Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Pro­gramma Podium DE FLUX – mei 2018

Pers­bericht

logoflux

schapenSchaap­scheer­feest stads­boerderij Darwinpark

Pers­bericht

Op zondag 27 mei wor­den op stads­boerderij Dar­win­park te Zaan­dam maar liefst 250 schapen geschoren. Het zijn de schapen van de boerderij én de Kem­p­is­che hei­deschapen van de schaap­skudde, die graast langs het West­er­wind­pad in Zaandam-​West. De schaap­scheerders kun­nen één schaap in enkele minuten van z’n vacht ont­doen. Fascinerend om te zien. En dat lev­ert dan per schaap 2,5 kilo wol op. Schaapsvachten zijn ter plaatse te koop.
Daar­naast zijn er op de boerderij tal van andere activiteiten, zoals broodje bakken, sprin­gen op het springkussen, het melken van de limonade-​koe en nog veel meer. Verder zijn voor de inwendige mens aller­lei ver­snaperin­gen verkrijgbaar.

Vooraf­gaand aan het scheren loopt de schaap­skudde dwars door het cen­trum van Zaan­dam van het West­er­wind­pad naar het Dar­win­park. Voor het exacte tijd­stip van deze volksver­huiz­ing: volg face­book­pag­ina stads­boerderij en web­site Zaans Natuur & Milieu Centrum.

schapen2De activiteiten starten om 11.00 uur en eindi­gen rond 16.00 uur. Het scheren vindt plaats op ver­schil­lende tijd­stip­pen verdeeld over de dag.
Toe­gang is vrij, maar voor een aan­tal activiteiten wordt een bij­drage gevraagd (con­tante betal­ing, geen pin aan­wezig).
Het adres van de boerderij is De Weer 31 1504 AH te Zaan­dam. Meer info op de face­book­pag­ina van de stads­boerderij en via www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Foto’s Tom Kisjes: De schapen op weg naar hun scheer­beurt in het Darwinpark


Open­ing museum van de men­sheid op Bevrijdingsdag

Pers­bericht

Bevri­jd­ings­dag heeft dit jaar bij Artza­anstad op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam een spe­ci­aal tin­tje. Zater­dag 5 mei om 15:00 uur opent voor­ma­lig com­man­dant der Stri­jd­krachten, gen­er­aal b.d. Tom Mid­den­dorp, de eerste offi­ciële exposi­tie van het project “Museum of Human­ity” van doc­u­men­tair fotograaf Ruben Tim­man. De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk.

TimmanDe men­sheid in beeld
Ruben Tim­man portret­teerde tal­loze mensen in al hun eigen­heid en kwets­baarheid in vee­lal door oor­log of ram­pen getrof­fen gebieden in de hele wereld. De portret­ten tonen de men­sheid in al zijn rauwheid, ver­driet en uitzicht­loosheid, maar tegelijk­er­tijd laten zij schoonheid, waardigheid en hoop zien. Natasja Rikken van Artza­anstad: “Tij­dens de exposi­tie laat Ruben een selec­tie portret­ten zien die een ver­plet­terende indruk op je zullen maken. De portret­ten wor­den bij ons voor het eerst geëx­poseerd en zijn een voor­proe­fje van het uitein­delijke “Museum of Human­ity” dat Ruben Tim­man graag wil realiseren”.

Geheimzin­nige moerasvogels

Pers­bericht

roerdompZondag 27 mei 13.30 uur: Vaarex­cur­sie door het Wormer– en Jis­per­veld met gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poelo­erderij, Veerdijk 106, Wormer.

Geheimzin­nige moerasvo­gels te ont­dekken is het thema van deze de excur­sie. En met wat geluk zien we miss­chien de kon­ing van het moeras: de roer­domp. Ook ander moerasvo­gels kun­nen we in het veld tegenkomen zoals kareki­eten, riet­zangers, futen, blauw­borsten, rallen– en een­den­soorten. Maar ook grote vogelkolonies met indruk­wekkende aan­tallen brandganzen en kleine man­telmeeuwen en kleine kolonies vis­dieven, kluten en kok­meeuwen.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Roer­domp. Foto Larry Kef.

blazersensembleKlassiek aan de Zaanbocht

Pers­bericht

Het laat­ste con­cert in de con­cert­serie – klassiek aan de Zaan­bocht – treedt op 27 mei het Noord-​Hollands Blaz­ers ensem­ble op in de Wormerveerse Ver­man­ing met een zeer gevarieerd pro­gramma. (Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer)

Na afloop praten we na over dit con­cert en vertellen we bij een drankje en een hapje meer over het pro­gramma in het seizoen 20182019

Joomla tem­plates by a4joomla