Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Repair­café

Pers­bericht

repaircafeIn de Stad­boerderij Dar­win­park is deze keer op vri­jdag 14 decem­ber weer het een Repair­café.
Onze vri­jwillige repara­teurs repar­eren met veel plezier uw niet meer werk­ende of kapotte spullen, denk daar­bij aan broodroost­ers, vide­o­recorders, (wekker)radio’s, koffieze­tap­pa­raten, speel­goed en klokken. Maar ook kled­ing zoals lange broeken, over­hem­den, gordijnen.

De afgelopen keer hebben we zelfs een rood geruite kikkerknuffel een vol­gend leven gegeven door zijn voor­poten weer ‘kind­proef’ aan zijn lijf te vast te maken.
Dit is een kleine greep uit de voor­w­er­pen waar mensen bij het Repair­café mee langs kun­nen komen.

Er is ook de mogelijkheid om kleine reparaties – lam­p­jes ver­van­gen of band plakken — aan uw fiets te laten doen. Het team van vri­jwilligers staat op 14e weer tussen 14.00 en 16.00 uur voor iedereen klaar. Voor de liefheb­bers is er natu­urlijk altijd koffie of thee.

De stad­boerderij Dar­win­park is geves­tigd aan De Weer 31, 1504 AH Zaandam.

Gooi uw spullen niet te snel weg, samen met u kun­nen we ze miss­chien een ‘tweede leven’ geven. Tot vrijdag!

Rita Melk

Vri­jwilliger Repaircafe

Bijgevoegde foto is eigen­make­lij en de vri­jwillig­ster (Mar­ion) op de foto heeft toestem­ming gegeven tot gebruik.

Natu­urlijk Natuur

Pers­bericht

staphor4

Tot 29 decem­ber is bij Galerie Staphor­sius de 9e edi­tie van de verkoop­ex­posi­tie Natu­urlijk Natuur. Ook deze keer is weer een boeiende col­lec­tie van ‘wildlife art’ beelden, tekenin­gen en schilder­i­jen te bek­ijken, gemaakt door (inter)nationaal bek­ende kun­ste­naars.
Deze keer stelde galeriehouder Rob Staphor­sius zichzelf de vraag wat ‘wildlife’ in de huidige tijd eigen­lijk is. “Kijk naar de dis­cussies eerder dit jaar rond een natu­urge­bied in Flevoland”, licht Rob toe.
Hij ver­volgt: “Het vee in ons land is al heel lang een voor­beeld van het zoge­noemde domes­ti­catie, waar dieren, in welke vorm dan ook, een nut­tige func­tie voor de mens moeten hebben. De koe is hier wel de bek­end­ste verte­gen­wo­ordi­ger van en is daarmee één van de meest karak­ter­istieke ver­schi­jnin­gen in ons Hol­landse wei­de­land­schap. Een sym­bool ook van het boerenbedrijf, waar in het voor­jaar de staldeuren open­gaan met het bek­ende koeiendansen”.

Jubileum exposi­tie – van 35 jaar schilderen

Pers­bericht

marionmaasOkto­ber t/​m Decem­ber 2018 — in Zorgcirkel Toren­erf, Prins van Oran­jes­traat 1 te Wormer

Mar­ion Maas: Omdat ik dit jaar mijn jubileum van 35 jaar schilderen vier, zijn div. schilder­i­jen –Let op het pri­jskaartje– flink afgepri­jsd. Het zijn b.v. vooral mijn aquarellen, fig­u­ratief geschilderd in de Zaanstreek en Noord Hol­land die hier­voor zijn uitverkoren.

Ik bek­waamde mij in die 35 jaar in div. dis­ci­plines o.a. Aquarelleren, Etsen, Portret en Naak­t­model schilderen en teke­nen o.l.v. div. Zaanse kun­ste­naars.
Momenteel schilder ik voor­namelijk met veel plezier bloe­men, dieren en land­schap­pen in acryl en kleine vogels in oliev­erf o.a. bij de Krom­me­niese Schilderkring alsmede bij de bek­ende Zaanse kun­ste­naar Reina Koerten.
Div. schilder­i­jen uit deze dis­ci­plines zijn ook aan­wezig in de exposi­tie in Torenerf.

Ik hoop U echt weer te ver­bazen met deze exposi­tie en wens U veel plezier bij het aan­schouwen van mijn 58 schilder­i­jen.
Bij alles wat ik schilder zoek ik steeds naar schoonheid, kracht, herken­baarheid en sfeer.

Mar­ion Maas

Mijn web­site: www​.mar​i​on​maas​.cmshost​.nl
Mjn email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

TheaterThe­ater Speelplaats

Pers­bericht

Op 14 decem­ber 2018 @ 19:3022:00

Het eerste open podium voor the­ater bij Bind. Ons kleine podium is deze avond beschik­baar voor toneel, dans, cabaret, mime of andere the­atrale uitin­gen. De optre­dens begin­nen om 19.30 uur.

Kom jouw voorstelling delen bij Bind. De act mag max­i­maal 15 minuten duren. Het podium is ca. 15 m2 groot.

Mee­doen? Stuur een mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. met daarin je naam, een korte omschri­jv­ing van de act en je wensen qua tech­niek.
De deel­ne­mende acts kri­j­gen een drankje en een sim­pele doch voedzame maaltijd aangeboden.

Kom je alleen kijken en wil je toch eten bij Bind? Dat kan voor €5,-.
Geef je op door een mail te sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

kerstconcertKer­st­con­cert in de Bullekerk

Pers­bericht

Op vri­jdag 14 decem­ber is de Bullek­erk in Zaan­dam volledig in de sfeer van kerst. Har­monie Soli Zaan­dam en het Bar­ber­shop Showkoor Whale City Sound bren­gen een avond­vul­lend con­cert met prachtige ker­st­muziek en kerst pop­muziek bek­end van radio. De com­bi­natie van muziek en aan­kled­ing van de kerk zor­gen voor het ultieme ker­st­gevoel. Het belooft een fan­tastisch avond te wor­den en wij nodi­gen u uit om deze te komen ervaren!

Soli en Whale City Sound nemen je mee op een reis door bek­ende ker­st­films en musi­cals. Ook komen de bek­ende num­mers als I am dream­ing of a White Christ­mas, All I want for Christ­mas is you, Do the know it’s Christ­mas en nog veel meer andere num­mers voor­bij. Ook klassiek­ers zoals Once in a Royal David’s City en Stille nacht staan op het bomvolle kerstprogramma.

Hebt u zin in een gezel­lige avond uit gevuld met mooie muziek?
Dan willen wij u van harte uitn­odi­gen op vri­jdag 14 decem­ber in de Bullek­erk in Zaan­dam (West­z­i­jde 75, Zaan­dam).

Aan­vang 20.00 uur.
De entree bedraagt € 12,50. Voor dona­teurs € 10 en jon­geren t/​m 15 jaar is dit € 7. Dit is inclusief een pauze­drankje.
Wilt u zeker zijn van een kaartje reserveer dan snel via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Graag tot dan!

Joomla tem­plates by a4joomla