hou­si­aste collega’s en klanten en je komt meer te weten over de achter­grond van de pro­ducten die in de winkel te koop zijn en het doel van fair­trade.
Vraag je je af of je het wel kunt, iets verkopen? Geen prob­leem, wij geven je de gele­gen­heid om een cur­sus hier­voor te vol­gen.
Vind je het daar­naast een uitdag­ing om je bezig te houden met de inricht­ing van de winkel, met de inkoop of de PR, ook dat kan, mogelijkhe­den genoeg om iets te doen in je vrije tijd en iets te doen voor je mede­mens die het zoveel moeil­ijker heeft.
Denk je, dit is wel iets voor mij, reageer beslist en bel met Marga Soons, tel. 075 628 4821 of 06 3822 77 62 Of mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Adres:
Wereld­winkel
Rozen­hof­pas­sage, ingang Dam
Tele­foon: 075 6311 920
www​.zaan​dam​.wereld​winkels​.nl

MonetatelierOpen­ingsti­j­den hoog­seizoen Monet Atelier

Pers­bericht

Van april tot okto­ber is het Monet Ate­lier open op don­derdag, vri­jdag, zater­dag en zondag van 12.0017.00 uur.
Het Mon­e­tAte­lier is gratis toe­ganke­lijk.
Voet­gangers kun­nen via de Beat­rixbrug aan de Zaanz­i­jde de trap nemen en dan over de Voet­brug naar het Mon­e­tAte­lier wan­de­len.
Voor rol­stoel­ge­bruik­ers is de entree via de ingang aan de West­z­i­jde. daar kunt u aan­bellen op nr. 14G. Onze vri­jwilliger zal u dan assis­teren om naar het Ate­lier te gaan.
Van okto­ber t/​m maart is het ate­lier geopend van vri­jdag t/​m zondag van 12.0017.00 uur.

Aan­geleverde foto

Joomla tem­plates by a4joomla