Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

3.782 orig­inele Verkade-​plaatjes ger­estau­reerd
Klaar voor het Verkade paviljoen

Onlangs hebben Thea Vorstman en Floor Mei­j­boom de laat­ste hand gelegd aan een grootscheepse restau­ratie van de ruim 3.782 orig­inele plaat­jes van de beroemde Verkade-​plaatjesalbums, waar­van er tussen 1903 en 1940 der­tig zijn ver­sch­enen.
Zodra het Verkade paviljoen van het Zaans Museum haar deuren opent, zijn de orig­inele aquarellen en pen­tekenin­gen daar dooriedereen te bewonderen.

verkade plaatjes

Thea Vorstman en Floor Mei­j­boom, bei­den gespe­cialiseerd in de con­server­ing en restau­ratie van papier en boeken, zijn geves­tigd in de Cul­turele Werk­plaats in Zaandijk. In 2001 zijn zij met de restau­ratie begonnen.
Alle plaat­jes zijn uit hun oude, zure passe-​partouts gehaald, schoonge­maakt en ont­daan van lijm– en kar­ton­resten en beschadigin­gen ger­estau­reerd. In een nieuwe berg­ing is de kwaliteit van de in totaal 3506 aquarellen en 276 pen­tekenin­gen voor de toekomst veiliggesteld.

De eerste ger­estau­reerde plaat­jes zijn afkom­stig uit de albums Lente (1906), Zomer (1907), Herfst (1908) en Win­ter (1909), waarna albums als De boerderij, Texel en De Vecht vol­gden. In juni 2008 is de restau­ratie van het laat­ste album, Cac­tussen (1931), afgerond.

Het project is door Thea Vorstman en Floor Mei­j­boom op feestelijke wijze afges­loten met een aan­tal afgevaardig­den van opdracht­gever Sticht­ing Behoud Cul­tureel Erf­goed Verkade.
Floor Mei­j­boom kijkt met plezier op de ‘mon­sterk­lus’ terug: “Wat me er zo in aansprak is de diver­siteit van de onder­w­er­pen, de volledigheid en het feit dat ieder plaatje een klein kunst­werk op zich is.”

verkade plaatjes1

Bijschrift foto:
Thea Vorstman (l) en Floor Mei­j­boom ® vieren de afrond­ing van hun restau­ratiepro­ject met een spe­ci­aal ont­wor­pen taart, geïn­spireerd op een Verkade-​plaatje. In het mid­den staat Bun­yamin Konuk­sever van Het Zaanse Bakkertje.

Bij zowel Floor Mei­j­boom als Thea Vorstman zijn de land­schap­pen van de bek­ende schilder Willem Wencke­bach (18601937) favoriet, op de voet gevolgd door de werken van Jan Voer­man jr. (18901945).
Van de laat­ste, die pas 16 was toen hij zijn eerste plaat­jes schilderde, is zijn ontwik­kel­ing in de loop der tijd goed te zien.
Thea Vorstman: “Jan Voer­man had de gave een onder­w­erp tot de essen­tie terug te bren­gen.
Hij heeft een fan­tastisch gevoel voor kleur en kleur­to­nen.”
Niet voor niets is er inmid­dels in Hat­tum het Voer­man museum.

In etappes zullen alle aquarellen en pen­tekenin­gen te zien zijn in het nieuwe Verkade paviljoen, waar­van de bouw in volle gang is. In dit paviljoen, dat met een glazen loop­brug wordt ver­bon­den aan het Zaans Museum, zal op een bij­zon­dere manier de bedri­jf­s­col­lec­tie van Verkade’s fab­rieken ten­toongesteld worden.

Verkadeal­bums door verza­me­laar Anton Siedsma

Ruim 100 jaar Verkadeal­bums, de suc­cesvol­ste reclame actie uit Ned­er­landse geschiede­nis.
Oud­eren zullen zich het bewaren van Verkade bons, het inplakken en verza­me­len van plaat­jes en albums van Verkade uit hun jeugd herinneren.

Maar het is niet alleen de herin­ner­ing, die een grote rol speelt. Jon­geren die niet zijn opge­groeid met het fenomeen Verkade-​albums kun­nen ook nu nog volop geni­eten van die mooie albums met tek­sten van J.P. Thi­jsse, A.F.J. Por­tielje, A.J. van Laren of H.E. Kuyl­man en met steeds 144 plaat­jes, getek­end door J. Voer­man jr, L.J.W. Wencke­bach, J. van Oort, E. Kon­ing, Jac. J. Koe­man, S. van Beek, H. Rol en C. Rol.

Toen koek­fab­rikant Verkade uit Zaan­dam in 1903 heel onschuldig begon een par­tij Duitse plaat­jes bij te sluiten bij ver­pakte koek en beschuit, had hij geen enkel idee over wat hij aan­richtte.
Deze toe­val­str­e­f­fer sloeg in als een bom en ook de lat­ere èchte Verkadeal­bums wer­den een dav­erend suc­ces.
Zo ver­sch­enen er tot de tweede werel­door­log drie zgn. Plaat­je­sal­bums en 27 Verkade-​albums in een totale oplage van ruim twee miljoen.

De kwaliteit van de eerste Plaat­je­sal­bums was matig.
De plaat­jes waren niet echt aantrekke­lijk en de albums ver­toon­den inhoudelijk weinig samen­hang.
Daarom koos Verkade in 1906 voor een andere opzet. De albums kre­gen een duidelijk thema, de natuur, waarmee handig werd inge­speeld op de toen­e­mende belang­stelling van het grote pub­liek voor dit onderwerp.

Voor de samen­stelling van de albums wer­den pop­u­laire auteurs als Jac. P. Thi­jsse en bek­wame illus­tra­toren benaderd en aan de drukkwaliteit werd veel zorg besteed.
In de jaren twintig en der­tig groeide het verza­me­len van bons en plaat­jes in Ned­er­land uit tot een ware rage.
De kleurige afbeeldin­gen waren zo pop­u­lair dat Verkade er een aparte afdel­ing op nahield, waar 30 medew­erk­ers niets anders deden dan het omruilen van dubbele exem­plaren, wel 190.000 per jaar.

De Tweede Werel­door­log maakte een einde aan deze Verkade albu­mac­tie. Dankzij Verkade zijn grote groepen mensen er achter gekomen wat er groeit en bloeit in de natuur en wat er zich in nabije en verre lan­den alle­maal afspeelde.

Alle plaat­je­sal­bums in het alge­meen en de Verkadeal­bums in het bij­zon­der zijn een schit­terend verza­mel­on­der­w­erp voor diverse verza­me­laars, zoals Anton Siedsma.
Tel: 023 561 47 27
email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Meer foto’s zijn recht­en­vrij te down­loaden van onder­staande Sites.
Sites en Start­pag­ina Siedsma Sites: http://​hobby​.clubs​.nl/​v​e​r​k​a​d​e http://​siedsma​.goede​tips​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla