Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Zaans Natuur & Milieu Cen­trum Nieuw­bouw­plan­nen
Pers­bericht

Het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum (ZNMC) is een zeer brede organ­isatie die voor alle leefti­jds­groepen iets te bieden heeft op het gebied van natuur, milieu en duurza­amheid. Om onze bezoek­ers nog beter van dienst te kun­nen zijn, gaan we ver­huizen naar een nieuw onderkomen.

Buurt­maaltijd
Pers­bericht

Op dins­dag 29 okto­ber is er weer de Buurt­maaltijd in Wijk­cen­trum Dirk Prins. Dit is een leuk ont­moet­ingsmo­ment voor de bewon­ers van Zaandam-​Zuid in huiselijke omgev­ing. Bij een pret­tig gepri­jsde maaltijd even gezel­lig met elkaar bijk­let­sen of de ‘wereld­prob­le­men’ doorne­men.
Data: Iedere tweede en laat­ste dins­dag van de maand.
Tijd: 17.30 uur.
Kosten: Euro 4,00.
Min­i­maal 1 dag tevoren reserveren via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of bellen naar 075 631 07 07 en vol is vol.
Het is ‘eten wat de pot schaft’ en helaas kan er geen reken­ing gehouden wor­den met voed­se­lal­lergieën.
Locatie: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Met de Twiske­speur­ders speuren naar trekvo­gels
Pers­bericht

vetbolvetbol makenDe Twiske­speur­ders (kinderen van 611 jaar die van de natuur houden en daarin van alles willen ont­dekken) gaan weer speuren op zondag­mid­dag 3 novem­ber.
–Met een ver­rek­ijker op excur­sie met een voge­laar. Als je zelf een ver­rek­ijker hebt, neem die dan mee. Anders leen je er een van IVN Twiske.
–Er is een Speur­tocht met een kom­pas, want vogels die naar het warme zuiden willen, moeten toch weten welke kant ze op moeten vliegen
–En je kunt een vet­bol maken om de vogels die niet wegtrekken aan voed­sel te helpen.

De mid­dag start om 13.00 uur bij zorg­boerderij De Marsen, Pikpotweg 1 in Het Twiske, en eindigt om 15.00 uur.
Kosten: €1,50 voor IVN-​leden, €2,50 voor niet-​leden.
De IVN Twiske­speur­der­smap kost 1 euro (een­ma­lige aan­schafkosten), hierin kun je alle infor­matie en werk­bladen van de Twiske­speur­ders bewaren.
Geef je snel op via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. want vol is vol.
Tip: doe warme kled­ing aan.
Aan­geleverde foto’s.

Stam­boom­café
Pers­bericht

Hebt u altijd al willen weten wie uw vooroud­ers waren?
Leden van de Ned­er­lands Geneal­o­gis­che Verenig­ing willen u hier­mee op weg helpen en advis­eren hoe dit aan te pakken. Dat gebeurt in de vorm van een geneal­o­gisch café: een bijeenkomst waarin u vra­gen kunt stellen over stam­boomon­der­zoek en din­gen die daarmee samen­hangen.
Tegen­wo­ordig gebeurt dit steeds meer dig­i­taal, maar nog niet alle bron­nen zijn gedig­i­taliseerd. Daarover kun­nen de leden van de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing u ook meer vertellen. Zij zijn met lap­tops aan­wezig, maar u kunt ook uw eigen lap­top of tablet meen­e­men.
De bijeenkomst wordt begonnen met een korte inlei­d­ing over stamboomprogramma’s en zoeken op inter­net. Maar als u andere vra­gen over genealo­gie heeft, kunt u die ook stellen.
Waar: Dat alles gebeurt in wijk­cen­trum Dirk Prins (waar wifi aan­wezig is). We hopen er een gezel­lige avond van te maken!
Tijd: don­derdag 31 okto­ber 2019 om 20.00 uur.
Het adres van Dirk Prins is: A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam
De bijeenkomst is voor iedereen vrij toe­ganke­lijk.

Archieven van het Zaans Medisch Cen­trum
Pers­bericht

“Een injec­tie voor het Gemeen­tearchief” — Save the date! vri­jdag 22 novem­ber.
De archieven van het Zaans Medisch Cen­trum (ZMC) en zijn voor­lop­ers wor­den offi­cieel overge­dra­gen aan het Gemeen­tearchief Zaanstad.
Burge­meester Jan Ham­ming zal het archief in ont­vangst nemen. Het archief is geor­dend en beschreven door de Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen (CHZZ), die in 1991 is opgericht door Dr. F. van Soeren, oud-​specialist van De Heel.
Diverse sprek­ers nemen deze mid­dag de geschiede­nis van de zieken­huizen met u door, onder wie Ruurd Jan Roorda (voorzit­ter Raad van Bestuur ZMC), Wouter van der Kam (voor­ma­lig voorzit­ter Raad van Bestuur ZMC), Hans Oomen, Nel Hogewon­ing, Mar­ijke van Essen (CHZZ) en Rob Lengers (Gemeen­tearchief Zaanstad).
Tijd: Het pro­gramma duurt van 14.30 tot 16.15 uur.
Daarna is er gele­gen­heid tot napraten bij een borrel.
Joomla tem­plates by a4joomla