Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Onthulling bord bijvrien­delijke gemeente Zaanstad

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

zoemtActie van Ned­er­land Zoemt
De gemeente Zaanstad is door de lan­delijke organ­isatie Ned­er­land Zoemt erk­end als bijvrien­delijke gemeente. Op don­derdag 20 sep­tem­ber onthult wethouder Open­bare Ruimte Ger­ard Slegers het bijvrien­delijke bord, dat de gemeente in ont­vangst mocht nemen, in het Burge­meester in ’t Veld­park in Zaan­dam. De gemeente onderneemt veel actie en bli­jft dit doen om bijen zich hier te laten thuis voelen.

Pieter van Vol­len­hoven opent De Paauw

Pers­bericht

Paauw2Met lichten van de vang opende pro­fes­sor mr. Pieter van Vol­len­hoven vri­jdag 7 sep­tem­ber molen De Paauw in Nauerna. Na de ont­vangst van het eerste exem­plaar van het boek De Paauw, veran­derin­gen in een molenbestaan bracht hij de gen­odig­den met een humor­volle speech aan het lachen, waarna de sfeer er goed in zat.

Paauw1Bouw­val
De Paauw is eigen­lijk een samengestelde molen. De molen werd in 1896 afge­bro­ken maar de bijbe­horende schuur met won­ing bleef behouden. Nadat de laat­ste bewoner de schuur had ver­laten, kocht de Sticht­ing Zaanse Pakhuizen de bouw­val op om deze te restau­r­eren. Deze enorme klus werd opgepakt door het restau­ratiebedrijf van Bart Nieuwen­huijs die op het idee kwam om de molen ernaast te her­bouwen. Hier­voor werd het casco van De Haan uit Ben­nebroek aangekocht en over de weg en het water naar Nauerna gehaald.

Aan­winst
Van oor­sprong was De Paauw een oliemolen en De Haan een koren­molen. In de nieuwe samen­stelling is De Paauw omge­bouwd tot een hen­nep­klop­per, een type molen waar­van er geen enkele is overge­bleven. De molen van de Sticht­ing Zaanse Pakhuizen mag wor­den gezien als een enorme aan­winst voor de Zaanstreek.

Paauw3

Krommenie1Zaanstad onder­zoekt mogelijke Romeinse wacht­toren in Krommenie

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Stond er tussen 20 en 40 na Chris­tus een Romeinse wacht­toren op de plek van het huidige Provily Sport­park in Krom­me­nie? Dat onder­zoeken arche­olo­gen in opdracht van gemeente Zaanstad. De opgrav­ing start 10 sep­tem­ber, op zater­dag 22 sep­tem­ber vindt een open dag plaats om de resul­taten van het onder­zoek aan geïn­ter­esseer­den te laten zien.
Bezoek­ers en pers zijn welkom voor rondlei­din­gen om half elf, half een en half drie. De ingang van de opgrav­ing ligt aan de Marslaan in Krom­me­nie, waar ook kan wor­den gepar­keerd. Op de plek van de opgrav­ing komen straks woningen.


Eerder onder­zoek
In 1964 is tij­dens de aan­leg van het Provily Sport­park in Krom­me­nie een vin­d­plaats uit de Romeinse tijd ont­dekt uit 20 tot 40 na Chris­tus. Ama­teu­rar­che­olo­gen hebben toen, in hun vrije tijd en met de hand, resten van een palis­sade en een vierkant gebouwtje bloot gelegd. Ze kre­gen ook een paar dagen hulp van pro­fes­sionele arche­olo­gen. In de jaren ’90 is een soort­gelijke vierkante ‘plat­te­grond’ – verkleurin­gen in de grond - in Utrecht opge­graven. Dat bleek de plat­te­grond van een Romeinse wacht­toren te zijn.
Arche­oloog voor gemeente Zaanstad Piet Kleij: ‘Omdat in Krom­me­nie bij de plat­te­grond ook Romeins aardew­erk is gevon­den, kan dit ook wel eens een romeinse wacht­toren zijn.’

Krommenie2Buiten het Romeinse Rijk
Als er inder­daad een Romeinse wacht­toren gevon­den wordt, is dat een heel bij­zon­dere vondst. De grens van het Romeinse Rijk liep tot de Rijn (Nijmegen – Utrecht – Katwijk). Alleen bij Velzen had­den ze nog een fort. De vondst in Krom­me­nie ligt dus buiten het Romeinse Rijk. Of het inder­daad een wacht­toren is?
Kleij: ‘Niet alle deskundi­gen zijn het eens met de verk­lar­ing dat het een wacht­toren is. Som­mige zeggen dat het een heilig­dom is, of een vuur­toren, of een veekraal. Ik hoop dat door het onder­zoek de komende weken duidelijk wordt waar we mee te maken hebben.’

Krommenie3Bijgevoegde afbeeldin­gen

–Teken­ing van de in 1964 bloot gelegde plat­te­grond met in de rode cirkel de fun­der­ing van de wacht­toren. Om de toren ligt de palis­sade, aangegeven met rijen zwarte stip­pen (teken­ing ROB, Amers­foort);
–Hoek­paal van de wacht­toren, bloot gelegd tij­dens het arche­ol­o­gisch vooron­der­zoek in 2014. Tij­dens dit onder­zoek bleek dat er meer palen in de grond zit­ten dan er in 1964 zijn gevon­den (foto Hol­lan­dia, Zaandijk);
–Recon­struc­tie van een Romeinse wacht­toren met omhein­ing (foto Castel­lum Hoge Woerd, Utrecht, bew­erk­ing P. Kleij).

Burge­meester ondertekent con­venant met Meld Mis­daad Anoniem

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Burge­meester Jan Ham­ming ondertekent vri­jdag 7 sep­tem­ber een con­venant tussen de gemeente Zaanstad en Meld Mis­daad Anon­iem (M.). Het is de aftrap van een inten­sieve samen­werk­ing tussen beide par­ti­jen. Namens M. zal directeur Titus Visser zijn handteken­ing zetten. De pers is van harte welkom bij de ondertekening.

Zaanstad kri­jgt door de onderteken­ing toe­gang tot de anon­ieme meldin­gen die bin­nenkomen via M. Hier­mee wordt de infor­matieposi­tie op het gebied van bestri­jd­ing van onder­mi­j­nende crim­i­naliteit ver­sterkt. Ook kun­nen bijvoor­beeld uitk­er­ings– en woon­fraude effec­tiever aangepakt wor­den; burg­ers kun­nen ver­moe­dens daar­van nu volledig anon­iem –via M.- met de gemeente delen.

Daar­naast starten de gemeente en Meld Mis­daad Anon­iem een cam­pagne om de meld­ings­berei­d­heid in Zaanstad te ver­groten. Er wordt daar­bij spec­i­fiek gekeken naar welke prob­le­men er lokaal spe­len en hoe poten­tiële melders bereikt kun­nen wor­den. De focus hier­bij ligt op de aan­pak van drugscriminaliteit.

Onderteken­ing in voor­ma­lige drugswon­ing
Het teken­mo­ment vindt plaats in een won­ing waar een hen­nep­plan­tage in zat. Dankzij een anon­ieme tip via Meld Mis­daad Anon­iem heeft het hen­nepteam van de poli­tie deze plan­tage ont­dekt en ont­man­teld. Na een tijdelijke sluit­ing door de gemeente zal Par­teon het pand ver­vol­gens snel weer ver­huren aan een nieuwe huur­der. Tij­dens het persmo­ment zullen foto’s te zien zijn van de voor­ma­lige hennepplantage.

Beste BUUV,

Pers­bericht

BUUV maakt de over­stap naar Zaankan­ters voor Elkaar. Wil je met ons mee overstappen?

Zaankan­ters voor Elkaar bemid­delt tussen organ­isaties, vri­jwilligers en inwon­ers. Zaankan­ters vin­den hier vri­jwilliger­swerk of een een­ma­lige vraag om voor een ander iets te doen. Dit kan van alles zijn: samen iets onderne­men, een lift naar het ZMC of een klusje in huis.

Wat veran­dert er voor jou als gebruiker van BUUV?
Vanaf 5 sep­tem­ber 2018 is er een over­gangspe­ri­ode naar Zaankan­ters voor Elkaar. Ons team helpt jou zoals je gewend bent bij het vra­gen of aan­bieden van een klusje.

Wil je gebruik bli­jven maken van Buren­hulp?
Als je gebruik wilt bli­jven maken van de buren­hulp dan zijn daar twee mogelijkhe­den voor:

1. Je bent al bek­end met het plat­form Zaankan​tersvoorelkaar​.nl Je hoeft dan geen actie te ondernemen.

2. Je kent Zaankan​tersvoorelkaar​.nl nog niet en je wilt gebruik maken van buren­hulp. Bezoek dan www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl en maak
een account aan.

Jouw gegevens in BUUV​.nu wor­den na 1 okto­ber 2018 verwijderd.

Heb je een vraag? Wij zijn op werkda­gen van 9.0016.00 uur tele­fonisch bereik­baar op 075 20 600 10 of via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Met vrien­delijke groet namens het team,

Akke­lien Canrinus

Team­man­ager Zaankan­tersvoorelkaar
Pieter Lieft­inck­weg 2
1505 HX Zaan­dam
T : 075206 00 10

www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla