Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


logoVuisterlunchcafeLunch­café in De Vuis­ter
Pers­bericht

Op maandag 10 okto­ber van 12.3014.00 uur kunt u zich weer opgeven in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR te Koog aan de Zaan voor een heer­lijke lunch in ons Lunch­cafe.
Er wordt een heer­lijke lunch geserveerd door de vri­jwilligers en niet alleen de lunch is belan­grijk, maar ook de sociale con­tacten wor­den erg op prijs gesteld door de deel­ne­mers.
Zin om mee te doen? Geef u dan op bij Hedy Merck: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of: 06 110 000 64 en geniet op gepaste afs­tand weer van een heer­lijke lunch en een goed gesprek.
De kosten zijn €4,00 en van te voren opgeven.

Bijlage: Foto aangeleverd

logoVuistereetcafeEet­café in De Vuis­ter
Pers­bericht

Op don­derdag 13 okto­ber van 18.0020.00 uur kunt u weer geni­eten van een heer­lijk drie­gan­gendiner in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan.
Dit diner wordt bereidt door een team van ent­hou­si­aste vri­jwilligers die iedere keer weer een afwis­se­lend diner voor u samenstelt

Voor de prijs8.50 pp. hoeft u het niet te laten. Ook fam­i­liele­den en vrien­den zijn welkom.

U dient zich van te voren aan te melden, Ada Wechge­laar, 06 282 339 33 of mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Bijlage: foto aangeleverd

logoBullekerkWorld Liv­ing Stat­ues Fes­ti­val in Zaan­dam
Pers­bericht

In het week­end van 7 en 8 okto­ber wordt voor de eerste keer het Leve(n)de Beelden­fes­ti­val gehouden in Zaan­dam. Het wordt een groots spek­takel, met inter­na­tionale pro­fes­sion­als, wereld­kam­pi­oe­nen èn kids statues!

Living statue

Vri­jdag 7 okto­ber – Stat­ues by Night: Meet the Cham­pi­ons (19:0022:00)
‚Meet the Cham­pi­ons’ is dé spet­terende open­ing van het fes­ti­val. Wereld­kam­pi­oe­nen laten hun suc­cesvolle en pri­jswin­nende cre­atie op the­atrale wijze laten zien in het cen­trum van Zaandam.

Zater­dag 8 okto­ber – Leven(de) beelden met profs en kids (13:0017:00)
Op zater­dag­mid­dag kri­jgt aanstor­mend tal­ent de ruimte om het podium op straat te verov­eren. Het voor­plein van de Bullek­erk wordt het ter­rein voor de Kinder-​Living Statues.

Vind je het leuk om als Lev­end Stand­beeld op het voor­plein van de Bullek­erk te staan?
Meld je dan aan via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en ver­meld daar­bij je naam en je leeftijd.
logoBullekerkDeb­ora en Nol
Pers­bericht

Nol

Elke eerste vri­jdag van de maand tre­den Nol en Deb­ora op tij­dens de Vri­jdag­Mid­dag­Bor­rel in de Bullek­erk.
Vri­jdag 7 okto­ber om 14.00 uur zijn ze er weer. Geniet van de warme jaz­zsound van Deb­ora, de smaakvolle arrange­menten van de songs en de impro­visaties van Nol.

Gratis toe­gang!
Adres: Bullek­erk Zaan­dam, West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaandam


logozaansgroenDaniëlle van der Erve & Bert Ver­ho­eff
Pers­bericht

Twee import Zaan­dammers hebben elkaar gevon­den tij­dens hun werkza­amhe­den in het Mon­e­tate­lier in Zaandam.

danielleDaniëlle is gefasci­neerd door water Met name door het kijken er naar en van daaruit het vast­leggen van de voor haar juiste abstracte afbeeld­ing. Het spel van kleur, vorm en beweg­ing creëert steeds weer een nieuwe transparante werke­lijkheid wat bli­jft boeien. Het bli­jft een uitdag­ing om de voor haar juiste abstracte afbeeld­ing te vin­den. En om te laten zien dat het leven mooi is van zichzelf. https://​zaans​groen​.nl/​d​a​n​i​e​l​l​e​-​v​a​n​-​d​e​r​-​e​r​v​e​/

Bert Ver­ho­eff laat in de komende exposi­tie o.a. foto’s zien van zijn serie Droom­polder. Op een road­trip door de polder fotografeerde hij in het schemer­donker met priemende koplam­pen het mooiste land­schap van de wereld. Hij was foto­jour­nal­ist voor de Volk­skrant maar maakt de laat­ste jaren vooral lang­durige pro­jecten die meestal resul­teren in een ten­toon­stelling en/​of foto­boek. Samen met David Gal­jaard werkt hij momenteel aan een project over de Zaan waarover een boek ver­schi­jnt en in maart 2023 een ten­toon­stelling in het Zaans Museum. https://​zaans​groen​.nl/​b​e​r​t​-​v​e​r​h​o​e​f​f​-​f​o​t​o​g​r​a​f​i​e​/

bert
Daniëlle van der Erve & Bert Ver­ho­eff exposeren op zater­dag 8 en zondag 9 okto­ber 2022 van 13.0017.00 – vrij entree.Zaans­groen, een voor­ma­lige tim­mer­fab­riek in het cen­trum van Zaan­dam, op slechts 5 wan­delminuten van sta­tion Zaan­dam NS, vormt de per­fecte locatie voor een exposi­tie of huiskamer­con­cert. De exposi­tieruimte is gesitueerd in de Zee­mansstraat 54 in Zaan­dam.
https://​zaans​groen​.nl — exposi­ties | web­ga­lerie
https://kunstwerken.shop — online galerie | web­shop


Joomla tem­plates by a4joomla