Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Gratis Cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’.
Ben je op zoek naar meer zelfvertrouwen, meer con­t­role over je leven, meer inner­lijke sta­biliteit en bewustz­ijn? Dan is deze gratis train­ing iets voor jou.
In deze train­ing gaan we in op je bewustz­ijn, je onder­be­wustz­ijn, draagkracht ver­sus draa­glast, zelfliefde en –compassie.

De cur­sus start op woens­dag 8 april 2020.
De cur­sus heeft 5 sessies van elk 2 uur en via de com­puter.
De sessies vin­den plaats op 8 en 22 april, 13 en 27 mei en 11 juni (dat is op een don­derdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Er wordt met skype een groepsverbind­ing gemaakt waar­door meerdere deel­ne­mers elkaar kun­nen zien en er een inter­ac­tieve cur­sus wordt gegeven
Deze cur­sus zal tot in ieder geval 1 juni online wor­den gegeven. Afhanke­lijk van de maa­trege­len ivm corona zal de cur­sus van 11 juni op locatie wor­den gegeven.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.
Indigo, West­z­i­jde 120, Zaandam.

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Zaanstad

Zaans Groen 19441945

Pers­bericht


Zaans GroenIn ver­band met de coro­nacri­sis gaat de pre­sen­tatie van het boek Zaans Groen 19441945. Mooie din­gen in een lelijke tijd op zater­dag 4 april 2020 in de Bullek­erk te Zaan­dam niet door. Bekeken wordt nog of de pre­sen­tatie op een andere datum door­gang kan vin­den.


Mooie din­gen in een lelijke tijd —
Ver­schi­jnt in april 2020
In de Honger­win­ter van 1944 richt­ten Klaas en Mart Woudt met een aan­tal andere Zaanse jon­geren het clan­destiene ‘litterair-​cultureel maand­blad’ Zaans Groen op. In de navol­gende maan­den ver­sch­enen er vier tijd­schriften vol gedichten, proza, essays en beschouwin­gen, rijk geïl­lus­treerd met litho’s en tekenin­gen.
Op zater­dag 4 april 2020, driek­wart eeuw na dato, wor­den deze vier unieke tijd­schriften heruit­gegeven en voorzien van een uit­ge­breide inlei­d­ing door Klaas Woudts dochter Anne­mieke. Voor­in­teke­nen, met kort­ing, is nu al mogelijk.

Klaas Woudt (19232012) was een bek­ende uit­gever, boek­drukker en pub­li­cist. Hij stond aan de wieg van de Ency­clo­pe­die van de Zaanstreek en gaf lezin­gen over de
streek­taal. Hij zat in de redac­tier­aad van het tijd­schrift Podium en was de eerste uit­gever van Jan Wolk­ers.
In 1984 kreeg hij de Cul­tu­ur­prijs van de gemeente Zaanstad.
Min­der bek­end is dat hij samen met zijn zus Mart (19201967) het ini­ti­atief nam om tij­dens de Tweede Werel­door­log in het geheim Zaans Groen uit te geven. De heruit­gave van dit tijd­schrift in boekvorm is aange­vuld met een inlei­d­ing waarin Anne­mieke Woudt aan de hand van haar vaders mem­oires de ontstaans­geschiede­nis in een cultureel-​historische con­text plaatst.
Voor­in­teke­nen is mogelijk via: www​.mens​durftelezen​.nl/​p​u​b​l​i​c​a​t​i​e​-​z​a​a​n​s​-​g​r​o​e​n​/. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Het boek kunt u zater­dag 4 april ophalen tussen 15.00 en 18.00 uur in de Bullek­erk te Zaan­dam tij­dens de de feestelijke pre­sen­tatie van het boek.
Indien u niet in gelege­heid bent om aan­wezig te zijn stuur een mail naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Voor meer infor­matie:
Kunt u con­tact opne­men met Erik Schaap (0756313819, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.)

Uitvo­er­ing:

Uit­gave: Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland, Wormer
Con­cept: Anita Gund­lach
Auteur: Anne­mieke Woudt
For­maat: 280 x 220 mm staand
Omvang: 164 pagina’s
Bedrukking: geheel in kleur
Afw­erk­ing: genaaid gebon­den
sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland www​.face​book​.com/​U​i​t​g​e​v​e​r​i​j​N​o​o​r​d​H​o​l​l​a​n​d
Prijs: Tot 3 april14,95. Daarna € 19,95


Pro­gramma Podium DE FLUX2020

Pers­bericht

logoflux

Open­ing ten­toon­stelling Ambte­naar in oorlogstijd

Pers­bericht
Ambtenaaroorlogstijd
Op vri­jdag 14 feb­ru­ari 2020
Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam

Dit jaar vieren we 75 jaar bevri­jd­ing. In Zaanstad organ­is­eren het Gemeen­tearchief, het 4 en 5 mei Comité Zaanstad en het Zaans Museum samen fes­tiviteiten om de lokale herin­ner­ing aan de Tweede Werel­door­log en de bevri­jd­ing lev­end te houden.
Op vri­jdag­mid­dag 14 feb­ru­ari wordt de ten­toon­stelling ‘Ambte­naar in oor­logstijd’ geopend in de vit­rine van het stad­huis. Er is o.a. aan­dacht voor de TD-​groep: het ambtenaren­verzet waarin de lat­ere Zaanse burge­meesters Gé Franken en Jan Kalff een belan­grijke rol in hebben gespeeld.

Joomla tem­plates by a4joomla