Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

SANS PAREILBEZOEK NAPOLEON AAN ZAANDAM


C A N O N VA N D E Z A A N STR E E K
Hoeveel weten wij nog van onze Zaanse geschiede­nis? Ken­nen we alleen de gebeurtenis­sen uit onze eigen tijd of gaat het his­torisch besef dieper? Hoeveel zouden wij moeten weten of willen weten? Wat zijn eigen­lijk de belan­grijk­ste gebeurtenis­sen uit onze Zaanse geschiede­nis en voor wie waren die belan­grijk? Wat vindt u belan­grijk? Rob Swart en Peter Roggeveen duiken in de geschiedenis­boeken en geven de komende maan­den veel antwo­or­den in de Geschiedenis­canon van de Zaanstreek.

Blik­sem­be­zoek van Napoleon

Uit­spraak ’Sans pareil’ van keizer waarschi­jn­lijk verzin­sel
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 14 novem­ber 2009
napoleon zaandam 1Op 10 okto­ber 1811 was Zaan­dam in rep en roer. Pas op het aller­laat­ste moment had men bericht ont­van­gen dat keizer Napoleon Zaan­dam zou bezoeken. Er was min­der dan een dag om het bezoek voor te bereiden.

foto: De Voorzaan ten tijde van het bezoek van Napoleon in 1811

Maar alle moeite was vergeefs, want Napoleon verd­ween even snel uit Zaan­dam als hij was gekomen. Alle Zaan­damse nota­be­len waren diep teleurgesteld. Dat gold niet voor het meisje Aaltje. Zij ontv­ing van de keizer een schit­terend gouden, met par­els ver­sierd hor­loge.
Er was met recht sprake van een blik­sem­be­zoek. Napoleon was met zijn gema­lin Maria Louisa op 9 okto­ber aangekomen in Ams­ter­dam. In Zaan­dam ontv­ing men op 10 okto­ber de med­edel­ing dat de keizer van plan was de stad de vol­gende dag te bezoeken. Omdat het bericht pas laat in de avond op de 10e bin­nenkwam, was het sprake van de nodige paniek.Nog diezelfde avond wer­den stad­som­roepers op pad ges­tu­urd om het volk mee te delen dat de keizer in aan­tocht was. Eigenaren van wonin­gen die langs de keiz­er­lijke route ston­den, wer­den met klem ver­zocht hun huizen te versieren.

napoleon zaandam 2napoleon zaandam 3Ver­rass­ing
Het bezoek kwam kort voor het keiz­er­lijk decreet van 21 okto­ber 1811 waarin Oost-​Zaandam en West-​Zaandam wer­den verenigd tot één gemeente. Voor de Zaan­dammers kwam deze maa­tregel als een vol­sla­gen ver­rass­ing. Het was in feite een ged­won­gen huwelijk.
Op de heuglijke dag zelf, de 11e okto­ber, werd er ste­vig aangepakt. Er werd aan de Voorzaan zelfs een spe­ciale steiger gebouwd, ver­sierd met ere­bo­gen. Om drie uur ’s mid­dags was het grote moment daar. De keizer meerde af en werd ont­van­gen door de burge­meester (’maire’) H.C. Göbel van West-​Zaandam, de maire van Oost-​Zaandam en de com­mis­saris van poli­tie. De keizer beende ver­vol­gens naar het Czaar Peter­huisje, keek er rond en keerde weer terug naar de haven, stapte aan boord en voer weer richt­ing Amsterdam.

Per­plex
De Zaan­damse nota­be­len ston­den per­plex. Het bezoek had slechts een half uurtje gedu­urd. De teleurstelling gold vooral het vele werk dat voor niets bleek te zijn geweest. Zo waren in de gehele Zaanstreek maar liefst acht fraaie ere­bo­gen in grote haast opgericht en waren zowel par­ti­c­uliere als open­bare gebouwen, molens en fab­rieken ver­sierd.
Boven­dien waren twee heren­huizen in gereed­heid gebracht om de keizer tij­dens zijn bezoek te ont­van­gen. Tal van bloe­men­meis­jes ston­den in hun mooiste jurk klaar. Twee meis­jes ston­den gereed om de keizer te ver­welkomen met een ver­sje. Dat lukte uitein­delijk slecht één meisje.
In een getrouw ver­slag van de gebeurte­nis schreef maire Göbel:
„Op de been was een grote menigte. De lucht weer­galmde van vreugdege­juich. Het was met smart dat wij hoogst­den­zelf­den onze Gemeente weder zagen ver­laten. Het was niet de beheer­scher van Gan­sch Europa die zich ver­toonde, neen het was de liefder­ijke vader in den kring zijner dankbaare kinderen. Jam­mer is het dat wij het geluk niet hebben mogen geni­eten onzen Monarch langer in ons mid­den te zien.”
Alle voor­berei­din­gen vie­len in duigen. Göbel rept met geen woord over het ’sans pareil’ dat Napoleon uit­geroepen zou hebben bij het verbluffende uitzicht over de Bin­nen­zaan, staande op de brug over de Groote sluis. De keizer heeft zeer waarschi­jn­lijk nooit op die brug ges­taan. Hij had gewoon­weg geen tijd, zoals hij ook geen tijd had om een gep­land deje­uné dina­toir ten huize van een nota­bele ingezetene te nut­ti­gen.

Par­els
Het enige tast­bare aan­denken aan het bezoek van de Franse keizer is een gouden met par­els ver­sierd hor­loge dat Aaltje, het dochtertje van Aris van Broek Adri­aansz. van Napoleon ontv­ing, als dank voor haar welkom­stgedichtje.
napoleon zaandam 4Zij ontv­ing het hor­loge niet uit han­den van de keizer. Het hor­loge werd haar later toege­zon­den door de her­to­gin van Mon­te­bella. Het hor­loge is een juweeltje. Het bestaat uit een gouden kast, afgew­erkt met par­els en groen email. De voorz­i­jde bestaat uit een par­elkrans met lauw­erkrans en de let­ter N van goud op een groen email fond. De achterz­i­jde heeft een par­el­rand op groen email met gouden ster­ret­jes. De bijbe­horende hor­logeket­ting is ver­vaardigd van gere­gen gouden kraalt­jes, afgewis­seld met *kor­nal­i­j­nen kraalt­jes. Het geheel was ver­pakt in een kar­ton­nen etui met ver­guld Napoleon­tisch wapen.

Peter Roggeveen
Bron­nen: Dag­blad De Typhoon,
Dag­blad De Zaan­lan­der, Dag­blad voor de Zaanstreek

napoleon zaandam 5*Kor­nal­ijn (of car­neool) De naam van deze vurig roodor­anje steen is afgeleid van het Lati­jnse woord ‘car­nis’ wat vlees betekent.


Expo hor­loge
Het hor­loge werd in 1874 ten­toongesteld op een twee maan­den durende exposi­tie van ’Zaan­land­sche oud­he­den en merk­waardighe­den’ in het gemeen­te­huis van Zaan­dam. De exposi­tie telde in totaal ruim 1.700 door par­ti­c­ulieren inge­zon­den voor­w­er­pen.
Inzen­der van het hor­loge was des­ti­jds P.F. Dekker te Zaan­dam. In 1941 schonk F. Dekker het hor­loge aan de Zaan­landse Oud­hei­d­kamer te Zaandijk.
In mei 1953 schonk mejuf­frouw M.J. Dekker, verbli­jvend in rusthuis Schaer­weyde te Zeist, de ket­ting eve­neens aan de Zaan­landse Oud­hei­d­kamer. En in die Oud­hei­d­kamer aan de Lagedijk, nu Honig Breethuis geheten, bevindt zich dat kleinood nog steeds.

Chao­tis­che tijd
Het moet voor de inwon­ers een chao­tis­che tijd zijn geweest.
In 1795 maak­ten ze mee dat de Repub­liek der Ned­er­lan­den werd ver­van­gen door de Bataafse Repub­liek. Met de benoem­ing van Lodewijk Napoleon in 1806 tot kon­ing veran­derde de repub­liek plot­sel­ing in een koninkrijk. En vier jaar later, in 1810, werd Hol­land ingeli­jfd bij Frankrijk.
Van vri­jheid was onder het Franse juk geen sprake meer. Er opereerde geheime poli­tie, er was cen­suur en de Franse taal werd als ver­plicht vak op scholen ingevo­erd. De Zaanstreek draaide op voor de kosten van inkwartier­ing van de Fransen.
Vooral de gegoede burg­erij merkte dat in de porte­mon­nee in de vorm van hoge belastin­gen op onroerend goed. Daar­naast wer­den er hoge acci­jnzen op wijn, bier en turf ingesteld.


Kwaad bloed
De bezetter zette vooral kwaad bloed met de maa­tregel tot ged­won­gen inschri­jv­ing voor kri­jgs­di­enst in het Franse leger. Aan de hand van deze inschri­jv­ingsli­jst werd ver­vol­gens geloot wie in Franse kri­jgs­di­enst moest. In de Zaanstreek lei­dde dat in april 1813 tot een volk­so­proer waar­bij de zes lei­ders via snel­recht door de Franse kri­jgsraad ter dood wer­den vero­ordeeld.

Napoleon Bona­parte (Ajac­cio (Cor­sica), 15 augus­tus 1769 — Long­wood House (Sint-​Helena), 5 mei 1821) was Eerste Con­sul van Frankrijk (17991804) en daarna keizer der Fransen (18041815) als Napoleon I van Frankrijk. In die hoedanigheid werd hij de machtig­ste man van Europa en een van de bek­end­ste en invloedrijk­ste fig­uren in de wereldgeschiede­nis

Na de schei­d­ing van Joshep­ine, trouwde Napoleon in maart 1810 met Marie Louise, aartsher­to­gin van Oost­en­rijk en een nicht van Marie Antoinette; door dit huwelijk was hij ver­bon­den aan de Duitse konin­klijke fam­i­lie. Zij kre­gen één zoon, Napoleon Fran­cis Joseph Charles (18111832)

Joomla tem­plates by a4joomla