Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Film Ambachtss­chool overgedragen

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns
AmbachtsfilmDe film ‘Bouw­ers van de toekomst’ die in 1959 in opdracht van het bestuur van de Ambachtss­chool P.W. Jede­looschool werd gemaakt, is terecht. De film werd in 1960 aan de leer­lin­gen ver­toond tij­dens het jubileum van de school. Jaren­lang was de film onvin­d­baar. Tij­dens mijn zoek­tocht naar infor­matie over de Ambachtschool vroe­gen oud-​leerlingen ernaar want ze had­den de film tenslotte gezien. Uitein­delijk werd met behulp van een adver­ten­tie in de krant de film bij mevr. Ineke Spronkers thuis op zolder gevonden.

Ambachtsfilm2Rechts: Een foto gemaakt tij­dens een proefvertoning.

De man van mevr. Spronkers was directeur ten tijde van de over­gang van de Jede­looschool naar De Nieuwe Vaart.

Toen het gebouw aan de West­z­i­jde leeg opgeleverd moest wor­den om er apparte­menten in te bouwen, liepen ze voor een laat­ste inspec­tie door de school en hebben toen nog waarde­volle zaken meegenomen voor­dat die in de afval­bak terecht zouden komen. Hieron­der zaten een aan­tal film­b­likken en een pro­jec­tor. Dat alles is bij het gemeen­tearchief afgeleverd.

Nadat de film­b­likken op het gemeen­tearchief waren geopend en voorzichtig stuk­jes film wer­den bekeken bleek de bedoelde film er inder­daad in te zit­ten.
De film, 16 mm, is nog in goede staat, maar wat nog ont­breekt is een gelu­idsspoor. Vol­gens experts moet er een aparte band bij hebben gezeten die het geluid van de film draagt. Naar die band wordt nog gezocht.
Ambachtsfilm3Deze film is 28 juni 2019 offi­cieel overge­dra­gen aan het gemeen­tearchief Zaanstad waar het orig­i­neel onder goede omstandighe­den bewaard zal wor­den. Er is inmid­dels een dig­i­tale ver­sie van gemaakt en mocht de gelu­ids­band nooit gevon­den wor­den wordt eraan gedacht een com­men­taar onder de film te zetten van iemand die de school in die tijd kende. Een pub­lieke ver­ton­ing behoort tot de mogelijkheden.

Rechts: Mevrouw Spronkers tekent de overdrachtspapieren.

Joomla tem­plates by a4joomla