Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


paaseieren3De ver­jaardag van tante Clara

Pers­bericht

Eerste Paas­dag zondag­mid­dag 1 april –en dat is geen grapje– vieren we op stads­boerderij Dar­win­park te Zaan­dam de ver­jaardag van Tante Clara, de beroemd­ste kip van Zaanstad. Er zijn in de loop van vele jaren al meer dan 100.000 kinderen bij Clara op bezoek geweest voor een dieren­les in schoolver­band.paaseieren2
Op 1 april kun­nen jonge bezoek­ers van 13.00 uur tot 16.00 uur eieren beschilderen, knut­sel­w­erk­jes doen, hun eigen broodje bakken, de dierenknuffel­hoek bezoeken en nog veel meer. En natu­urlijk kan iedereen de vele jonge geit– en schaaplam­meren op de boerderij bewon­deren.
paaseierenToe­gang is vrij, maar: Voor een aan­tal activiteiten wordt een beschei­den bij­drage gevraagd (con­tant, geen pin aan­wezig).
Het adres van de boerderij is De Weer 31 1504AH te Zaan­dam.
Meer info op de face­book­pag­ina van de stads­boerderij en www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Aan­geleverde foto: Beschilderde paa­seieren foto Wiki­me­dia commons

FullSizeRenderCoun­try en West­ernkoor Rumberley

Pers­bericht

Op 31 maart is er een groot bene­fiet fes­ti­val in het Pen­nemes te Zaan­dam.
Dit fes­ti­val wordt geor­gan­iseerd door Coun­try en West­ernkoor Rum­ber­ley.
Tij­dens dit fes­ti­val, start om 10.30 uur, tre­den diverse koren, duo’s en solis­ten op. Het fes­ti­val duurt tot 16.30 uur.


badDe opbrengst van het fes­ti­val gaat dit jaar naar de afdel­ing klein­schalig wonen van het Pen­nemes. Daar wil men graag een „well­ness” bad­kamer inrichten voor de bewon­ers. ( zie foto).

De entree bedraagt slechts € 3,00 voor de gehele dag.

Tevens is er een grote tombola met meer dan 400 pri­jzen! En.……altijd prijs.

En er is heer­lijke zelf gebakken taart.

Start Kinder­tu­inen in de Rosar­ium Vriendentuin.

Pers­bericht

kindertuinOnder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Woens­dag 28 maart, Rosar­ium Vrien­den­tuin, Rosar­i­umpark Krommenie.

Lekker buiten bezig zijn en (soms) nog wat leren ook.

Na een paar jaar suc­cesvol kin­der­mid­da­gen te hebben geor­gan­iseerd op de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­ium park gaan we dit jaar het eens anders doen. Geen vast pro­gramma maar er zullen tuin­t­jes beschik­baar zijn waar kinderen in hun eigen stukje lekker (met hun oud­ers) aan de slag kun­nen wan­neer ze dat zelf willen.

lagerhuisdebatDe raad wil van jou horen!
Doe mee aan het Lager­huis­de­bat op vri­jdag 6 april

Op 6 april organ­iseert de gemeen­ter­aad een Lager­huis­de­bat, een gesprek tussen inwon­ers van Zaanstad in het nieuwe wijk­cen­trum van Zaandam-​Zuid aan de Wilgen­straat 11. Waar zou jij het over willen hebben? Bijvoor­beeld: is er genoeg te doen voor jon­geren? Wat voor winkels wil je op de Zuid­dijk? Het mag overal over gaan! Op praat​mee​.zaanstad​.nl/​p​/​l​a​g​e​r​h​u​i​s​d​e​b​a​t kun je gesprek­son­der­w­er­pen aandragen.

Bach in de Bullekerk

Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam & Baro­kensem­ble Arx Ardens o.l.v. Cor Brandenburg

Can­tate BWV 182, “Him­mel­skönig, sei willkommen”

Lester Lar­de­noye – alt
Bernard Loo­nen – tenor
Kees Jan de Kon­ing – bas

Zater­dag 24 maart 2018, 17.00 uur — West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk), Zaan­dam. Toe­gang gratis (col­lecte na afloop)

Col­legium Vocale viert de intocht in Jerusalem

Joomla tem­plates by a4joomla