Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Wie gaat onze molens straks restau­r­eren?
Uit: Zaanse Molennieuws

technicusIn maart ontv­ing Sjors van Leeuwen namens het Molen­mu­seum bij­zon­dere gas­ten.
De filmzaal was ter beschikking gesteld aan het Regio­col­lege voor een infor­matiemid­dag voor bedri­jven. Het ging om bedri­jven die stage­plaat­sen kun­nen bieden aan leer­lin­gen die wor­den opgeleid tot restauratietimmerman.

Als mole­naar is Van Leeuwen heel ent­hou­si­ast over de oplei­d­ing: “Het is belan­grijk dat er straks vak­lui zijn die onze molens kun­nen restau­r­eren en repar­eren. Hier leren ze het hele bouw­pro­ces in plaats van alleen een deeltaak. En daar­bij leren ze alles over het werken met hout.”
Vol­gens Van Leeuwen is er genoeg werk voor goede vak­lui: “Zo is er laatst nog een nieuwe roer­bak gemaakt voor De Schoolmeester door een molenmakerij.”

Hij vindt het Molen­mu­seum een bij uit­stek geschikte plek om zo’n bijeenkomst te houden:
“Hier kun­nen we vit­rines laten zien met molen­mak­ers­gereed­schap, en is er te zien hoe het zagen en hijsen met de hand ging.”

Tot besluit laat hij weten dat de Verenig­ing heel graag dege­nen wil onder­s­te­unen die de oplei­d­ing faciliteren: “Want onze molens moeten bli­jven draaien in de toekomst.”

De oplei­d­ing tot restau­rati­etim­mer­man heeft nog plek voor nieuwe leer­lin­gen: Tech­ni­cus hout en restau­ratie zie de web­site www​.regio​col​lege​.nl


Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

De werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing heeft een wijzig­ing onder­gaan. Greet Plekker-​van Sante, Els Veenis-​Kaak, Ingrid Abben­hues, Katinka Kenter-​Menger en Afra Mandjes-​in den Haak hebben aangegeven graag het stokje te willen over­dra­gen aan een nieuwe groep. De werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing bestaat nu uit Mar­ije Haarhuis, Machteld Reit­maier, Mieke Piscaer-​Mansfeld, Linda Willem­szoon, Leonie Jonkman en Rina Schenk. We danken Greet, Els, Ingrid, Katinka en Afra voor hun jaren­lange inzet voor het organ­is­eren van de Han­nie Schaft-​Herdenking.

De Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart nodigt U uit voor de her­denk­ing op woens­dag 8 maart Inter­na­tionale Vrouwendag 2023:

11.00 uur Han­nie Schaft-​monument (in de West­z­i­jde bij nr. 39)
- Welkomst­wo­ord
- Spreker Mieke Piscaer-​Mansfeld. Naar aan­lei­d­ing van het thema ‘Leven met oor­log’, vertelt Mieke uit eigen ervar­ing hoe een oor­log impact heeft gehad op haar leven en fam­i­lie.
- Bij­drage kinderen groep 7 en 8 van de Han­nie Schaftschool te Zaan­dam
1 min­uut stilte
Hierna volgt de Bloem­leg­ging door gemeente Zaanstad, Verzetsvrouwen, leer­lin­gen van de Han­nie Schaftschool, verte­gen­wo­ordi­gers van verzets-​organisaties, poli­tieke par­ti­jen, (vrouwen)organisaties en andere aan­wezi­gen.
Op deze Inter­na­tionale Vrouwendag eren wij Han­nie Schaft als sym­bool van het Vrouwen­verzet in de oor­log.
Alle aan­wezige kinderen op deze Her­denk­ing ont­van­gen een aan­denken.
Na de Her­denk­ing drinken we een kopje koffie in de Ver­man­ing, waar­bij wij alle aan­wezi­gen uitnodigen.

De kinderen van de Han­nie Schaftschool wor­den altijd goed voor­bereid op deze Her­denk­ing. Han­nie Schaft is ook de naamgever van de school.
Dit jaar bren­gen de leer­lin­gen van groep 8 een bezoek aan de Eere­be­graaf­plaats en o.l.v. een gids kri­j­gen zij uit­leg over deze unieke plek, waar 373 mensen uit het voor­ma­lig verzet 19401945 zijn (her)begraven, waaron­der één vrouw: Han­nie Schaft.
Naast de leerkracht, oud­ers en leer­lin­gen van groep 8 zal ook onze Werk­groep aan­wezig zijn.

Wie was Han­nie Schaft?
‘Sym­bool van het nationale verzet tegen de Duitse bezetters van ons land’ H.M.Koningin Wil­helmina, 27 nov. 1945
Han­nie Schaft, geboren op 16 sep­tem­ber 1920, studeerde Volk­eren­recht aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam en was lid van de Ams­ter­damse Vrouwelijke Stu­den­ten Verenig­ing (AVSV). In de eerste oor­logs­jaren deed ze als stu­dente al verzetswerk tegen de Duitse nazi-​overheersers. Zij beëindigde zelf haar studie in 1943 (omdat ze de loy­aliteitsverk­lar­ing niet wilde teke­nen) en zocht con­tact met de Haar­lemse verzets­groep van de Raad van Verzet. Deze verzets­groep opereerde ook in de Zaanstreek.
Zij ver­richtte, samen met Truus en Fred­die Over­stee­gen, Jan Bonekamp en anderen, vele verzets­daden en werd bek­end bij de Duit­sers als ‚het meisje met het rode haar’. Bij een rou­tinecon­t­role werd ze betrapt op het in het bezit hebben van verzetskran­ten en een pis­tool.
Na veel ondervragin­gen werd Han­nie Schaft, 24 jaar oud, in de duinen bij Overveen op 17 april 1945 doo­dgeschoten, 3 weken vóór de Bevri­jd­ing.
Op 27 novem­ber 1945 werd Han­nie Schaft her­be­graven op de Eere­be­graaf­plaats te Overveen in aan­wezigheid van Koningin Wil­helmina, Prinses Juliana en Prins Bern­hard. Van de Koningin kreeg ze pos­tuum het Verzetskruis. Ook kreeg zij pos­tuum een belan­grijke onder­schei­d­ing, de “Medal of Free­dom” van Gen­er­aal Eisen­hower.
www​.han​ni​eschaft​.nl

Voor infor­matie: tel 06 21922422, Machteld Reitmaier

500 boom­p­jes op het Hem­brugter­rein geoogst voor her­plant in Zaanstad
Pers­bericht

Afgelopen vri­jdag en zater­dag 17 en 18 feb­ru­ari 2023 zijn er op het Hem­brugter­rein zeker 500 kleinere en niet-​kapvergunningsplichtige zaailin­gen geoogst en her­plant. Dit was een ini­ti­atief van Hem­brug Zaan­dam B.V. samen met Groen Zaans en Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek. In plaats van kap­pen en het ter­rein daarna bouwrijp maken, wor­den goed ver­plaats­bare boom­p­jes en zaailin­gen eerst ‘geoogst’.

bomenplant

Foto: Vri­jwilligers oog­sten 500 bomen op het Hembrugterrein

Aan­vraag kapver­gun­nin­gen noordelijk deel
Voor het noordelijk deel van Hem­brug is een ste­den­bouwkundig plan en bestem­mings­plan vast­gesteld door gemeente Zaanstad. Op basis van deze besluiten is Hem­brug Zaan­dam B.V. (HBZ) bezig met de voor­berei­d­ing van het bouwrijp maken van het noordelijk deel van Hem­brug. Voor het vellen en kap­pen van bomen op het Hem­brugter­rein is een kapver­gun­ning nodig. HBZ heeft deze ver­gun­ningaan­vra­gen in de afgelopen maan­den voor­bereid en voor een aan­tal bouwvelden is recent een kapver­gun­ning aangevraagd bij gemeente Zaanstad.

Com­pen­satie door her­plant
Elke boom die wordt gekapt voor de ontwik­kel­ing wordt gecom­penseerd door her­plant. Dit gebeurt vol­gens het beleid en de eisen van gemeente Zaanstad. De com­pen­satie bomen wor­den voor het meren­deel in de noord­wes­trand aange­plant. Hier­door kan vrij snel een nieuwe groene, dichte bosrand tot was­dom komen aan de noord­west­kant van het Hembrugterrein.

Oog­sten zaailin­gen en boom­p­jes
Naast de com­pen­satie door her­plant, wor­den dus de zaailin­gen en niet-​kapvergunningsplichtige boom­p­jes geoogst. Deze zijn aanslui­tend her­plant in het toekom­stig park Hoogtij en op andere locaties bin­nen Zaanstad. Maar wie zaailin­gen in zijn eigen tuin wil hebben, kan die kri­j­gen.
In het najaar gaan de vri­jwilligers weer zaailin­gen oog­sten op het Hem­brugter­rein. Daar kun­nen liefheb­bers helpen het Hem­brugter­rein en andere locaties bin­nen Zaanstad verder aan te vullen of zelf iets uit te zoeken.
Houdt hier­voor de web­site van Hem­brug Zaan­dam BV in de gaten of meld je aan voor de nieuws­brief via www​.hem​bru​gontwikkelt​.nl

Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij­drage van € 157.167,- voor nood­hulp in Turk­ije en Syrië

Gemeente Zaanstad doneert €1,- per inwoner aan Giro555. Het bedrag van in totaal €157.167 komt ten goede aan nood­hulp voor Turk­ije en Syrië.

Namens het gemeen­tebestuur van Zaanstad laten burge­meester Jan Ham­ming en wethouder inclusie Ger­ard Slegers weten:
“Het leed dat de mensen in het getrof­fen aard­bev­ings­ge­bied treft is onmetelijk groot. Ook in Zaanstad is dit voel­baar. We hebben een grote Turkse gemeen­schap in sinds 2015 wonen er ook mensen die oor­spronke­lijk uit Syrië komen in onze gemeente. Zoveel inwon­ers hebben fam­i­lie en vrien­den in die regio en dagelijks horen wij, ook via hen, de ver­halen die door­drenkt zijn van diep ver­driet.
De ongek­ende schaal van de ramp die zich daar heeft voltrokken en nog steeds voltrekt is reden voor ons om, in deze uit­zon­der­lijke sit­u­atie, een bij­drage namens alle Zaankan­ters te lev­eren. Bij deze wil ik nog­maals namens het gemeen­tebestuur mijn medeleven betu­igen met alle slachtof­fers en iedereen die hier direct en indi­rect door ger­aakt wordt.
Het is hartver­war­mend dat zo snel inza­mel­ings­ac­ties in de gemeente zijn opgezet. We moedi­gen inwon­ers en bedri­jven van onze stad aan om meer bij­dra­gen te doen via Giro 555. Óf om aan te sluiten bij hul­pacties die in onze gemeente zijn opgezet”.


De Hotze de Roos­pla­que­tte
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hier stond het huis van Hotze de Roos, schri­jver van de Kameleon­reeks 19091991″ staat op de pla­que­tte op de hoek van de nieuwe huizen aan de Lijn­baan en de Zon­nelaan in Krom­me­nie.

Gis­teren werd de steen onthuld in het bijz­ijn van de kinderen van groep 6a van basiss­chool De Hoek­steen. Ben­the en Ben had­den de eer wethouder Natasja Groothuis­mink te assis­teren. Zij schroef­den een bor­dje los met een elek­trische schroeven­draaier waarna de steen zicht­baar werd.

2023Hotze2

Harry van Dooren (zie foto) is overgekomen uit Fries­land, hij is sec­re­taris van de Sticht­ing Hotze de Roos die de rechten en royalty’s van de schri­jver beheert. Hij vertelt dat Hotze de Roos nooit een prijs heeft gekre­gen voor alle boeken die hij schreef. De Sticht­ing onder­s­te­unt nu de Kinder­boeken­prijs. Hij nodigt de kinderen uit om eens naar Ter­horne te komen waar het Kameleon­dorp is.

Jan de Vries, inwoner van Krom­me­nie vertelt hoe Hotze de Roos regel­matig in zijn behang– en ver­fwinkel kwam. Een aardige beschei­den man waar­van Jan niet wist dat hij een beroemd kinder­boeken­schri­jver was. Jan vertelde de kinderen ook hoe hij net als Hielke en Sietse vroeger in het Haalder­s­broek, waar hij woonde, in zijn bootje voer en op de eilan­den speelde. Jan herin­nert er ook aan dat de ver­halen van de Kameleon zijn geïn­spireerd op per­so­nen uit Krom­me­nie en de omgev­ing zoals de Nauer­nasche Vaart en molen de Woudaap

Hotze de Roos woonde in de Lijn­baan in Krom­me­nie en omgev­ing van 1937 tot zijn over­li­j­den in 1991. De wonin­gen in dit buurtje zijn ges­loopt, waar­door ook het huis van de schri­jver is verd­we­nen. Er zijn vijftig duurzame wonin­gen voor teruggekomen en met de pla­que­tte is de schri­jver niet ver­geten die met de Kameleon in totaal zo’n 1,3 miljoen boeken verkocht.

2023Hotze32023Hotze1Na afloop van de onthulling kri­j­gen de kinderen limon­ade en koek­jes. Voor alle kinderen is er een, zij het tweede­hands, Kameleon­boek. Ed van den Berg van bouwer Plegt-​Vos verza­melde via Mark­t­plaats tien­tallen oud­ere exem­plaren en laat er alle kinderen een uitkiezen.

En nu maar lezen. Vanaf dins­dag 7 feb­ru­ari 2023 gaat de Zaanse Kinder­jury weer van start. Leer­lin­gen van 16 Zaanse basiss­c­holen lezen, in 3 maan­den tijd, 15 kinder­boeken van debuterende schri­jvers. Daarna mogen ze stem­men op hun favoriet. De auteur van het win­nende boek ont­vangt de Hotze de Roosprijs, een unieke en eervolle (geld)prijs voor star­tende kinder­boeken­schri­jvers.

Foto’s: Ans Pieper


Joomla tem­plates by a4joomla