Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


De his­to­rie van Molukkers in Ned­er­land
Pers­bericht


MolukkenEen lez­ing van Hein Bloemink op don­derdag 30 jan­u­ari om 19:30 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer
Om 19.30 uur houdt Hein Bloemink (1961, wonend te Haren Gr) in de Ver­man­ing WORMERVEER, Zaan­weg 57 een lez­ing over de achter­gron­den van de ‘Molukse kwestie’ .

Hein Bloemink schreef in 2019 de thriller “de Schreeuw van Ambon” waarin hij laat zien dat fic­tie en realiteit op onnavol­gbare wijze met elkaar ver­bon­den kun­nen wor­den, zon­der de his­torische feiten geweld aan te doen.
Hein Bloemink zal in zijn voor­dracht ingaan op het hoe en waarom de RMS niet tot stand gekomen is. Op vol­strekt objec­tieve wijze belicht hij het lot van de Ambonezen na de onafhanke­lijkheid van Indone­sië en hun strijd om erken­ning door de Ned­er­landse regering.
Daar­bij zal hij ook ingaan op de cor­re­spon­den­tie die hij voerde met de toen­ma­lig ver­ant­wo­ordelijke min­is­ter Dries van Agt.

Omdat zich inder­tijd ook in de Zaanstreek vele Ambonezen hebben geves­tigd wordt deze lez­ing geor­gan­iseerd in samen­werk­ing met de Rotaryclub Wormerveer– Krom­me­nie.
De toe­gang is gratis. Na afloop is er gele­gen­heid om onder het genot van een drankje nog wat met elkaar en met Hein Bloemink na te praten.

Song­bird Sun­day spe­cial met banner

Pers­bericht

Op zondag 26 jan­u­ari om 15:00 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer


Tij­dens ‘Song­bird Sun­day’ staan ver­schil­lende lokale singer-​songwriters op het podium van de Wormerveerse Ver­man­ing.
Host en zan­geres Jer­ney Mole­naar stelt iedere edi­tie een zondag­mid­dag– pro­gramma samen van 6 tot 8 zangers/​zangeressen die hun eigen muziek schri­jven. Dit varieert van jon­geren die hard bezig zijn hun tal­ent te ontwikke­len tot semi­pro­fes­sionele singer-​songwriters met uit­ge­bracht werk. Deze edi­tie met spe­cial guest Banner!
Grote, organ­is­che songs ver­w­even met cre­ative fin­ger­pick­ing. Song­writer Ban­ner heeft in twee jaar tijd een onmisken­bare handteken­ing voor zichzelf gecreëerd. De dromerige indie-​folk, die tot dusver op twee EP’s gevan­gen werd, leverde al ruim een miljoen streams op. Dit ter­wijl Ban­ner. als sup­port van o.a. Vil­lagers, New­ton Faulkner, Rhys Lewis en het solo­pro­ject van Tame Impala-​drummer Julien Barba­gallo langs enkele van de mooiste popzalen van Europa tourde.

Hans Spekman en het Jeugde­d­u­catie­fonds
Pers­bericht


Hans Spekman komt naar Filmthe­ater De Fab­riek om te vertellen over zijn werk bij het Jeugde­d­u­catie­fonds.
Tij­dens het Wij zijn Zaankan­ters Café van dins­dag 28 jan­u­ari zal Eylem Koseoglu (raad­slid PvdA Zaanstad) met hem hierover in gesprek gaan. Daar­naast wordt gekeken naar zijn per­soon­lijke ervarin­gen met dit onder­w­erp. Zowel in zijn huidige func­tie als in de poli­tiek heeft hij te maken met kinderen die leven in armoede. Wilt u weten hoe hij tegen de bestri­jd­ing van armoede aankijkt en welke rol het Jeugde­d­u­catie­fonds hierin speelt? Kom dan dins­da­gavond naar het Wij zijn Zaankan­ters Café. De inloop is vanaf 19.30 uur. Toe­gang is gratis.
Hans Spekman, oud-​voorzitter van de PvdA, is sinds 1 feb­ru­ari 2018 directeur van het Jeugde­d­u­catie­fonds. Het Jeugde­d­u­catie­fonds helpt om de ontwik­kel­ingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achter­stand te ver­groten. Het fonds is opgezet in navol­ging van het Jeugdsport­fonds en het Jeugd­cul­tu­ur­fonds en vult een hiaat dat wij als maatschap­pij nog niet goed hebben opge­vuld. De doel­stelling van dit fonds ste­unt hij volledig. Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind zijn altijd zijn dri­jfveer geweest. Armoede kan ertoe lei­den dat er stress en zor­gen in een gezin zijn, dat er weinig aan­dacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere ver­vol­go­plei­d­ing, dan wat het kind eigen­lijk aan kan. Het Jeugde­d­u­catie­fonds wil een bij­drage lev­eren aan een samen­lev­ing waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van oplei­d­ing en tal­en­ton­twik­kel­ing bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achter­standssi­t­u­aties.”
Tij­dens het Wij Zijn Zaankan­ters Café zal Hans Spekman vertellen over het Jeugde­d­u­catie­fonds, zijn dri­jfv­eren en zijn opvat­tin­gen om kansen­gelijkheid te realis­eren voor ieder kind.
Wij zijn Zaankan­ters is een plat­form voor soci­aal betrokken Zaankan­ters die zich inzetten voor de Zaanse samen­lev­ing. Het plat­form is een ini­ti­atief van PvdA Zaanstreek en heeft tot doel het per­soon­lijke gesprek te bevorderen en daarom is de avond voor iedereen toe­ganke­lijk.
Het Wij zijn Zaankan­ters Café is dins­dag 28 jan­u­ari 2020. De inloop is vanaf 19.30 uur.
Van 20.0021.00 uur is het gesprek dat wordt geleid door PvdA-​raadslid Eylem Köseoglu in het café van Filmthe­ater De Fab­riek aan de Jan Sijbrand­steeg 12 in Zaan­dam. Na afloop is er ruim­schoots de gele­gen­heid om gezel­lig na te praten onder het genot van een drankje.
De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Toegang is gratis.

zilvermeeuwZeemeeuwen, land­meeuwen en patat­meeuwen
Pers­bericht


Zondag 26 jan­u­ari om 13.30 uur: Vaarex­cur­sie. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
De ene meeuw is de andere niet. Er zijn kleine en grote, jonge en vol­wassen meeuwen. De ene meeuw­soort is liever op zee, de andere soort is meer een lan­drot en som­mige houden vooral van de stad. En ze zien er alle­maal anders uit.
Leer tij­dens een vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld van een ervaren gids de onder­linge ver­schillen te zien. Behalve meeuwen zijn er in het veld ook grote zil­ver­reigers, buiz­erd, blauwe kiek­endief, toren­valk, wulpen, water­snip­pen, goud­ple­vieren, kieviten, futen, een­den– en ganzen­soorten.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 621 91 00 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Zil­ver­meeuw. Foto archief Poelboerderij.

De Water­lan­ders

Pers­bericht

Op zondag­mid­dag 26 jan­u­ari 2020 tre­den De Water­lan­ders op in Zorg­cen­trum Mennistenerf.
De muziek­mid­dag begint om 14.30 uur en de zaal is open om 14.00 uur.
De bewon­ers in het Zorg­cen­trum en die van de in– en aan­le­un­wonin­gen betalen € 2,50, en bezoek­ers van buiten € 5,00.
Het belooft weer een heel gezel­lige mid­dag te wor­den! Wij heten u van harte welkom!
Men­nis­ten­erf, H. Ger­hard­straat 77, 1502 CC Zaandam.
Tel: 075 612 32 62Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla