Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Culi­naire avond Mennistenerf

Pers­bericht

salmonOp vri­jdag 20 april ver­zor­gen de kok en zijn keuken­bri­gade weer gezel­lig culi­naire avond bij Men­nis­ten­erf.
Deze keer is er een heer­lijke asperge­soep vooraf. Daarna volgt het hoofdgerecht met par­el­hoen of zalm met een frisse lente­salade met cous­cous en gegrati­neerde wit­lof. Het dessert is een huis­ge­maakte cheese cake.
Wilt u aan­schuiven? U bent van harte welkom op vri­jdag 20 april vanaf 18.00 uur,
de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 3262.
Graag tot ziens!

Bijna dood ervaring

Pers­bericht

Zater­dag 28 april vindt een sym­po­sium over Bijna Dood Ervarin­gen (BDE) in Wijk­cen­trum Dirk Prins, door organ­isatie De Ver­rijk­ing (www​.bde​-ver​rijk​ing​.com). BDE ervarin­gen vin­den vaak plaats tij­dens een medisch trauma, zoals een oper­atie of ongeluk. Mensen met een dergelijke ervar­ing zeggen heel even in de hemel te zijn geweest, zien soms overleden bek­enden of ervaren een oneindige liefde. BDE kan emo­tionele na-​effecten veroorza­ken, maar kan ook tot een ver­rijk­ing van het leven lei­den. Op dit laat­ste ligt de nadruk van dit sym­po­sium.
Drie inlei­ders zullen vanuit hun eigen inval­shoek belichten hoe deze ervar­ing hun leven heeft ver­rijkt. Bob Coppes, schri­jver van boeken over BDE zal uit­leggen wat dit pre­cies is en welke stim­ulerende beteke­nis het kan hebben in ieders leven. Catja de Rijk zal vanuit haar ervar­ing vertellen over haar BDE, wat die ervar­ing met haar heeft gedaan en hoe dit haar spir­ituele gevoe­ligheid heeft ver­g­root. Mir­jam Leféber zal over de spir­ituele ontwik­kel­ing vertellen die met de BDE samen­hangt. Zij zal ook prak­tis­che oefenin­gen geven waar­door BDEers en andere spir­itueel gevoelige mensen zich pret­tiger kun­nen voe­len in onze hec­tis­che wereld.
Het sym­po­sium vindt plaats op zater­dag 28 april van 10.0016.30 uur in Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Nadere inlichtin­gen en aan­meld­ing bij Catja de Rijk op 06 228 35 686

Disco for Kids

Pers­bericht

Fun kids events is jarig en organ­iseert op woens­dag 25 april een extra feestelijke disco for kids in samen­werk­ing met Mar­cotto Music events in Wijk­cen­trum Dirk Prins.
Leeftijd tot 12 jaar. Tijd: 15.0017.00 uur Kosten: € 2,- per kind, inclusief trak­tatie.
Kinderen tot 5 jaar en kinderen met een beperk­ing kun­nen alleen deel­ne­men onder begelei­d­ing van een ouder. Die betalen € 1,-, inclusief kopje koffie/​thee.
Tevoren graag zo spoedig mogelijk aan­melden, want voor alle disco­gangert­jes wacht ook nog een kleine ver­rass­ing.
Aan­melden via de face­book­pag­ina Fun-​kids events of kom op vri­jdag­mid­dag tussen 15.00 en 16.15 even bin­nen­lopen in het wijk­cen­trum. Vra­gen naar Chan­tal, Jolanda of Wendy.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam. Tele­foon 075 631 0707. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Com­put­er­train­ing

Pers­bericht

Wijk­cen­trum Dirk Prins start weer com­put­er­train­in­gen Win­dows 10 voor zowel mensen die weinig of geen ervar­ing hebben en als voor de meer gevorder­den, die ‘de verdere kneep­jes van het vak’ willen leren.
De cur­sus bestaat uit 8 lessen van twee uur en wordt gegeven door een ervaren docent. Er wordt gew­erkt in kleine groepen, waar­door er vol­doende ruimte is voor per­soon­lijke aan­dacht. Cur­sis­ten kun­nen tij­dens de train­ing zo nodig gebruik maken van een lap­top van Dirk Prins.
De begin­ner­scur­sus start don­derdag 26 april om 09.30 uur en
de gevorder­den cur­sus start op dins­dag 24 april om 13.00 uur.
De prijs is Euro 80,00 per cur­sus, exclusief les­boek.
Inlichtin­gen en opgeven: tel.: 075 631 0707 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., onder ver­meld­ing van naam, adres, tele­foon­num­mer.
Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Willem Jansen Sticht­ing organ­iseert Chris Jansen jaar

Pers­bericht

Chris Jansen 1956

- Boek en borst­beeld voor Zaanse schilder Chris Jansen -

Boekp­re­sen­tatie en onthulling borst­beeld: zater­dag 7 april, 15 uur
Ere-​tentoonstelling Willem en Chris Jansen: 7 april – 2 juni 2018

Willem Jansen (18921969) en zoon Chris Jansen (19181961) zijn als Zaanse kun­stschilders van de 20ste eeuw geen onbek­enden. De Willem Jansen Sticht­ing zet zich al tien­tallen jaren in om hun leven werk onder de aan­dacht te bren­gen en onder­houdt een omvan­grijke col­lec­tie van hun kunst­werken. Ook ver­scheen een biografie over Willem Jansen en enkele jaren gele­den bracht de sticht­ing een boek uit over zijn grafis­che werk. In 2018 is alle aan­dacht echter voor zoon Chris Jansen, in zijn 100ste geboortejaar.

Joomla tem­plates by a4joomla