Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Eet­café in buurt­cen­trum De Vuis­ter
Pers­bericht

Op don­derdag 24 sep­tem­ber van 18.0020.00 uur kunt u weer geni­eten van een heer­lijk drie­gan­gendiner in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan.
Dit wordt bereid door een team van ent­hou­si­aste vri­jwilligers, dat ook het steeds afwis­se­lende menu vast­stelt.
Voor de prijs8.00 pp. hoeft u het niet te laten. Ook fam­i­liele­den en vrien­den zijn welkom.
Van­wege Corona is er een max. van 24 deel­ne­mers
U dient zich van te voren aan te melden, tel. Anne Boel­houwer 075 631 05 35 of mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Voor meer informatie

www​.devuis​ter​.nl of 075 615 68 14


ZonnemaanbloemMuzikale ron­dreis door Heem­tuin
Pers­bericht

Aanstaande zondag 20 sep­tem­ber treedt Gonda Kaai op in de heem­tuin. Gonda is his­tor­ica en harpiste. Zij begeleidt zichzelf op harp en neemt je mee op een boeiende fan­tasiereis door de wijde wereld. De hoofd­per­soon in haar voorstelling is een vrouw uit de mid­deleeuwen. Zij gaat op zoek naar een bloem die niet alleen van de zon houdt, maar ook van de maan.
Zon­nemaan­bloem is een sprook­je­sachtige vertelling met harp­muziek uit vele lan­den. De voorstelling is bestemd voor jong en oud. De heem­tuin staat garant voor een bij­passend sfeer­vol decor.

Wan­neer: Zondag 20 sep­tem­ber, 14.00 uur
Waar: heem­tuin, Zaan­dam.
Toe­gang is gratis, maar een donatie wordt zeer op prijs gesteld!


Welkom op School­tu­inen
Pers­bericht
zonnebloemen
We willen kinderen met een school­tu­in­tje echter wel de kans geven hun tuin­tje te laten zien aan belang­stel­len­den.
Daarom is de school­tuin op alle dins­da­gen en don­derda­gen tot de herf­st­vakantie geopend voor geïn­ter­esseerde oud­ers, broers en zussen, opa’s en oma’s, vrien­den, buren, enzovoort.
Er is van alles te koop op de tuin. Mooie pom­poe­nen, heer­lijke jam en inge­maakte cour­gettes. Ook kun je planten­zaad kopen waarmee je thuis je eigen groene paradi­jsje kan creëren.
De pluk­tuin is op deze dagen eve­neens geopend. Voor € 3 heb je al een prachtige bos bloe­men in huis! Kom dus langs op de School­tuin in het Darwinpark.

Helaas – dit jaar geen open avond voor oud­ers. Wij zien daar vanaf van­wege het coronavirus.

Voor meer infor­matie: 06 138 30 379
E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Adres: De Weer 31, 1504 AH Zaandam


Molen­mu­seum weer geopend op nieuwe plek
Pers­bericht

logoZaanscheMolenDrie maal is scheep­srecht bij de open­ing van het nieuwe Molen­mu­seum op de Zaanse Schans

Vanaf 28 sep­tem­ber kan het pub­liek het nieuwe Molen­mu­seum aan de Kalver­ringdijk 30 op de Zaanse Schans bezoeken. Het museum heeft van­wege de gevol­gen van het coro­n­avirus eerder moeten besluiten de open­ing uit te stellen.
Op 25 sep­tem­ber zal de offi­ciele open­ing plaatsvin­den voor gen­odig­den. De open­ing­shan­del­ing zal ver­richt wor­den door Mar­jan Min­nesma, directeur van Urgenda. De Zaanse muzikant Mar­griet Eshuijs (o.a. bek­end van de band Lucifer) zorgt voor de muzikale onder­s­te­un­ing. Zij wordt bijges­taan door een koor van mole­naars: De Schorre Schaepen.

Van­wege vei­lighei­dsover­weg­in­gen ron­dom het coro­n­avirus is er plek voor circa 500 per­so­nen en deze kun­nen door aangepaste maa­trege­len het museum veilig bezoeken.
Meer infor­matie is te vin­den op www​.zaan​schemolen​.nl
Tick­ets kun­nen gere­serveerd wor­den op: https://​tick​ets​.zaan​schemolen​.nl/​n​l​/​t​i​c​k​e​t​s.

De audio­tour in het museum is bij­zon­der. Bij bin­nenkomst kri­j­gen bezoek­ers een ‘molen­steen’ die voorzien is van een ‘tag’. Deze inter­ac­tieve steen doen bezoek­ers om de nek. Zo kun­nen ze in het Molen­mu­seum in hun eigen taal het ver­haal van de wind­molens te vol­gen. Zeven Zaanse gid­sen (en één han­de­laar) nemen bezoek­ers mee op audio­vi­suele reis door een wereld van wind­molens. Deze gid­sen wor­den geac­tiveerd door het gebruik van de genoemde molensteen.

Eén van de pronkstukken van het museum is het Molen­panorama van de Zaanse kun­stschilder Frans Mars. Dit in oor­logstijd ver­vaardigde schilderij van 2 x 11 meter geeft een beeld van de oos­t­o­ever van de Zaan rond 1800 met daarop meer dan 50 wind­molens.
Een ander top­stuk is de exacte replica op schaal van papier­molen De Een­dragt. De replica werd in opdracht van de firma Van Gelder (papier­fab­rikant) gebouwd voor de wereld­ten­toon­stelling in Par­ijs (1900). Het bedrijf wilde hier­mee het tra­di­tionele ambacht van het papier maken aan de wereld laten zien.

Verder zijn in het Molen­mu­seum o.a. ook een ‘Molen­mak­erij’ en een inter­ac­tieve kaart met alle 1100 molens te zien die ooit in de streek hebben ges­taan. Bezoek­ers kun­nen rond­dwalen langs de thema wan­den waar inge­gaan wordt op de con­trasten in de Zaanse molengeschiede­nis: rijk en arm, vrije tijd en hard werken komen hier aan bod, maar ook ver­nuftige uitvin­din­gen en slimme toepassin­gen uit het verleden en het heden wor­den nader toegelicht.


Tussen Zuid­dijk en Zaan
Pers­bericht

Sep­tem­ber is de maand van de ker­mis en de maand van de Dam tot Damloop. Dam tot Dam is HET even­e­ment in de buurt waar­bij je je buren buiten tegenkomt. Omdat het dit jaar niet door­gaat hebben we iets anders bedacht en hopen dat je mee wilt doen om wat gezel­ligheid en leef­baarheid in de buurt te brengen 😉.

Zater­dag 19 sep­tem­ber 2020 is het World Cleanup Day. Kom een uurtje mee­helpen met zwer­fvuil oprapen? We starten om 13 uur bij de de jeu de boules­baan in het Burcht­plantsoen. Hand­schoe­nen, prikkers en vuil­nisza­kken zijn aan­wezig. Na afloop een klein hapje van Zuid­dijk Kaas&Lekkers.

Dins­dag 22 sep­tem­ber 2020 van 18:00 tot 22:00 uur

Bewon­ers en onderne­mers aan de Zuid­dijk kri­j­gen bin­nenkort een uitn­odig­ing om live mee te praten over de buurt. Met ver­trag­ing, door corona, komt er dan ein­delijk een bijeenkomst over de Zuid­dijk. Anderen, die geen uitn­odig­ing kri­j­gen, kun­nen via een livestream meek­ijken met de tafelgesprekken.

Alles over deze bijeenkomst vind je op www​.zaan​damzuid​.info


Zater­dag 26 sep­tem­ber 2020 Burendag 2020. Wil je mee­helpen met het ver­van­gen van de zes bloem­bakken langs het par­keert­er­rein of onkruid wieden in het Burcht­plantsoen? Je bent van harte uitgen­odigd vanaf 13 uur, het duurt tot 16 uur en na afloop is er een drankje bij Café De Schot.

Face­book­groep Tussen Zuid­dijk en Zaan heeft inmid­dels meer dan 650 leden. Door diverse mensen wor­den er berichten geplaatst op aller­lei gebied. Leuk!! Maar toch….. toch nog veel berichten door de beheerder, voor­namelijk deelac­ties van andere pagina’s. De beheerder ziet lang niet alles dat met de buurt en de Zuid­dijk te maken heeft, dus deel vooral zelf (zowel bewon­ers als onderne­mers) ook op deze pag­ina? Kost niets en de pag­ina heeft een steeds groter bereik.

Wijk­web­site www​.zaan​damzuid​.info een ander kanaal voor ver­sprei­den van berichten, infor­matie delen en om met andere buurt­be­won­ers of de wijk­man­ager in con­tact te komen. De wijk­web­site is voor heel de wijk en niet alleen een bepaalde buurt. Hier zijn geen com­mer­ciële activiteiten toegestaan.


Joomla tem­plates by a4joomla