Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Zeemeeuwen, land­meeuwen en patatmeeuwen

Pers­bericht
kokmeeuwZondag 27 jan­u­ari 13.30 uur: Vaarex­cur­sie — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
De ene meeuw is de andere niet. Er zijn kleine en grote, jonge en vol­wassen meeuwen. De ene meeuw­soort is liever op zee, de andere soort is meer een lan­drot en som­mige houden vooral van de stad. En ze zien er alle­maal anders uit. Leer tij­dens een vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld van gids Jan Zorgdrager de onder­linge ver­schillen te zien. Jan is actief in de Vogelwacht Zaanstreek en weet heel veel van meeuwen. Behalve meeuwen zijn er in het veld ook grote zil­ver­reigers, buiz­erd, blauwe kiek­endief, toren­valk, wulpen, water­snip­pen, goud­ple­vieren, kieviten, futen, een­den– en ganzen­soorten.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Aan­geleverde foto: Kokmeeuw.

Voor­licht­ing over bewe­gen tij­dens het Parkin­son Café

Pers­bericht

Tij­dens het Parkin­son Café in zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf ver­zorgt Meer dan Dans op vri­jdag 1 feb­ru­ari een infor­matiebi­jeenkomst waar­bij wordt inge­gaan op de effecten van dans bij Parkin­son patiën­ten. Diverse onder­zoeken tonen een posi­tief effect aan, zowel fysiek als men­taal. Patiën­ten merken dat er een ver­be­ter­ing is van de mobiliteit waar­door er meer plezier is in het dagelijks doen en laten. Tij­dens de bijeenkomst wordt ook een korte work­shop gegeven en wordt u uitgen­odigd mee te doen. De oefenin­gen die gedaan wor­den zijn geschikt voor iedereen met Parkin­son ongeacht uw leeftijd of con­di­tie. Ook mensen die afhanke­lijk zijn van een rol­stoel kun­nen mee­doen.
Wilt u aan­wezig zijn?
Park­eren: Dan wordt u ver­zocht aan de achterz­i­jde van Men­nis­ten­erf te park­eren.
Kosten: Voor de koffie en thee wordt een bij­drage van € 2,- gevraagd.

Inloop­bi­jeenkomst 23 jan­u­ari 2019

Pers­bericht Wijk­man­age­ment Zaanstad
Inlichtin­gen: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
De gemeente Zaanstad, gemeente Oost­zaan, Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam, Rijk­swa­ter­staat en de Provin­cie Noord-​Holland zijn op zoek naar maa­trege­len om de doorstro­ming voor het autover­keer, de fiet­sers en het open­baar ver­voer op de Thor­beck­eweg in Zaan­dam te ver­beteren. Tij­dens de infor­matiebi­jeenkomst in juni hebben wij u drie mogelijke oploss­ingsrichtin­gen laten zien. Inmid­dels is uit de drie oplossin­gen een voor­lop­ige voorkeur gekozen. In deze brief nodi­gen wij u uit voor een inloop­bi­jeenkomst op 23 jan­u­ari waar wij de voorkeur toelichten en waar u uw vra­gen kunt stellen.

JoodsmonumenttekstHolo­caust Memo­r­ial Day
Pers­bericht
Her­denk­ing op de Joodse begraaf­plaats in Zaan­dam.
Datum/​tijd: vri­jdag 25 jan­u­ari, 11.00 uur
Locatie: West­zan­erdijk 308, Zaandam

Op 27 jan­u­ari is het inter­na­tion­aal Holo­caust Memo­r­ial Day. Op vri­jdag 25 jan­u­ari om 11.00 uur wordt op de Joodse begraaf­plaats aan de West­zan­erdijk de Holo­caust her­dacht. Leer­lin­gen van de Dijk West zijn daar­bij aan­wezig en lezen gedichten voor. Rita Visscher-​Noordzij is namens het gemeen­tebestuur aan­wezig, eve­nals het Hoek­man­fonds en het 4 en 5 mei Comité Zaanstad. Rab­bijn Spiero spreekt en leest een gebed voor. Afs­lui­tend is er een defilé en wor­den er bloe­men gelegd. Iedereen die hier­bij aan­wezig wil zijn, is welkom. (Voor mannen/​jongens is het dra­gen van een hoofd­dek­sel verplicht).
Foto Plekker

Pro­gramma Podium DE FLUX2019

Pers­bericht

logoflux