Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Alzheimer Café Zaanstad

Pers­bericht
Alzheimercafe2Thema: Demen­tie en mid­den in het leven staan!
Demen­tie kan een grote impact hebben op het sociale en maatschap­pelijke leven van zowel de per­soon met demen­tie zelf als de part­ner. Zeker wan­neer iemand nog volop in het leven staat
en wie miss­chien nog kinderen thuis heeft wonen. Hoe zal de toekomst er uit zien?
Op woens­dag 20 feb­ruari 2019 — Inloop 19.00 uur — Pro­gramma 19.30 uur — Einde 21.30 uur
Gesprek­slei­der: Brenda Rey­erse
Adres: Pen­nemes, Bloem­gracht 95, 1502 WB Zaan­dam.
Meer infor­matie: Tel: 06 1821 6884 — Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.alzheimer​-ned​er​land​.nl/​r​e​g​i​o​s​/​z​a​a​n​s​t​r​e​e​k​w​a​t​e​r​l​a​n​d
Aan­melden is niet nodig

Exposi­tie ‘Zaens Skoon’ – een nos­tal­gis­che wan­del­ing door de Zaanstreek van een eeuw geleden

Pers­bericht

ZaensSkoonZaens Skoon: 26 jan­u­ari t/​m 20 april. De Willem Jansen Sticht­ing organ­iseert in samen­werk­ing met Galerie Staphor­sius in West­zaan de exposi­tie ‘Zaens Skoon’: een nos­tal­gis­che wan­del­ing langs paden en ste­gen met de molens, kleur­rijke huizen en buurt­jes die zo karak­ter­istiek waren voor de dorpse omgev­ing uit vervlo­gen tij­den. Wei­lan­den, water, molens en de karak­ter­istieke Zaanse hout­bouw gaven in die tijd de idyl­lis­che streek haar gezicht.

Pro­gramma Podium DE FLUX2019

Pers­bericht

logoflux

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Krommenie

Krom­me­nie — Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen op 20 feb­ru­ari en 20 maart in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125 medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen. Tele­fonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plan­nen: www​.regel​zorg​.nl.
Voor­dat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezond­hei­dsverk­lar­ing. Aanger­aden wordt dit dig­i­taal te kopen met behulp met uw DigiD op mijn​.cbr​.nl

Een papieren gezond­hei­dsverk­lar­ing is verkri­jg­baar bij de meeste gemeen­ten of via Regel­zorg. U beant­wo­ordt de vra­gen en stu­urt de verk­lar­ing naar het CBR. Bin­nen een paar weken kri­jgt u dan het Keur­ingsver­slag dat de arts moet invullen.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen vanaf € 40,00. Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief vanaf € 60,00.
Bent u gezond, koopt u een dig­i­taal for­mulier en kunt u snel een afspraak maken bij de keur­ingsarts dan is uw nieuwe rijbe­wijs snel geregeld.
Is dit niet het geval dan kan het max­i­maal 3 of 4 maan­den duren. Maak op tijd de afspraak.

En op 24 jan­u­ari kunt u hier­voor terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3 te Wormerveer.

Voor senioren kost de keur­ing € 40,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 60,00.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.

Dino’s in Natu­ur­mu­seum Zaandam

Pers­bericht

DinoTot maart 2019- pre­sen­teert het Natu­ur­mu­seum Zaan­dam de eerder zeer suc­cesvolle inter­ac­tieve, op kinderen afgestemde Dino-​expo, met onder meer detail­rijke, natu­ur­getrouwe kleine dino-​modellen, afgi­et­sels van tanden en klauwen van T.rex en Veloci­rap­tor, een echt ver­steend ei, een replica van een Allosaurus kop, een replica van een reuze Bra­chiosaurus dijbeen. Er is een mooie col­lec­tie fos­sie­len te bezichti­gen en aan de muse­um­balie zijn prachtige fos­sie­len en min­eralen te koop.
De reg­uliere open­ingstijd: zondag­mid­da­gen van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaandam.

De entree voor het museum bedraagt € 4 voor vol­wasse­nen en kinderen vanaf 3 jaar
Eerste twee begelei­ders van betal­ende kinderen en dona­teurs gratis entree. LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aan­wezig.
Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla