Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


StapTeunisHeden­daags Real­isme @ Galerie Staphorius in Westzaan

Pers­bericht
Kun­st­ga­lerie Staphor­sius organ­iseert deze zomer voor de 6e keer ‘Zon­der Haast’, een zomer­ex­posi­tie van schilder­i­jen en objecten van heden­daags real­is­tis­che kun­ste­naars uit het bin­nen– en buitenland.

De galerie biedt ook dit jaar weer een gevarieerde col­lec­tie van zeer fijn geschilderde schilder­i­jen en ook werk in een meer lossere impres­sion­is­tis­che stijl, waar­bij echter de zicht­bare werke­lijkheid niet uit het oog wordt ver­loren. Ook wor­den bronzen en houten objecten aange­bo­den.
Werk van kwaliteit in elke pri­jsklasse.
De exposi­tie duurt tot en met 22 sep­tem­ber.

StapKaasmakerij

Uit­leg van kun­ste­naars over hun inspi­ratie
Met „Sundays@Staphorsius” is de galerie ook op 22 sep­tem­ber (zondagopen­ing van 1317 uur) geopend, en zullen ver­schil­lende kun­ste­naars in de galerie uit­leg geven over hun inspi­ratie, werk en de tech­nieken die ze hier­bij toepassen.

De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk met ook ruime parkeergelegenheid.

Geopend: dins­dag t/​m zater­dag, 917 uur.
Kun­st­ga­lerie en Lijsten­mak­erij Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287B
West­zaan
075 614 3000
www​.staphor​sius​.nl

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Zaanstad

aakExposi­tie “HOUT

Pers­bericht
Bij ArtZa­anstad in samen­werk­ing met FKG Archi­tecten aan de Zaan. Artza­anstad brengt, samen met FKG Archi­tecten aan de Zaan, het hout terug naar Zaanstad mid­dels de exposi­tie “HOUT”. Van don­derdag 20 juni tot en met zater­dag 13 juli is het werk van diverse kun­ste­naars en ontwer­pers te zien.
De feestelijke open­ing, die wordt ver­richt door burge­meester Jan Ham­ming, is op zater­dag 22 juni om 15.00 uur.

Het HEM pre­sen­teert Chap­ter 1NE: Edson Sabajo & Guil­laume Schmidt

Pers­bericht
Hemlogo

“Cul­tuur ontstaat in gemeen­schap­pen.”
Het HEM, een nieuw kun­stin­sti­tuut op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam, is 21 juni 2019 geopend. Het HEM is geves­tigd in een voor­ma­lige kogelfab­riek van bijna 10.000 m2 en com­bi­neert de pre­sen­tatie van rel­e­vante beeldende kunst met een sterke pro­gram­mer­ing van muziek, per­for­mances en dans, en de organ­isatie van maatschap­pijkri­tis­che pub­lieke programma’s en par­tic­i­patieve, edu­catieve activiteiten.
Kim Tuin, directeur van Het HEM: „We willen dat al onze bezoek­ers zich thuis voe­len, geïn­spireerd raken en zich open­stellen voor nieuwe ervarin­gen, intuïties en cre­atieve ideeën. Door kunst te gebruiken om belan­grijke vra­gen te stellen over de heden­daagse maatschap­pij, hopen we mensen een betrokken en inclusief begrip van onszelf, de ander en de wereld te geven.„
Chap­ter 1NE van Het HEM deelt het ver­haal van Edson Sabajo en Guil­laume Schmidt: een cre­atief onderne­mers­duo bek­end van het suc­cesvolle streetwear– en lifestyle merk Patta. Diepge­worteld in de hiphop­cul­tuur kun­nen Sabajo en Schmidt wor­den beschouwd als cul­turele voor­lop­ers. Voort­durend in con­tact staand met hun artistieke en muzikale omgev­ing, verte­gen­wo­ordi­gen ze een nieuwe gen­er­atie ‘homo uni­ver­salis’: veelz­i­jdige mak­ers die niet wor­den geleid door con­ven­ties maar zelf de voor­waar­den schep­pen om hun ideeën te ver­wezen­lijken.
Chap­ter 1NE is mede mogelijk gemaakt met steun van Bank­Giro Loterij Fonds, Fonds 21, Mon­dri­aan Fonds en Adi­das.
Adres: Het HEM
Warm­perserij 1
Zaan­dam, the Nether­lands
www​.het​hem​.nl

‘Hulp bij rouw’ te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een work­shop gericht op het onder­s­te­unen van je rouw­pro­ces.
Loop je hierin vast ? Het je het gevoel wat extra onder­s­te­un­ing hierin te kun­nen gebruiken? Dan is deze work­shop iets voor jou.
We geven je inzicht in waarom je rouwt en geven veel waarde­volle prak­tis­che tips om jouw pro­ces te ondersteunen.
De work­shop wordt tweemaal gegeven en wel op woens­dag 17 juli 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur en op don­derdag 18 juli 2019 van 13.00 uur tot 15.00 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.
Joomla tem­plates by a4joomla