Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Amnesty schri­j­fac­tie voor de Dag van de Mensenrechten

Pers­bericht

10 decem­ber is de Dag van de Mensenrechten.


PGZPGZ Zaan­dam heeft zich altijd ingezet voor de rechten van de mens en wil graag een bij­drage lev­eren.
Op don­derdag 10 decem­ber wor­den in de Noorderk­erk brieven geschreven aan regeringslei­ders. Het doel is om gewetens­gevan­genen vrij te kri­j­gen. Omdat de schri­j­fac­tie van Amnesty op het Gemeen­te­huis dit jaar van­wege corona niet door kan gaan, heeft PGZ Zaan­dam het ini­ti­atief genomen dit te organiseren.

Iedereen is welkom
Iedereen is welkom om te helpen met het schri­jven van de brieven. Aan­vang is om 10:00 uur en rond 16:00 uur is de afrond­ing.
I.v.m. corona dienen geïn­ter­esseer­den zich van tevoren aan te melden.
De gewen­ste tijd (per 30 minuten) kan doorgegeven wor­den aan Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via tele­foon op 0622956685 van 1416 uur.
Een mond­kapje dra­gen is ver­plicht. Bij bin­nenkomst dienen de mensen zich in te schrijven.


Noorderkerk3Het adres is: Kerkge­bouw Noorderk­erk, Hei­jer­mansstraat 127, 1502 DJ Zaandam


Mensen­recht­en­vlag
mensenrechtenvlag3

Daar­naast zal de kerk de Mensen­recht­en­vlag uithangen. De kleurige vlag ver­tolkt wat mensen verbindt: de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Deze kleuren omrin­gen het sym­bool van een DNA-​streng. Het staat voor de ver­schillen tussen mensen en tegelijk voor wat ze samen­brengt. Om te laten zien dat de mensen­rechten belan­grijk zijn, hebben de Ned­er­landse anti-​discriminatievoorzieningen de Mensen­recht­en­vlag gelanceerd.

PGZ onder­s­te­unt waar het kan
De Noorderk­erk in Zaan­dam heeft een tra­di­tie als het om mensen­rechten gaat. PGZ Zaan­dam was betrokken bij het ten­tenkamp voor vluchtelin­gen in het Veld­park in 2015 en 2016. De kerk zette dagelijks haar deuren open en iedereen was welkom voor aan­dacht, een ont­moet­ing, taal­lessen, spel­let­jes en muziek. De hele wijk deed mee.
Ook wordt ieder jaar met Pasen brieven en kaarten ges­tu­urd naar gewetensgevangenen.


Hulp bij rouw
Pers­bericht

Indigo Noord-​Holland geeft in Zaan­dam een lez­ing gericht op het onder­s­te­unen van je rouw­pro­ces.
Loop je hierin vast? Heb je het gevoel wat extra onder­s­te­un­ing hierin te kun­nen gebruiken? Dan is deze lez­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in waarom je rouwt en geven veel waarde­volle prak­tis­che tips om jouw pro­ces te ondersteunen.

De lez­ing wordt gegeven op woens­dag 23 decem­ber 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur.

De Lez­ing wordt online gegeven via Zoom.

Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088357 11 00.


The Home Col­lec­tion
Pers­bericht

artZaanst
Aanstaande zater­dag 21 novem­ber begint bij Artza­anstad op het Hem­brugter­rein de nieuwe exposi­tie ‘The Home Collection’.

Cen­traal in deze ten­toon­stelling staan het huis, het thuis voe­len en onze ‘huis’collectie.

ArtZaanst2In een tijd waarin we veel in huis zijn en waar soms de muren op ons af komen is een fijne leefomgev­ing essen­tieel. Vanzelf­sprek­end is een mooi kunst­werk in je huis dan een mooie toevoeg­ing. Maar wat is een mooie eye­catcher voor jouw woon– of eetkamer? Omdat kiezen soms best lastig is helpen wij jou daarbij.

In samen­werk­ing met Flinders hebben wij vier ver­schil­lende sti­jlka­mers ingericht

Art Deco
Bohemian
Mod­ern indus­trieel
Green for­est

De kamers hangen en staan vol met kunst­werken van meer dan 30 kun­ste­naars in uiteen­lopende sti­jlen uit onze ‘Home-​collection’. Behalve werk uit onze kun­st­col­lec­tie zijn de kamers ook ingericht met veel leuke items uit onze design­shop. Artza­anstad is daarmee ook nog eens de ide­ale plek om je Sin­terk­laas– en ker­stinkopen te doen!

De exposi­tie is ruim opgezet en dus veilig te bezoeken.

Natu­urlijk zijn ook alle kunst­werken en cadeaus op onze web­site te bek­ijken en te bestellen: www​.artza​anstad​.nl

Artza­anstad open­ingsti­j­den van dins­dag t/​m zater­dag van 10.0017.00 uur
21 novem­ber tot 3 jan­u­ari 2021.
Extra zonda­gen: 29 novem­ber, 6 decem­ber, 20 decem­ber van 12.0017.30 uur

Vanaf zater­dag 9 jan­u­ari 2021 exposi­tie ‘de Zaanse con­nec­tie’ met o.a. Aron Kroes
Ten­toon­stelling Bar­bara van Marle
Pers­bericht

Barbara van Marle
Beeldend kun­ste­naar Bar­bara van Marle is geboren en geto­gen Zaan­damse. Zij exposeert in bin­nen– en buiten­land en geeft schilder­les in haar ate­lier in de voor­ma­lige Juliana van Stol­bergschool in de Schilder­s­bu­urt in Zaandam.

Poep­goed!
Pers­bericht

PoepgoedDe komende maan­den hebben wij een ten­toon­stelling met een luchtje in het natu­ur­mu­seum. Iedereen heeft ermee te maken: de kon­ing en de zwerver, de bal­let­danseres en de vuil­nis­man. Maar er wordt meestal niet over gespro­ken of er wordt een beetje lacherig over gedaan. In de exposi­tie Poep-​Goed wordt wél serieus op het fenomeen poepen inge­gaan. Je komt ver­schil­lende drollen van dieren tegen in het museum, aller­lei kak­dozen en toi­let­pot­ten. En je leert dat poep vaak op een nut­tige manier is gebruikt. Bijvoor­beeld in de land­bouw of als brand­stof. De exposi­tie is voor jong en oud een span­nende ont­dekkingsreis. En gelukkig valt er ook genoeg te lachen!

Na het bezoek weet je veel meer over de donker­bru­ine wereld van alledag. Vergeet niet de toi­letjuf­frouw een fooitje te geven!

Bezoek­ers vra­gen wij om zich strikt aan de corona-​richtlijnen te houden.
Er zijn mond­kap­jes voor vol­wassen bezoek­ers.
We laten max­i­maal twintig bezoek­ers tegelijk bin­nen.
Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: alle zonda­gen in okto­ber t/​m decem­ber van 13.00 tot 17.00 uur
Kosten: De entree voor deze activiteit en het museum bedraagt € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar (vol­wassen begelei­ders én Vrien­den van het ZNMC zijn gratis).
Betaal bij voorkeur met pin.

Afbeeld­ing aangeleverd.


Joomla tem­plates by a4joomla