Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


A Fes­ti­val of Lessons and Car­ols
Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam, o.l.v. Cor Bran­den­burg
m.m.v. Jan Hage, orgel, en voor­gangers van diverse kerke­lijke gemeen­schap­pen

Maandag 23 decem­ber 2019, 20.00 uur in de West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk), Zaan­dam
(kerk open 19.15 uur)
Kaarten12,50 (voorverkoop), € 15,= (in de kerk), t/​m 16 jaar gratis
Carols
Bodleian Library, Univ. van Oxford, MS. Bodl. 264, fol. 180v (fragment)

In het spoor van een lange Engelse tra­di­tie ver­zorgt Col­legium Vocale Zaan­dam dit jaar voor de acht­tiende keer A Fes­ti­val of Lessons and Car­ols. Tij­dens dit ‘litur­gisch con­cert’ klinken afwis­se­lend Christ­mas Car­ols en schriftlezin­gen. Na de intocht met kaarsen in een donkere kerk, ontvouwt zich gelei­delijk het ker­stver­haal, vanaf de eerste aankondig­ing van de Mes­sias tot de geboorte van Chris­tus, in muziek en gespro­ken woord. In dit sfeer­volle feest van lezin­gen en liederen wis­se­len samen­zang en koorzang elkaar af. Ken­merk­end voor de Zaanse Fes­ti­val­tra­di­tie is dat hier­aan voor­gangers uit diverse Zaanse kerke­lijke gemeen­schap­pen meew­erken.
Uit het schier onu­it­put­telijke reper­toire aan Car­ols ver­meldt het pro­gramma dit jaar: Once in royal Davids city (arr. D. Will­cocks), O thou, the cen­tral orb (Ch. Wood), Adam lay ybounden (P. War­lock), O be joy­ful in the Lord (B. Brit­ten), All my heart this night rejoices (J. Ebel­ing), The salu­ta­tion carol (15e eeuw), Ding dong! Mer­rily on high (arr. Will­cocks), O lit­tle town of Beth­le­hem (R. Vaughan Williams), Child in a manger (J. Rut­ter), Jesus child (J. Rut­ter), O mag­num mys­terium (F. Poulenc), The Lord’s prayer (R. Stone) en O come, all ye faith­ful (arr. D. Will­cocks).

Ook dit jaar ver­leent organ­ist Jan Hage weer zijn medew­erk­ing aan de uitvo­er­ing.
Jan Hage is organ­ist aan de Domk­erk in Utrecht. Hij won in bin­nen– en buiten­land pri­jzen als orgel-​improvisator. Hij geniet mede bek­end­heid als com­pon­ist en is warm pleit­be­zorger van heden­daagse muziek.

Kaarten zijn te koop via de web­site van het koor, bij FluXus Muziek (tegen­over de Bullek­erk), bij koorleden of – indien dan nog beschik­baar – vooraf­gaand aan de uitvo­er­ing in de kerk.
Nadere infor­matie: https://​www​.col​legiumvo​calezaan​dam​.nl
Cor Bran­den­burg, diri­gent, 06 2148 18 58

Aan­geleverde foto.
Optre­den van Rene Eshuijs
Pers­bericht


Op zondag­mid­dag 15 decem­ber aanstaande treedt Rene Eshuijs op in Zorg­cen­trum Mennistenerf.
Deze all­round zanger/​entertainer brengt num­mers ten gehore van o.a. Jan Smit, Frans Bauer, Tom Jones, Lionel Richie, Elvis, Neil Dia­mond, Volu­mia, Rene Froger, Wolter Kroes en van Andre Hazes tot Marco Bor­sato en alles daar tussenin.
Tijd: De muziek­mid­dag begint om 14.30 uur en de zaal is open om 13.45 uur.
De kosten voor bewon­ers in het zorg­cen­trum en die van de in– en aan­le­un­wonin­gen betalen € 2,– en de mensen van “buiten” € 4, – .
Het belooft weer een gezel­lige mid­dag te worden!
Wij heten u van harte welkom!

Mar­griet Eshuijs pre­sen­teert the Merry Christ­mas Show

Pers­bericht

Margriet2Op zater­dag 21 decem­ber om 19:30 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer.

Zaal open 19.00 uur aan­vang 19.30 uur entrée € 15.— inclusief con­sump­tie
Kaarten Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Face​book​.com/​t​h​e​m​e​r​r​y​c​h​r​i​s​t​m​a​s​s​h​o​w

The Merry Christ­mas Show is een vrolijke fam­i­lie ker­st­show gep­re­sen­teerd door Mar­griet Eshuijs. Alles wat het ker­st­feest zo leuk maakt beleef je in een paar warme vrolijke uurt­jes . Met een groot Ker­stkoor, een Nacht­mis met samen­zang met het kerko­rgel, een ker­stQuiz met pri­js­jes, het ver­haal van Scrooge wordt verteld, je fan­tasie wordt geprikkeld en je reist met de muziek door lan­den en eeuwen. Zoete herin­ner­in­gen wor­den opge­haald en de ker­stkids zin­gen de ker­stlied­jes van nu. De goede geest van het Ker­st­feest, die komt meerdere malen voor­bij met lieve wensen en kleine cadeaut­jes. En dit alles in die sfeer­volle mooie Ver­man­ing in Wormerveer.

The Merry Christ­mas Show
Mar­griet Eshuijs zang, arrangeur en diri­gent
Groot Ker­stkoor zang
Majanka Fröh­lich zang, regie, spel
Ker­stkids zang en spel
Flory, Janine, Mijs, Maud, Lux, Kyra
Co Ver­gouwen zang, piano
Kim­ber­ley zang
reserveer nu je kaarten Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Entree € 15.— inclusief consumptie
- — - — - — - — - — - -
MargrietOok op zondag­mid­dag 22 decem­ber om 14:3016:00 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer
Zaal open 14.00 uur aan­vang 14.30 uur entrée € 15.— inclusief con­sump­tie
Kaarten Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Face​book​.com/​t​h​e​m​e​r​r​y​c​h​r​i​s​t​m​a​s​s​h​o​wWin­ter­wan­del­ing in het Twiske
Pers­bericht

kalfjeOp zondag 22 decem­ber kunt u met gids Henk Strijker mee voor een win­ter­wan­del­ing door het recre­atiege­bied het Twiske. De laat­ste wan­del­ing van 2019 !
We gaan onder andere op bezoek bij de Schotse hoog­lan­ders om te zien hoe hard de kalf­jes gegroeid zijn. Als er vol­doende regen gevallen is, kun­nen we de judas oor aantreffen.
We zoeken naar de voor­berei­d­ing voor de echte win­ter en zaken die ons pad kruisen komen aan de orde. Zal Kon­ing Win­ter blijk geven van zijn aan­wezigheid? Wan­neer de wind maar lang genoeg uit het oosten komt zal het koud kun­nen worden.
De wan­del­ing is geschikt voor alle leefti­j­den en duurt ongeveer 2 uur; trek wel ste­vig schoeisel en warme kled­ing aan.
Aan­meld­ing is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; of 06 1331 92 78
Datum: zondag 22 decem­ber 2019
Tijd­stip: 13.3015.30 uur
Locatie Par­keer­plaats P9 bij de stuw
Kosten: Deel­name kost € 2,50 p/​p. Gratis voor leden van het IVN en KNNV en kinderen t/​m 12 jaar.
Wilt u nog wat meer infor­matie en of een routebeschri­jv­ing, stuur een berichtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., u kri­jgt zo snel mogelijk antwoord.

Mighty Micro­scope
Pers­bericht


De ker­st­vakantie is de ide­ale tijd om geza­men­lijk gezin­s­ac­tiviteiten te onderne­men. Kom bijvoor­beeld op zondag 22 decem­ber naar de Micro­scopen­mid­dag in het Natu­ur­mu­seum. In ons lekker ver­war­mde leslokaal hebben we dan een paar micro­scopen staan waar je van alles door kunt bezichti­gen. We hebben deelt­jes van insecten, planten, zeed­ieren, fos­sie­len. Som­mige deelt­jes zijn wel hon­der­den miljoe­nen jaren oud. Ook zijn er kristallen te bewon­deren die je met het blote oog nauwelijks kunt zien.
De mid­dag staat onder deskundige begelei­d­ing van vri­jwilligers van de geol­o­gis­che verenig­ing Amath­ysta.
Entree: kinderen vanaf 3 jaar betalen € 4,00. Vol­wassen begelei­ders en kinderen onder de 3 jaar zijn gratis.
Het museum is open van 13.00 tot 17.00 uur en
bevindt zich op de Thi­jsses­traat 1 te Zaan­dam.

Voor meer infor­matie: 075 631 2020, of mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Bezoek ook onze web­site: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla