Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Exposi­tie Zon­der Haast
Pers­bericht

StapMeg Eenzame SokkenHeden­daags real­isme bij Galerie Staphor­sius tm 26 augus­tus 2023
Deze zomer exposeert Galerie Staphor­sius Zon­der Haast, een verkoopten­toon­stelling gericht op heden­daagse kunst. In deze negende edi­tie heeft de galerie wederom een boeiende col­lec­tie bijeenge­bracht met werk van maar liefst twintig kun­ste­naars. Het stilleven neemt hier­bij een cen­trale plek in, maar ook zijn objecten te zien.
Galeriehouder Rob Staphor­sius: “Het is de negende keer dat we deze exposi­tie organ­is­eren, waar­door we met een aan­tal kun­ste­naars over de jaren een vaste en vertrouwde relatie hebben opge­bouwd. Voor ons van belang zodat we kwal­i­tatief goed en nieuw werk van hen kun­nen exposeren. Verder hebben we ook elk jaar wel nieuwe gezichten die voor de eerste keer bij ons mee­doen.”

Zo is er werk te zien van Rob de Vries die zich al twintig jaar volledig richt op de kunst en werkt in een zeer tij­drovende foto­re­al­is­tis­che stijl, en met grote nauwkeurigheid echt het allerkle­in­ste detail uitwerkt. Zijn voor­liefde voor retro en een tikje nos­tal­gie laat hij ook in zijn werk naar voren komen.
Verder toont de galerie werk van Meg die met haar schilder­i­jen laat zien dat gewone alledaagse gebruiksvoor­w­er­pen heel mooi kun­nen zijn. Ze heeft hier­bij een voorkeur voor stof­fen, die ze in de zoge­noemde ‘strichel­tech­nik’ uitwerkt. Hier­bij wordt een schilderij met soms wel tien­tallen laag­jes verf met kleine streep­jes en met ein­de­loos geduld opge­bouwd tot een uitein­delijk zeer real­is­tisch beeld.

Rob tot slot: “Naast schilder­i­jen hebben we ook objecten in de exposi­tie, zoals bijvoor­beeld van Mark Stel­tenpool. Mark is een gepas­sioneerd hout­draaier en maakt prachtige objecten zoals vazen en schalen, maar ook klein gede­tailleerd werk zoals kun­stige knop­jes voor appa­raten.”

De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk, en is er ruime par­keergele­gen­heid beschik­baar.
Zon­der Haast: te bezoeken tm 26 augus­tus 2023.
Geopend: dins­dag t/​m zater­dag, 917 uur
Galerie Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287b
1551 RG West­zaan
0756143000

StapMark Steltenpool StapRob de Vries

Zomer in het veld
Pers­bericht

koeien1Excur­sie vaar­tocht met gids: Zomer in het veld op zondag 28 mei en maandag 29 mei 2023 (Pinksteren) – 13.3015.30 uur.
Afvaart 13.30 uur Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

In de zomer is het Wormer– en Jis­per­veld land­schap­pelijk op z’n groenst. Het broed­seizoen is ten einde, het wordt wat stiller en een lome warmte kan soms als een deken over land en water liggen. Planten bloeien volop. De gids vertelt over de dor­pen, het water, de molens en het beheer door vaar­boeren en natu­ur­boeren. En geniet vooral van de omgeving.

Reserveren is noodza­ke­lijk en kan tele­fonisch 075 62 191 00 tot 1½ uur voor vertrek of per mail (alleen op werkda­gen tussen 9.00 en 16.00 uur) Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en telefoonnummer.

Het tarief voor een vaar­tocht inclusief koffie of thee:
– vol­wasse­nen is € 17,50
– vrien­den van de Poel­boerderij € 15
– kinderen t/​m 12 jaar € 5


OostzanerJol
De boten van Ursulien

Pers­bericht

Tot mijn pen­sioen werkte ik in het onder­wijs. Nu geef ik les in de Zaanse musea en het Mon­e­tAte­lier. In de maand juni exposeer ik bij de laat­ste. Kom kijken naar mijn schilder­i­jen, geïn­spireerd door de Zaanse Mon­ets. Onze eigen Oost­zaner jol speelt hierin een grote rol.„
van: 2 juni tot 25 juni 2023

Link: www​.mon​et​inzaan​dam​.nl
Link: www​.zaans​eschilder​skring​.nl/

logoBullekerk

Exposi­tie: de Zaanse Mas
Pers­bericht

Een exposi­tie van de Zaanse kun­ste­naar Mas Vrooman.
De open­ing wordt gep­re­sen­teerd door Jamura Vrooman, dochter van de in 2013 overleden kun­ste­naar.
De werken zijn te koop. De exposi­tie is van zondag 21 mei t/​m zater­dag 3 juni te zien.

MasVrooman

Mas Vrooman
In de poëtis­che wereld van de kun­ste­naar komen dromen tot leven. Zijn kleur­rijke sprook­jes op doek en paneel zijn mys­terieus en over­goten met ver­bor­gen bood­schap­pen en sym­bol­iek. De vri­jheid van inter­pre­tatie staat hier­bij cen­traal. Mas lichtte zijn werk bewust niet toe, zodat ieder indi­vidu vrij is zelf invulling te geven aan de beteke­nis van het werk. Mars Vrooman pre­sen­teert sur­re­al­isme en kubisme met een duis­ter randje. Geïn­spireerd door cul­tuur, maatschap­pij, natuur en erotiek. Zijn fas­ci­natie voor het vrouwen­lichaam zal nie­mand ont­gaan. Een betov­erend schouwspel van oliev­erf en metal­lic, waarin vaak kleine gekke details zijn ver­stopt die soms pas jaren later in het oog vallen. Of is het jouw eigen fan­tasie die met je speelt? De magie komt tot leven, als je bereid bent buiten de kaders te observeren..

Mars Vrooman heeft van 1982 t/​m 1985 tegen­over de Bullek­erk gewoond, in het des­ti­jds gekraakte Sabelpand.

De exposi­tie is van zondag 21 mei t/​m zater­dag 3 juni te zien.
Open­ingsti­j­den:
Zondag 21 mei 15.0018.00 uur
Vri­jdag 26 mei & vri­jdag 2 juni 15.0018.00 uur
Of op afspraak via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaandam

HarsveldExposi­tie Annie Harsveld-​Leeuwerink
Pers­bericht

Vanaf 4 mei tot 21 juni 2023 is er in Bezoek­er­scen­trum de Poel­boerderij een ten­toon­stelling van werk van Annie Harsveld-​Leeuwerink.

Annie Harsveld-​Leeuwerink, geboren en geto­gen in Wormer. Ze is begonnen met schilderen en teke­nen bij Fluxus om de basis van ver­schil­lende tech­nieken te leren: krijt, aquarel, acryl, hout­skool en ook verf men­gen. Dat is nu ongeveer 18 jaar gele­den.
Acrylverf heeft haar voorkeur, alhoewel ze het laat­ste jaar met oliev­erf op water­ba­sis is gaan werken.
De natuur en pold­er­land­schap­pen heeft sterk haar inter­esse.
Haar advies is: ‘’Ga gewoon aan de gang met schilderen, zelf heb ik ook altijd geroepen, zoals zoveel mensen, ik kan hele­maal niet teke­nen! Maar door te schilderen kijk je anders naar de din­gen om je heen.’’

Naast deze exposi­tie kun je in de Poel­boerderij ook terecht voor een kopje koffie, een ijsje, een vaar­tocht of excur­sie. Check hier­voor de web­site https://​www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
Open­ingsti­j­den: Van don­derdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres: Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.


Joomla tem­plates by a4joomla