Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Blije kinderen in Natu­ur­mu­seum
Pers­bericht

Het Zaanse Weggeefhuis en het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum (ZNMC) werken soms samen om leuke activiteiten te organ­is­eren voor Zaanse kinderen die het niet zo breed hebben. Zondag­mor­gen was het daarom druk in het Natu­ur­mu­seum. Er waren gratis entreekaart­jes beschik­baar en ongeveer twintig kinderen en oud­ers kwa­men daar op af. Ze genoten van het ont­dek­mu­seum en kre­gen veel infor­matie van gas­theer André Dech en diens dochter Ramona. Zij lieten zien hoe lang een walvis­senbaby is bij geboorte, en ze vertelden het ver­haal van de oranje albi­nomol. De bezoek­ers bekeken ook geïn­ter­esseerd de vogel­spin en de nieuwe wan­de­lende ‘flap­pen­takken’.
De kinderen (én hun oud­ers!) genoten eve­neens van de wis­sel­tentoon­stelling Tover­bo­dem (nog te bezoeken tot begin decem­ber, elke zondag­mid­dag) waar ze met een tover­stokje opdrachten kon­den doen. Aan het eind van de ocht­end ging elk kindje met een glim­mend cadeautje naar huis. Dat was ver­zorgd door Erwin Kaspers van ‘ste­nen­v­erenig­ing’ Amath­ysta.
Wilt u het Zaanse Weggeefhuis spon­soren, met hen samen­werken óf heeft u iets weg te geven – kijk dan op hun web­site of op Facebook.

Pieter van Vol­len­hoven­prijs naar ges­laagde herbestem­min­gen van mon­u­men­tale kerken en kapellen
Pers­bericht Nation­aal Restau­ratie­fonds

PietervVlogoOp zater­dag 16 novem­ber 2019 namen negen ini­ti­atiefne­mers van een herbestem­ming van een mon­u­men­tale kerk of kapel de Pieter van Vol­len­hoven­prijs in ont­vangst. Met de uitreik­ing van de herbestem­ming­sprijs wil de jury extra aan­dacht geven aan de opgave die er is om mon­u­men­tale kerken in ons land te behouden. In de herbestemde Lutherse kerk Bizar-​Bazar in Arn­hem, een van de win­naars, werd de prijs per­soon­lijk uit­gereikt door oud-​voorzitter van het Nation­aal Restau­ratie­fonds prof. mr. Pieter van Vol­len­hoven en de min­is­ter van Onder­wijs, Cul­tuur en Weten­schap; Ingrid van Engelshoven.
Met de prijs, die door een onafhanke­lijke jury van erf­goed­spe­cial­is­ten wordt toegek­end, wil prof. mr. Pieter van Vol­len­hoven zijn grote waarder­ing uit­spreken voor de ini­ti­atiefne­mers van deze herbestem­min­gen: “Het zijn alle­maal voor­beelden van ges­laagde herbestem­min­gen van religieus erf­goed. Kerken of kapellen, die door het doorzettingsver­mo­gen van deze ini­ti­atiefne­mers behouden bli­jven. En daar­voor heb ik grote waarder­ing”.
PietervVprijs
De prijs werd in 2012 voor de eerste keer uit­gereikt. In de afgelopen jaren wer­den zeven ini­ti­atiefne­mers geëerd met deze bij­zon­dere prijs. Herbestem­men van mon­u­menten is vaak geen een­voudige opgave. Dit geldt voor alle typen mon­u­menten, maar in het bij­zon­der voor religieus erf­goed. Om die reden heeft de jury ervoor gekozen om de prijs dit jaar uit te reiken aan negen kerken en/​of kapellen die zich dit jaar voor de prijs had­den aangemeld. Ieder jaar is er een geldbedrag van € 10.000,- beschik­baar, dit bedrag wordt dit jaar verdeeld onder de negen win­naars.

De win­naars van de Pieter van Vol­len­hoven­prijs van dit jaar zijn:
 De Eben Haezer kerk in Appingedam, het oud­ste en nog func­tionerende Molukse kerkge­bouw in Ned­er­land, is door de inzet van Sticht­ing Oude Groninger Kerken nu ook een infor­matiepunt over de geschiede­nis van de Molukse gemeen­schap.
 DePetrus in Vught is een cur­sus– en ont­moet­ings­cen­trum gewor­den met onder meer een bib­lio­theek, leescafé, wereld­winkel, VVV, Welz­ijn Vught en het Vughts Museum. De Sticht­ing tot behoud van DePetrus heeft zich voor deze herbestem­ming sterk gemaakt.
 Eigena­resse Mirella Kreger gaf de Lutherse kerk in Arn­hem de func­tie van hotel en restau­rant, genaamd Bizar-​Bazar.
 Fam­i­lie Den Her­tog realiseerde vanuit hun per­soon­lijke bind­ing met Het Witte Kerkje hun twee gen­er­aties woon­huis en een Bed & Break­fast, een gemeen­telijk mon­u­ment in Zeven­hoven.
 Door de inzet van Sticht­ing Cuyper­skerk biedt de Cuyper­skerk in Sas van Gent nu ruimte aan een restau­rant, vers­markt, brouw­erij en diverse even­e­menten.
 Judith Rim­melzwaan was een van de ini­ti­atiefne­mers die de Kapel van het Beg­gar­den Klooster in Roer­mond herbestemde tot woon­huis.
 Het neogo­tisch kerkje in Laag-​Keppel heeft door de inzet van de fam­i­lie Hul­shof van Kunst of Art de func­tie van een galerie, kun­s­tu­itleen, ervar­ingsate­lier en ten­toon­stellingsruimte gekre­gen.
 In de St. Willi­bror­duskerk in Hooge Zwaluwe kan nu gedi­neerd wor­den in het restau­rant Onze kerk. Fam­i­lie Simo­nis heeft deze herbestem­ming kun­nen realis­eren.
De Zaandijk­erk­erk in Zaandijk biedt door de inzet van Stad­sh­er­s­tel Ams­ter­dam en de Verenig­ing Zaans Erf­goed na de herbestem­ming onder­dak aan jon­geren met een autis­tis­che stoornis.

Over de Pieter van Vol­len­hoven­prijs
De Pieter van Vol­len­hoven­prijs is een jaar­lijks terugk­erende prijs aan een par­ti­c­ulier of organ­isatie die de uitdag­ing is aange­gaan om een mon­u­ment in Ned­er­land te behouden door het een nieuwe bestem­ming te geven. De prijs is in 2013 aange­bo­den aan prof. mr. Pieter van Vol­len­hoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzit­ter­schap van het Nation­aal Restau­ratie­fonds. In zijn jaren als voorzit­ter heeft de heer Van Vol­len­hoven zich sterk gemaakt voor ini­ti­atiefne­mers die hun nek uit steken om een mon­u­ment te kun­nen behouden. Om dit gedacht­en­goed lev­end te houden is de prijs ingesteld, ter stim­u­ler­ing voor ini­ti­atiefne­mers die een mon­u­ment een nieuw leven willen geven.
Begin 2020 wordt het aan­melden van herbestem­ming­spro­jecten voor de prijs weer opengesteld via www​.restau​ratie​fonds​.nl/​p​i​e​t​e​r​-​v​a​n​-​v​o​l​l​e​n​h​o​v​e​n​p​r​i​j​s .

Aan­geleverde foto.fvan ‘Joost Enke­laar Fotografie’


Zaanse stu­den­ten doen vri­jwilliger­swerk in ruil voor huisvest­ing
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Werv­ing van stu­den­ten ges­tart voor nieuw project VoorUit in Poe­len­burg en Pelder­sveld
Zaanstad gaat in samen­werk­ing met drie won­ing­bouw­cor­po­raties aan de slag met het project VoorUit in de wijken Poe­len­burg en Pelder­sveld. Voor dit project stellen Rochdale, Par­teon en ZVH elk één won­ing beschik­baar met 23 slaap­kamers, waar in totaal acht Zaanse stu­den­ten kun­nen wonen. In ruil daar­voor ver­richten ze 10 uur per week vri­jwilliger­swerk, waarin ze een con­crete bij­drage lev­eren aan de sociale cohe­sie in de wijk.

ROSA wint wederom Geschiedenisquiz
Pers­bericht

rosa winnaarsRosa, de win­naars van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz 2019.
Foto: De Orkaan

De Grote Zaanse Geschiedenisquiz, gehouden op 14 okto­ber 2019 in het Zaanthe­ater, werd opnieuw gewon­nen door ROSA. Voor Nou en Nag­geres werd tweede en De Jonge Hon­den behaalden de derde plek. Dit door­dat ze tij­dens de span­nende shootout won­nen van Mon­u­menten Spreken en de win­naar van vorig jaar, His­torische Verenig­ing Koog-​Zaandijk. Mon­u­menten Spreken had de 105-​jarige mevrouw Tine van Bei­jeren aan boord, de 101-​jarige Wim Blank moest helaas ver­stek laten gaan.
Voor een uit­ge­breid (foto)verslag zie De Orkaan en op de site van Gemeente Archief Zaand­stad. De hele uit­slag staat hieron­der, en de vra­gen en antwo­or­den vindt u – als altijd – op de Zaan­wiki.

uitslag


Word vriend van Monet of spon­sor een schilderij.
Pers­bericht


monethuisU kunt vriend wor­den van Monet in Zaan­dam.
En dat is nodig! Naast onze hard­w­erk­ende vri­jwilligers zijn donaties en vrien­den meer dan welkom, om bijvoor­beeld het Ate­lier te kun­nen gebruiken en leuke activiteiten te organ­is­eren.
Al voor 25 euro per jaar wordt u vriend van Monet! U kri­jgt daar natu­urlijk wat voor terug zoals een nieuws­brief, een rond­wan­del­ing met intro­ducé. Meer geven mag natu­urlijk ook: voor 100 euro nodi­gen we je uit voor een heuse VIP– mid­dag tij­dens de Zomer van Monet in 2021! Ook word je uitgen­odigd voor lezin­gen en bij­zon­dere evenementen.

Joomla tem­plates by a4joomla