Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

ZAANSE KINDER­BOEKEN­SCHRI­JVERS DE GROTE VIER


Zaanse (kinder)boekenschrijvers
Bron: NHDag­blad, 20 maart 2010


C A N O N VA N D E Z A A N STR E E K
Hoeveel weten wij nog van onze Zaanse geschiede­nis? Ken­nen we alleen de gebeurtenis­sen uit onze eigen tijd of gaat het his­torisch besef dieper? Hoeveel zouden wij moeten weten of willen weten? Wat zijn eigen­lijk de belan­grijk­ste gebeurtenis­sen uit onze Zaanse geschiede­nis en voor wie waren die belan­grijk? Wat vindt u belan­grijk? Rob Swart en Peter Roggeveen duiken in de geschiedenis­boeken en geven veel antwo­or­den in de Geschiedenis­canon van de Zaanstreek.

De grote vier
C. Joh. Kieviet, Dick Laan, Cor Bruijn en Hotze de Roos.

Twee wer­den er in de Zaanstreek geboren, maar woon­den een groot deel van hun leven elders. Eén kwam in Fries­land ter wereld, maar was ver­knocht aan Krom­me­nie. En één was veer­tien jaar onder­wi­jzer in Zaandam

de grote vier

Door: Peter Roggeveen

De grote vier
C. Joh. Kieviet, Dick Laan, Cor Bruijn en Hotze de Roos.

Twee wer­den er in de Zaanstreek geboren, maar woon­den een groot deel van hun leven elders. Eén kwam in Fries­land ter wereld, maar was ver­knocht aan Krom­me­nie. En één was veer­tien jaar onder­wi­jzer in Zaandam.

de grote vier 1Hotze de Roos (1909) groeide op in Fries­land en ver­huisde in 1934 naar de Lijn­baan in Krom­me­nie waar hij aan de slag ging als tim­mer­man bij wev­erij Van Ley­den.
De Roos was een laat­bloeier op schri­jvers­ge­bied. Pas na de Tweede Werel­door­log schreef hij zijn eerste Kameleon­boek met in de hoof­drol de jeugdige helden Hielke en Sietse Klinkhamer. Kwa­jon­gens met het hart op de goede plaats. Na het eerste deel in 1948 vol­gden de avon­turen van de tweel­ing elkaar in hoog tempo op. Maar liefst zes­tig delen zou de Kameleon­reeks gaan tellen. Meer dan veer­tien miljoen exem­plaren gin­gen er over de toon­bank. De Roos was wars van pub­liciteit. Inter­views gaf hij maar zelden.
Een woord­vo­erder van uit­gev­erij Kluit­man stelde eens dat Hielke en Sietse voor Hotze de Roos de kinderen waren die hij nooit gekre­gen heeft. Vader Klinkhamer, de dorpss­mid, was de man die hij had willen zijn.
De Roos over­leed in 1991 op 81-​jarige leeftijd. Pas na zijn dood kreeg de timmerman/​schrijver de nodige eer. Zo werd in het Friese Ter­herne een com­pleet Kameleon­dorp ingericht en ver­scheen in Krom­me­nie een beeldje in het straat­beeld met de beroemde tweel­ing en hun schip. In 2001 werd door Zaanstad een Hotze de Roosprijs ingesteld, een jaar­lijkse prijs voor een schri­jver die door kinderen wordt toegek­end.
de grote vier 2Pinkeltje
Dick Laan, geboren op 28 decem­ber 1894 in Wormerveer, was een telg van de gefor­tuneerde fab­rikan­ten­fam­i­lie Laan. Tot zijn acht­ste jaar woonde hij in Wormerveer. Daarna ver­huisde het gezin naar Bloe­men­daal.
Wel bleef de band met de Zaanstreek bestaan. Zo werkte hij in het bedrijf van zijn vader en later in het bedrijf van zijn broer.
Zijn echte passie was het maken van films. In 1917 maakte hij zijn eerste kinder­speelfilm.
Er zouden daarna nog 23 speelfilms en 28 doc­u­men­taires vol­gen, onder meer over Zaanse onder­w­er­pen.
Het schri­jven van boeken kwam pas later. In de jaren voor de Tweede Werel­door­log schreef hij zeven jon­gens­boeken. Pinkeltje kwam in 1939 om de hoek kijken. Dat deeltje groeide uit tot een reeks van 29. Laan over­leed in 1974 in zijn woon­plaats Heem­st­ede. Zijn schep­ping Pinkeltje werd in 1979 ver­filmd.
geschiede​nis​.vpro​.nl


Keteltje
Een ide­al­is­tisch bevlo­gen onder­wi­jzer die de Zaanstreek van zijn jeugd koes­terde en ver­w­erkte in tal van boeken. Zo staat Cor Bruijn, geboren op 17 mei 1883 te Wormerveer, te boek. Zelf ver­wo­ordde hij het als: „Ik ben geboren in de mooiste tijd van het jaar – mid­den mei – en op een van de mooiste plek­jes op aarde: te Wormerveer.’’
Bruijn schreef in totaal zes­tig romans voor vol­wasse­nen en kinderen, waar­van er twintig zich in de Zaanstreek afspe­len, waaron­der zeven kinderboeken.
de grote vier 3

Bruijn, de oud­ste uit een gezin van tien kinderen, vol­gde de oplei­d­ing tot onder­wi­jzer aan de Nor­maalschool te Zaan­dam en de Rijk­skweekschool in Haar­lem. Hij ver­huisde in 1906 naar het Gooi en bleef daar tot zijn dood bleef wonen. Hij over­leed in 1978.
Beroemde jeugdboeken van Bruijn zijn de trilo­gie ’Keteltje in de Lorzie’ (1922), ’Keteltje in het veer­huis’ (1922) en ’Ketelt­jes thuis­vaart’ (1930). Zijn bek­end­ste werk is zon­der twi­jfel de roman ’Sil de strand­jut­ter’ die later werd bew­erkt tot een tele­visieserie.
De naam van Cor Bruijn leeft nog altijd voort in Wormerveer. Er is een straat naar hem ver­noemd, het buurthuis aan het Mark­t­plein kreeg de naam De Lorzie en op het plein voor het buurthuis staat een beeldje van Keteltje.

Dik Trom
Cor­nelis Johan Kieviet werd in 1858 in Hoofd­dorp geboren, als tiende kind in een rij van elf. Hij was hulpon­der­wi­jzer in Delft en Vijfhuizen, onder­wi­jzer in Lisse en Den Haag en school­hoofd, twintig jaar lang in Eter­sheim en veer­tien jaar in Zaan­dam.
Kievi­ets eerste boek ’De twee neven’, ver­scheen in 1890, onmid­del­lijk gevolgd door ’Dik Trom’ in 1891.
Hij schreef in totaal meer dan 50 jeugdboeken. Tij­dens zijn peri­ode in Zaan­dam, schreef hij in 1908 ’In den Otter’, een op het Zaans verleden gebaseerd boek.

Hij over­leed in 1931 te Wasse­naar, waar hij was gaan wonen na in 1917 te zijn afgekeurd wegens suikerziekte.


Film­pi­onier
Dick Laan was een film­pi­onier met een enorme pro­duc­tie.
Hij riep zichzelf later uit tot de ’eerste ama­teur­filmer’ van Ned­er­land. Laan leverde in een tijds­bestek van tien jaar (tussen 1917 en 1927) een record­pro­duc­tie van 24 speelfilms en 28 doc­u­men­taires.
Laan stond feit­elijk aan de wieg van de Ned­er­landse film. In 1917 maakte hij zijn eerste film ’De beloning van Hi’, een speelfilm over pad­vin­ders. In snel tempo vol­gde daarna ’De wraak van de Zwarte Pijl’, ’Pim, de schrik van de fam­i­lie’, ’Sport van de Zwarte Pijl’ en de ’Droom van een Ken­nemer pad­vin­dertje’. In 1920 nam Laan de pop­u­laire detec­tive Nick Carter op de hak in de filmis­che par­o­die ’De Zoon van Nick Carter en de moordenaar’.


De Bakker­school
Kieviet trad op 1 feb­ru­ari 1902 in dienst als hoof­don­der­wi­jzer aan school B, aan de Oost­z­i­jde, een open­bare school voor gewoon lager onder­wijs.
Hij was de opvol­ger van de fameuze Albert Bakker die in 1847 als hoofd van de stad­sar­men­school aan de Oost­z­i­jde begon en na een 54-​jarig dien­stver­band in 1902 de fakkel over­gaf aan Kieviet.
De armen­school heette vele jaren­lang de Bakker­school. Kieviet betrok een won­ing in de buurt van de school en liet nader­hand het grote pand Boten­mak­ersstraat 141, het laat­ste huis van deze straat bij de Vaart, bouwen.
Zijn broer Lau­rens, enige jaren ouder, woonde reeds in Zaan­dam. Lau­rens was ler­aar aardrijk­skunde en geschiede­nis aan het Zaan­lands Lyceum. Zijn dochter Lena werd later direc­trice van de Open­bare Leeszaal en Bib­lio­theek.
Kieviet ver­liet de school in 1917. Tij­dens de Tweede Werel­door­log werd in de school het Zaan­damse Arbei­ds­bu­reau geves­tigd. De school (toen bek­end als school ’stadswerf’) werd op 21 mei 1943 de lucht inge­blazen door 80 kilo springstof, geplaatst door het Zaanse verzet.
Het doel was de admin­is­tratie verni­eti­gen en daarmee de meld­ingsplicht te ont­lopen die in 1942 was ingesteld door de Duit­sers. Na de oor­log ver­scheen er een houten school.

(Lena Kieviet woonde tot ca 1960 op een boven­won­ing aan de Dam in Zaan­dam. red.)

Joomla tem­plates by a4joomla