Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Koningin Beat­rix opent het Verkade Paviljoen
Van onze redac­tie
Foto’s: Plekker


Onder grote belang­stelling opende Koningin Beat­rix van­mid­dag, 11 maart 2009, het Verkade Paviljoen, aange­bouwd aan het Zaans Museum.
koningin opent verkade 1

Op woens­dag 11 maart 2009 was het zover.
Hare Majesteit Koningin Beat­rix kwam naar Zaan­dam om het nieuwe Verkade Paviljoen aange­bouwd aan het Zaans Museum te ope­nen.
Ook de redac­tie van deze webkrant voor Zaandam-​Zuid was hier­bij aan­wezig en trok mee met de Pers­groep op aan­wi­jzin­gen van Daan­tje van de Wei­jer van het Zaans Museum. Er waren vele gen­odig­den en rustig werd het moment afgewacht waarop de auto met de Koningin zou arriv­eren.
koningin opent verkade 2Er ging buiten een gejuich op, ‚buiten­staan­ders’ begonnen te zwaaien en daar stopte de auto voor het bor­des van het Zaans Museum. De Koningin stapte uit, werd begroet door Burge­meester G. Faber van Zaanstad en door directeur mevrouw F. Renck­ens van het Museum.

Drie Verkade­meis­jes ston­den klaar om de Koningin een bosje bloe­men aan te bieden. De meis­jes in gele Verkade-​jassen zagen er ook fleurig uit. Het klikken van de camera’s was begonnen. Het gezelschap begaf zich naar bin­nen waar in de zaal een welkomst­wo­ord werd uit­ge­spro­ken door mevrouw Renck­ens.
Ook bood de direc­tie een doosje aan aan de Koningin waarin een foto­col­lec­tie van his­torische foto’s gemaakt bij Verkade aan­gele­gen­heden waar­bij leden van het Konin­klijk huis aan­wezig waren geweest.
Ook een foto van het uit­de­len van beschuit­jes met muis­jes bij de geboorte van het prins­esje Beat­rix. Een korte toe­spraak van de heer J.A.E. Verkade. De vol­gende spreker was Staatssec­re­taris Frank Heemskerk die nauwe ban­den heeft met de Zaanstreek.
koningin opent verkade 3Ook over de Verkade­meis­jes die met de trein naar het werk reis­den vee­lal uit Ams­ter­dam en die een geduchte rep­u­tatie had­den in vroeger jaren.
Na een kort optre­den van de jonge Melissa Ven­ema op trompet, ze had juist vorige zondag de eerste prijs gewon­nen op het Prinses Christina con­cours!, begaf het gezelschap zich naar het nieuwe Verkade Paviljoen.
De pers­groep kreeg een plaats aangewezen op een van de bor­dessen die ron­dom de fab­riekzaal is opge­bouwd. De Koningin en haar gezelschap kwa­men op een ander bor­des en zo kon men het optre­den van Freek de Jonge beluisteren.

Freek ref­er­eerde aan de tijd dat hij in Zaan­dam woonde, in de Park­straat, waar ‚s mor­gens en ‚s avonds de Verkade­meis­jes in grote groepen langstrokken op weg naar of van het werk.
Zo kon het gebeuren dat op een dag dat er veel sneeuw lag een jonge vriend van Freek een sneeuw­bal kreeg van een van de meis­jes. De vien­den­groep bedacht een plan de cam­pagne en maakte een sneel­bal­len­toren om de meis­jes daarmee te kun­nen beko­ge­len.
Maar de meis­jes kwa­men niet op de verwachte tijd. Na even wachten kwa­men de meis­jes van een andere kant toch aanzetten en duw­den de jon­gens zelf in de sneeuw­bal­len­toren. Freek gaf aan dat hij daar­van geleerd had om een strate­gie te bepalen.
koningin opent verkade 4Als ‚revanche’ voor het verleden gooide hij nu van zijn hoge staan­plaats een (leeg) Verkade­b­lik naar de klaarstaande Verkade­meis­jes die het blik mooi opvin­gen. Mevrouw Renck­ens vroeg nu de Koningin om de Fab­riek te ope­nen door een han­dle over te halen op de fab­riek­sklok. Vanaf het bor­des hoor­den we dat de machines werk­ten. Verkade­meis­jes op hun plek om de machines te bedi­enen.
En zo ging de Koningin naar bene­den en bekeek vol aan­dacht de ver­schil­lende fab­rik­agemeth­o­den voor koek­jes en choco­lade. Zoals straks alle bezoek­ers dat zullen kun­nen doen.

Na de rondgang door de ‚fab­riek’ dat opgevrolijkt werd door het optre­den van Verkade­meis­jes die al zin­gend en jon­glerend met blikken overal doorheen liepen, ging het gezelschap nog even naar de foyer voor een ver­friss­ing.
Een dri­etal Verkade­meis­jes gin­gen naar buiten om ook aan de buiten­staan­ders choco­lade uit te delen. Om half vijf was het bezoek afgelopen, de Koningin begaf zich weer naar de uit­gang, zwaaide nog naar de mensen die buiten ston­den en verd­ween in het ver­keer.
Het was een hele beleve­nis om bij dit Koniklijk bezoek aan­wezig te mogen zijn als Pers. Een com­pli­ment aan de organ­isatie; het liep alle­maal op rol­let­jes!
koningin opent verkade 5De Zaan­damse com­pon­iste Clau­dia Rumon­dor schreef de gespeelde muziek met de titel „Een koekje van eigen deeg”.
Ook trad het Berlage sax­o­foonkwartet op. Aan­wezig was de heer J.A.E. Verkade, voorzit­ter van de Sticht­ing Behoud Cul­tureel Erf­goed Verkade Styicht­ing. Van deze Sticht­ing was ook de Heer Tom Syrier aan­wezig, hij gaf de Koningin uit­leg bij de choco­ladema­chine.
En mevrouw Verkade, dochter van meneer Co, die het beeld ont­wor­pen heeft aange­bo­den bij het slaan van de eerste paal van het museum, was aan­wezig.
Tussen de gen­odig­den ook de kun­ste­naar Kees Verkade; hij maakte het beeld van de Verkade­meis­jes, waar­van de opbrengst ten goede kwam aan de tot stand breng­ing van het Verkade Paviljoen.

Joomla tem­plates by a4joomla