Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


OUWE HELDEN en NIEUWE HELDEN
Pers­bericht
artzaanstadlogo kunstuitleen/​galerie bestaat 45 jaar en viert dat met twee exposities.

Begonnen in de “Zien­a­goog”, daarna als Kun­st­cen­trum via de West­z­i­jde en de Vin­cent van Gogh­weg, nu op het prachtige Hem­brugter­rein. Artza­anstad viert dit najaar haar 45-​jarig bestaan als KUNSTUITLEEN/​GALERIE met twee ten­toon­stellin­gen.
De feestelijke open­ing van de eerste exposi­tie “OUWE HELDEN” is op zater­dag 31 augus­tus om 14.30 uur.

Twee exposi­ties als feestje voor het 45-​jarig bestaan:
De ver­huiz­ing twee jaar gele­den naar een fan­tastisch indus­trieel pand op het Hem­brugter­rein en de daarmee gepaard gaande naamsveran­der­ing van kun­st­cen­trum naar ARTZA­ANSTAD is niet onopge­merkt gebleven. Toch zijn er behoor­lijk wat mensen die ver­baasd rea­geren dat het om dezelfde sticht­ing gaat. Juist daarom wil Artza­anstad het 45-​jarig bestaan niet onopge­merkt voor­bij laten gaan en organ­iseert zij om dit te vieren twee ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen.

Vanaf zater­dag 31 augus­tus tot en met zondag 6 okto­ber opent deel 1, “OUWE HELDEN”, waarin kun­ste­naars die de afgelopen 45 jaar een belan­grijke rol hebben gespeeld de hoof­drol vervullen. Daaron­der Ad Arma, Peter Lan­gen­berg, Enric Adsera Riba, Nel­son Car­rilho Jan Groen­hart, Joke Konijn, Michel Dil, Arthur Mar­tin, Kees Salen­tijn, Peter de Rijcke
Naast lev­ende kun­ste­naars is er ook een sec­tie met werk van kun­ste­naars die ons zijn ont­vallen zoals Her­man Brood, Aat Veld­hoen en Jan Wolk­ers. Opdat hun namen genoemd bli­jven!

Vanaf 12 okto­ber tot en met 24 novem­ber is deel 2 van de vier­ing met de exposi­tie “NIEUWE HELDEN”. Dan tonen we werk van kun­ste­naars van de toekomst waaron­der aanstor­mend Zaans talent

FlyeBakeDifferencekopieVoor You Bake a Difference!

Pers­bericht

Crew medew­erk­ers gezocht — VACA­TURE.
Match and Work werkt samen met De Licht­plaats in Zaan­dam voor het maatschap­pelijke project You Bake a Dif­fer­ence. Samen stellen we alles in staat
om kan­di­daten de beste op maat begelei­d­ing te bieden. Het werk voor You Bake a Dif­fer­ence is zin­vol en uitda­gend. De werk­plek, een plek om trots op te zijn!

De werkza­amhe­den zijn altijd ingericht op wat de medew­erker leuk vindt en waarin hij/​zij zich wil ontwikke­len. Denk aan:
• Gas­ten ont­van­gen en bedi­enen in de ont­vangstru­imte
• Helpen berei­den van gezonde afhaal­maalti­j­den, o.a. voor mensen in armoede
• Mee­helpen in de keuken met het berei­den van diverse gezonde gerechten
• Mee­helpen bij de weke­lijkse ont­moet­ingstafel
• Helpen maken van de befaamde car­rot cakes en andere bio taarten
• Klussen en tuinieren in de kruiden­tuin
Bij ons vin­den we nor­maal zijn eigen­lijk een beetje gek. Want… bestaat dat eigen­lijk wel? We zijn toch ALLE­MAAL UNIEK? Juist daarmee maken we het ver­schil.
Dus… Ben jij of ken jij iemand die (tijdelijk) niet kan deel­ne­men aan de reg­uliere arbei­ds­markt? Laat het ons weten!
Je kunt bij ons terecht als je een indi­catie hebt vanuit de Wlz of een beschikking vanuit de Wmo voor arbei­ds­matige dagbeste­d­ing.
Weet je niet zeker of je hier recht op hebt, we kijken graag met je mee.

Inter­esse?
Bel Kar­lijn Schoen­mak­ers op 06 18 36 94 58 of mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Meer weten over het project?
Kijk op youbakead​if​fer​ence​.nl of mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Nieuwe ingang sta­tion Zaan­dam
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Op maandag 5 augus­tus opent de nieuwe ingang van de spoorover­bouwing. De toe­gang van de sta­tion­shal vanaf de kant van het cen­trum gaat dan dicht. Dit betekent dat de sta­tion­shal en de per­rons alleen nog te bereiken zijn via de spoorover­bouwing. spooroverbouwing2

Zaanstad zoekt woningeigenaren en buren met lef!

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Pilot om fun­der­ing­sprob­le­men aan te pakken met sloop en nieuw­bouw
Vanaf van­daag kun­nen woningeignaren met een slechte fun­der­ing zich samen met hun buren opgeven om mee te doen aan een pilot. Wethouder Songül Mut­luer (Wonen en Bouwen): „Veel Zaanse woningeigenaren kri­j­gen te maken met fun­der­ing­sprob­le­men. Met deze pilot onder­zoeken we samen met part­ners Bouwend Ned­er­land, De Bouw­cam­pus, Rabobank en Rijks­di­enst voor Onderne­mend Ned­er­land (RVO) wat een goede manier is om meerdere wonin­gen tegelijk aan te pakken en deze te ver­van­gen voor nieuw­bouw dat meteen ook energiezuinig en toekom­st­bestendig is.”

Een gek­nakte wilg aan de Voorzaan

Van onze redactie

Op de Prins Hen­drikkade, ter hoogte van het Skager Rak, is zondag­mor­gen een grote wilg ingestort. De mooie boom, die het prachtige decor vor­mde langs de Zaan is niet meer. De wilg bleek voor een groot deel reeds hol te zijn. De ploeg van de Gemeente kwam dins­da­gavond om de takken te schred­eren. Vele buurt­be­won­ers kwa­men op het lawaai af en vol­gden het pro­ces. Bij navraag is er al een nieuwe wilgen­boom aangevraagd bij de Gemeente Zaanstad om op dezelfde plaats weer te laten groeien. Buurt­be­won­ers hopen dat dat ook gaat gebeuren. De wilgen zijn beeld­bepal­end voor dit stuk van de Voorzaan.

Foto’s: Plekker

wilg1

wilg3

wilg4 wilg5
wilg6

wilg8

Joomla tem­plates by a4joomla