Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Luilak bij De Zaan­sche Molen

Pers­bericht

luilakLuilak oftewel langslaper (looielak).
“Luilak wordt gevierd in het bij­zon­der op de zater­dag voor Pinkster, waarop ieder zo vroeg mogelijk opstaat. Wie het laat­ste ver­schi­jnt moet de overi­gen onthalen op warme bollen met stroop. Op Luilak-​morgen gaan de kinderen voor dag en dauw met de kor­rie, een laag wagen­tje aan een lang touw, uit naar de naburige dor­pen, wat door­gaans aan­lei­d­ing geeft tot vecht­par­ti­jen met de trekkers van andere kor­ries. De kinderen hebben daar­bij groene takken bij zich, en brand­ne­tels en vaak ook kikvorsen, die aan de schellen en deur­knop­pen der huizen, wier bewon­ers nog niet op zijn, wor­den opgehangen.

Monet diner in Schuilkerk

Pers­bericht

monetIn samen­werk­ing met Groen­eveld Eten organ­iseert Sticht­ing Monet in Zaan­dam voor de derde keer het Mon­et­diner op vri­jdag 2 juni, de aan­vang 18:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Dit keer op een wel heel bij­zon­dere plaats, namelijk in de Schuilk­erk aan het Papen­pad in Zaan­dam.
Tij­dens het culi­naire 5-​gangen diner wordt u bijgepraat over alle ontwik­kelin­gen van het werk van de sticht­ing. Archi­tect Paul Kramer van Stu­dio Kramer zal zijn zoek­tocht, naar de exacte locatie van het schilderij “Voet­brug” dat Monet in Zaan­dam maakte, met ons delen. Een span­nende reis door het Zaan­dam in 1871. Is het hem gelukt om dit mys­terie te ontrafe­len? We horen het 2 juni.
Ook zullen we u meen­e­men in de voor­berei­din­gen van 2021, het jaar waarin we gaan vieren dat Monet 150 jaar gele­den naar Zaan­dam kwam.

Reserveren: Mis deze unieke avond niet en geeft u zich alvast op voor het diner via de web­site www​.mon​et​inzaan​dam​.nl Mon­et­Diner.
Let op, het aan­tal plaat­sen is beperkt. Een mailtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. o.v.v. uw naam, het aan­tal per­so­nen waarmee u komt en eventuele dieetwensen kan ook.
Kosten: Het culi­naire 5-​gangen diner inclusief koffie en wijn kost € 59,95 per per­soon, waar­van € 10,00 ten goede komt aan Sticht­ing Monet in Zaandam.

totem2Project Totem­paal in de Rosar­ium Vriendentuin.

Pers­bericht

Wat: Werken aan een totem­paal voor de moes­tuin.
Waar: Rosar­ium Vrien­den­tuin, rosar­i­umpark, Krom­me­nie
Wan­neer: Zater­dag 3 juni 2017 van 13:00 tot 17:00 uur

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam3

FortadHam2Vanaf 30 april is Fort aan Den Ham, aan Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Het fort is het hele jaar door op iedere woens­dag te bezoeken.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Er is ruime parkeergelegenheid.

Het fort ligt net over het spoor tussen Krom­me­nie en Uit­geest aan de provin­ciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-​Hollandse land­schap maar in de mobil­isati­eti­j­den 19141918 en 1940 vol sol­daten en kanonnen.

De vri­jwilligers hebben van het fort een mil­i­tair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of terugge­bracht met zieken­zaal, keuken, officier­skan­tine en de man­schap­pen privaten.

Er zijn diverse exposi­ties te zien over de Stelling, WO-​2, mil­i­taire com­mu­ni­catie, de linie van Bev­er­wijk en de Poli­tionele acties gedurende 19451950 in voor­ma­lig Ned-​Indie.

Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toegankelijk.

Infor­matie op www​.for​t​aan​den​ham​.nl

Zaanse maalda­gen

Pers­bericht

molens

De Zaanse maalda­gen zijn een begrip. Al meer dan 40 jaar stelt De Zaan­sche Molen meel­molen De Koker, oliemolen Het Pink en pel­molen Het Prin­sen­hof open voor pub­liek in de maan­den april t/​m sep­tem­ber. Ook papier­molen De Schoolmeester sluit zich bij deze maalda­gen aan en is extra geopend.

Het betreft de zater­da­gen 10 juni, 8 juli, 12 augus­tus en 9 sep­tem­ber.
Tijd: van 10 tot 16 uur.

De Zaan­sche Molen-​Molenmuseum

Joomla tem­plates by a4joomla