Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Herfst­wan­del­ing in het Twiske

Pers­bericht

zwamOp zondag 23 sep­tem­ber kunt U met IVN gids Henk Strijker op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske. Er wordt o.a. een bezoek gebracht aan de Schotse Hoog­lan­ders waar nu drie kalf­jes te zien zijn.
Door de droge hete zomer zijn er weinig pad­den­stoe­len in de Blokken te zien De duin­doornbessen zijn nu rijp en als vol­doende regen is gevallen is het juda­soor te zien en en wellicht de zwavelzwam.

De wan­del­ing is geschikt voor alle leefti­j­den en duurt ongeveer twee uur.

Datum: zondag 23 sep­tem­ber
Tijd: 13.3015.30
Plaats: par­keer­plaats P 9 bij de stuw (voor fiet­sers nabij knoop­punt 16)
Kosten:2,50 per per­soon ( leden van het IVN en KNVV en kinderen tot en met 12 jaar gratis)
Opgave is ver­plicht tot 24 uur voor de wan­del­ing via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­fonisch 0613319278
Voor infor­matie stuur een berichtje naar boven­staand e-​mailadres.

Aan­geleverde foto.

Pro­gramma Podium DE FLUX2018

Pers­bericht

logoflux

Uitn­odig­ing buurtborrel

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Beste bewoner van Zaandam-​Zuid,

Eind juni is het Soci­aal Wijk­team in een aan­tal straten deur aan deur gegaan om te horen hoe het is om in deze wijk te wonen en wat er leeft onder de bewon­ers. Een uitkomst was dat er behoefte is elkaar te ont­moeten en wellicht ook ideeën uit te wis­se­len om deze wijk pret­tiger te maken om te wonen.
Graag nodi­gen we u daarom uit op dins­da­gavond 25 Sep­tem­ber vanaf 19.00 in het nieuwe wijk­cen­trum de Zuid­hoek, Wilgen­straat 11, om elkaar te ont­moeten en nader ken­nis te maken. Dit doen we onder het genot van een hapje en een drankje.
Ook is er gele­gen­heid de nieuwe wijk­wethouder Ger­ard Slegers te ont­moeten. Daar­naast zijn ook Ruut Willems, wijk­man­ager, medew­erk­ers van het Soci­aal Wijk­team en het jeugdteam en de wijk­a­gent aan­wezig.
Wan­neer: Dins­dag 25 Sep­tem­ber — 19:0020:30 uur
Waar: Wijk­cen­trum de Zuid­hoek, Wilgen­straat 11
Wat: ont­moeten en ken­nis­maken, bor­rel (non-​alcoholisch, van halal tot bit­ter­bal)
Wij ont­moeten en spreken u graag!
Met vrien­delijke groet,
Ruut Willems, Wijk­man­ager Zaandam-​Zuid
Mila Jol­ing, Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid

Blues aan de Zaan

Pers­bericht

bluesZaanOp zater­dag 6 okto­ber zullen nationale en inter­na­tionale blue­sar­ti­esten neer­strijken in de Flux. Geves­tigde namen zullen het podium delen met nieuw tal­ent. De line-​up is rond met Charles Pasi, AJ Plug, NO King en Ruben Hoeke & friends.

Blues aan de Zaan is een suc­ces met twee uitverkochte edi­ties op rij. Podium de Flux heeft grote namen mogen pro­gram­meren waaron­der My Baby en Sari Schorr. Ook dit jaar een mooie line-​up met Charles Pasi, AJ Plug, NO King en Ruben Hoeke & friends. Hier zijn nog kaarten voor verkrijgbaar.

Komt een plant bij de dok­ter in heem­tuin Zaandam

Pers­bericht

plantdokterDe heem­tu­in­be­zoeker kan op zondag 23 sep­tem­ber ken­nis maken met med­i­c­i­nale planten in de heem­tuin te Zaan­dam, die per slot van reken­ing niet voor niets vlak bij het Zaans Medisch Cen­trum ligt. De far­ma­ceutis­che indus­trie heeft de wereld van de med­i­c­i­nale plant weliswaar gro­ten­deels gelaten voor wat ie is, maar vindt er wél haar oor­sprong. Wist u bijvoor­beeld dat het hoofdbe­stand­deel van aspirine oor­spronke­lijk uit boom­bast werd gewon­nen? Enfin, onze “witte jassen-​tuindoktoren” vertellen u nog veel meer.
Om 11.00 start de gratis rondlei­d­ing, bij de hoofdin­gang van de heem­tuin. Vooraf of na afloop kan in de tuin koffie/​thee met iets lekkers wor­den genut­tigd.
De heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum.
Let op! Park­eren kan op deze dag (Dam tot Dam) het beste oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld. Of kom fijn op de fiets.
Meer info: heem­tuin 0756352185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Heem­tuin Zaan­dam foto Wim Giebel

Joomla tem­plates by a4joomla