Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Het Men­nis­ten­erf en Pen­nemes onder­zoeken strate­gis­che samenwerking.

Van onze redactie.

Het Men­nis­ten­erf en Pen­nemes, zorg­cen­tra in Zaan­dam, Zaanstad. De huizen liggen maar een paar hon­derd meter van elkaar. Er wordt een aan­loop genomen om te kijken of er een samen­werk­ing kan komen.
Eerst wordt op bestu­urlijk niveau gekeken. Dat wil zeggen dat de cliën­ten­raden, onderne­m­ingsraden en de kerke­lijke gemeen­schap­pen van de zorg­cen­tra bij de besluitvorm­ing over samen­werk­ing zal zijn betrokken.
In de komende maan­den wordt het onder­zoek uit­gevo­erd. Een finale besluitvorm­ing zal pas eind van het jaar2017 te verwachten zijn.
Bewon­ers of cliën­ten en fam­i­liele­den, medew­erk­ers en vri­jwilligers zullen hier nog niet veel van merken. Het werk, de dagelijkse ver­zorg­ing, gaat gewoon door.

Zondag­mid­dag­podium Mennistenerf

Pers­bericht

Ver­bouwing

In de maan­den juni en juli zullen er op de zondag­mid­dag geen optre­dens zijn bij het Men­nis­ten­erf. Zoals menig buurt­be­woner in Zaan­dam Zuid waarschi­jn­lijk heeft opge­merkt vin­den er veel bouwac­tiviteiten plaats bij het Men­nis­ten­erf. Ook het restau­rant waar de optre­dens altijd plaatsvin­den kri­jgt gedurende de zomer­maan­den een meta­mor­fose. Houd u onze web­site en berichten in de krant in de gaten om op de hoogte te bli­jven van onze activiteiten. Wij ont­van­gen u graag weer na de zomer in ons vernieuwde pand.

Het Men­nis­ten­erf

Joomla tem­plates by a4joomla