Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Schoolvrij pro­gramma

Pers­bericht

Soci­aal Wijk­team Zaandam-​Zuid, Fun-​kids events en Wijk­cen­trum Dirk Prins hebben een kinder– en jeugdpro­gramma voor de grote schoolvakantie samen gesteld.

Kinder /​jeugd pro­gramma Zaandam-​Zuid 24 juli tot 1 sep­tem­ber
Don­derda­gen 13.30 uur Kinder­film + lekkers tot 10 jr.
Don­derda­gen 15.00 uur Jeugdfilm + lekkers 1015 jr.
Vri­jda­gen 15.00 uur Crea Bea j/​m + mate­ri­aal tot 16 jr.

Woe. 26 juli 14.00 uur Buiten­spel­let­jes fes­tijn tot 12 jr.
Woe. 9 aug. 12.30 uur Pick­nicken tot 12 jr.
Di. 15 aug. 15.00 uur Kinderbingo, leuke pri­jzen tot 12 jr.
Woe 23 aug. 14.00 uur CREA CHILL-​middag tot 12 jr.
Do. 24 aug. 19.00 uur Tienerdisco 1015 jr.
Di. 29 aug. 16.00 uur Bin­nenkam­peren: slaapzak! 1015 jr.

Kinderen tot 5 jaar alleen onder begelei­d­ing van een ouder/​verzorger.

Kosten:
Dankzij medew­erk­ing van het Soci­aal Wijk­team Zaan­dam Zuid kost elk even­e­ment maar Euro 0,50 (en per ouder/​verzorger).
Opgeven en nadere infor­matie: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Tele­foon: 075 631 0707.
Ieder even­e­ment wordt overi­gens nog apart en uit­ge­breid aangekondigd.

Ver­leng­ing rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 27 juli en 24 augus­tus terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 55,00.
Voor infor­matie en een afspraak belt u tij­dens kan­tooruren naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau van Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen: ‪088 23 23 300.
Zelf een datum plan­nen kan via www​.regel​zorg​.nl.

Crea Bea Young

Pers­bericht

De nieuwe Knut­sel­club Crea Bea organ­iseert iedere vri­jdag­mid­dag wis­se­lende cre­atieve activiteiten voor kinderen en jeugd tot 16 jaar. Kinderen tot 5 jaar kun­nen alleen deel­ne­men onder begelei­d­ing van een ouder/​verzorger. Crea Bea wil graag ook inspe­len op wat de kids en tieners zelf willen. De ent­hou­si­aste vri­jwilligers zullen daar graag reken­ing mee houden.
Op Face­book kun­nen alle bij­zon­der­he­den en nieuwt­jes van Crea Bea gevon­den wor­den.
De knut­sel­club heeft een vrije inloop.
Tijd: 15.0016.30 uur.
Kosten Euro 1,00 per kind en per ouder, inclusief mate­ri­aal en ver­snaper­ing.
Ook in de zomer­vakantie organ­is­eren wij deze gezel­lige knut­selmid­da­gen!
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, hoek Ger­hard­straat, Zaandam.

Leuke haak­les

Pers­bericht

Wijk­cen­trum Dirk Prins organ­iseert een korte cur­sus haken. Er zijn veel ver­schil­lende haak­steken, maar wan­neer je de basis­steken kent, kun je al gauw iets moois maken. De cur­sus is er voor alle leefti­j­den. Miss­chien ook een leuke activiteit voor (groot)ouders en (klein)kinderen om dit samen in de schoolvakantie te doen. Een ervaren docente leert op gezel­lige wijze om het haken in de vingers te kri­j­gen.
Data: maandag 24 juli, 7 augus­tus en 21 augus­tus
Tijd: van 13.3015.30 uur.
De kosten bedra­gen slechts Euro 7,50 voor alle drie de mid­da­gen. Wel zelf haakpen en haak­garen (katoen/​wol) meen­e­men.
Inlichtin­gen en opgeven: Tel.: 06 4489 2094.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35 /​hoek Ger­hard­straat, Zaandam.

Zaanse maalda­gen

Pers­bericht

molens

De Zaanse maalda­gen zijn een begrip. Al meer dan 40 jaar stelt De Zaan­sche Molen meel­molen De Koker, oliemolen Het Pink en pel­molen Het Prin­sen­hof open voor pub­liek in de maan­den april t/​m sep­tem­ber. Ook papier­molen De Schoolmeester sluit zich bij deze maalda­gen aan en is extra geopend.

Het betreft de zater­da­gen 12 augus­tus en 9 sep­tem­ber.
Tijd: van 10 tot 16 uur.

De Zaan­sche Molen-​Molenmuseum

Joomla tem­plates by a4joomla