Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pro­gramma Podium DE FLUX2019

Pers­bericht

logoflux

Great Lake een concert

Pers­bericht
Op vri­jdag 12 april geeft Great Lake een con­cert in de prachtige kerk de Ver­man­ing in Zaan­dam. Aan­vang 20.30 uur.
gratelakeHier
Hier hoor je een stem
Hier klinkt een gitaar
Hier voel ik mij thuis
Hier wor­den ideeën geboren
Hier zie ik weer de hori­zon
Hier is het goed, wil ik leven
Hier is geluk en muziek
Geïn­spireerd door de nieuwe plek waar ze wonen, komen Kees en San­dra (Great Lake) met een nieuw en ver­fris­send pro­gramma. Breed en zeer gevarieerd. Eigen werk gecom­bi­neerd met mooie Engelse en Ned­er­landse lied­jes, chan­sons en ver­halen. Dit alles over­goten met hun eigen Great Lake sausje. Muziek om bij weg te dromen. Muziek die je raakt. Muziek die je wakker schudt.…
San­dra van der Meer: zang, piano, per­cussie
Kees de Groot: gitaren en cajon
daktuin

Inter­ac­tieve lez­ing vogels

Pers­bericht
Dakac­tiviteiten — Activiteiten op de dak­tuin van zor­gin­stelling Pennemes.
Wan­neer: Vri­jdag 29 maart van 10:3011:30 uur.
Waar: Dak­tuin Pen­nemes. Te bereiken via ingang recep­tie (Pen­nemes 7) of ingang Bloem­gracht 95.
Elke maand vindt er op de dak­tuin van het Pen­nemes een leuke activiteit plaats, genaamd ‘bakkie op het dakkie’. Zoals de naam al doet ver­moe­den is er dan gele­gen­heid om een bakkie koffie of thee te komen drinken op de dak­tuin. Er is vaak ook een leuk thema of een boeiende spreker uitgen­odigd. Aanstaande vri­jdag mogen wij Jeroen Buijs, bek­end van de heem­tuin en het ZNMC verwelkomen.
Hij gaat ons, toepas­selijk voor een dak­tuin, van alles vertellen over vogels.
De lez­ing gaat niet alleen over vogels in het alge­meen maar ook juist de soorten die in deze gebieden voorkomen en hoe wij er voor kun­nen zor­gen dat wij onze leefomgev­ing een welkome en veilige plek kun­nen maken voor hen.
Jeroen Buijs weet als geen ander mensen te laten ervaren hoe boeiend de natuur er uit ziet, dus de kans is groot dat je na deze ocht­end toch anders naar de vogels en het groen om je heen zult kijken.
Bij slecht weer wordt de lez­ing ver­plaatst naar de foyer.

Lit­erair salon ‘een schatkost voor verhalen’

Pers­bericht

Op vri­jdag 5 april organ­iseert het Zaanthe­ater voor het Parkin­son Café in zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf in Zaan­dam een lit­erair salon.
Anita Gund­lach van de sticht­ing It Hap­pened One Night ver­zorgt het pro­gramma ‚Een schatk­ist vol ver­halen´, waarin klassieke en mod­erne ver­halen over de liefde wor­den bewaard. Vee­lal zijn dit ver­halen met een Zaanse inslag.
Er zullen diverse vri­jwilligers in het Parkin­son Café aan­wezig zijn met schatk­isten met boeken om aan de mensen voor te lezen.
Wilt u aan­wezig zijn? U hoeft zich niet aan te melden, de aan­vang is 14.00 uur en de toe­gang bedraagt € 2,-.

Voor­leesavond: Groot­meesters van het korte ver­haal
Pers­bericht

BindNiets genoeglijker dan te wor­den voorgelezen; dus waarom zou je jezelf dat plezier ontzeggen als je vol­wassen bent? Met een drankje in de hand en een deken­tje om in op te krullen, kun je je vri­jdag 29 maart om 19:00 laten meeslepen door de absolute groothe­den van het korte verhaal.
Tij­dens deze voor­leesavond krijg je namelijk niet ‘zomaar’ ver­haalt­jes voorgeschoteld; we maken een keuze uit het beste van het beste. Helden die alom wor­den bewon­derd omdat ze het korte ver­haal naar een sub­liem niveau hebben getild, zoals Alice Munro en Anton Tsje­chov. Daarmee is deze avond niet alleen een heer­lijk luis­ter­avon­tuur, maar ook een inspi­ratiebron om zelf verder te lezen.
De luis­ter­ervar­ing ver­rijken we verder met enkele verrassingen.
De per­form­ers die de ver­halen stem geven zijn Di-​Lan Sun, Doris Bar­tels en Robin Leek. Samen­steller van de avond is Renate Sun-​Louw, oprichter van over​lit​er​atuur​.nl.
Toe­gang is gratis.
Wil je van tevoren geni­eten van een een­voudige doch voedzame maaltijd? Dat kan voor € 5,-.
Eten vanaf 18.00 uur.
Adres: Mid­den­weg 107, Hem­brugter­rein, Zaandam.
Joomla tem­plates by a4joomla