Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Work­shop Vri­jwilligers en Verzekeringen

De vri­jwilligersverzek­er­ing is bedoeld voor vri­jwel ieder vri­jwilliger die onver­plicht en onbe­taald werkt om anderen en/​of de samen­lev­ing te helpen. Deze verzek­er­ing is dus voor iedere vri­jwilliger die actief is in de gemeente of actief is voor een organ­isatie uit de gemeente. Dit geldt ook voor maatschap­pelijke sta­giaires. Tij­dens de work­shop zal er een pre­sen­tatie gehouden wor­den en kun­nen er vra­gen gesteld worden.

Wat: work­shop Vri­jwilligersverzek­er­ing
Wan­neer: don­derdag 1 juni, van 13. 3015. 00 uur
Waar: Stad­huis­plein 100, 1506 MZ Zaan­dam (Ver­gaderzaal 6)
Kosten: geen
Aan­melden: via de mail, tele­fonisch of via www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl

Een aan­tal organ­isaties hebben na deel­name hun verzek­erin­gen (naar omlaag) aangepast, omdat er door de gemeente meer wordt verzek­erd dan ze wis­ten. Zaankan­tersvoorelkaar,
Lucy van der Wal

asparagusCuli­naire avond bij Mennistenerf

Pers­bericht

Op vri­jdag 26 mei wordt de maan­delijkse culi­naire avond van Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf weer gehouden. Deze keer serveren wij het ‘Hol­lands goud’, namelijk heer­lijke witte asperges tra­di­tion­eel met eieren en ham.
Als voorg­erecht serveren wij een lekkere lente uien­soep.
Op het buf­fet staat onder andere gebakken zalm­moot, sperziebo­nen, salade en gebakken aar­dap­pels.
Als nagerecht kri­jgt u een aard­beien coupe en we eindi­gen met koffie en bonbons.

Komt u aan bij ons aan tafel? U bent van harte welkom op vri­jdag 26 mei vanaf 18.00 uur,
de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,00 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met onze recep­tie: 075 6123 262. Graag tot ziens!

expoExposi­tie Rosar­ium vriendentuin

Pers­bericht

In de BIEB Krom­me­nie de hele maand mei 2017.

Wat is dat toch, die Rosar­ium Vrien­den­tuin, en wat doen ze daar? Als je dat wilt weten kun je nu naar de bieb te Krom­me­nie. De hele maand mei zijn er prachtige foto’s te bewon­deren van de Rosar­ium Vriendentuin.

Zaanstad bewon­ers Zuid

Pers­bericht

Heeft u opmerkin­gen, vra­gen, sug­gesties of ideeën voor uw buurt in Zaan­dam Zuid?
Wilt u met andere bewon­ers, de wijkam­bas­sadeurs en een medew­erker van het Soci­aal Wijk­team daarover praten?
Dan kan er nu wat aan gedaan wor­den en dat maakt het wonen er weer een stuk pret­tiger op!
We starten om 19:30 uur tot 21:00 uur. De koffie en thee met wat lekkers staan weer klaar. Welkom!
Wan­neer: elke eerste don­derda­gavond van de maand
Data 2017: (let op: i.v.m. doden­her­denk­ing op woens­dag 3 mei ) 1 juni, 6 juli, 3 augus­tus, 7 sep­tem­ber, 5 okto­ber, 2 novem­ber, 7 decem­ber
Tijd: 19:3021:00 uur
Waar: buurt­punt Cen­tral 201, Zuid­dijk 201
Kosten: geen
Voor meer infor­matie: www​.zaanse​be​won​er​szuid​.jimdo​.com

Joomla tem­plates by a4joomla