Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Culi­naire avond bij Mennistenerf

Pers­bericht
Op 26 april ver­zorgt Men­nis­ten­erf een gezel­lige culi­naire avond, deze keer staat de Balkan cen­traal. Het eten op de Balkan bestaat uit een mix van ver­schil­lende keukens. Zo zijn er veel gerechten die u zult herken­nen vanuit de Ital­i­aanse keuken. Ook de Turkse keuken is goed verte­gen­wo­ordigd en ten slotte zijn er nog veel har­tige, volle typ­is­che Balkan gerechten.
Allereerst wordt er een heer­lijke amuse geserveerd gevolgd door huis­ge­maakte goulash­soep.
Op het buf­fet staat ver­vol­gens onder andere een car­rousel van salades, aar­dap­pel­salade en stok­brood met kruiden­boter.
Op het warme buf­fet staat een schaal met gegrilde kip­stuk­jes met ananas en kervel­room, gebraden varken­srib­stuk met warme appelt­jes, lams­ge­hak­t­bal­let­jes met yoghurt­saus en in kruiden­boter gebakken prei met paprika en ui.
Na dit gevarieerde hoofdgerecht wordt er een ver­rass­ings­dessert uit­ge­serveerd. Uit­er­aard wordt de avond afges­loten met een heer­lijke kop koffie of thee met bon­bons. Voor iedereen is er dus wat wils.
Wilt u aan tafel bij Men­nis­ten­erf? U bent van harte welkom op vri­jdag 26 april vanaf 18.00 uur,
de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon. U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 32 62.

Rode oort­jes in Natu­ur­mu­seum Zaandam

Pers­bericht
natuurmuseumVanaf zondag 7 april staat in het Natu­ur­mu­seum de wis­se­l­ex­posi­tie „Rode oort­jes”. Een ten­toon­stelling over de voort­plant­ing bij plant, dier en (vooral) mens. U begri­jpt, een uiterst boeiend onder­w­erp, met ver­rassende antwo­or­den op prangende vra­gen. Aan de hand van opdrachten kan de expo wor­den verk­end. Vooral geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar oud, maar niet zon­der begelei­d­ing door oud­ers.
Doorde­weeks zal deze exposi­tie in het kader van sek­suele voor­licht­ing de komende maan­den wor­den bezocht door ongeveer 70 Zaanse schoolk­lassen (2.000 boven­bouwleer­lin­gen, goed voor 4.000 rode oort­jes).
De reg­uliere open­ingstijd: zondag­mid­da­gen van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaandam.
De entree voor het museum bedraagt 4 euro voor vol­wasse­nen en kinderen vanaf 3 jaar
Eerste twee begelei­ders van betal­ende kinderen en dona­teurs gratis entree. LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aan­wezig.
Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Foto Tom Kisjes

Voor­licht­ing­spro­gramma Kli­maatadap­tatie 2019

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Porte­feuille Beheer Buiten­ruimte
Jaar­lijks wor­den inwon­ers geïn­formeerd over de mogelijkhe­den van kli­maatadap­tatie. De gemeente Zaanstad wil graag dat inwon­ers zich voor­berei­den op de kli­maatveran­der­ing en een bij­drage lev­eren om de effecten daar­van te ver­min­deren. Daarom wordt jaar­lijks een pro­gramma met pub­liek­s­ac­ties opgesteld. Zo ook dit jaar. Het gaat om de vol­gende acties:
Tegel eruit/​plant erin — Bij de grotere tuin­cen­tra kun­nen in april tegels voor planten geruild wor­den.
Buur­tac­tie Steen­breekIn mei zal er met een kar een rondgang door drie ver­schil­lende buurten gemaakt wor­den en bewon­ers uitgen­odigd wor­den tegels in te lev­eren voor planten.
Bom­e­n­ac­tie School­pleinen — In feb­ru­ari zullen de basiss­c­holen in Zaanstad uitgen­odigd wor­den een boom te laten planten in de bomen­week.

Via de web­site nl komt infor­matie over veran­derin­gen van het veen­wei­dege­bied als gevolg van de kli­maatveran­der­ing, de gevol­gen van droogte en extreme neer­slag in de stad, de onder­s­te­un­ing van de gemeente om een gevel­tuin te begin­nen en wat bewon­ers zelf kun­nen doen om regen­wa­ter langer vast te houden.

Leven onder zeeniveau

Pers­bericht

Van 24 novem­ber 2018 t/​m 17 mei 2019
zeeniveauIn de Zaanstreek leven we onder zeeniveau. Dat doen we al eeuwen, als gevolg van het inklinken van de veen­grond. Om droge voeten te houden was het nodig het dal­ende land te bedijken en droog te houden met behulp van pol­d­er­molens (door Zaankan­ters overi­gens steev­ast water­molens genoemd). Die strijd tegen het water is nooit meer opge­houden en kent zo nu en dan span­nende momenten.
De water­snoodramp in 1953 zit nog ste­vig in het col­lec­tieve geheugen gegrift. In de Zaanstreek ging het mis in 1916 toen dijken van de Zuiderzee het begaven en heel Water­land en het Oost­z­i­jderveld onder water kwa­men te staan.

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam3

FortadHam2Vanaf 30 april is Fort aan Den Ham, aan Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Het fort is het hele jaar door op iedere woens­dag te bezoeken.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Er is ruime parkeergelegenheid.

Het fort ligt net over het spoor tussen Krom­me­nie en Uit­geest aan de provin­ciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-​Hollandse land­schap maar in de mobil­isati­eti­j­den 19141918 en 1940 vol sol­daten en kanonnen.

De vri­jwilligers hebben van het fort een mil­i­tair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of terugge­bracht met zieken­zaal, keuken, officier­skan­tine en de man­schap­pen privaten.

Er zijn diverse exposi­ties te zien over de Stelling, WO-​2, mil­i­taire com­mu­ni­catie, de linie van Bev­er­wijk en de Poli­tionele acties gedurende 19451950 in voor­ma­lig Ned-​Indie.

Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toegankelijk.

Infor­matie op www​.for​t​aan​den​ham​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla