Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


stolpersteine1Eerste steen­leg­ging project Stru­ikel­ste­nen Zaanstad

Pers­bericht
De Werk­groep Stru­ikel­ste­nen Zaanstad onthult op 16 en 17 april aanstaande in Zaan­dam en Koog aan de Zaan de eerste 31 van de in totaal bijna 170 stru­ikel­ste­nen die in 2019 en 2020 wor­den gelegd voor de omgekomen Joodse inwon­ers van de Zaanstreek.
Foto Plekker: Reeds bestaande stru­ikel­ste­nen in de West­z­i­jde, Zaandam.

Her­straten fietspad Wibaut­straat Zaan­dam tussen P.J. Troel­stralaan en Dr. J.M. den Uylweg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Geachte bewoner,
De gemeente gaat bin­nenkort het fietspad her­straten. Het fietspad is gedeel­telijk verzakt.
Wan­neer starten de werkza­amhe­den?
De werkza­amhe­den zullen vol­gens plan­ning starten op 1 april 2019.
Gevol­gen
Tij­dens de werkza­amhe­den is het fietspad niet toe­ganke­lijk. Voor de betr­e­f­fende bewon­ers zijn de wonin­gen min­der goed bereik­baar. Er wordt in ver­band met de bereik­baarheid in ver­schil­lende etappes gew­erkt en wij streven er naar om de over­last tot een min­i­mum te beperken.
Wij ver­zoeken u om uw vuil­con­tainer voor aan de straat te zetten.
Tevens wordt u ver­zocht voor­w­er­pen die van u zijn, maar in de open­bare ruimte staan, weg te halen. Dit om te voorkomen dat de werkza­amhe­den wor­den belem­merd. Wij zijn genoodza­akt eventuele kosten voor ver­wi­jder­ing van deze voor­w­er­pen bij u in reken­ing te bren­gen. Wij vertrouwen echter op uw medew­erk­ing
Hoe lang gaan de werkza­amhe­den duren?
De werkza­amhe­den zullen circa 4 weken duren.
Heeft u nog vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met de heer H. Jonge­jans, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing
Voor tech­nis­che vra­gen kunt u con­tact opne­men met de heer H. Hameka, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Met vrien­delijke groet,
team­lei­der Infra,
de heer E. van Zundert

Speelplek Kat­te­gat

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Geachte heer, mevrouw,
Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie
De speelplek aan het Kat­te­gat is aan ver­vang­ing toe. Om de nieuwe speelplek zo goed mogelijk in te kun­nen richten willen wij graag de wensen van de gebruik­ers inven­taris­eren. In ver­band daarmee nodi­gen wij u en uw kinderen uit voor een eerste infor­matiemid­dag op:

Don­derdag 28 maart 2019om 17.00 uur
speelplek Kat­te­gat of bij regen in De Zuid­hoek in de Wilgen­straat 11


Bij ren­o­vaties van speelplekken betrekken wij altijd omwo­nen­den, oud­ers en kinderen. Wij willen graag de situer­ing met u bespreken en vast­stellen. Daar­bij komen ook de nieuwe speel­toestellen en valveilige onder­gron­den aan bod. De speelplek moet geschikt zijn voor de leeftijd van 2 tot 12 jaar en kri­jgt een valveilige onder­grond van zand, kun­st­gras, rub­ber tegels of gietrub­ber.
Wij vra­gen u met nadruk uw kinderen mee te nemen en van te voren met hen door te nemen hoe zij het spe­len in de buurt ervaren en welke wensen zij hebben. Tekenin­gen en plaat­jes kun­nen hun ver­haal ondersteunen.


Ver­volg
Na afloop van de infor­matiemid­dag zullen wij twee voor­lopig ontwer­pen van de nieuwe speelplek laten maken. Om deze ontwer­pen met u en de kinderen door te nemen willen wij u en de kinderen een tweede keer uitn­odi­gen op:


Dins­dag 23 april 2019 — om 17.00 uur
speelplek Kat­te­gat of bij regen in De Zuid­hoek in de Wilgen­straat 11

Op de 2e bijeenkomst wordt het defin­i­tieve ontwerp vast­gesteld in geza­men­lijk over­leg met de kinderen en u als bewon­ers.
Noteer alstublieft alvast de 2e bijeenkomst in uw agenda, omdat u geen tweede brief krijgt.

Uitvo­er­ing
Na vast­stelling van het defin­i­tieve ontwerp zullen de werkza­amhe­den in ver­band met de lev­er­tijd van de speel­toestellen nog even op zich laten wachten. De uitvo­er­ing zal net na de zomer 2019 plaats vin­den en gaat ongeveer 3 weken duren. Er zal dan enige hin­der zijn van machi­negeluid, maar alle wonin­gen bli­jven nor­maal bereik­baar.
Vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen hebt, kunt u con­tact opne­men met mij, via de gemeen­telijke infor­matielijn: 14 075.
Met vrien­delijke groet,
de heer C. Fleur,
pro­jectlei­der Ingenieursbureau

Her­straten Wibaut­straat t.h.v. nr 2 tot nr 108

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
BewonersbriefGeachte bewoner,


De gemeente gaat bin­nenkort het fietspad her­straten. Het fietspad is gedeel­telijk verzakt.
Wan­neer starten de werkza­amhe­den?
De werkza­amhe­den zullen vol­gens plan­ning starten op 18 maart 2019.
Gevol­gen
Tij­dens de werkza­amhe­den is het fietspad niet toe­gangke­lijk.
Voor de betr­e­f­fende bewon­ers zijn de wonin­gen min­der goed bereik­baar.
Er wordt i.v.m de bereik­baarheid in fases gew­erkt.
Wij streven er naar om de over­last tot een min­i­mum te beperken.
Wij ver­zoeken u om uw vuil­con­tainer voor aan de straat te zetten. Tevens wordt u ver­zocht voor­w­er­pen die van u zijn, maar in de open­bare ruimte staan, weg te halen. Dit om te voorkomen dat de werkza­amhe­den wor­den belem­merd. Wij zijn genoodza­akt eventuele kosten voor ver­wi­jder­ing van deze voor­w­er­pen bij u in reken­ing te bren­gen. We vertrouwen echter op uw medew­erk­ing
Hoe lang gaan de werkza­amhe­den duren?
De werkza­amhe­den zullen circa 6 weken duren.
Heeft u nog vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met de heer H. Jonge­jans, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075 bereiken.
Voor de tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing, kunt u de heer H. Hameka bellen via tele­foon­num­mer 14 075.
Met vrien­delijke groet,
team­lei­der Infra,
de heer E. van Zundert

Ler­ar­entekort terug­drin­gen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Gemeente en Zaanse onder­wijs aan de slag om ler­ar­entekort terug te drin­gen
Twintig zij-​instromers in school­jaar 20192020
De schoolbesturen Agora en Zaan Pri­mair hebben samen met de gemeente een plan gemaakt om op korte ter­mijn te zor­gen voor meer ler­aren voor Zaanse basiss­c­holen. Belan­grijk­ste doel is het realis­eren van 20 zij-​instroom tra­jecten die ertoe lei­den dat de vier­daagse school­week in school­jaar 20192020 zoveel mogelijk wordt voorkomen. ‘Niets doen is geen optie’, geeft wethouder Ger­ard Ram aan. ‘Maar tegelijk­er­tijd weten we dat dit slechts een drup­pel op een gloeiende plaat is. Zon­der hulp van het Rijk lossen we dit prob­leem lokaal niet op.’

Joomla tem­plates by a4joomla