Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Oproep Jaren Vijftig

Pers­bericht


andere tijdenDe geschiedenisafdel­ing van de NTR, bek­end van het pro­gramma Andere Tij­den en his­torische tele­visieseries over onder meer de Gouden Eeuw, de jaren zes­tig en recent de Tachtig­jarige Oor­log, is op dit moment bezig met een nieuwe serie over de Jaren Vijftig.

Die bestaat uit vier aflev­erin­gen die, elk op een andere plek in Ned­er­land, enkele aspecten van dit decen­nium belichten. Een aflev­er­ing speelt zich af in de Zaanstreek, met aan­dacht voor de Koude Oor­log, de invloed van Amerika, de groei van de con­sump­tie en vernieuwin­gen in het huishouden.

We zoeken mensen uit de Zaanstreek die kun­nen vertellen over:

Warmtenet Zaanstad

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor­berei­dende werkza­amhe­den voor warmtenet van start. Ter­rein aan de Pas­cal­straat wordt klaar gemaakt voor bio­mas­sa­cen­trale.
Vanaf 13 novem­ber 2018 gaat Bio­forte BV aan de slag met de voor­berei­dende werkza­amhe­den voor de bouw van de bio­mas­sa­cen­trale in Zaan­dam. De bio­mas­sa­cen­trale wordt de eerste warmte­bron voor het toekom­stige Zaanse warmtenet. Op het ter­rein aan de Pas­cal­straat bouwt Bio­forte tussen nu en sep­tem­ber 2019 deze warmtebron.

De voor­berei­dende werkza­amhe­den bestaan uit het afgraven en egalis­eren van het ter­rein en het kap­pen van bomen langs de rand van het gebied. Ook wor­den in de week van 19 novem­ber 2018 de heipalen ges­la­gen en de fun­der­ing aange­bracht. De verwacht­ing is dat de bouw tot sep­tem­ber 2019 in beslag neemt.

Over de bio­mas­sa­cen­trale
Bio­forte BV bouwt een duurzame bio­mas­sa­cen­trale in Zaan­dam. De gebruikte bio­massa is van gecer­ti­ficeerd Ned­er­lands snoeiaf­val van bijv. Staats­bos­be­heer. Van dit snoeiaf­val werd in 2016 49% geëx­por­teerd naar met name Duit­s­land en Bel­gië. De cen­trale is uit­gerust met de nieuw­ste filters.

Lev­er­ing warmte
Vanaf eind 2019 begint dan de lev­er­ing van warmte. Na de formele opricht­ing van Warmtenetwerk Zaanstad BV op 7 novem­ber kan ook begonnen wor­den met de aan­leg van het warmtenet zelf. De verwacht­ing is dat rond de jaar­wis­sel­ing begonnen wordt.

Duurzame warmte voor meer dan 2000 wonin­gen
Met de real­isatie van het warmtenet zet Zaanstad een belan­grijke stap in het ver­du­urza­men van de bestaande won­ingvoor­raad, en hebben de eerste inwon­ers van Zaanstad in de win­ter van 20192020 duurzame warmte. Na de eerste ruim 2000 wonin­gen die de komende jaren aanges­loten wor­den, biedt het warmtenet op ter­mijn ook mogelijkhe­den om andere delen van Zaanstad te ver­war­men. Omdat het warmtenet een open net is, kun­nen er naast de bio­mas­sa­cen­trale op ter­mijn andere warmte­bron­nen gaan lev­eren, zoals bijvoor­beeld rest­warmte van de Zaanse indus­trie. Deze zullen het warmtenet nog duurza­mer maken. .

Min­der CO2 uit­stoot
De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om kli­maat­neu­traal te zijn. Onderdeel hier­van is de energi­etran­si­tie: de over­gang van fos­siele energie naar lokaal opgewekte, schonere energie. Eén van de doe­len is het stop­pen met ver­war­men met aardgas, omdat bij de ver­brand­ing van aardgas CO2 vrijkomt. Het groot­ste deel van de huidige CO2-​uitstoot in Zaanstad wordt veroorza­akt door de ver­warm­ing van wonin­gen en bedri­jf­s­pan­den. Daarom start de gemeente Zaanstad met een duurzame(re) manier van ver­war­men door mid­del van een warmtenet.

Lig­plaatsver­bod Oost­elijk Kattegat/​Bleekersstraat

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Ver­sprei­d­ings­ge­bied: Bleek­ersstraat, Esdoorn­laan, Lin­den­laan, Piantaan­laan, Kas­tan­je­laan en Noten­laan, Ouwelkade 1 t/​m 20, Prins Hen­drikkade 102 en 119A t/​m 139 (oneven)

Geachte heer/​mevrouw,
Graag vra­gen wij uw aan­dacht voor het bevaar­baar houden van het Oost­elijk Kat­te­gat richt­ing de Hanepad­sluis aan de Bleek­ersstraat.
Door het slaan van een nieuwe kade aan de Bleek­ersstraat is de vaar­weg verder versmald en past het niet om een lig­plaats (ankeren en afmeren) te nemen met vaar­tu­igen aan deze kade. Om de Hanepad­sluis en de daar achter liggende vaar­we­gen bereik­baar te houden gaat de gemeente
Zaanstad het al geldende lig­plaatsver­bod ken­baar maken met Bor­den op de kade op grond van artikel 5.25 van de Algemene Plaat­selijke Veror­den­ing Zaanstad.
Vaar­tu­igen die toch op de kade afge­meerd liggen kun­nen wor­den weggesleept door de afdel­ing Haven & Vaar­we­gen van de gemeente Zaanstad.
In de directe nabi­jheid zijn alter­natieve mogelijkhe­den om vaar­tu­igen af te meren.
Dit ver­bod geldt niet voor de vaar­tu­igen die al lan­gere tijd aan de noordz­i­jde van deze vaar­weg liggen aan eigen ter­rein, mits niet breder dan 3 m.
Tevens is de toe­gang en het Oost­elijk Kat­te­gat opgeschoond van bouwaf­val en wor­den palen en andere mogelijke afmeer­voorzienin­gen ver­wi­jderd.
w.g. A. Bred­schnei­jder, nautisch adviseur Havens & Vaarwegen

DeelfietsStart pilot deelfi­et­sen van Flick­Bike in Zaanstad

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Van­daag, 1 novem­ber 2018, wordt in Zaanstad een pilot ges­tart met deelfi­et­sen van Flick­Bike. Er komen ruim 200 fiet­sen op 20 belan­grijke OV-​haltes in de gemeente Zaanstad. De lancer­ing vindt plaats tij­dens een con­gres over slimme mobiliteit in de regio. De deelfi­et­sen zijn voor reizigers een aan­vulling op het open­baar ver­voer om op een snelle en duurzame manier het laat­ste stukje naar hun eindbestem­ming af te kun­nen leggen.

Het gaat om een pilot­pro­ject van een jaar. De part­ners — Flick­Bike, de gemeente Zaanstad en de Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam – onder­zoeken samen hoe de deelfi­ets een vol­wassen onderdeel gaat vor­men van de hele deur tot deur reis. De deelfi­et­sen kun­nen een goed en duurzaam alter­natief voor de auto bieden.

Twimyo Taek­wondo voor kids.

Pers­bericht

In jan­u­ari 2019 wil een groep starten op de zater­dag­mor­gen met taek­wondo lessen voor 37 jari­gen in de Zuidhoek.

Taek­wondo is een sportvorm die nauw ver­bon­den is met het thema vreedzame school en vreedzame wijk; hoe ga je respectvol om met elkaar, hoe geef je je gren­zen aan, hoe bespreek je con­flicten etc.
De lessen wor­den door vri­jwillige assis­ten­ten en onder begelei­d­ing van 2 ervaren taek­wondo docen­ten gegeven.
De assis­ten­ten kri­j­gen een korte oplei­d­ing. Zie de flyer voor meer info.

Flyer

Joomla tem­plates by a4joomla