Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sevinc Kuk

Van onze redac­tie: Jan­nie Berlijn

Raad­sle­den in Beeld
sevinckukEen veel geho­orde klacht van mensen is dat nationale en lokale bestu­ur­ders niet weten wat er leeft in de maatschap­pij en op straat. Politici ken­nen we wel, zij beheersen regel­matig het nieuws, maar lokale bestu­ur­ders, wie zijn dat eigen­lijk. Waarom hebben ze ooit besloten: ik ga de lokale poli­tiek in. Dachten ze veran­der­ing teweeg te kun­nen bren­gen, zijn zij wereld­ver­beter­aars? Kor­tom, wat zijn de dri­jfv­eren en ambities van deze raad­sle­den. Zaandam-​Zuid is een wijk met een grote vari­eteit aan bewon­ers en dus een goede afspiegeling van de maatschap­pij. In deze wijk wonen ook een aan­tal raad­sle­den van de gemeente Zaanstad.

Sevinc Kuk is geboren in het Turkse Kirse­hir en kwam in het kader van gezin­sh­erenig­ing met haar moeder en drie jon­gere broert­jes in de jaren 80 als elf­jarig meisje naar Zaan­dam. Vader was toen al 10 jaar werkzaam bij Verkade. Het gezin woonde in die jaren in Poe­len­burg. Later ver­huisde het gezin naar de Ros­molen­bu­urt.
Om de taal te leren werd Sevinc in groep 8 van de basiss­chool geplaatst. Daar kreeg ze het advies huishoud­school, maar daar was ze het niet mee eens. Sevinc dacht: “ik kan beter, ik wil naar de MAVO”. Ze werd drie maan­den op proef geplaatst op de MAVO en haalde bin­nen vier jaar haar diploma.
Na de MAVO deed Sevinc een oplei­d­ing voor apothek­er­sas­sis­tente en kwam te werken in de apotheek in Poe­len­burg. Tij­dens het werk bij de apotheek, merkte ze dat veel clien­ten de voorschriften en bijs­luiters niet begrepen. Dat bracht haar op het idee een oplei­d­ing te doen voor voor­lichter gezond­hei­d­szorg. Door het werk met voor­namelijk jon­geren kwam Sevinc er achter waar haar werke­lijk inter­esse lag: het onder­wijs.
De vol­gende stap was dan ook de ler­areno­plei­d­ing. Daarna ging ze in het onder­wijs werken. Eerst als leerkracht gezond­hei­d­skunde, en tot op heden als leerkracht technologie.

In 2005 begon Sevinc zich te ori­en­teren in de poli­tiek. Na een zoek­tocht langs ver­schil­lende par­ti­jen voelde ze zich het beste thuis bij Groen Links. “Groen Links heeft
pre­cies dat­gene te bei­den wat ik belan­grijk vind”, zegt ze. “Aan­dacht voor vrouwen­e­man­ci­patie, kinderop­vang en onder­wijs”. Naast haar poli­tieke car­riere hield zij
zich een aan­tal jaren bezig met vri­jwilliger­swerk. Via de Sticht­ing KANS bood zij hulp aan scholen en allochtone leer­lin­gen en oud­ers. Na een aan­tal jaren voor de sticht­ing te hebben gew­erkt heeft ze het stokje doorgegeven aan een nieuwe gen­er­atie coaches. Bij de sticht­ing KANS wor­den allochtone jon­geren begeleid door HBO stu­den­ten met onder andere bij­lessen en huiswerk­begelei­d­ing. Vol­gens Sevinc is het belan­grijk dat de begelei­d­ing door HBO stu­den­ten wordt gegeven, van­wege de voor­beeld­func­tie. Als je ziet wat je kan bereiken door te stud­eren, krijg je de moti­vatie om je best te doen en wat van je leven te maken.
Zelf ziet ze vooral Albayrak, maar ook burge­meeste Aboutaleb als haar grote voor­beelden. Albayrak is voor mij een voor­beeld omdat ze een vrouw is die goed voor zichzelf kan zor­gen en het gemaakt heeft in de poli­tiek. Over de vraag of zij zichzelf een car­riere in de lan­delijke poli­tiek ziet, moet ze even nadenken om uitein­delijk tot de con­clusie te komen dat een poli­tieke car­riere mooi is, maar de afs­tand tot de bevolk­ing toch een belem­mer­ing vormt. Als raad­slid sta je dicht bij de inwon­ers van een stad, ik wil con­tacten met burg­ers, ik ben een soci­aal mens. Dat ga ik zeker mis­sen als ik de stap naar de tweede kamer zou gaan maken.


Over de toekomst van Zaanstad hoeft ze niet lang na te denken. Ik wil me gaan inzetten oor goed onder­wijs en dan denk ik bijvoor­beeld aan een brede school, buiten­schoolse ativiteiten en het ontwikke­len van kunst en cul­tuur. Verder is het belan­grijk dat er in de ver­schil­lende wijken een een­heid ontstaat. Op dit moment zijn de wijken te verdeeld. Soms bestaat een wijk uit totaal ver­schil­lende pop­u­laties die totaal geen con­tact met elkaar hebben of bij elkaar betrokken zijn. Dat moet anders kun­nen. Verder ben ik voor veel groen­voorzienin­gen en natu­urlijke speel­ruimtes voor kinderen.

Na een aan­tal jaren in West­er­wa­ter­ing te hebben gewoond, woont Sevinc nu op de Peper­straat met een prachtig uitzicht op de Zaan. Over een aan­tal maan­den wordt haar nieuwe huis op de West­er­wa­ter­ing opgeleverd. Of ze er gaat wonen is maar de vraag. “Mijn nieuwe huis is prachtig, maar ik ben bang dat ik de bin­nen­stad ga mis­sen. Eigen­lijk hoop ik een apparte­ment te kopen in de Tsaar, het liefst op de boven­ste etage, zodat ik over de hele stad kan kijken.
Ik ben een echte Zaanse en houdt ontzettend van Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla