Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Bouwen aan de Wereld van Wind­molens
Pers­bericht


Het nieuwe Molen­mu­seum van De Zaan­sche Molen kri­jgt steeds meer vorm. Na een peri­ode van sloop is aan de Kalver­ringdijk het moment gekomen dat er gebouwd gaat wor­den. Met de ver­ste­vig­ing van de vloer is let­ter­lijk een solide basis gelegd onder het nieuwe museum. De archi­tect (Ken­tie & Part­ners), de aan­nemer (Kenza Bouw) en de inrichter (Tekst & Uit­leg) werken een­drachtig aan de uitwerk­ing van de plan­nen. Molens en museum vor­men straks samen de Wereld van Wind­molens.
Op 18 juni 2020 is De Zaan­sche Molen gas­theer voor het inter­na­tionale mole­naarscon­gres dat wordt geor­gan­iseerd door de Rijks­di­enst voor het Cul­tureel Erf­goed. Er wor­den hon­der­den mole­naars uit bin­nen– en buiten­land verwacht. Het is voor de wereld van het erf­goed een belan­grijk moment.
Van­daar dat 18 juni 2020 is gekozen als de dag waarop het Molen­mu­seum haar deuren opent.

opbouw Molenmuseum

Op de foto: Bestu­ursle­den van De Zaan­sche Molen hebben de plan­nen van de archi­tect, de aan­nemer en de inrichter defin­i­tief goedgekeurd. De bouw kan nu echt van start.


De Zaan­sche Molen neemt maa­trege­len tegen drukte in molen De Huis­man
Pers­bericht

Huisman interieurVerenig­ing De Zaan­sche Molen gaat toe­gang hef­fen voor bezoek aan specer­i­j­molen De Huis­man. Dit naar aan­lei­d­ing van de toen­e­mende bezoek­er­saan­tallen, die zorgden voor onveilige en onpret­tige sit­u­aties in de molen. In 2018 ontv­ing de molen 300.000 bezoek­ers en in 2019 lijkt de molen dit aan­tal min­i­maal te evenaren.

Entree
De molen wordt vanaf het toeris­tis­che hoog­seizoen 2020 opengesteld voor bezoek­ers die hier­voor een toe­gangs­be­wijs moeten kopen, zoals ze dit ook moeten doen voor de overige indus­triemolens langs de Kalver­ringdijk. De molen is exclusief open voor indi­vidu­ele bezoek­ers, groepen groter dan 10 per­so­nen wor­den doorver­wezen naar de andere molens op de Zaanse Schans.

Met deze stap zet De Zaan­sche Molen in op ambachtelijkheid, authen­ticiteit en kwaliteit. Het muse­ale (productie-​) deel van de molen wordt uit­ge­breid en het winkeldeel wordt min­der. Verder wor­den er meer pro­ducten aange­bo­den die in de molens zelf wor­den gemaakt, zoals arachide­olie, pig­menten, papier en snijplanken.
“Met de nieuwe opzet willen we onze bezoek­ers echt laten beleven hoe een specer­i­j­molen werkt”, aldus Peter-​Jan van Steen­ber­gen, alge­meen man­ager van de verenig­ing. “We laten het com­plete pro­duc­tiepro­ces zien en er wordt ook een nieuwe film gemaakt over de molen. Hier­mee willen we de geïn­ter­esseerde bezoeker verdieping bieden, zodat hij de func­tie en de geschiede­nis van de molen ook beter leert kennen”.

HuismanSjorsMole­naar Sjors van Leeuwen is blij met de nieuwe opzet. “Nu kun­nen we de bezoek­ers echt iets vertellen over de geschiede­nis van deze prachtige molen. De geur trekt mensen nu al naar de molen, maar veel mensen weten als ze de molen ver­laten weinig tot niets. In de nieuwe sit­u­atie heb ik de gele­gen­heid om mensen meer te vertellen over de werk­ing van de molen en het prachtige ver­haal van De Huisman”.

Molen De Huis­man dateert uit 1786, was oor­spronke­lijk een snuif­molen en ging na de Franse bezetting door als snuif– en mos­ter­d­molen. Na 1913 was De Huis­man houtza­ag­molen voor onder andere de beroemde Verkade kisten. Op de Zaanse Schans is de molen gecom­bi­neerd met het bin­nen­werk van specer­i­j­molen Indieswel­varen. De Huis­man is vanaf 2011 weer ingericht als specer­i­j­molen, na jaren als mos­ter­d­molen te hebben gefungeerd.


Voor­taan alleen op afspraak terecht bij gemeente Zaanstad
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

BalieZaanstadVanaf woens­dag 1 jan­u­ari 2020 kun­nen inwon­ers van Zaanstad alleen op afspraak terecht bij de ser­vice­balies. Dit geldt voor alle zaken die te rege­len zijn bij een gemeente. Zoals bij het aan­vra­gen van een paspoort of rijbe­wijs.
Maar ook voor oud­ers die aangifte willen doen van de geboorte van hun kind of bij het afhalen van documenten.

Inwon­ers kun­nen via de site www​.zaanstad​.nl online een afspraak maken. Met een afspraak zijn inwon­ers op het afge­spro­ken tijd­stip gelijk aan de beurt, zon­der wachttijd.

Wethouder Dien­stver­len­ing, Rita Noordzij: “Wij werken con­tinu aan het ver­beteren van onze dien­stver­len­ing. De wacht­ti­j­den voor inwon­ers wor­den hier­mee verkort en het werkt effi­ciën­ter. Natu­urlijk heeft elke inwoner, ook die min­der dig­i­taal vaardig is, de mogelijkheid om op een andere manier een afspraak te plan­nen. We zor­gen voor goede infor­matievoorzien­ing via de web­site, het Zaanstad Jour­naal (bijlage van het zaans Stads­blad) en fly­ers in het stad­huis.”
Door het werken op afspraak is de bezetting aan de balies afgestemd op het aan­tal bezoek­ers en de gevraagde dien­sten. Daar­naast kun­nen ingewikkeldere zaken beter wor­den voor­bereid en dat kan zor­gen voor een snellere afhandeling.

Afspraak maken
Het plan­nen en maken van een afspraak kan via www​.zaanstad​.nl . Op de home­page staat een blauw blokje met Afspraak maken. Dan staat er rechts­boven nog­maals een blokje Afspraak maken en komt er een keuze­menu in beeld. Daar is het mogelijk om te kiezen uit dagen tij­den om langs te komen en de afspraak te beves­ti­gen.
Voor inwon­ers die min­der of niet dig­i­taal vaardig zijn of niet de mogelijkhe­den hebben om online een afspraak te maken, is het mogelijk om dit tele­fonisch nr. 14075 te doen. Ook kun­nen inwon­ers langskomen om een afspraak te maken. In het stad­huis zijn gastvrouwen en –heren aan­wezig die ter plekke een afspraak kun­nen inplannen.
Inwon­ers die zon­der afspraak op het stad­huis komen staan, wor­den altijd te woord ges­taan. Zo nodig onder­s­te­unen de medew­erk­ers bij het maken van een afspraak of wordt de bewoner direct geholpen.

Afspraak maken voor ver­gun­nin­gen, belastin­gen of gemeen­tearchief
Voor meer infor­matie over een (gepub­liceerde) ver­gun­ning of het rege­len van belastin­gen is het ook noodza­ke­lijk om een afspraak te maken.
Voor een bezoek aan het gemeen­tearchief is het alleen op don­derda­gavond nodig om een afspraak te maken.


Blije kinderen in Natu­ur­mu­seum
Pers­bericht

Het Zaanse Weggeefhuis en het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum (ZNMC) werken soms samen om leuke activiteiten te organ­is­eren voor Zaanse kinderen die het niet zo breed hebben. Zondag­mor­gen was het daarom druk in het Natu­ur­mu­seum. Er waren gratis entreekaart­jes beschik­baar en ongeveer twintig kinderen en oud­ers kwa­men daar op af. Ze genoten van het ont­dek­mu­seum en kre­gen veel infor­matie van gas­theer André Dech en diens dochter Ramona. Zij lieten zien hoe lang een walvis­senbaby is bij geboorte, en ze vertelden het ver­haal van de oranje albi­nomol. De bezoek­ers bekeken ook geïn­ter­esseerd de vogel­spin en de nieuwe wan­de­lende ‘flap­pen­takken’.
De kinderen (én hun oud­ers!) genoten eve­neens van de wis­sel­tentoon­stelling Tover­bo­dem (nog te bezoeken tot begin decem­ber, elke zondag­mid­dag) waar ze met een tover­stokje opdrachten kon­den doen. Aan het eind van de ocht­end ging elk kindje met een glim­mend cadeautje naar huis. Dat was ver­zorgd door Erwin Kaspers van ‘ste­nen­v­erenig­ing’ Amath­ysta.
Wilt u het Zaanse Weggeefhuis spon­soren, met hen samen­werken óf heeft u iets weg te geven – kijk dan op hun web­site of op Facebook.

Pieter van Vol­len­hoven­prijs naar ges­laagde herbestem­min­gen van mon­u­men­tale kerken en kapellen
Pers­bericht Nation­aal Restau­ratie­fonds

PietervVlogoOp zater­dag 16 novem­ber 2019 namen negen ini­ti­atiefne­mers van een herbestem­ming van een mon­u­men­tale kerk of kapel de Pieter van Vol­len­hoven­prijs in ont­vangst. Met de uitreik­ing van de herbestem­ming­sprijs wil de jury extra aan­dacht geven aan de opgave die er is om mon­u­men­tale kerken in ons land te behouden. In de herbestemde Lutherse kerk Bizar-​Bazar in Arn­hem, een van de win­naars, werd de prijs per­soon­lijk uit­gereikt door oud-​voorzitter van het Nation­aal Restau­ratie­fonds prof. mr. Pieter van Vol­len­hoven en de min­is­ter van Onder­wijs, Cul­tuur en Weten­schap; Ingrid van Engelshoven.
Met de prijs, die door een onafhanke­lijke jury van erf­goed­spe­cial­is­ten wordt toegek­end, wil prof. mr. Pieter van Vol­len­hoven zijn grote waarder­ing uit­spreken voor de ini­ti­atiefne­mers van deze herbestem­min­gen: “Het zijn alle­maal voor­beelden van ges­laagde herbestem­min­gen van religieus erf­goed. Kerken of kapellen, die door het doorzettingsver­mo­gen van deze ini­ti­atiefne­mers behouden bli­jven. En daar­voor heb ik grote waarder­ing”.
PietervVprijs
De prijs werd in 2012 voor de eerste keer uit­gereikt. In de afgelopen jaren wer­den zeven ini­ti­atiefne­mers geëerd met deze bij­zon­dere prijs. Herbestem­men van mon­u­menten is vaak geen een­voudige opgave. Dit geldt voor alle typen mon­u­menten, maar in het bij­zon­der voor religieus erf­goed. Om die reden heeft de jury ervoor gekozen om de prijs dit jaar uit te reiken aan negen kerken en/​of kapellen die zich dit jaar voor de prijs had­den aangemeld. Ieder jaar is er een geldbedrag van € 10.000,- beschik­baar, dit bedrag wordt dit jaar verdeeld onder de negen win­naars.

De win­naars van de Pieter van Vol­len­hoven­prijs van dit jaar zijn:
 De Eben Haezer kerk in Appingedam, het oud­ste en nog func­tionerende Molukse kerkge­bouw in Ned­er­land, is door de inzet van Sticht­ing Oude Groninger Kerken nu ook een infor­matiepunt over de geschiede­nis van de Molukse gemeen­schap.
 DePetrus in Vught is een cur­sus– en ont­moet­ings­cen­trum gewor­den met onder meer een bib­lio­theek, leescafé, wereld­winkel, VVV, Welz­ijn Vught en het Vughts Museum. De Sticht­ing tot behoud van DePetrus heeft zich voor deze herbestem­ming sterk gemaakt.
 Eigena­resse Mirella Kreger gaf de Lutherse kerk in Arn­hem de func­tie van hotel en restau­rant, genaamd Bizar-​Bazar.
 Fam­i­lie Den Her­tog realiseerde vanuit hun per­soon­lijke bind­ing met Het Witte Kerkje hun twee gen­er­aties woon­huis en een Bed & Break­fast, een gemeen­telijk mon­u­ment in Zeven­hoven.
 Door de inzet van Sticht­ing Cuyper­skerk biedt de Cuyper­skerk in Sas van Gent nu ruimte aan een restau­rant, vers­markt, brouw­erij en diverse even­e­menten.
 Judith Rim­melzwaan was een van de ini­ti­atiefne­mers die de Kapel van het Beg­gar­den Klooster in Roer­mond herbestemde tot woon­huis.
 Het neogo­tisch kerkje in Laag-​Keppel heeft door de inzet van de fam­i­lie Hul­shof van Kunst of Art de func­tie van een galerie, kun­s­tu­itleen, ervar­ingsate­lier en ten­toon­stellingsruimte gekre­gen.
 In de St. Willi­bror­duskerk in Hooge Zwaluwe kan nu gedi­neerd wor­den in het restau­rant Onze kerk. Fam­i­lie Simo­nis heeft deze herbestem­ming kun­nen realis­eren.
De Zaandijk­erk­erk in Zaandijk biedt door de inzet van Stad­sh­er­s­tel Ams­ter­dam en de Verenig­ing Zaans Erf­goed na de herbestem­ming onder­dak aan jon­geren met een autis­tis­che stoornis.

Over de Pieter van Vol­len­hoven­prijs
De Pieter van Vol­len­hoven­prijs is een jaar­lijks terugk­erende prijs aan een par­ti­c­ulier of organ­isatie die de uitdag­ing is aange­gaan om een mon­u­ment in Ned­er­land te behouden door het een nieuwe bestem­ming te geven. De prijs is in 2013 aange­bo­den aan prof. mr. Pieter van Vol­len­hoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzit­ter­schap van het Nation­aal Restau­ratie­fonds. In zijn jaren als voorzit­ter heeft de heer Van Vol­len­hoven zich sterk gemaakt voor ini­ti­atiefne­mers die hun nek uit steken om een mon­u­ment te kun­nen behouden. Om dit gedacht­en­goed lev­end te houden is de prijs ingesteld, ter stim­u­ler­ing voor ini­ti­atiefne­mers die een mon­u­ment een nieuw leven willen geven.
Begin 2020 wordt het aan­melden van herbestem­ming­spro­jecten voor de prijs weer opengesteld via www​.restau​ratie​fonds​.nl/​p​i​e​t​e​r​-​v​a​n​-​v​o​l​l​e​n​h​o​v​e​n​p​r​i​j​s .

Aan­geleverde foto.fvan ‘Joost Enke­laar Fotografie’


Joomla tem­plates by a4joomla