Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


soeples2Super-​soep-​les
Pers­bericht


In veel gemeen­ten komen alle leer­lin­gen van het basison­der­wijs vroeg of laat in aan­rak­ing met school­tu­inieren.
Dat is in Zaanstad helaas niet het geval. Het ZNMC beheert een prachtig school­tu­inen­com­plex naast Stads­boerderij Dar­win­park, maar dat is natu­urlijk te ver weg voor scholen uit Assendelft of Krom­me­nie. Eigen­lijk zouden er meer school­tu­inen­com­plexen moeten komen, want school­tu­inen zijn zóóó veel meer dan alleen maar schooltuinen!

Een bronzen pen­ning voor Don
Van onze redac­tie, Ans Pieper


DonSteding1Vri­jdag­mid­dag 3 sep­tem­ber 2021 ontv­ing Don Ste­d­ing (10 jaar) een bronzen pen­ning van de Konin­klijke Maatschap­pij tot Red­ding van Dren­kelin­gen (KMRD) uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming. Don woont in West­er­wa­ter­ing. Hij is leer­ling van de Water­molen in West­erkoog.

Op 13 mei 2021 zag hij een jongetje in de sloot liggen bij de Water­molen. Het jongetje zat vast aan een tak en vocht om zijn hoofd boven water te houden. Don is in het water gespron­gen en heeft de tak los­ge­maakt. Hier­door heeft hij het leven van het jongetje gered.Burge­meester Ham­ming noemde Don een held. Hij hoopt dat Don een voor­beeld zal zijn voor meer helden. Dat zijn kinderen of vol­wasse­nen die in actie komen en zo nodig in de sloot sprin­gen, waar anderen ver­sti­jven.

Don vertelde dat hij wel bang was geweest, stel dat de jon­gen of hijzelf zouden ver­drinken. Maar gelukkig is het heel goed afgelopen en is hij blij dat hij de jon­gen gered heeft.

Namens de KMRD reikte de burge­meester de pen­ning uit met een getu­igschrift. Toen Don ook nog een boeket bloe­men kreeg had hij werke­lijk zijn armen vol.

Na afloop was er een gebakje en limon­ade en een gezel­lige praatje met Don en zijn oud­ers, broer en zus­jes. Don heeft eerder een jaar lang gratis train­ing ont­van­gen van de Red­dings­bri­gade voor zijn helden­daad. Hij heeft onder­tussen een les bijge­woond, Of Don gebruik maakt van het aan­bod weet hij nog niet, want er zijn zoveel leuke din­gen te doen.

DionSteding2 DonSteding3

Foto’s: Ans Pieper


Lekkers uit de bajes; Zui­v­ere Koffie!
Pers­bericht

bajeskoffie1Sinds enige tijd schenken wij onze koffie van bonen met de klink­ende naam ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ van het Zaanse bedrijf ‘SOCIAL IMPACT­MAKER’. Deze club biedt ex-​gedetineerden kansen om op een goede manier terug te keren in de maatschap­pij. Door ze bijvoor­beeld in de gevan­ge­nis in Zaan­dam een vak te leren als koffiebran­der of koek­jes­maker.
Bin­nen die ges­loten deuren maken ze ‘ZUI­V­ERE KOFFIE’ en heer­lijke ‘COOKIE VAN EIGEN DEEGH’ boterkoek en brown­ies; 100 pro­cent biol­o­gisch en fair­trade. Inmid­dels wordt er in de vrouwengevan­ge­nis in Nieuw­er­sluis ook thee gemaakt: ‘GUIL­TEA’. Met haar suc­cesvolle aan­pak zorgt het bedrijf voor een enorme ver­lag­ing in het aan­tal recidive. bajeskoffie2Hun werk wordt om die reden door het gevan­geniswezen geroemd.

Artza­anstad is een sticht­ing met een ideële doel­stelling en we vin­den maatschap­pelijke betrokken­heid van groot belang. Om het werk van SOCIAL IMPACT­MAKER te onder­s­te­unen kun je voor­taan ook in onze shop hun koffie en aan­ver­wante artike­len kopen. En heb je tij­dens je wan­del­ing over ons Hem­brugter­rein zin in een koffie dan haal je gewoon een Cof­fee– to– go!

Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

De schatkamer van de Zaan­sche Molen
Pers­bericht

Het meest zicht­bare en kost­bare bezit van De Zaan­sche Molen is natu­urlijk de col­lec­tie indus­triemolens. Min­der zicht­baar maar (bijna) even waarde­vol zijn de vijftig­duizend ‘geschiedenis­dragers’ in het archief van de vereniging.

Een col­lec­tie doc­u­menten, foto’s, films, tekenin­gen, schilder­i­jen, kaarten en boeken, die in de loop van het bestaan van de verenig­ing zijn verza­meld. Het is een ver­bor­gen schat die ligt te wachten op ont­dekking door het grote pub­liek. Het groot­ste deel van de col­lec­tie is gedig­i­taliseerd en uit­ge­breid beschreven. Ga naar www​.zaan​schemolen​.nl/​b​e​e​l​d​b​a​n​k​/ en geniet van de rijk­dom uit vroeger jaren.

ZaanseMolenteam

In de najaarsedi­tie van de Wind­brief, die uitkomt in de eerste week van sep­tem­ber, staat een uit­ge­breid ver­haal over de man­nen die het archief van de verenig­ing ontsluiten (foto v.l.n.r. Mar­tin Schaap, Gijs van Soest, Fulco Rol, Jan Klees en Sjors van Leeuwen). Mon­niken­werk, maar zij doen het met veel passie.

Krijg jij de Wind­brief nog niet op de mat? Wordt dan lid van De Zaan­sche Molen voor maar 25 euro per jaar en het prachtige blad wordt vier keer per jaar thuis bezorgd.


Tijdelijk stadsstrand ‘Poe­len­burg Beach’
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

beachPoelenb

De komende drie maan­den wordt het ter­rein achter buurthuis de Poe­len­burcht in Zaan­dam gebruikt als standsstrandje. Een leuke plek om te relaxen en waar bewon­ers uit heel Zaanstad elkaar ont­moeten en kinderen kun­nen spe­len. Er zijn pick­nick­tafels, een foodtruck, ligbed­den en een speel­tu­in­tje. Het idee komt van bewon­ers en is mogelijk gemaakt door de gemeente Zaanstad samen met won­ing­bouw­cor­po­raties Par­teon, Rochdale en ZVH. Ook Fluxus, De Hoop en diverse vri­jwilliger­sor­gan­isaties werken mee aan het project.

Wethouder Songül Mut­luer: “Poe­len­burg Beach komt voort uit de Visie Fijn Wonen van PACT Poe­len­burg en Pelder­sveld. We willen een buurt waar je fijn, gezond en veilig woont, werkt en verbli­jft. In onze con­tacten met bewon­ers, gaven zij aan meer groen en recre­atie belan­grijk te vin­den. Zo is het idee ontstaan om dit ter­rein om te tov­eren tot tijdelijk stadsstrand waar verbind­ing cen­traal staat. Bewon­ers uit deze en andere wijken in Zaanstad kun­nen elkaar hier ont­moeten. Het is een van de manieren waarop we samen met de part­ners, de ambities voor deze wijken con­creet en zicht­baar maken met en voor de bewon­ers. Deze wijken zit­ten vol poten­tie, samen kun­nen we dat zo goed mogelijk benutten.”

beachPoelentijdbeachPoelkaartOpen­ingsti­j­den en activiteiten
De offi­ciële open­ing van Poe­len­burg Beach is op 21 augus­tus, vanaf 14.00. Dan is er ook een work­shop met een com­bi­natie van taek­wondo en dans. Verder zijn er ook work­shops mod­elvlieg­tu­ig­jes bouwen en is er iemand van moes­tuin De Oase aan­wezig om uit­leg te geven over het verder te ontwikke­len ecopad.

Uit­er­aard wordt hier­bij de 1,5 meter afs­tand in acht genomen.

De komende drie maan­den is het ter­rein dagelijks geopend vanaf 12.00, tot uiter­lijk 20.00, afhanke­lijk van de drukte, het weer en de bezetting. Er wordt geen alco­hol geschonken en er kan niet wor­den gezwommen.

Kijk op de Face­book­pag­ina https://​www​.face​book​.com/​p​o​e​l​e​n​b​u​r​g​e​n​p​e​l​d​e​r​s​v​e​l​d voor actuele infor­matie en openingstijden.

Joomla tem­plates by a4joomla