Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.Duo-​expositie bij Artza­anstad op Hembrugterrein

Pers­bericht

artzaanstadlogoBij het recent geopende Artza­anstad op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam is bin­nenkort een duo-​expositie te zien van kun­ste­naars Erik-​Jan Vaan­der­ing en Bernard de Wolff. De werken van beide, inter­na­tion­aal suc­cesvolle, kun­ste­naars zijn vee­lal geïn­spireerd op de impres­sion­is­tis­che stijl van onder andere George Hen­drik Bre­it­ner en Karel Appel en wor­den hier ook veelvuldig mee vergeleken.
Kun­ste­naar Erik-​Jan Vaan­der­ing is per­soon­lijk aan­wezig tij­dens de offi­ciële open­ing van de exposi­tie op zater­dag 27 jan­u­ari a.s. om 15:00 uur, de toe­gang is vrij.

Inschri­jven Amateurkunstmarkt

Pers­bericht

Voor de eerste keer wordt er in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan een ama­teurkun­st­markt geor­gan­iseerd op zater­dag 17 maart van 11.3014.00 uur. Dit is een markt waarop ama­teurkunst door de mak­ers wordt getoond en verkocht kan wor­den.
De for­mule is een­voudig: Huur een tafel voor € 10,00 en etaleer uw kunst op een zo aantrekke­lijke manier.
Vanaf heden kunt u zich aan­melden en de kosten moeten uiter­lijk 2 weken voor de kun­st­markt betaald zijn in De Vuis­ter.
Voor meer infor­matie: www​.devuis​ter​.nl of bel 075 615 6814

Foto-​expositie ‘Roofvo­gels en uilen in de Zaanstreek’ terug in Wormer.

havikDe foto-​expositie ‘roofvo­gels en uilen’ van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” is vanaf begin jan­u­ari tot en met eind mei te zien in Zorgcirkel Toren­erf, Prins van Oran­jes­traat 1 te Wormer.
Toren­erf is iedere werkdag van maandag t/​m vri­jdag geopend voor het pub­liek van 09.00 tot 16.30 uur. In Toren­erf zijn ze te bek­ijken op de begane grond. Al eerder waren de foto’s te zien in De Poelboerderij..

Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht.

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam3

FortadHam2Vanaf 30 april is Fort aan Den Ham, aan Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Het fort is het hele jaar door op iedere woens­dag te bezoeken.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Er is ruime parkeergelegenheid.

Het fort ligt net over het spoor tussen Krom­me­nie en Uit­geest aan de provin­ciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-​Hollandse land­schap maar in de mobil­isati­eti­j­den 19141918 en 1940 vol sol­daten en kanonnen.

De vri­jwilligers hebben van het fort een mil­i­tair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of terugge­bracht met zieken­zaal, keuken, officier­skan­tine en de man­schap­pen privaten.

Er zijn diverse exposi­ties te zien over de Stelling, WO-​2, mil­i­taire com­mu­ni­catie, de linie van Bev­er­wijk en de Poli­tionele acties gedurende 19451950 in voor­ma­lig Ned-​Indie.

Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toegankelijk.

Infor­matie op www​.for​t​aan​den​ham​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla