Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Open­ing speel­tuin in de Kleuren­bu­urt
Van onze redac­tie, Ans Pieper.

Wat een feest was het vri­jdag 13 mei 2022 op het speelveld bij Kleur­rijk in de Kleuren­bu­urt!
Na meer dan een jaar behoor­lijke over­last is in de Kleuren­bu­urt Zuid de rio­ler­ing ver­van­gen en de open­bare ruimte opnieuw ingericht. Het is het gebied met de flats Ver­miljoen­weg en Indigos­traat en de laag­bouw daaromheen. Het gebied tussen de Bris­tol­rood­straat, De Weer, Indigos­traat, Mar­tin Luther King­weg, Omber­straat, Twiskeweg en de Vermiljoenweg.

Kleurrijk3

ZaankantersvEZaankan­ters voor Elkaar
Pers­bericht

Zaankan­ters voor Elkaar (ZVE) is de online mark­t­plaats voor vri­jwillige inzet.
Op ons plat­form vind je de vaca­ture­bank met vraag en aan­bod van inwon­ers (buren­hulp) en organ­isaties (vri­jwilliger­swerk).
Wij zijn er voor alle inwon­ers en organ­isaties van de Zaanstreek voor infor­matie en advies.
Maar wie zijn de gezichten op Zaankan­ters voor Elkaar: https://​www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl/​w​i​e​-​z​i​j​n​-​w​i​j

Op zoek naar vri­jwilliger­swerk?
Op zoek naar een maatje, iemand die helpt met een klein klusje in huis, moeite met het bijhouden van je tuin­tje, of wil je juist iets doen voor iemand anders? Neem con­tact op of kijk op ons plat­form. Hier vind je ook leuke vri­jwilligersva­ca­tures van maatschap­pelijke organisaties.

Organ­isatie onder­s­te­un­ing
Voor vra­gen over vri­jwilligers­beleid, wer­ven van nieuwe vri­jwilligers, VOG aan­vra­gen, trainen van vri­jwilligers en coör­di­na­toren, etc.

Schol­ing
Behoefte aan schol­ing, het uitwisse­len van ervarin­gen en het opdoen van nieuwe vaardighe­den? De Vri­jwilligerss­chool helpt organ­isaties en vri­jwilligers bij het verkri­j­gen en het delen van ken­nis. Kijk voor het com­plete aanbod.

Netwerken ‚samen sterk‚
Zaankan­ters voor Elkaar organ­iseert in juni drie netwerk­bi­jeenkom­sten spe­ci­aal voor maatschap­pelijke organ­isaties. Deze bijeenkomst maakt deel uit van onze focus voor dit jaar: de cam­pagne “Samen Sterk” met als thema “Bek­end maakt bemind”
Graag willen we jou uitn­odi­gen als verte­gen­wo­ordi­ger van jouw organ­isatie, (sport)vereniging of buur­tini­ti­atief om hernieuwd ken­nis te komen maken met Zaankan­ters voor Elkaar en met anderen organ­isaties in jouw wijk en in Zaanstad.
De bijeenkom­sten bestaan uit een formeel gedeelte waarin ken­nis­maken en con­tact cen­traal staat. Daar­bij is de mogelijkheid dat een aan­tal organ­isaties zichzelf kun­nen pre­sen­teren (met of zon­der Pow­er­Point). Doel van het formele gedeelte is: ken­nis maken met elkaar, wie is wie en wie doet wat, hoe kun­nen we elkaar vin­den en op welke vlakken kun­nen we samen­werken i.p.v con­cur­reren. Wat kun­nen we voor elkaar beteke­nen?!
We sluiten af met een infomeel moment onder het genot van een hapje en een drankje. Hier zijn GEEN kosten aan ver­bon­den.
Tij­dens deze bijeenkom­sten zullen ook thema’s wor­den verza­meld voor de in het najaar te organ­is­eren Zaanstad brede bijeenkomst “Samen Sterk”. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

Datum: Don­derdag 2 juni
Tijd: 15.0017.00 uur
Locatie: Buurt­cen­trum de Vuis­ter
Adres: Molen­werf 44, Koog a/​d Zaan

Datum: Don­derdag 9 juni
Tijd: 15.0017.00 uur
Locatie: Buurt­cen­trum de Kolk
Adres: Klam­per­straat 1, Zaandam

Datum: Don­derdag 23 juni
Tijd: 15.0017.00 uur
Locatie: Buurt­cen­trum de Lorzie
Adres: Mark­t­plein 3, Wormerveer


Voor meer infor­matie en aan­melden https://​www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl/​s​a​m​e​n​-​s​t​e​r​k

ZVE feestVri­jwilligers­feest 2022
Zaankan­ters voor Elkaar organ­iseert dit jaar weer een ècht feest op wellicht een van de mooiste locaties van Zaanstad. Op 8 juli 2022 barst het feestje los.
Omdat de Zaanse vri­jwilligers heel belan­grijk zijn voor de stad en waarder­ing ver­di­enen voor wat ze doen. Daarom organ­is­eren we ieder jaar een vri­jwilligers­feest in samen­werk­ing met de gemeente Zaanstad. Dit jaar gelukkig weer een fysiek feest op locatie waar­bij ont­moet­ing cen­traal staat. Ook deze keer hebben wij een spec­tac­u­laire open­ing, diverse gas­ten en vra­gen wij ook aan jul­lie om iets te vertellen over jul­lie vri­jwilliger­swerk. Je hebt de mogelijkheid tot Netwerken, er zijn spel­let­jes, muziek, een hapje en een drankje en natu­urlijk het hoogtepunt van de avond: de lot­ing door de Wethouder van 10 pri­jzen ter waarde van € 500,=. Met deze prijs kun je jouw vri­jwilliger­swerk een extra impuls geven.

Wil jij ook graag komen aarzel niet langer: er kun­nen 350 Zaanse vri­jwilligers mee doen aan het feest.
Voor infor­matie en inschri­jven kijk op: https://​www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl/​v​r​i​j​w​i​l​l​i​g​e​r​s​f​e​e​s​t​-​2022


Iftar­maaltijd: Samen aan tafel met moslimburen

Van onze redac­tie, Ans Pieper

iftar4De Ramadan ofwel de vas­ten­maand voor moslims is dit jaar van 1 april tot 1 mei. Tij­dens de ramadan eten en drinken moslims niets tussen de dager­aad en het onder­gaan van de zon. Daarna wordt de vas­ten gebro­ken met de iftar­maaltijd. Het is ook gebruik om de maaltijd te delen met fam­i­lie en bek­enden.
Ook dit jaar stellen bewon­ers hun huis open voor geïn­ter­esseer­den en nodi­gen mensen uit om nader ken­nis te maken en samen de iftar­maaltijd te gebruiken. De organ­isaties Iftarmee en Animo in Zaan­dam leggen hier­voor de contacten.Voor de Zuid­kan­ter en omdat ik het zelf ook inter­es­sant vind om in con­tact te komen met buurt­be­won­ers gaf ik mij op om deel te nemen.
iftar3Ik werd uitgen­odigd door de fam­i­lie Güzel. Ze blijken op loopaf­s­tand van mijn huis te wonen en zo werd ik vri­jda­gavond hartelijk begroet door Rabiye en Oguz. Dochters Neva en Refia ston­den op het punt van vertrekken. Zij had­den een Iftar­maaltijd op hun school de Hori­zon.
Na de eerste ken­nis­mak­ing gin­gen we rond half negen aan tafel. Oguz sprak het avondgebed uit waarna we kon­den gaan eten.
Meestal wordt begonnen met het eten van een dadel en het drinken van water. Daarna is er soep, dit was in ons geval linzen­soep. De tafel was verder gedekt met ver­schil­lende gerechten zoals bul­gur, een oven­schoteltje met aar­dap­pelpuree en gehak­t­bal­let­jes, salade met kid­ney­bo­nen, en een rodekool­salade met yoghurt en brood.

Behalve dat we van de maaltijd genoten had­den we ook een goed gesprek.
Rabiye werkt in de Kinderop­vang en Oguz is huis­man. Ze wonen sinds een paar jaar in Zaan­dam.
We praat­ten over het leven in deze stad, wat het echt­paar goed bevalt. Ze bewo­nen een huis in de verzets­bu­urt met een tuin­tje en hebben aardige buren. We spreken ook over het vas­ten. De ramadan ver­schuift elk jaar. Maar juist dit jaar valt die samen met de veer­tigda­gen­tijd van chris­te­nen. Rabiye zegt: de islam is liefde. En het gaat erom dat je goed bent voor je mede­mens en zorg hebt voor elkaar. We zijn het eens dat het er in de ver­schil­lende gods­di­en­sten hierom gaat. Alleen wordt het geloof ook dik­wi­jls mis­bruikt. Natu­urlijk spreken we ook onze zorg uit over de oor­log in Oekraïne.

Na de maaltijd drinken we nog thee met een fris yoghurt­ge­bakje. Geen baklava of dergelijke. Dat is te vet en te zwaar, zegt Rabiye. Als de meis­jes thuiskomen speelt Neva nog een stukje op de piano. Dan neem ik afscheid en dank voor de lekkere maaltijd. Het was een fijne en ook gezel­lige avond. We komen elkaar vast nog wel eens tegen.

Tekst en foto’s: Ans Pieper

Voor inlichtin­gen:
https://​iftarmee​.nl
e. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Nieuwe cam­pagne #wijstaannaastje

Pers­bericht

Gezichten achter organ­isatie moeten drem­pel ver­la­gen om hulp te vragen.

Naastje1 naastje2


Erik, Coör­di­na­tor Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland, Asli, Voor­lichter Dis­crim­i­natieza­ken Noord-​Holland Noord.
fotografie: Coco Olakunle

Noord-​Holland, 21 maart 2022 – Op de Inter­na­tionale Dag tegen Racisme en Dis­crim­i­natie, maandag 21 maart, lanceren drie Bureaus Dis­crim­i­natieza­ken uit Noord-​Holland de cam­pagne #wijs­taan­naastje. In 2021 steeg het aan­tal dis­crim­i­natieklachten bij deze bureaus met 5% ten opzichte van 2020. Toch weten veel mensen nog niet dat ze terechtkun­nen bij het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken in de regio’s Ken­nemer­land, Zaanstreek/​Waterland en Noord-​Holland Noord voor onder­s­te­un­ing bij of vra­gen over dis­crim­i­natie. Door de mensen achter de organ­isaties een gezicht te geven, willen de bureaus met de cam­pagne de stap verkleinen om advies te vra­gen en ongelijke behan­del­ing te melden.

In Ned­er­land hebben jaar­lijks tien­duizen­den mensen te maken met dis­crim­i­natie. Afgelopen jaar kwa­men er veel meldin­gen bin­nen over de coro­na­maa­trege­len. Mensen voelden zich als ongevac­ci­neer­den of weig­er­aars van de QR-​code buitenges­loten van het maatschap­pelijk leven. De meeste klachten gin­gen echter, net als in de voor­gaande jaren, over afkomst en huid­skleur. Dis­crim­i­natie is wijd ver­breid, maar extra zicht­baar en voel­baar in de eigen woon­wijk, op de arbei­ds­markt en in de open­bare ruimte. De exacte cijfers per regio zijn te bek­ijken op de web­sites van de drie bureaus: Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land, Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland en Art. 1 NHN.

naastje3


Met de cam­pagne willen de bureaus hun naams­bek­end­heid in de provin­cie Noord-​Holland ver­groten en onder­s­te­un­ing bieden bij discriminatie-​ervaringen en vragen.

Dis­crim­i­natie ervaren is stressvol en kan ern­stige gevol­gen hebben voor de gezond­heid en het zelf­beeld. Erover praten vraagt daarom om een veilige omgeving.

Omdat de antidis­crim­i­natiebu­reaus nog te weinig bek­end zijn, kan de drem­pel om hulp te zoeken of advies te vra­gen hoog zijn. Waar andere antidis­crim­i­natiecam­pagnes meer nadruk leggen op de ver­schil­lende vor­men van dis­crim­i­natie of op de slachtof­fers, wil de #wijstaannaastje-​campagne aan­dacht vra­gen voor waar je terechtkomt als je met dis­crim­i­natie te maken kri­jgt en wat er gebeurt als je de bureaus inschakelt. De ‘wij’ in de #wijstaannaastje-​campagne staat dan ook voor de antidis­crim­i­natiebu­reaus, de medew­erk­ers en het plat­form. De groep mensen die klaarstaat om te luis­teren naar je ver­haal en je verder te helpen.

Fred­erique Janss, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Ken­nemer­land: “Door de medew­erk­ers achter de organ­isatie te laten zien, maken we duidelijk dat we dicht­bij zijn. Dat mensen zien dat ze in het geval van dis­crim­i­natie bij ons terechtkun­nen voor vra­gen, een luis­terend oor en advies.” De cam­pagne zal drie jaar lopen, waar­bij de lancer­ing van de web­site wijs​taan​naastje​.nl van­daag het startsig­naal zal zijn. Ver­vol­gens zal de cam­pagne wor­den uit­gerold op sociale media en ook offline wor­den uit­ge­bouwd.

Fred­erique, Directeur Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Kennemerland

Kamer­brief over keten­brede aan­pak
Op 23 feb­ru­ari dit jaar ver­scheen de Kamer­brief van Hanke Bru­ins Slot, Min­is­ter van Bin­nen­landse Zaken en Koninkrijk­sre­laties, over de nodige ver­sterk­ing van een keten­brede aan­pak voor dis­crim­i­natie en racisme. Bru­ins Slot: “Iedereen in Ned­er­land moet gelijk wor­den behan­deld, zichzelf kun­nen zijn en zich veilig voe­len. Een nauwe samen­werk­ing tussen de keten­part­ners en het op een juiste manier opvol­ging geven aan meldin­gen over ervaren dis­crim­i­natie is daarom van groot belang. Iedere inwoner van Ned­er­land moet bij ervaren dis­crim­i­natie terecht kun­nen bij een instantie die passende hulp kan ver­lenen. Dat is ook de reden dat pre­ven­tie en bewust­word­ing belan­grijke pijlers zijn in het antidiscriminatiebeleid.”

Nieuwe web­site
Vanaf van­daag staan de nieuwe web­site www​.wijs​taan​naastje​.nl online als startsig­naal van de campagne.


De Zaan Ferry vaart weer!

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Vanaf april vaart de Zaan­ferry weer.
De Zaan­ferry gaat vanaf april tot en met in ieder geval sep­tem­ber 2022 varen van don­derdag tot en met zondag tussen Ams­ter­dam en Wormerveer. De ferry heeft ver­schil­lende tussen­stops waaron­der de Zaanse Schans en het Hem­brugter­rein
Lees meer op: https://​www​.zaan​ferry​.com

Vaar mee met een van onze schepen van Ams­ter­dam Cen­traal tot Wormerveer. Met tussen­stops op het Hem­brugter­rein, Zaan­dam cen­trum en natu­urlijk de Zaanse Schans!

Vaar langs tra­di­tionele molens, mon­u­men­tale pakhuizen en fab­riekspan­den. Geniet van het uitzicht en laat je ver­rassen door de rijke geschiede­nis die de Zaanstreek te bieden heeft.

Op deze dag ben ik met de kinderen meegevaren.
Opstap­pen bij het Zaanthe­ater en varen richt­ing Ams­ter­dam, langs de mooie Prins Hedrikkade. En de nieuw­bouw aan het Vis­ser­shop en Conradwerf.

PHkade

Oosterwerf1

Eerste stop: HEM
Stap uit om het mys­terieuze Hem­brugter­rein te ont­dekken. Op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam, achter hoge hekken en strenge beveilig­ing, pro­duceerde de Artillerie Inrichtin­gen vanaf 1895 vuur­wapens, artillerie en muni­tie voor het Ned­er­landse leger. In 2003 wer­den de mil­i­taire func­ties van het ter­rein opge­heven en ves­tig­den zich er de eerste kun­ste­naars en cre­atieve geesten.

Na de stop Hem op het kruis­punt Zaan /​Noordzeekanaal recht­saf naar het IJ.
De Achter­sluis­polder vol met activiteiten en de prachtige Vrede (van archi­tect S.B. van Sante) kun­nen we van het water bewonderen.

Vrede1
Je ziet de in– en uit­gang van de Coen­tun­nel aan beide kan­ten. En de bedri­jvigheid van Amsterdam-​Noord met de scheeps-​werven en andere industie. Ook prachtige archi­tec­tonis­che gebouwen langs de oev­ers van Ams­ter­dam aan beide kan­ten.
Na een uur varen komen we bij het Cen­traal Sta­tion Ams­ter­dam aan, waar pas­sagiers uit– en instap­pen.
Maar wij bli­jven zit­ten en gaan weer op terug­vaart naar Zaan­dam, onder het genot van een kopje koffie.

Mensen die naar de Zaanse Schans willen door­varen, kun­nen in Zaan­dam even over­stap­pen op een andere boot, maar de stew­ard gaat mee om ervoor te zor­gen dat u op tijd in de goede boot stapt.
Het was een prachtige ervar­ing, even op vakantie in eigen stad met de boot.

Een aan­rader.

https://​www​.zaan​ferry​.com

Foto’s: Plekker


Joomla tem­plates by a4joomla