Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.adventiventAdven­tivent

Pers­bericht

Zondag 17 dec vanaf 13 uur.
Een sfeer­volle, muziekale, ver­hal­ende doch een­voudige vier­ing vóór kerst

Het Adven­tivent viert de warmte van de op han­den zijnde ker­stda­gen. Met bij­passende klanken en dranken. Met Ver­halen van Jacob en Petra. Lied­jes van Joost. Met Chaerin Im op piano en Jacque­line op cello. En met erwten­soep en wijn op het vuur.
Dit alles in BIND, in de Koffie­Pod, bij het vuur, in de Tubalow en in Bakkerij de Een­voud waar je je eigen brood­jes bakt.
We starten om 13 uur.
Kijk voor meer infor­matie en om te reserveren op bijbind​.nl/​a​d​v​e​n​t​i​v​e​n​t
BIND — Mid­den­weg 107 — Zaan­dam
bijbind​.nl

ernestkwastSchri­jver Ernest van der Kwast bij FluXus

Pers­bericht

Inspi­ratiesessie nieuw­ste boek ‘Jouw toekomst is mijn toekomst’

Don­derdag 14 decem­ber is schri­jver Ernest van der Kwast te gast bij de FluXus met een Inspi­ratielez­ing. Hij komt vertellen over zijn nieuw­ste boek waarin hij een stem geeft aan vier jonge mensen die alle­maal met een ver­schil­lende achter­grond naar Ned­er­land zijn gevlucht. De avond aan de Klaas Kater­straat 7b in Zaan­dam begint om 20.00 uur.

ChristinaConcoursSelec­tie Prinses Christina Con­cours bij FluXus


Schrijf je snel in!

Jonge muzikan­ten tussen de 12 en 19 jaar (zang t/​m 21 jaar) kun­nen zich nog tot 1 decem­ber 12.00 uur inschri­jven voor het Prinses Christina Con­cours. Dit kan dig­i­taal, via de web­site www​.christi​na​con​cours​.nl.

Op 12 en 13 jan­u­ari 2018 wor­den de selec­ties van het Prinses Christina Con­cours in de Verkadezaal van FluXus gehouden.

De selec­ties voor regio West 2 wor­den gehouden op vri­jdag 12 jan­u­ari om 18.00 uur en zater­dag 13 jan­u­ari om 10.00 uur in de Verkadezaal van FluXus, West­z­i­jde 148 in Zaan­dam.
De regionale finale wordt gehouden op zondag 14 jan­u­ari vanaf 14.30 uur in de Phil­har­monie te Haarlem.

Voor meer infor­matie zie www.fluxus.n l en www​.christi​na​con​cours​.nl

Meer pret met de tablet

Pers­bericht

Wijk­cen­trum Dirk Prins biedt een twee korte cur­sussen voor Tablet en iPad, spe­ci­aal voor oud­eren. Geleerd wordt om op soe­pele wijze gebruik te maken van de mogelijkhe­den van deze appa­raten. Een ervaren docent neemt alles rustig stap voor stap met de cur­sis­ten door. Er wordt gew­erkt in kleine les­groepen.
De iPad–cur­sus is op dins­dag 12 en 19 decem­ber van 13.3015.30 uur.
De tablet–cur­sus is op don­derdag 14 en 21 decem­ber van 09.3011.30 uur.
De kosten zijn Euro 15,00 voor twee les ocht­en­den– of mid­da­gen.
Infor­matie en aan­meld­ing: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam.
Tele­foon 075 631 0707. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Natu­urlijk Natuur — een buiten-​gewone exposi­tie bij Galerie Staphorsius

Pers­bericht

Staphorsius01Galerie Staphor­sius in West­zaan bestaat dit jaar 50 jaar en sluit dit jubileum­jaar af met de 8e edi­tie van de thema-​expositie Natu­urlijk Natuur. Ook dit jaar is de galerie er weer in ges­laagd om een gevarieerde col­lec­tie werken bijeen te bren­gen afkom­stig van nation­aal en inter­na­tion­aal befaamde kun­ste­naars. Een aan­tal van hen mag onder­tussen tot de vaste col­lec­tie van Natu­urlijk Natuur wor­den gerek­end, maar ook andere kun­ste­naars met nieuw en ver­rassend werk hebben zich hier­bij aangesloten.

Joomla tem­plates by a4joomla