Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Spreekuur Wijk­a­gen­ten

Pers­bericht

De wijk­a­gen­ten van Zaan­dam Zuid houden don­derdag 30 novem­ber tussen 10.00 en 12.00 weer een inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins. Buurt­be­won­ers kun­nen dan zon­der afspraak naar Anita Lenzen en Joeri van Duijn, wijk­a­gen­ten, met hun vra­gen en prob­le­men. Soms loop je als bewoner tegen zaken aan waar je vra­gen over hebt, zoals over­last, burengerucht of te hard rij­dende auto’s door de straat. Maar ook zaken als ver­moe­den van crim­i­naliteit of huiselijk geweld kun­nen bespro­ken wor­den.
Het spreekuur wordt om de week (even weken) gehouden.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins: A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Ker­st­bingo Dirk Prins

Pers­bericht

In Wijk­cen­trum Dirk Prins is er op woens­dag 6 decem­ber weer de maan­delijkse bingo. Deze keer een extra feestelijke ker­st­bingo met voor iedereen een ver­rass­ing. Het belooft weer een gezel­lige en span­nende mid­dag te wor­den.
Vanaf 14.00 uur gaan de bal­let­jes rollen, maar de zaal is al open vanaf 13.30 uur. Het bin­goteam heeft weer een leuke pri­jzentafel samengesteld.
De toe­gang­sprijs bedraagt Euro 3,00, inclusief een bin­gokaart en een kopje koffie of thee.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat, Zaandam.

Willie Ash­man Orig­i­nal Jazzband

Pers­bericht

Op zondag 26 novem­ber van 14.3017.30 uur treed op in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan de “Willie Ash­man Orig­i­nal Jazzband”. De band is een Dix­ielandork­est dat diversen sti­jlen in de muziek kan spe­len, van bal­lads via New Orleans jazz en gospels tot swingnum­mers Het ork­est bestaat 29 jaren heeft in veel Europese lan­den opge­tre­den zoals Duit­s­land, Bel­gië, Oost­en­rijk en Zwit­ser­land en natu­urlijk op vele jaz­zfes­ti­vals en jaz­zclubs in Ned­er­land. De band beschikt over een omvan­grijk reper­toire, dat met veel plezier wordt gespeeld.
Bezetting van de band: Bob Wulf­fers, trompet en zang, Wim Vree­burg, klar­inet en sax­o­foon, Henk van Mui­jen of Harry Hack, trom­bone en zang, Rob ten Sel­dam, banjo, gitaar en zang, Louis van der hei­den, slag­w­erk en was­bord, Geert van Hoften.
Een echte aan­rader voor de zondag­mid­dag.
De toe­gang is € 5,00 aan de zaal.
Voor meer infor­matie zie de web­site www​.devuis​ter​.nl

Sin­terk­laas kinderbingo

Pers­bericht

Sin­terk­laas en zijn pieten zijn weer volop actief in Koog aan de Zaan. Zo hebben wij uit betrouw­bare bron ver­nomen dat op vri­jdag 24 novem­ber in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan, Sin­terk­laas een bezoekje brengt aan het buurthuis en daar mee komt helpen bij de kinderbingo.
De tijd is van 15.3017.00 uur en
de kosten zijn € 1,50 inclusief limon­ade en voor ieder kind is er een pri­jsje.
Dus kom gezel­lig langs en miss­chien mag je Sin­terk­laas wel helpen met het draaien van de ballen.

Voor meer infor­matie www​.devuis​ter​.nl of 075 615 6814

ROSA veilt kunst, boeken en meer

Pers­bericht

Mooie kunst­werken, exclusieve sier­aden, zeldzame en niet eerder ver­sch­enen boeken?
Op zondag 26 novem­ber veilt ROSA in café de Fab­riek unieke stukken. Kom en sla je slag!

Om 14.30 uur opent Hans Kuyper de mid­dag met een voor­dracht, waarna Qimasebe met soul­volle en jazzy-​achtige vibes de sfeer erin brengt.
Veil­ing­meester Jan de Bruin hamert vanaf 15.15 uur de stukken af.

Alle te veilen stukken zijn te vin­den op de web­site van ROSA www​.rosa​-zaanstad​.nl
Op 26 novem­ber kun je vanaf 13.00 uur terecht in café de Fab­riek voor het bek­ijken van alle kavels.
Café de Fab­riek bevindt zich aan de Jan Sijbrand­steeg 12 in Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla