Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cees Dekker, Kun­ste­naar bij Verkade

kunstenaar verkade 1De opval­lend­ste reclames van bis­cuit– en choco­lade­fab­rikant Verkade zijn van de hand van Cees (Cor­nelis) Dekker (19001990). In de ten­toon­stelling „Cees Dekker. Kun­ste­naar bij Verkade” toont het Zaans Museum een groot aan­tal van zijn orig­inele ontwer­pen voor affiches, ver­pakkin­gen en brochures, die hij maakt tussen 1923 en 1961. Cees Dekker moest van zijn vader, bakker van bakkerij de Zeeuw in Zaan­dam, het bakkersvak in. Maar Cees was een geboren kun­ste­naar. Het liefs tek­ende hij. Na een aan­tal baan­t­jes als kan­toorbe­di­ende werd hij free­lance ontwer­per voor ver­schil­lende Zaanse bedri­jven, waaron­der Hille, kled­ing­magaz­ijn Bischoff, Verkade en Polak &Schwarz. In 1923 kreeg Dekker een vast con­tract aange­bo­den bij Verkade. Men was bang dat hij te veel reclame maakte voor de con­cur­renten.

De bek­end­ste ver­pakkin­gen van Verkade, die Dekker ontwierp, zijn de gele beschuit­bus met de gestileerde Oost-​Indische kers uit 1926 en het witte bakkertje tegen de zee­groene achter­grond uit 1931. Deze zijn geregeld terug te vin­den op verza­me­laar­beurzen. Het eerste beschuit­b­lik met Oost-​Indische kers ontwierp Dekker in 1926. In 1939 werd een kleiner busje verkocht dat bestemd was voor de kleine beschuiten. En in 1953 werd een grotere beschuit­bus uit­gegeven, waarin 13 beschuiten pas­ten. De Oost-​Indische kers komt geregeld terug als ver­sier­ing in andere reclames. De eerste aquarel die Dekker maakt van de Oost-​Indische kers is bewaard gebleven en bevindt zich in fam­i­liebezit. Deze is op de ten­toon­stelling te bewon­deren. Het ontwerp van het bek­ende bakkertje is bij velen bek­end omdat het in menige reclame-​uiting van Verkade voork­wam, waaron­der op de vracht­wa­gens die bij Verkade geladen en gelost wer­den. Het ontwerp kreeg zelfs een pres­tigieuze Amerikaanse prijs voor Europese ontwer­pen in 1931.
kunstenaar verkade 2Cees Dekker ontwierp voor Verkade ver­pakkin­gen van repen bij spe­ciale gele­gen­heden, zoals de Wereld­jam­boree van de scouts in 1937 en het 100-​jarig bestaan van de Ned­er­landse Spoor­we­gen in 1939, in de vorm van een loco­motief. De ver­pakkin­gen waarin 5 repen pas­ten kosten 25 cent. De kar­ton­nen ver­pakkin­gen voor ont­bi­jtkoek van Verkade uit 1936 zijn bij­zon­der, omdat ze aan de bin­nenkant afbeeldin­gen hebben, waarmee een heel dorp, Hon­ing­dorp, kan wor­den gebouwd. De kerk, het café, de school en een garage met een Verkade vracht­wa­gen voor de deur, aan alles is gedacht.

Naast ver­pakkin­gen voor beschuit, bis­cuit, wax­inelicht­jes en choco­lade bedacht Dekker zelfs de vor­men van bon­bons. Maar ook maakt hij ontwer­pen voor beurs­stands en eta­lages, die hij ook hielp uitvo­eren. Zelfs de decors voor de Verkade revue voor het per­son­eel in 1944 ontwierp hij. Voor ver­schil­lende afdelin­gen bin­nen Verkade ontwierp Cees Dekker het brief­pa­pier, zoals de albu­mafdel­ing, waar­bij elk album zijn eigen brief­pa­pier kreeg. Ook onderde­len bin­nen het bedri­jf­sor­gaan De Kern had­den eigen brief­pa­pier. Zo ontwierp Dekker het logo voor de Don­derda­gavond­club, de Ten­nis­club de Ruyter. Voor de fam­i­lie Verkade tek­ende Cees Dekker ook geboortekaart­jes en ver­huis­berichten, eve­nals nieuw­jaar­swensen.

Voor de beroemde Verkade plaat­je­sal­bums heeft Dekker nooit getek­end, maar hij maakte wel de reclames in de dag­bladen en de affiches om de nieuwe albums aan te kondi­gen en de verkoop ervan te stim­uleren. In de jaren vijftig van de vorige eeuw bracht Verkade jaar­lijks ver­schil­lende brochures uit voor de verkop­ers van Verkade­pro­ducten. Daarin wer­den de pro­ducten beschreven of wer­den er aan­wi­jzin­gen gegeven om ze beter te verkopen. De voorkant van deze brochures wer­den ont­wor­pen door Cees Dekker. Niet alleen zijn de brochures bewaard gebleven ook de orig­inele ontwer­pen van de afbeeld­ing zijn er nog.
kunstenaar verkade 3Ondanks zijn vaste dien­stver­band bij Verkade, maakte Cees Dekker in de jaren der­tig en veer­tig ook nog tal van logo’s, brochures en reclames voor andere Zaanse bedri­jven. Of hij dit stiekem deed weten we niet, maar duidelijk is wel dat het voor Verkade geen con­cur­rerende bedri­jven waren. Er waren bedri­jven bij die zelfs de verkoop van Verkade pro­ducten zouden kun­nen ver­sterken, namelijk Keg’s koffie en thee — heer­lijk bij Verkade bis­cuit — en essences van Polak & Schwarz. Van de laat­ste nam Verkade waarschi­jn­lijk de smaak­stof­fen af voor de fruit­drops die wer­den gepro­duceerd. Het was in som­mige gevallen ook geen geheim dat Dekker deze ontwer­pen had gemaakt, want hij signeerde ze bijna alle­maal met zijn ini­tialen CD. Ook op de affiches voor Verkade komt zijn sig­natuur vaak voor.

Naast het werk als ontwer­per voor Verkade was Cees Dekker ook vrij kun­ste­naar. Hij had zelfs bij Verkade bedongen dat hij op zater­dag vrij was, zodat hij zich aan zijn vrije werk als kun­ste­naar kon werken. Hij schilderde, tek­ende en aquarelleerde, vee­lal land­schap­pen en stillevens. Van 1926 tot 1930 vol­gde hij lessen aan de Rijk­sacad­e­mie voor beeldende kunst in Ams­ter­dam. Hij deed dit zeer goed, alhoewel hij het laat­ste jaar weinig aan­wezig was, waarschi­jn­lijk van­wege zijn drukke bezighe­den als ontwer­per. Hoewel hij bevriend was met Zaanse kun­ste­naars deed hij niet graag mee met ten­toon­stellin­gen van zijn col­le­gae. Hij moest er toe wor­den overge­haald om aan twee ten­toon­stellin­gen, in 1947 en 1950 mee te doen. In 1969 vertelde hij tegen een jour­nal­ist dat hij niet graag afs­tand deed van zijn werk.

In de jaren vijftig wer­den zijn ogen slechter en ging hij zich bezighouden met keramiek en moza­ïeken van linoleum. Eind jaren zes­tig zat hij vaak voor de tele­visie snelle portretschet­sen te maken van bek­ende Ned­er­lan­ders en politici.
In 1932 trouwde Cees Dekker met Wil de Vries (19092002), de tele­fon­iste die hij bij Verkade had leren ken­nen. Voor haar betek­ende het huwelijk dat ze moest stop­pen met werken. In zijn ontwer­pen met vrouwen die Verkade bis­cuits of choco­lade eten is vaak zijn vrouw te herken­nen; ze was zijn geduldig model. Hun huis in de Van Ostade­straat in Zaan­dam op num­mer 6 ontwierp Cees zelf, in de stijl van een Engels land­huis. Op de eerste etage had hij zijn ate­lier. Zijn ezel en palet zijn bewaard gebleven. In 1961, vier jaar voor zijn 65ste ver­jaardag, ging Cees Dekker met pen­sioen. Zijn ogen waren waarschi­jn­lijk zo achteruit gegaan, dat het moeil­ijk werd voor hem te ontwer­pen. Hij werkte boven­dien al enkele jaren vaak thuis. Toch zijn er nog vele ontwer­pen van zijn hand in de jaren vijftig, waarin de duidelijke lij­nen en heldere kleurvlakken onmisken­baar de handteken­ing van Dekker laten zien.
Door: Hes­ter Wan­del, 23 feb­ru­ari 2010

Cees Dekker. Kun­ste­naar bij Verkade
kunstenaar verkade 4 Van Sticht­ing Behoud Cul­tureel Erf­goed Verkade, Jan Pieter Woudt, is een boek ver­sch­enen over de kun­ste­naar die gedurende vele jaren HET gezicht was van Verkade. Cor­nelis (Cees) Dekker, geboren in 1900, kwam in 1923 als vor­mgever in dienst van Verkade. Vóór die tijd werkte Verkade met freelance-​ontwerpers, waar­van Cees Dekker er één was. Na ver­loop van tijd kreeg Cees collega’s en ontstond er een ate­lier. Cees gaf aan het team der­tig jaar lei­d­ing. Cees Dekker kwam uit een bakkers-​gezin. Wie kent de naam De Zeeuw (sinds 1855 zo genoemd), brood­bakker niet in de Zaan? In de Vinken­straat was de brood­winkel van de fam­i­lie Dekker. Maar Cees zag geen brood in brood. Hij wilde kun­ste­naar wor­den net als zijn vrien­den. Zijn vader zag dát weer niet zit­ten. En Cees moest aan de slag, geld ver­di­enen. Hij werd kan­toorbe­di­ende in kolo­niale waren, studeerde ook nog voor boekhouder, maar teke­nen wilde hij het liefst. Na een over­stap naar papier­fab­riek Hellema in de Oost­z­i­jde kreeg hij meer plezier in het werk. Hij mocht zelfs ontwer­pen ver­zor­gen. Zijn werk werd zo gewaardeerd dat er meer opdracht­gev­ers kwa­men. Toen naast Verkade, Hille en tenslotte ook Albert Heijn zijn klanten wer­den, heeft Verkade hem in vast dienst genomen. Tegelijk ging hij een oplei­d­ing vol­gen in de kun­sten bij de Zaan­damse Stad­steken­school. Hij kreeg lessen van Willem Jansen en Jac. J. Koe­man en vol­gde ook de oplei­din­gen aan de Hen­drick de Keyz­er­school en de Rijk­sacad­e­mie voor Beeldende Kun­sten, in Ams­ter­dam. Hij com­bi­neerde zijn teken­studie met zijn werk voor Verkade. In het boek: Cees Dekker, Kun­ste­naar bij Verkade leest u over zijn geschiede­nis en zijn vele voor­beelden van zijn werk te zien. Een prachtig naslag­w­erk, dat een aan­vulling is bij de boeken over Verkade.

Sticht­ing Cul­tureel Erf­goed Verkade
Diederik Sonoy­weg 10
1509 BR Zaan­dam
tel: 075 614 94 99
tel: 075 616 48 98

Joomla tem­plates by a4joomla