Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Nacht­diert­jes in de Heem­tuin
Pers­bericht

logoZNMC

Rossevleermuis

Aanstaande vri­jdag, 24 sep­tem­ber gaan we in de avon­duren op avon­tuur.
Eerst lopen we een stukje door de heem­tuin en het Burg. In ’t Veld­park.
We nemen een bat­de­tec­tor mee en horen dan miss­chien wel de ultra­sone gelu­iden van de Gewone of de Ruige dwergvleesmuis.
Met een beetje geluk zie je ze ook door de lucht heen wieken, op zoek naar insecten.

Mon­etVeil­ing op 7 okto­ber 2021 in de Bullek­erk
Pers­bericht

monetkleinAl eens bij een veil­ing geweest? Dit is je kans!
Als afs­luit­ing van vier maan­den ‚Door de ogen van Monet’ organ­is­eren Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk en Sticht­ing Monet in Zaan­dam op don­derdag 7 okto­ber 2021 een unieke Mon­etVeil­ing.

MonetVeiling1Onder de bezie­lende lei­d­ing van veil­ing­meester Jan de Bruin, oud-​directeur van Kun­st­cen­trum Zaanstad, kun je deze avond in het bezit komen van Zaanse kunst. Diverse Zaanse kun­ste­naars, ama­teur en pro­fes­sioneel, doen mee. Het aan­bod is gevarieerd. De verkoop­prijs wordt door bieden bepaald en eindigt met “een­maal, ander­maal, verkocht!”

Kijkda­gen
Natu­urlijk zijn er voor de start van de veil­ing zoge­naamde kavel kijkda­gen in de Bullek­erk,
dins­dag 5, woens­dag 6 en don­derdag 7 okto­ber 2021, van 11.00 tot 15.00 uur. Op deze mid­da­gen kun je kijken of er iets van je gad­ing bij is.

De veil­ing
Het echte bieden is op don­derdag 7 okto­ber en start om 20:00 uur.
Start­pri­jzen vanaf € 20,00 en van de opbrengst gaat 60% naar de kun­ste­naar, 40% is voor Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk en Sticht­ing Monet in Zaan­dam.
Aan het einde van de veil­ing wordt con­tant of per PIN betaald en gaat het kun­sto­b­ject met de koper naar huis.


Luchtige lezin­gen op de luie zondagochtend

Pers­bericht

logoVuisterOp zondag 3 okto­ber is er weer een luchtige lez­ing op de luie zondag­mor­gen in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan.
De lez­ing wordt gegeven door Hans Luiten en gaat op deze zondagocht­end over:

Polen: wat is daar toch aan de hand?

Fietsmid­dag voor senioren in Krommenie

PERS­BERICHT

doortrappenFiet­sen is een fijne manier om in beweg­ing, soci­aal actief en zel­fredzaam te bli­jven. Zeker voor oud­eren. Daarom organ­is­eren buurthuis De Pelikaan en Senioren­v­erenig­ing Krom­me­nie een leuke Door­trap­pen fietsmid­dag op don­derdag 23 sep­tem­ber voor 65+’ers in Krom­me­nie.

Iedereen van 65+ is op don­derdag­mid­dag 23 sep­tem­ber van harte welkom om aan te sluiten bij de Door­trap­pen fietsmid­dag in Krom­me­nie. Op deze dag wor­den leuke activiteiten geor­gan­iseerd zoals een fiet­squiz met leuke pri­jzen en FietsFit-​oefeningen om de spieren los te maken. Daarna volgt een mooie fiet­stocht van ongeveer 20 kilo­me­ter in de omgev­ing van Krom­me­nie. De tocht wordt coro­n­aproof, in kleine groep­jes, afgelegd.

Iedereen kan op zijn of haar tempo mee­doen. Mensen die het span­nend vin­den om te fiet­sen of bijvoor­beeld prob­le­men hebben met bal­ans, kun­nen ook met een gerust hart terecht op de fietsmid­dag. Op een oefen­par­cours kun­nen mensen namelijk de driewielfi­ets of duofi­ets uitproberen.

De driewielfi­ets is een sta­biele fiets die een mooie oploss­ing biedt voor mensen die nog wel willen fiet­sen, maar niet zo goed meer dur­ven. De duofi­ets is een uitkomst voor mensen die niet (meer) zelf­s­tandig kun­nen fiet­sen, maar nog wel met de fiets op pad willen. De duofi­ets is een driewieltan­dem waar­bij je naast elkaar zit en samen kunt fietsen.

Ook is het don­derdag 23 sep­tem­ber mogelijk om een testritje te maken met de e-​bike.
De driewieler, duofi­ets en e-​bike wor­den beschik­baar gesteld door rijwiel­han­del Evert Bruyns.

doortrappen1Het belooft een mid­dag vol fietsvei­ligheid, gezond­heid én vooral gezel­ligheid te wor­den. Iedereen is vanaf 13:30 welkom bij buurthuis De Pelikaan. Het pro­gramma eindigt rond 17:00.

Ook meefi­et­sen? Deel­ne­mers kun­nen zich aan­melden bij buurthuis de Pelikaan of bij Nora Swa­ger­man via 075 621 8700 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Kosten voor deel­name bedra­gen €3,-. Voor een drankje onder­weg wordt gezorgd.

Door­trap­pen tot je 100ste Fiet­sen is een fijne manier om in beweg­ing te bli­jven. Boven­dien bli­jven oud­eren mede door te fiet­sen langer gezond, soci­aal en zel­fredzaam. Ze fiet­sen dan ook graag, en willen graag bli­jven fiet­sen, maar zijn ook kwets­baar in het ver­keer. De gemeente Zaanstad heeft samen met het pro­gramma Door­trap­pen de ambitie dat oud­eren zo lang mogelijk veilig bli­jven fiet­sen. Door­trap­pen motiveert oud­eren om zelf maa­trege­len te nemen om veilig te bli­jven fiet­sen. Dit doen zij met behulp van prak­tis­che fiet­stips, fijne oefenin­gen om soe­pel te bli­jven en leuke activiteiten in de regio.
Lokale part­ners zoals Buurthuis De Pelikaan, Senioren­v­erenig­ing Krom­me­nie, rijwiel­han­del Evert Bruyns en Sportbedrijf Zaanstad helpen daar­bij.

Fiet­s­ac­tiviteiten
Het hele jaar door organ­iseert Door­trap­pen fiet­s­ac­tiviteiten voor oud­eren. Meer infor­matie over Door­trap­pen en de activiteiten, vind je op www​.door​trap​pen​.nl . Voor alle activiteiten bij jou in de buurt, kijk je op de web­site bij ‘in mijn buurt’.


Arche­ol­o­gis­che vond­sten uit de Wil­helmi­nasluis
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

Archeolo2
Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam - t/​m 12 novem­ber 2021

In 2020 is de Wil­helmi­nasluis in Zaan­dam uit­ge­bag­gerd en opnieuw ver­g­root. Hier­bij zijn naar schat­ting 300.000 arche­ol­o­gis­che vond­sten gedaan. Dit zijn resten van spullen die vroeger door mensen zijn wegge­gooid of die in het water zijn gevallen.
De uit­ge­bag­gerde grond werd in grote duw­bakken gestort en gezeefd. Arche­olo­gen haalden de arche­ol­o­gis­che vond­sten uit de zeef en brachten die naar het Gemeen­telijk Arche­ol­o­gisch Depot van Zaanstad in Zaandijk. Daar begon het onder­zoek van de vond­sten.

De eerste fase van het onder­zoek is inmid­dels afgrond: het wassen van de vond­sten en het split­sen daar­van naar mate­ri­aal­groep. De gesor­teerde vond­sten gaan de komende jaren naar de diverse spe­cial­is­ten die ze verder bek­ijken.
De belang­stelling voor het onder­zoek is groot. Daarom pre­sen­teert het Gemeen­telijk Arche­ol­o­gisch Depot in samen­werk­ing met het Gemeen­tearchief nu al een kleine selec­tie van de vond­sten in deze ten­toon­stelling.

Arche­olo­gen Piet Kleij en Cas­san­dra Scheffer-​Mud hebben de oud­ste, jong­ste, mooiste, meest exo­tis­che, tal­rijk­ste en zeldza­am­ste vond­sten ges­e­lecteerd. In een paar korte film­p­jes lichten ze een tipje van de sluier op, maar nodi­gen u vooral van harte uit om alles zelf te komen bek­ijken.
De ten­toon­stelling is te zien in de pub­liek­shal van het stad­huis in Zaan­dam tot en met vri­jdag 12 novem­ber 2021.
Voor de ten­toon­stelling is een afspraak niet nodig. Als het druk is, kunt u het beste op een rustig moment terugkomen. Rustige momenten zijn: maandag tot en met don­derdag na 16.00 uur, vri­jdag na 12.00 uur


Joomla tem­plates by a4joomla