Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Tov­eren in Natu­ur­mu­seum
Pers­bericht
ToverbodemVanaf zondag 1 sep­tem­ber staat in het Natu­ur­mu­seum de nieuwe wis­se­l­ex­posi­tie „Tover­bo­dem”. Een sprook­je­sachtige ten­toon­stelling voor jonge kinderen over de dieren die op en in de bodem leven. De kinderen maken ken­nis met het leven op en –vooral– onder de grond: de vos, de mol, de worm, de pis­sebed, het konijn … Met hun zin­tu­igen en bijgelicht door lan­taarns ont­dekken de kinderen de geheimen van de dieren die onder de grond leven. Met een tover­stafje kun­nen ze de dieren hun ver­haal laten vertellen.
De reg­uliere open­ingstijd: zondag­mid­da­gen van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaandam.
De entree voor het museum bedraagt 4 euro voor vol­wasse­nen en kinderen vanaf 3 jaar
Eerste twee begelei­ders van betal­ende kinderen en dona­teurs gratis entree. LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aan­wezig.
Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Aan­geleverde foto ZNMC

Sti­jl­dansen senioren

Pers­bericht
Wijk­cen­trum Dirk Prins biedt dans­lessen voor mensen die dansen leuk vin­den en door te bewe­gen hun con­di­tie op peil willen houden. De dans­mid­da­gen zijn er ook om elkaar te ont­moeten en plezier te hebben. Bij de lessen speelt muziek een belan­grijke rol: Ned­er­landse num­mers, klassiek, maar ook of buiten­landse muziek van vroeger en nu zor­gen voor herken­ning en vreugde. Quick­step, slow fox, tango, cha cha cha en rumba, ze komen alle­maal aan bod.
Tijd­stip­pen:
iedere dins­dag van 13.0014.00 uur voor licht gevorder­den; 14.0015.00 uur voor gevorder­den en van 15.0016.00 uur voor begin­ners.
Kosten: Euro 2,50 per per­soon per keer; aan­meld­ing met of zon­der danspart­ner.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Tele­foon: 075 631 0707. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Spaans voor iedereen
Pers­bericht
Wijk­cen­trum Dirk Prins start weer een cur­sussen Spaans op drie niveaus. Spanje is een mooi land om op vakantie te gaan of te over­win­teren. Dan is het pret­tig om de taal een beetje (beter) te spreken en te begri­jpen. Een ervaren docente leert u snel en speels deze mooie taal. Er wordt gew­erkt in kleine groepen en in gezel­lige sfeer.
Aan­vangs­data en tijd­stip­pen:
gevorder­den: dins­dag 17 sep­tem­ber van 15.0016.30 uur;
begin­ners don­derdag 19 sep­tem­ber 13.0014.30 uur en
licht gevorder­den don­derdag 19 sep­tem­ber 15.0016.30 uur.
De kosten zijn Euro 80,00 voor 11 lessen, inclusief les­ma­te­ri­aal.
Opgeven en infor­matie: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam.
Tele­foon 075 6310707. Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Lap­top cur­sus senioren
Pers­bericht
Wijk­cen­trum Dirk Prins start weer lap­top train­in­gen Win­dows 10 voor zowel mensen die weinig of geen ervar­ing hebben en als voor de meer gevorder­den, die ‘de verdere kneep­jes van het vak’ willen leren.
De cur­sus bestaat uit 8 lessen van twee uur en wordt gegeven door een ervaren docent.
Er wordt gew­erkt in kleine groepen, waar­door er vol­doende ruimte is voor per­soon­lijke aan­dacht.
Deze cur­sussen zijn ook spe­ci­aal geschikt voor senioren. Cur­sis­ten kun­nen tij­dens de train­ing zo nodig gebruik maken van een lap­top van Dirk Prins.
De begin­ner­scur­sus start dins­dag 17 sep­tem­ber om 13.00 uur en
de gevorder­den cur­sus start op don­derdag 19 sep­tem­ber om 09.30 uur.
De prijs is Euro 80,00 voor de gehele cur­sus, exclusief les­boek.
Inlichtin­gen en opgeven: Tele­foon 075 6310707 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., onder ver­meld­ing van naam en tele­foon­num­mer.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Gratis lez­ing ‘Hulp bij rouw’

Pers­bericht
indigologoIndigo Noord-​Holland geeft in Zaan­dam een lez­ing gericht op het onder­s­te­unen van je rouw­pro­ces.
Loop je hierin vast ? Heb je het gevoel wat extra onder­s­te­un­ing hierin te kun­nen gebruiken? Dan is deze lez­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in waarom je rouwt en geven veel waarde­volle prak­tis­che tips om jouw pro­ces te onder­s­te­unen.
De lez­ing wordt tweemaal gegeven en wel”:
op dins­dag 10 sep­tem­ber 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur en
op dins­dag 17 sep­tem­ber 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaan­dam.
Er zijn geen kosten aan deel­name ver­bon­den.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.
Joomla tem­plates by a4joomla