Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Ger Zaagsma ontmoeten…

Pers­bericht

GerZaagsma

De exposi­tie van Ger Zaagsma in de glazen kubus is t/​m 14 augus­tus geopend.
Aanstaande zondag 1 augus­tus kun je Ger per­soon­lijk ont­moeten.
Van 12.0017.30 is er een meet-​up met de kun­ste­naar!

Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

FridaFrida Kahlo – viva la vida
Pers­bericht


In het kader van kun­st­film ver­to­nen filmthe­ater De Fab­riek en Artza­anstad op vri­jda­gavond 20 augus­tusFrida — viva la vida’. De film neemt je mee op een reis door het leven van een van de bek­end­ste vrouwelijke ico­nen: Frida Kahlo.
De avond begint om 19.10 uur met een inlei­d­ing van Marc Aijtink, directeur van Artza­anstad.
De terug­keer van Kun­st­Film­Fab­riek, met Frida – Viva La Vida: een fascinerend en inzicht­gevend portret van een geni­aal kun­stenares en een bij­zon­dere vrouw. In samen­werk­ing met en ingeleid door Artzaanstad-​directeur Marc Aijtink.

Agenda Bullek­erk

Pers­bericht

Augus­tus

Vri­jdag 6 augus­tus20.00 uur
Alexan­der Brous­sard & Friends
The Story of Elvis Pres­ley
Tick­ets € 22,50
In deze unieke voorstelling neemt voor­man Alexan­der Brous­sard u mee in een reis door de prachtige muziek, het woelige leven, de indruk­wekkende car­rière en het imposante oeu­vre van Elvis Pres­ley, ver­tolkt door Johnny E.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​a​l​e​x​a​n​d​e​r​-​b​r​o​u​s​s​a​r​d​-​f​r​i​e​n​d​s​-​t​h​e​-​s​t​o​r​y​-​o​f​-​e​l​v​i​s​-​p​r​e​s​l​e​y

irene ypenburgVri­jdag 13 augus­tus20.00 uur
Gypsy Night met Irene Ypen­burg
Tick­ets € 20
De ver­maarde gypsy gitariste Irene Ypen­burg speelt en zingt met haar band een swin­gend en kleur­rijk gypsy jaz­zpro­gramma, met drie vooraanstaande muzikan­ten. Een swin­gend gypsy pro­gramma met arti­esten van allure.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​g​y​p​s​y​-​s​w​i​n​g​-​n​i​g​h​t​-​m​e​t​-​i​r​e​n​e​-​y​p​e​n​b​u​r​g

Raindogs

Zater­dag 14 augus­tus20.00 uur
Mar­cel Kapteijn & The Rain­dogs
Tick­ets € 15
Mar­cel Kapteijn & The Rain­dogs keren na een ges­laagde ‘1e-​smaakt-​naar-​veel-​meer-​sessie’ weer terug om het pub­liek te ver­wen­nen met lied­jes die je het gevoel geven je ze kent. Een mix van intieme songs en rauwe blues, intens gezon­gen vanuit de tenen.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​m​a​r​c​e​l​-​k​a​p​t​e​i​j​n​-​t​h​e​-​r​a​i​n​d​o​g​s

Zater­dag 21 augus­tus20.00 uur
Jazz met Robert Vethaak en Wouter Kiers
Tick­ets € 12,50
Na de vele livestreams nu weer een echte live jaz­za­vond met Wouter Kiers en Robert Vethaak. Van dix­ieland, swing en jazz tot bop thema’s. Jazz waar de vonken van af vliegen. Dat belooft weer een spet­terende avond te wor­den!
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​j​a​z​z​-​m​e​t​-​r​o​b​e​r​t​-​v​e​t​h​a​a​k​-​e​n​-​w​o​u​t​e​r​-​k​i​e​r​s

Wouter Harbers vleugel

Woens­dag 25 augus­tus11.00 uur
Wouter Har­bers — Salzburg
Sounds of Music & Mozart
Tick­ets € 15
Elke laat­ste woens­dag van de maand bent u hartelijk welkom voor een koffiecon­cert van Wouter Har­bers & Friends. Dit keer samen met Vin­cent Kusters & Loes van Schothorst (zang). Kom mee­ge­ni­eten in onze prachtige Bullek­erk!
https://​bullek​erk​.nl/​a​g​e​n​d​a​/​w​o​u​t​e​r​-​h​a​r​b​e​r​s​-​s​a​l​z​b​u​r​g​-​s​o​u​n​d​-​o​f​-​m​u​s​i​c​-​m​o​z​a​r​t

Don­derdag 26 augus­tus19.30 uur
Klankcon­cert door Ruth Pos & his Friend(s)
Tick­ets 22,50 euro
De klankcon­certen van Ruth Pos zijn een ver­adem­ing en je komt er hele­maal tot rust. Bij een klankcon­cert mag je liggen of zit­ten. Neem zelf een matrasje, deken­tje slaapzak of kussen­tje mee als je wilt liggen.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​k​l​a​n​k​c​o​n​c​e​r​t​-​d​o​o​r​-​r​u​t​h​-​p​o​s​-​f​r​i​e​n​d​s​-​a​u​g​u​s​t​u​s

Ambragiada PerretVri­jdag 27 augus­tus20.00 uur
Alexan­der Brous­sard & Friends
The Story of Janis Joplin
Tick­ets € 22,50
In deze unieke serie voorstelling neemt voor­man Alexan­der Brous­sard u mee in een reis door de prachtige muziek, het woelige leven, de indruk­wekkende car­rière en het imposante oeu­vre van Janis Joplin, ver­tolkt door Ambra­giada Per­ret.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​a​l​e​x​a​n​d​e​r​-​b​r​o​u​s​s​a​r​d​-​f​r​i​e​n​d​s​-​t​h​e​-​s​t​o​r​y​-​o​f​-​j​a​n​i​s​-​j​o​p​l​i​n

Zondag 31 augus­tus14.00 tot 18.00 uur
Bier­fes­ti­val Tri­jn­tje Jans
Vijf aansprek­ende horecagele­gen­heden eindi­gen de zomer met een bier­fes­ti­val. Op iedere locatie wordt u ver­rast door een andere biertje.


Parkin­son Café Zaan­dam met Boekp­re­sen­tatie
Pers­bericht

Vri­jdag 6 augus­tus is er Parkin­son café in het Men­nis­ten­erf in Zaan­dam van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Er is een boekp­re­sen­tatie door Peter van de Berg van het boek: Beter leven met een chronisch-​progressieve ziekte.

Beter leven met een chronisch-​progressieve ziekte heeft als doel hoop, troost en per­spec­tief te bieden en bevat daar­naast veel prak­tis­che hand­vat­ten voor een waarde­vol leven.
Peter van den Berg hoorde op zijn 39ste dat hij Parkin­son heeft en Angélique van der Lit heeft vanaf haar 48ste ALS. Als collega’s had­den zij mooie gesprekken over hoe zij met hun ziekte omgin­gen. Ze deelden hun ver­driet, de weg naar accep­tatie, de omgang met hun naas­ten en hun manier om naar de toekomst te kijken en namen het ini­ti­atief een bun­del samen te stellen. Aan deze bun­del hebben meer dan 100 pro­fes­sion­als en ervar­ings­deskundi­gen uit Ned­er­land en Vlaan­deren meegew­erkt.
Je staat mid­den in het leven en opeens krijg je te maken met een chro­nis­che ziekte. Hoe ga je daarmee om, als patiënt en als naaste?

Naast een ken­nis­mak­ing met ziek­tes als Amy­otrofis­che Lat­erale Scle­rose (ALS), Demen­tie, Kanker, ziekte van Lyme, Mul­ti­ple Scle­rose (MS), ziekte van Parkin­son, Reuma en Spierziek­ten komen alle kan­ten van een chro­nis­che ziekte aan de orde in dit boek: werk, relaties, gezin, emoties en finan­ciën.
Voor patiën­ten en zieken: herken­ning in per­soon­lijke ver­halen. Je moet verder, maar hoe?
Voor fam­i­lie en vrien­den: begrip en hand­vat­ten. Hoe kun je een chro­nisch zieke ste­unen?
Voor collega’s: inzicht in de gren­zen aan het func­tioneren. Wat kun je verwachten van je col­lega?
Voor pro­fes­sion­als: ken­nis over de per­soon­lijke ervar­ing van een patiën­tkant van een ziekte. Hoe bied je de meest passende zorg?
Dit boek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met chronisch-​progressieve ziek­ten: patiën­ten, zieken, fam­i­lie, vrien­den, collega’s en professionals.

U hoeft zich niet aan te melden, de aan­vang is 14.00 uur en de toe­gang bedraagt € 2,-.
Heeft u vra­gen over uw bezoek aan het Parkin­son Café Zaan­dam in deze coro­natijd? Of wilt u nu al weten wan­neer de vol­gende infor­matiebi­jeenkom­sten zijn gep­land, raad­pleeg dan de web­site van Men­nis­ten­erf of belt u met Men­nis­ten­erf 0753030710.


Girlzz pre­sen­teert mei­den­event #OWN IT
Pers­bericht


Om mei­den eens goed in het zon­netje te zetten, extra empow­er­ment mee te geven en elkaar te ont­moeten, pre­sen­teren de Mei­den­werk­ers van SWT Zaanstad (Girlzz) het girls only even­e­ment #OWN IT.
Dit event is voor mei­den uit Zaanstad van 12 t/​m 23 jaar en vindt plaats op vri­jdag 27 augus­tus tussen 15.00 uur en 20.00 uur bij de Zaanse Natu­ur­speel­tuin, wat onderdeel is van het Zaans Natuur en Milieu Centrum.

Girlzz2 Girlzz3#OWN IT wordt geor­gan­iseerd in samen­werk­ing met FluXus, Straathoek­w­erk en het Jeugdteam. Er zijn ver­schil­lende work­shops en er is divers enter­tain­ment zoals een cat­walk train­ing door top­model en TED Talk spreker Jes­sica Gyasi van Model Up, beauty en ver­zorg­ing, muziek, sport en dans, design, fotografie en nog veel meer.
De entree is gratis en aan­melden is niet ver­plicht. Het volledige pro­gramma wordt bin­nenkort bek­end gemaakt via de Insta­gram­pag­ina van Team Jon­geren­werk: www​.insta​gram​.com/​s​w​t​_​j​o​n​g​e​r​e​n​w​e​r​k

GirlzzSWT1Girlzz
Onderdeel van Team Jon­geren­werk bin­nen de Sociale Wijk­teams Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk en Zaan­dam Zuid zijn de Mei­den­werk­ers van Girlzz. Girlzz biedt het hele jaar door een exclusief pro­gramma voor mei­den. Hier­door hebben mei­den een veilige haven waar ze zich kun­nen ontwikke­len, leuke activiteiten meemaken en met elkaar in gesprek gaan over aller­lei mei­den­za­ken zoals gezin­sre­laties, vriend­schap­pen, liefde, sek­su­aliteit en schoolkeuzes.
Girlzz medew­erker Hafsa Boukazim: “Mei­den ver­di­enen de juiste omstandighe­den om zich te kun­nen ontwikke­len tot sterke vrouwen. Om ze nog meer posi­tieve aan­dacht en empow­er­ment te geven, hebben we #OWN IT bedacht. Met een uit­ge­breid aan­bod en een leuke host en toffe DJ als gang­mak­ers, belooft het een inspir­erende, leerzame, maar vooral een hele gezel­lige dag te wor­den. Hier­bij kun­nen ze andere mei­den ont­moeten en zijn wij als Mei­den­werk­ers ook beschik­baar. De mei­den zijn na het event welkom om zich tevens bij onze weke­lijkse activiteiten aan te sluiten.”

Foto: Leonie Goncalves en Hafsa Boukazim

Con­tact
Wil je meer infor­matie over #OWN IT, de weke­lijks activiteiten of heb je een andere vraag over Girlzz? Neem con­tact op met Mei­den­werker Hafsa Boukazim via tele­foon­num­mer 06 28 36 96 47, e-​mailadres Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of Insta­gram­pag­ina www​.insta​gram​.com/​s​w​t​z​_​h​a​f​s​a.

#OWN IT
Datum: Vri­jdag 27 augus­tus
Tijd: 15.00 uur — 20.00 uur
Locatie: Zaanse Natu­ur­speel­tuin (Zaans Natuur & Milieu Cen­trum), Twiskeweg
Entree: Gratis (exclusief con­sump­ties)
Meer infor­matie: www​.insta​gram​.com/​s​w​t​_​j​o​n​g​e​r​e​n​w​e​r​k


Joomla tem­plates by a4joomla