Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Beste Buurt­be­won­ers van Zaandam-​Zuid,

Pers­bericht

Hier­bij nodi­gen wij u uit voor een bewon­ers­bi­jeenkomst in en over Zaandam-​Zuid.
Het doel is om vanuit de ver­schil­lende buurten van Zaandam-​Zuid een zelf­s­tandige com­missie te for­meren die mee­denkt en de eigen achter­ban kan stim­uleren om mee te doen aan het ver­beteren van de sociale cohe­sie en betrokken­heid in de wijk. Het zou mooi zijn als het lukt om een gemeen­schap­pelijke agenda voor Zaandam-​Zuid voor 2018 te maken.
Er zijn al eerder soort­gelijke ini­ti­atieven onder­nomen. Door ver­schil­lende omstandighe­den hebben deze onvol­doende een ver­volg gekre­gen. Tal van rede­nen liggen hier­aan ten grond­slag. Dat is jam­mer want de energie en inten­ties zijn er in de wijk.
Onze focus is gericht op de toekomst en te voorkomen dat over­leggen weer stran­den. Met dit ini­ti­atief willen we een start maken waar­bij de con­tin­uïteit beter geborgd is. Er zijn een aan­tal flinke uitdagin­gen in Zaandam-​Zuid die vra­gen om aan­dacht, betrokken­heid en oplossin­gen. Wij willen deze uitdagin­gen graag met u oppakken en onder­zoeken wat nodig is om ver­be­ter­ing te bren­gen en hoe wij als gemeente en Soci­aal Wijk­team hierin kun­nen onder­s­te­unen.
Tij­dens deze bijeenkomst zullen we u de agenda’s van de wijk­man­ager en het opbouww­erk toelichten.

Deze eerste bijeenkomst staat in het kader van ken­nis­mak­ing en onder­zoeken wat mogelijke thema’s zijn en hoe samen­werk­ing het beste vorm èn inhoud kan kri­j­gen. De eerste bijeenkomst is gep­land op:
Datum: 29 Novem­ber 2017
Aan­vang: 19.00 uur
Locatie: volgt nog.

We zien uit naar uw aan­wezigheid. Mocht u nog iemand anders ken­nen in uw wijk, die zich graag wil inzetten en/​of mee­denken voor de wijk en mede­be­won­ers dan is ook zij of hij van harte welkom.
Laat u even weten of u komt? Dank alvast.
Met vrien­delijke groet,
Lieke Brinkkem­per, Soci­aal werker Soci­aal Wijk­team, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Ilse Rouwen­daal, Opbouw­erker Soci­aal Wijk­team, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Ruut Willems, Wijk­man­ager Zaandam-​Zuid, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Vri­jwillig docent(e) Nederlands

Pers­bericht

Wijk­cen­trum Dirk Prins zoekt met ingang van Jan­u­ari 2018 ver­sterk­ing van haar team van docen­ten Beter Ned­er­lands voor niet-​Nederlanders op diverse niveaus.
Het betreft één lesocht­end (maandag of vri­jdag) per week van 1,5 uur voor een nieuwe cur­sus ‘Begin­ners’: Mensen uit alle wind­streken die de Ned­er­landse taal nog niet of nauwelijks beheersen. Er wordt gew­erkt in kleine les­groepen. Een uitda­gende, maar ook vol­doen­ing gevende vrije tijds­beste­d­ing.
Wij vra­gen ten­min­ste een prima beheers­ing van de Ned­er­landse taal en de vaardigheid om ken­nis op een pret­tige en prak­tis­che manier over te bren­gen. Belang­stel­len­den nodi­gen wij graag uit voor een gesprekje.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam.
E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Tele­foon: 075 631 0707.

Kerst-​dubbelconcert Whale City Sound en Chemistry

Persbericht

kerstconcertOp zater­dag 16 decem­ber ver­zor­gen bar­ber­shop­koor Whale City Sound en pop­koor Chem­istry twee sfeer­volle dubbel­con­certen in de Noorderk­erk, gele­gen aan de Hei­jer­mansstraat 127 in Zaandam.

Bar­ber­shop­koor Whale City Sound uit Zaan­dam bestaat uit ca. veer­tig heren met de muzikale basis in bar­ber­shop har­mony. Met het koor als geheel, maar ook met kleinere groepen daarbin­nen, wordt er regel­matig een uit­stap naar meer close har­mony arrange­menten gemaakt. Het koor beweegt zich op de top van Bar­ber­shop Singing en is negen­voudig kam­pi­oen van Ned­er­land. Sinds 2016 is Floor van Erp diri­gent van Whale City Sound.

Het eve­neens Zaanse Chem­istry is vijfend­er­tig dames sterk en zingt een voor­namelijk Engel­stalig reper­toire, var­iërend van klassiek­ers tot mod­erne pop­songs. Diri­gente Mar­jan Poli­tiek arrangeert bek­ende num­mers opnieuw, spe­ci­aal voor dit koor. Er wordt meer­stem­mig gezon­gen en dat hoor je terug in de ver­tolk­ing van de lied­jes: wel herken­baar, maar soms in een ver­rassend ander jasje gesto­ken. De muzikale begelei­d­ing is in han­den van pianiste Inga Kruma.

Het mati­nee vangt aan om 15:00 uur en het avond­con­cert om 20:00 uur.
De zaal is een half uur tevoren geopend.
Kaarten zijn te verkri­j­gen voor € 15,00 (kinderen t/​m 12 jaar € 10,00) aan de kassa bij de ingang van de kerk of in de voorverkoop via de web­site van Whale City Sound, www​.whalecitysound​.nl

Verdere infor­matie over Whale City Sound en Chem­istry is te vin­den op de web­sites www​.whalecitysound​.nl en www​.vrouwenkoor​chem​istry​.nl

Arie3De geest van Tsa­rina Catha­rina de Grote waart weer rond.

Pers­bericht


Op de Grote Zaanse win­ter­markt en andere ker­st­mark­ten in de regio zijn ze weer te bewon­deren: De kopieën van een aan­tal kun­stschat­ten van Catha­rina de Grote van Rus­land. Het zijn de enige verkoop­pun­ten.
In 1762 besteeg Tsa­rina Catha­rina de Grote de troon van Rus­land. Zij was een intel­li­gente en ambitieuze vrouw, die zeer veel heeft gedaan voor de his­torische ontwik­kel­ing van Rus­land. Zij wilde het land zelfs ver­groten door annex­atie van Alaska. Door haar grote inter­esse in de Europese poli­tiek had zij veel con­nec­ties in de hoog­ste krin­gen van regeringslei­ders, archi­tecten, kun­ste­naars en kerkvorsten. Daar­door had zij ook toe­gang tot de fraaiste kunst­werken. Veel kun­ste­naars wer­den door haar overge­haald om voor haar in Rus­land te werken.

Arie4Zo kon zij beschikken over veel kun­stschat­ten, waaron­der een flink aan­tal Faberge-​eieren waar­van de exclu­siviteit de reden was om deze objecten met grote nauwkeurigheid, inzet en kun­stzin­nigheid te kopiëren. Hier­bij is geprobeerd iets van de cul­tuur en herkomst op het model terug te laten komen. Zeven vrouwen werken aan de tot­stand­kom­ing van elk kost­baar glazen voor­w­erp, waar­voor de beroemde antieke Fabergé-​eieren als voor­beeld hebben gedi­end. Zij zijn dan ook hon­derd pro­cent handw­erk en ver­vaardigd in een afgele­gen ate­lier in Oost-​Europa in een Pools-​Russisch grens­ge­bied. Zij zijn zoals ieder jaar door ons zon­der tussenkomst, op grond van bevriende con­tacten, ingevo­erd.
De orig­inele ver­sies zijn te bewon­deren in het beroemde paleis­mu­seum ”De Her­mitage” in St. Peters­burg. U vindt ze ook in de gewaden, de attributen en de gebouwen van de lei­ders van de Russisch-​Orthodoxe en Grieks-​Orthodoxe kerken.
Daar­naast kunt u bij ons geni­eten van de schit­terende kristallen voor­w­er­pen waaron­der kaarsen­stan­daards en vazen.
U kunt ons vin­den bij de vol­gende even­e­menten:
18 nov.: Grote Win­ter­markt West­z­i­jderk­erk
9 dec.: Grote Kerk West­zaan
10 dec.: Boni­fatius kerk Zaan­dam
16 dec.: Grote kerk Oost­zaan
17 dec.: Weefhuis Zaandijk

Arie Booman,
tel: 075 6175084

Aan­geleverde foto’s.

Wereld van Windmolens

Nieuws­bericht

wereldmolens

De plan­nen voor de realis­er­ing van de Wereld van Wind­molens op Landje De Haan zijn, zoals bek­end, in een vergevorderd sta­dium. De bouwver­gun­ning kan wor­den aangevraagd.

Zeer onlangs diende zich de gele­gen­heid aan om aan de noordz­i­jde van de Zaanse Schans het pand genaamd ‘Kalver­liefde’ te ver­w­er­ven. In dit pand, gele­gen pal naast onze molen De Bonte Hen op 50.000 m2 eigen grond, zijn op relatief een­voudige wijze de belan­grijk­ste ele­menten van het muse­ale gedeelte van de Wereld van Wind­molens te realis­eren, inclusief het verenig­ingskan­toor. Het bestuur ziet in dit object een bij­zon­dere en waarde­volle aan­vulling op de bestaande plan­nen op Landje De Haan. Het muse­ale zwaartepunt van de Wereld van Wind­molens komt hier­bij te liggen aan de Noordz­i­jde van de Zaanse Schans, aanslui­tend bij de mal­ende en werk­ende molens op de Kalver­ringdijk die de lev­ende molengeschiede­nis vor­men. Op het Landje De Haan kan ver­vol­gens een passend molen ont­vangst– en infor­matiecen­trum wor­den ingericht. Op deze wijze strekt de Wereld van Wind­molens zich uit langs de gehele Kalver­ringdijk met de werk­ende indus­triemolens, het in te richten molen ont­vangst– en infor­matiecen­trum en het aan te schaf­fen pand met omliggende gron­den voor de muse­ale verdieping.

Tij­dens de bij­zon­dere leden­ver­gader­ing van 1 novem­ber 2017 wer­den deze plan­nen posi­tief ont­van­gen door de leden van de Zaan­sche Molen. Het bestuur zal de plan­nen om tot aankoop over te gaan concretiseren.

Aan­geleverde foto’s.

wereldmolens2

Joomla tem­plates by a4joomla