Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

KONIN­KLIJK BEZOEK AAN DE ZAANSTREEK


Konin­klijk bezoek aan de Zaanstreek

C A N O N VA N D E Z A A N STR E E K
Hoeveel weten wij nog van onze Zaanse geschiede­nis? Ken­nen we alleen de gebeurtenis­sen uit onze eigen tijd of gaat het his­torisch besef dieper? Hoeveel zouden wij moeten weten of willen weten? Wat zijn eigen­lijk de belan­grijk­ste gebeurtenis­sen uit onze Zaanse geschiede­nis en voor wie waren die belan­grijk? Wat vindt u belan­grijk? Rob Swart en Peter Roggeveen duiken in de geschiedenis­boeken en geven de komende maan­den veel antwo­or­den in de Geschiedenis­canon van de Zaanstreek.


Konin­klijk bezoek
Leden van Huis van Oranje kwa­men regel­matig over de vloer
door: Peter Rggeveen
Bron: NHD Zaanstreek, 13 feb­ru­ari 2010


Over konin­klijk bezoek heeft de Zaanstreek niet te kla­gen gehad. Leden van het Huis van Oranje kwam regel­matig over de vloer. Alle regerende vorsten en vorstin­nen van het Koninkrijk Hol­land zijn sinds 1813 een of meerder keren te gast geweest in een van de Zaan­dor­pen
Het eerste konin­klijke bezoek (koningin Wil­helmina en prins Hen­drik) in de vorige eeuw vond plaats op dins­dag 28 april 1908. Dat was een gebeurte­nis van de eerste orde die jube­lend in de krant werd aangekondigd. Het konin­klijk bezoek arriveerde ’s mor­gens met de salon­boot Zaan­dam I en werd hart­stochtelijke toege­juicht door de samenge­stroomde menigte. Het pro­gramma was bomvol.

Verkade
Bij Verkade kreeg het gezelschap een rondlei­d­ing door de fab­riek, voorzien van tekst en uit­leg door directeur Anton Verkade. Ook was er een kleine ten­toon­stelling ingericht van de eerste plaat­je­sal­bums.
Daarna vol­gde een bezoek aan de stoomza­gerij van de firma J. Dekker Jz. Ver­vol­gens vertrok de stoet naar de rijst­pel­lerij van de firma Klaas Blans waar men werd getrak­teerd op een wan­del­ing door de fabriek.

Het tweede bezoek van Wil­helmina op woens­dag 16 feb­ru­ari 1916 aan Zaan­dam had een aan­merke­lijk min­der feestelijk karak­ter. Aan­lei­d­ing was de water­snood.
In de nacht van 13 op 14 jan­u­ari waren bij een storm de dijken doorge­bro­ken bij Uit­dam, Durg­er­dam en Kat­woude waar­door het zee­wa­ter tot in Zaan­dam stroomde. School­ge­bouwen wer­den inder­haast ingericht voor de opvang van de stroom vluchtelin­gen. In Zaam­dam werd met de inzet van mil­i­tairen met man en macht gew­erkt aan de aan­leg van kist­dammen om het water te keren.

koninklijk bezoek 1Rampge­bied
Wil­helmina kwam zich per­soon­lijk op de hoogte stellen van de gevol­gen van de ramp. Onver­vaard bek­lom ze in de Oost­z­i­jde de kist­dammen die het water tegen­hielden. Ook wen­ste ze een won­ing te bezichti­gen waarin het water nog klot­ste en de bewon­ers zich op zolder had­den teruggetrokken.
Op maandag 12 mei 1916 deed Wil­helmina nog­maals de Zaanstreek aan om te zien hoe men de waterover­last te boven was gekomen. Ter hoogte van ’t Smaal werd halt gehouden om Wil­helmina in de gele­gen­heid te stellen enige wonin­gen, die weken door het water waren omringd, van bin­nen te bek­ijken.

Op don­derdag 25 april 1957, vlak voor de vier­ing van haar 48e ver­jaardag, deed Juliana Zaan­dam aan. Het werd een drukke dag voor Juliana. Ze begon haar rond­tocht met een bezoek aan de Juliana van Stolbergschool.

koninklijk bezoek 2Koningin Juliana op bezoek bij de Juliana van Stol­bergschool, 25 april 1957.
Archi­ef­foto


Daarna was het bedrijf Polak & Schwarz aan de beurt. Juliana kreeg een rondlei­d­ing door het lab­o­ra­to­rium en de par­fumerieafdel­ing en onder­wierp zich aan een reuk­test. Ver­vol­gens spoedde het gezelschap naar drukkerij C. Huig, waar Juliana het kle­in­ste boekje ter wereld aange­bo­den kreeg, 3,76 mm in het vierkant, ver­pakt in gouden foudraaltje. Het mini­boekje bevatte het Onze Vader in zes talen. Tot slot vol­gde een bezoek aan de Prinses Wilhelminaschool.

Coen­tun­nel
Dins­dag 21 juni 1966 was een mem­o­ra­bele dag in de geschiede­nis van de Zaanstreek. Koningin Juliana ver­richtte de openings-​handeling van de Coen­tun­nel. Koningin Juliana liet een enorme vlag omhoog gaan en wan­delde met haar gevolg de tun­nel bin­nen. Al snel daarna kwa­men de eerste auto’s.

Een echt Zaans bezoek bracht koningin Juliana op don­derdag 8 juni 1972. Ze begon haar trip ’s mor­gens rond tien uur in West­zaan. Om de vorstin niet te cho­queren waren alle schut­ting­wo­or­den langs de route ver­wi­jderd.
Ze bezocht het bejaar­den­huis Lam­bert Melisz. Ook stond er een boot­tochtje door de Reef op het pro­gramma. Ver­vol­gens stapte het gezelschap in de bus om de firma Flen­trop Orgel­bouw te Koog aan te doen. Na de rondlei­d­ing door het bedrijf zette Juliana koers naar de Zaanse Schans waar ze diverse winkelt­jes bezocht. Het konin­klijk bezoek eindigde in De Speel­doos met een optre­den van drie meis­jes op harpen.

Op don­derdag 19 mei 1983 vond in Zaan­dam een heuglijke gebeurte­nis plaats. Koningin Beat­rix opende met feestelijk ver­toon de Hem­spoor­tun­nel en het nieuwe sta­tion Zaan­dam.
Daarna bracht ze een bezoek aan de Zaanse Schans. Ook op vri­jdag 11 decem­ber 1998 was Beat­rix present bij de open­ing van een nieuwe Zaanse aan­winst: het Zaanthe­ater.
Het laat­ste bezoek van Beat­rix aan Zaan­dam vond plaats op 11 maart 2009 ter gele­gen­heid van de open­ing van het Verkade Paviljoen op de Zaanse Schans.
bron: dag­blad De Typhoon, dag­blad Zaanlander

koninklijk bezoek 3Con­ster­natie
Op 16 april 1899 bezochten prinses Wil­helmina en koningin-​moeder Emma offi­cieus de Zaanstreek. Hun bezoek zorgde voor de nodige con­ster­natie door­dat de konin­klijke komst pas laat bek­end werd gemaakt. Maar alles kwam keurig op zijn poot­jes terecht. Het konin­klijk gezelschap bezocht de fab­rieken De Unie van Wes­sa­nen en Laan aan de Veerdijk in Wormer die voor deze spe­ciale gele­gen­heid zelfs inpandig prachtig ver­sierd waren, blijkens een uit­ge­breid ver­slag in de ’Provin­ciale Noord­hol­land­sche Courant’. Daarna vol­gde een rij­toer naar het pas geopende Wil­helmi­na­park in Wormerveer waar bij de ingang een fraaie ere­poort door de gemeente was opgericht.

Koningen/​prinsen
In de 19e eeuw kreeg de Zaanstreek ver­schil­lende konin­gen en koningin­nen over de vloer. In de 20e eeuw kwam daar nog een flink aan­tal prin­sen bij.
1831, Kon­ing Willem I (17721843), eerste kon­ing der Ned­er­lan­den, te Zaan­dam 1842, Kon­ing Willem II (17921849) te Zaan­dam
1855, Bezoek van kon­ing Willem III (18171890) aan Zaanstreek
1896, Koningin Emma en prinses Wil­helmina bezoeken Zaan­dam
1897, Koningin Emma en prinses Wil­helmina bezoeken nog­maals Zaan­dam
1928, 24 mei, prins Hen­drik opent Molen­mu­seum.
1945, 26 juli, prins Bern­hard opent Bern­hard­brug
1957, 18 juli, prins Bern­hard opent nieuwe fab­riek van Artillerie Inrichtin­gen
1969, 2 mei, prins Claus bezoek William Pont
1976, 6 sep­tem­ber, prins Claus opent Willem Alexan­der­brug
1976, 8 okto­ber, prins Claus op Ban­nehof
1990, open­ing ten­toon­stelling 194045, Ban­nehof, door prins Bern­hard
1993, Prins Claus opent Prins Claus­brug
1999, 14 sep­tem­ber Privébe­zoek prins Claus aan Zaan­dam.
1999, 11 okto­ber, kroon­prins Willem-​Alexander bezoekt Zaandam

koninklijk bezoek 4

Prins Bern­hard opende de nieuwe muni­tiefab­riek van Artillerie Inrichtin­gen, 18 juli 1957. Archieffoto

Joomla tem­plates by a4joomla