Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pianoduo Dim­itrov & Boelee

Pers­bericht


DimitrovOp 9 augus­tus in de Wormerveerse Ver­man­ing. Op 2 momenten kunt u geni­eten van het spel van het Pianoduo bestaande uit Dim­i­tar Dim­itrov en Elvire Boelee.
De aan­vangsti­j­den zijn : 15:0016:30 - en - 20:0021:30 uur.
De toe­gang­sprijs tot het con­cert is € 15,00

Ze waren eerder te horen op radio 4 in het Late Night pro­gramma Opium op 4.

Pro­gramma:
 W. A. Mozart Sonate in C Groot KV 521
 C. Debussy Petite Suite
 F. Mendelssohn Lieder Ohne Worte op. 30 no 1&6– arrange­ment C. Czerny
 J. Brahms Hon­gaarse Dansen (selec­tie)

Jaap Stel­laart ten­toon­stel­lling
Dit optre­den valt samen met de Jaap Stel­laart ten­toon­stelling in de Wormerveerse Ver­man­ing. U kunt dus voor en na het con­cert ook nog de ten­toon­stelling bezoeken.
Reserveren: U moet voor dit con­cert op 9 augus­tus i.v.m. het beperkte aan­tal bezoek­ers dat we van­wege corona kun­nen toe­laten reserveren via www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl

Het Pianoduo Dimitrov&Boelee bestaat uit de Bul­gaarse pianist Dim­i­tar Dim­itrov en de Ned­er­landse pianiste Elvire Boelee. Elvire en Dim­i­tar ont­moet­ten elkaar op het Prins Claus Con­ser­va­to­rium in Gronin­gen waar ze alle­bei studeer­den voor hun Bach­e­lor. Dim­i­tar Dim­itrov maakte in zijn eerste jaar meteen al!!! indruk door het achtereen­vol­gens win­nen van het Prinses Christina Con­cours, het Gracht­en­fes­ti­val en het Harte­naas fes­ti­val. Nadat ze elkaar had­den geho­ord op een van de voor­speelavon­den van het con­ser­va­to­rium bleek hun muzikale inter­pre­tatie sterk overeen te komen. Ze begonnen bijna iedere avond op het con­ser­va­to­rium voor elkaar te spe­len en gaven posi­tieve kri­tiek en inspi­ratie aan elkaar. Na een aan­tal jaren had­den ze het idee om een pianoduo te vor­men, maar dit werd uit­gesteld door­dat Dim­i­tar, die inmid­dels zijn Bach­e­lor had gehaald, naar Ams­ter­dam vertrok om daar bij Jan Wijn te stud­eren.
De plan­nen voor een pianoduo wer­den stop gezet tot de zomer van 2014 toen Dim­i­tar na het behalen van zijn Mas­ter diploma weer terugk­wam naar Gronin­gen. Inmid­dels had Elvire haar Bach­e­lor gehaald en kon­den ze zich focussen op het duo. Al kort nadat ze het duo gevormd had­den deden ze mee aan de “ Koffie bij de piano” series. Een serie waar er iedere maand een pianist speelt, en het pub­liek mag stem­men. Aan het eind van het jaar wor­den de drie pianis­ten met de hoog­ste stem­men uitgen­odigd om aan de finale mee te doen!!
Het bleek algauw dat Dimitrov&Boelee een pub­lieks­fa­voriet was nadat ze in beide series uit wer­den gekozen om in de finale te spe­len.
Inmid­dels zijn zij bei­den gevierde musici waar­van u zult geni­eten.

Sticht­ing Wormerveerse Ver­man­ing
Secr. Zaan­weg 57
1521 DM Wormerveer

Aan­geleverde foto.


Wereld van wind­molens en weten­schap
Pers­bericht

windmolenswetenschap

Inspir­erend betoog door Jan Krijt
De weten­schap ontwikkelt zich met duizel­ing­wekkende vaart. Dat gebeurt van­daag, maar dat was eeuwen gele­den ook al zo. Eras­mus, Descartes, New­ton en Spin­oza schreven brieven naar elkaar en hun ideeën vulden de ene na de andere bib­lio­theek. Die schatkamers aan ken­nis bevat­ten papier. Veel papier. En vaak is het Zaans papier, want dat was op zeker moment het beste papier van de wereld. Die geleer­den studeer­den tot diep in de nacht bij een kaars of een olielam­pje. Olie dat in veel gevallen was ges­la­gen in een Zaanse oliemolen.
Jan Krijt opent op deze manier nieuwe vergezichten waarin de Zaanse molens een rol hebben gespeeld. Hier­boven ging het even over papier en olie, maar er is ook nog veel te vertellen over verf, hout, gerst en rijst.
De weten­schap stilde eeuwen­lang haar honger met Zaanse molen pro­ducten. Rasverteller Jan Krijt neemt u mee op een stor­ma­chtig en inspir­erende reis waar u zich geen moment zult verve­len.
De deel­ne­mers die reeds zijn geweest zijn razend ent­hou­si­ast. „Jan is een zeer onder­houdende verteller. Met veel humor biedt hij een ver­fris­sende kijk op het verleden”

Locatie: (voor­ma­lig) Molen­mu­seum, Muse­um­laan 18, Koog aan de Zaan
Entreep­rijs: leden Zaan­sche Molen gratis (vri­jwillige bij­drage mag), Niet-​leden € 15,00 p.p.
U kunt ter plekke ook lid wor­den van De Zaan­sche Molen. Uit­er­aard betaalt u dan geen entreegeld.

Data en tijden:

op 48118258 van 20.0021.30 uur
op 78148218288 van 15.3017.00 uur

Aan­tal per­so­nen: max­i­maal 20 per­so­nen – min­i­maal 10 personen.Jaap Stel­laart in de Wormerveerse Ver­man­ing
Pers­bericht

Stelalaart2In de maand augus­tus is er een ten­toon­stelling van werken van Jaap Stel­laart – de ten­toon­stelling is geopend op zater­dag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur
De open­ing is op zater­dag 1 augus­tus om 14:30 m.m.v. de bek­ende streekhis­tori­cus Cees Kingma
De ten­toon­stelling is geopend op zater­dag en zondag in de maand augus­tus van 14:00 tot 17:00.
De toe­gang is gratis
Voor de open­ing kunt u reserveren via onze web­site https://​www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl/
Daar kunt u daar tevens zien dat er op enkele momenten tij­dens de ten­toon­stelling con­certen zijn. En of er eventueel entree gevraagd wordt voor deze con­certen.
Nb. In ver­band met de corona regels kun­nen we maar een beperkt aan­tal bezoek­ers tegelijk toe laten.
U kunt vooraf reserveren, via onze website.

Natu­ur­mu­seum E. Heimans weer open

Pers­bericht

Banner buiten

Aanstaande zondag gaat het Natu­ur­mu­seum E. Heimans weer open. Vanaf dan zijn we weer elke zondag­mid­dag geopend. Voor­lopig vra­gen wij bezoek­ers om te reserveren. Dat kan via onze web­site en de pag­ina: even​e​menten​.znmc​.nl
Om de ander­halve meter in acht te nemen, beperken we het aan­tal bezoek­ers tot max­i­maal 20 per keer. De entreep­rijs is onveran­derd: € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar. Jon­gere kinderen en vol­wassen begelei­ders hebben gratis toe­gang, net als Vrien­den van het ZNMC.

bToilet en drol

Richtli­j­nen
Er wordt gew­erkt met twee tijd­sloten. We maken opti­maal gebruik van het museum, inclusief de buiten­ruimte.
Bezoek­ers zijn welkom van 13.00 tot 14.30 of van 15.00 tot 16.30 uur.
In het museum gelden de algemene RIVM-​richtlijnen. Blijf thuis als je koorts en/​of keelpijn hebt, kom in klein gezelschap, houd 1,5 meter afs­tand tot andere bezoek­ers en volg aan­wi­jzin­gen van onze medew­erk­ers en vri­jwilligers op.

Deur dicht, licht uit!
Op dit moment is de exposi­tie Deur dicht, licht uit! in het museum. Bezoek­ers kun­nen opdrachten doen en zo van alles leren over groene energie, afvalschei­d­ing en andere leuke weet­jes. Daar­naast is de vaste exposi­tie te bezoeken. Maak ken­nis met drie ver­schil­lende soorten wan­de­lende takken, vis­sen uit eigen sloot én natu­urlijk onze acht­potige dame, de vogelspin!

Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: zondag 19 juli 2020, van 13.0014.30 en van 15.0016.30 uur
Kosten:4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar (vol­wassen begelei­ders zijn gratis). Pin­be­talin­gen zijn mogelijk. Reserveren gewenst.

bhuisje zijkantBord spelen met duurzaamheid

Nieuw Molen­mu­seum op de Zaanse Schans

Pers­bericht

Molenmuseum

Let op: Wijzig­ing: Door tech­nis­che onvolkomend­he­den zal de open­ing pas op 28 sep­tem­ber door­gaan.

Museum bun­delt krachten
met de molens op de Schans onder de naam ‘Wereld van Wind­molens’
Op 31 juli opent aan de Kalver­ringdijk 30 op de Zaanse Schans het nieuwe Molen­mu­seum. Ook wordt die dag ‘Wereld van Wind­molens’ gep­re­sen­teerd.
Het Molen­mu­seum bevindt zich aan het einde van een dijk waar zich ook acht indus­triemolens bevin­den. De nabi­jheid van de molens tot het museum maakt het mogelijk dat bezoek­ers een com­plete his­torische wind­molen expe­ri­ence kun­nen beleven, genaamd, ‘Wereld van Windmolens’.

Joomla tem­plates by a4joomla