Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Rijbe­wi­jskeurin­gen CBR in Wormerveer

Pers­bericht

Een medis­che keur­ing voor het ver­len­gen van uw rijbe­wijs is nodig wan­neer u 75 jaar of ouder bent of wan­neer u een zgn. groot rijbe­wijs (C/​D/​E) gaat halen of vernieuwen, of wan­neer u om medis­che reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen bij Buurt­cen­trum De Lorzie medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbe­wijs op o.a de vol­gende datum (onder voor­be­houd van wijzigin­gen): vri­jdag 29 jan­u­ari.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.

De Pro­ce­dure
Houd zelf de eind­da­tum van uw rijbe­wijs in de gaten en begin 5 maan­den voor deze datum met het ver­len­gen van uw rijbe­wijs, indien u ook medisch gekeurd moet wor­den.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezond­hei­dsverk­lar­ing. Dat kan online op mijn cbr​.nl, via DigiD met SMS– of App-​verificatie. Een papieren Gezond­hei­dsverk­lar­ing kunt u kopen bij de meeste gemeen­ten of via Regel­Zorg .
Deze vra­gen­li­jst over uw eigen gezond­heid moet u eerst zelf invullen en ops­turen naar het CBR. Als antwo­ord kri­jgt u van het CBR het Ver­slag (soms meer dan één), die de keur­ingsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keur­ing.
De art­sen waar Regel­zorg mee samen­werkt, zijn aanges­loten bij ZorgDomein. Zij vullen de for­mulieren dig­i­taal voor u in en ver­s­turen deze direct naar het CBR. Meer infor­matie over de pro­ce­dure leest u op de web­site van Regelzorg.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uit­slui­tend maken via RegelZorg:

· · Gemakke­lijk en snel via onze web­site: www​.regel​zorg​.nl

· · Tij­dens kan­tooruren via de afsprak­en­lijn: 088 2323 300

Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde voor­waar­den, uit­slui­tend in Ned­er­land, met een ver­lopen rijbe­wijs een jaar bli­jven rij­den.
De door­loop­ti­j­den van het CBR zijn een stuk ver­be­terd, dus als u zich tijdig laat informeren en u zich goed voor­bereidt op de keur­ing zult u geen gebruik hoeven maken van deze regeling.


Werk Willem Uppink weer te zien
Pers­bericht Zaans Erf­goed

UppinkboekGeorge Slieker schreef een indruk­wekken boek over Willem Uppink.

In het Honig Breethuis in Zaandijk kunt u nog tot 31 jan­u­ari 2021 naast het bij­zon­dere huis ook de vernieuwde jubileum­ten­toon­stelling over de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink bek­ijken. Dankzij drie portret­ten die het museum in bruik­leen kreeg van het Rijksmu­seum in Ams­ter­dam, plus recent ont­dekt werk van de kun­ste­naar, heeft de exposi­tie een nieuwe opzet gekre­gen.
Het museum is vooral­snog alleen op zonda­gen van 1216 uur geopend, en is voor iedereen alleen toe­ganke­lijk na reserveren. Dit omdat u een aan­vangstijd meekrijgt.

Lang­durig uit­geleend
Aan­lei­d­ing voor het Rijksmu­seum om drie oliev­erf­portret­ten lang­durig in bruik­leen te geven, is omdat de werken in het Honig Breethuis pub­liek toe­ganke­lijk zijn. Daar­door zijn nu extra te zien: een ver­meend zelf­portret van Uppink uit 1788, plus een portret van zijn eve­neens schilderende broer Har­manus. Daar­bij nog een portret uit 1833, van een dame in een bie­der­meier interieur.
N.a.v. de open­ing van deze ten­toon­stelling doken er nog onbek­ende werken van Uppink op, die door de eigenaren in bruik­leen wer­den gegeven. Het zijn een teken­ing uit 1792 – land­schap met visser – en twee aquarellen die Upink maakte op de buiten­plaat­sen Brakels­bosch en Beekhuizen.

Boek over de kun­ste­naar
Het boek Willem Uppink (17671849), behangselschilder is te koop in het Honig Breethuis, te bestellen via de muse­umwinkel en ligt bij de boekhan­del.

Aan­geleverde foto.


Joomla tem­plates by a4joomla