Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevrouw Resi Brouwer

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

De redac­tie is op bezoek bij mevrouw Resi Brouwer. Voor velen van u bek­end als de vrouw van melk­boer Brouwer; samen met haar man heeft zij jaren de bewon­ers van een deel van Zaandam-​Zuid van melk en zuiv­el­pro­ducten voorzien.

Brouwer0Op de foto: Resi als 16-​jarig meisje in Oost­en­rijk, voor vertrek naar Nederland.

Mevrouw Brouwer werd als 7e kind geboren in een Oost­en­rijks gezin in okto­ber 1918; haar vader was in dienst in het Oost­en­rijkse leger en mocht naar huis bij de geboorte van zijn dochter. Maar in diezelfde tijd werd de Vrede getek­end en de kleine There­sia werd ver­welkomd in de wereld als “Vre­de­skind”. Later wer­den er nog twee kinderen geboren.

Het was een moeil­ijke tijd, vader was tim­mer­man, maar moest in de jaren 19141918 aan het front dienen. Moeder bleef achter met 6 kinderen in het oude huis met ook de zorg voor het varken, enkele koeien en kip­pen. Zij was een gelovige vrouw en had geen tijd om naar de kerk te gaan. Zij zong tij­dens het koeien­melken de kerk­liederen in het Latijn; dat was haar kerk­gang. De kinderen moesten ook al jong werken. Zo had de jonge Resi de taak om bij een boer gras te maaien voor de varkens vóór zij ’s mor­gens om 8 uur naar de kerk ging en daarna naar school. Na haar schooltijd ging zij werken bij een ban­ket­bakker in het dorp.

brouwer2Foto: boven: Jozef, Franz en Leopold onder: Josepha, Maria en Resi (uit familiearchief)

Het was poli­tiek een roerige tijd met als dieptepunt de moord op de Oost­en­rijkse Bond­skanse­lier Doll­fuss. De hele stad was in rouw gedom­peld. Bij de ban­ket­bakker waar Resi werkte stopte een poli­tieauto en de zoon van deze fam­i­lie werd gear­resteerd; hij was een fas­cist. Toen dat bek­end werd kwam de broer van Resi haar weghalen en werd er ander werk voor haar gevon­den bij een boer. (N.b.: Op 25 juli 1934 pleeg­den nazi’s onder lei­d­ing van Dr. Anton Rin­te­len een staats­greep. SA-​eenheden schoten in het regeringspaleis Bond­skanse­lier Doll­fuss neer, hij over­leed aan zijn ver­wondin­gen. Na de Anschluss op 17 maart 1938 werd zijn opvol­ger Schuss­nigg gear­resteerd en bracht hij zeven jaren door in Duitse con­cen­tratiekam­pen, o.a. Dachau. De beruchte Seyss-​Inquart vol­gde hem op. Red.)

Inmid­dels was haar oud­ste zus Leopol­dine in 1929 naar Ned­er­land vertrokken. In Wenen, waar zij in dien­st­be­trekking was, waren Hol­lan­ders die op zoek waren naar dien­st­meis­jes voor Hol­landse gezin­nen. Zij werd opgenomen als dien­st­meisje in een gezin in Koog aan de Zaan die woonde en werkte bij de Eerste Ned­er­landse Radio Cen­trale. Ook zus Maria is in navol­ging naar Ned­er­land gekomen. Eerst naar Enkhuizen, waar zij het kap­persvak leerde en waar zij trouwde. Het paar ver­huisde naar de Breestraat in Koog aan de Zaan. De man, tim­mer­man van beroep, werd werk­loos en zus Maria opende kap­sa­lon “Mitzie”.

Zo gebeurde het dat ook Resi op 17-​jarige leeftijd in 1936 naar de Zaanstreek kwam. Ze was vast besloten om meteen de Ned­er­landse taal te leren. Ze kon werken bij haar zus in de kap­sa­lon. Dat was van korte duur, want er werd een dien­stje gevon­den bij dok­ter Plas aan de Gedempte Gracht. Dat waren aardige mensen en met veel plezier denkt ze daaraan terug. In 1938 werd door het gezin Plas een vakantie gep­land en de dok­ter vroeg Resi of zij niet op bezoek wilde bij haar fam­i­lie in Oost­en­rijk. Dat wilde zij erg graag en na de belofte dat ze terug zou komen bij de fam­i­lie betaalde dok­ter Plas haar vakantie naar ‘thuis’. Inmid­dels was er wel een jonge­man, Cor­nelis Brouwer, die werkte bij melk­boer Onrust op het Rusten­burg, die het jonge meisje graag zag. Tot zijn schrik merkte hij dat ze niet meer bij het gezin van dok­ter Plas was! Had hij maar iets tegen haar gezegd! Zal hij haar nog terugzien?

Tot zijn vreugde kwam Resi weer terug na haar vakantie en toen heeft hij haar zijn liefde bek­end. Hij nam haar mee, stelde haar voor aan zijn oud­ers aan de Prins Hen­drik­straat. Resi besloot toch om een nieuwe betrekking aan te nemen in een hotel in Bus­sum. Daar merkte zij dat veel Duitse en Oost­en­rijkse Joden met al hun bezit­tin­gen inclusief huis­dieren bin­nenkwa­men. Zij vlucht­ten voor het nieuwe fascis­tis­che bewind en wilden een poging wagen naar Enge­land te ontkomen. Zij hoorde vele ver­halen in haar dien­st­tijd over de slechte sit­u­atie in het Duitse Rijk. De werkgever was echter slecht van betalen. Cor schreef haar brieven en zo hielden zij con­tact. Toen hij merkte dat het niet goed ging in het hotel, kwam hij haar ophalen en bracht haar terug naar Zaandam.

In die tijd, inmid­dels 1939, werd er een oproep gedaan aan alle Duitse en Oost­en­rijkse burg­ers om terug te keren naar hun land; indien zij dat niet deden dan zouden zij staten­loos verk­laard wor­den. De oud­ers van Cor hebben toen een deel van hun huis ter beschikking gesteld en adviseer­den Cor met zijn Resi te trouwen. Het waren moeil­ijke tij­den. Inwo­nend bij de schoo­noud­ers, Cor werd op 24 augus­tus 1939 opgeroepen voor de voor­mo­bil­isatie. Toen hij terugk­wam in 1940 was de WOII een feit en bij terugkomst bij zijn werkgever werd hij ontsla­gen. Melk­boer Onrust had drie zonen en een extra knecht kon hij niet meer betalen.

Wel kreeg hij 10 klanten mee. En zo is Cor Brouwer zijn melkzaak begonnen. Hij was een ver­di­en­stelijk voet­baller en door het voet­ballen had hij veel vrien­den en kon hij zijn klantenkring uit­brei­den. In de mobil­isati­etijd was zijn lui­tenant een man­ager bij Verkade. Door de hulp van deze man kreeg Cor Verkade als klant en een brief dat hij “onmis­baar was in de voed­selvoorzien­ing” en zo werd hij vri­jgesteld van werken voor de Duit­sers. Met een bak­fi­ets ging hij naar zijn klanten, want klanten woon­den ver­spreid over de stad. Zoals alles was ook melk en zuivel op de bon. In de kelder had­den Cor en Resi een (geheime) voor­raad rota­tormelk opge­bouwd om daarmee nog iets extra te kun­nen doen voor hun klanten. Ook broer Ger­rit ging op de fiets naar klanten en heeft vanaf het begin in de melkzaak geholpen.

brouwer3Na 1945.
Brouwer7Cor was een echte zak­en­man. Hij zag mogelijkhe­den als die er waren. Toen hij hoorde dat de heer In ‘t Veld weer burge­meester van Zaan­dam zou wor­den heeft hij meteen een brief geschreven en om zijn klan­dizie ver­zocht. (Na de Feb­ru­ar­is­tak­ing van 25 feb­ru­ari 1941 werd Burge­meester In ’t Veld door de Duit­sers ontsla­gen en ver­huisde hij met zijn gezin naar Haar­lem. Na de Bevri­jd­ing keerde hij weer terug als Burge­meester. Red.) Zo kreeg hij ook de klan­dizie, naast Verkade, van Pieter Schoen, Jan Visser en het Gemeen­te­huis. En voor het merk Nutri­cia werd hij grossier. Door de sprei­d­ing van het klantenbe­stand besloot Cor een ver­gader­ing uit te roepen om met andere melk­boeren te spreken over saner­ing van de wijken. En zo kreeg iedere melk­boer een eigen wijk. Niet zon­der slag of stoot, maar er wer­den goede afspraken gemaakt. Cor kreeg de wijk waar hij woonde; de Prins Hen­drik­bu­urt vanaf het Kat­te­gat tot het einde. Het echt­paar kreeg twee dochters en zo gauw als dat mogelijk was bedi­en­den ze samen de klanten. Veel lief en leed gedeeld met de buurtgenoten, veel vreugde gek­end. Moest er een was­ke­tel getild wor­den of moesten er lak­ens gestrekt wor­den, Cor bracht uitkomst. De bak­fi­ets werd ingeruild voor een elek­trisch aange­dreven kar, wat het werk lichter maakte.

brouwer4Foto: Melk­boer Cor Brouwer in de straat met de elec­trische kar. (foto familiearchief)

Er werd veel gekocht op de pof. “Wilt u het even opschri­jven?” En ’s zater­dags afreke­nen. Een enkele keer ging dat mis. Een klant bijvoor­beeld van het Kat­te­gat was een bier­liefheb­ber. Maar toen er moest wor­den afgerek­end bleek de klant vertrokken te zijn naar Bra­bant. Daar moet je dan wel naar toe om je geld te halen. Maar over het alge­meen ging het goed.

Ik herin­ner me dat ik zelf ook vroeger wel vóór of onder eten­stijd, iets bij u moest halen? U was eigen­lijk altijd in bedrijf. Achteraf lijkt me dat erg storend, niet­waar?
Ach, dat was je gewend. Het hoorde er bij. Maar soms, op zater­dag als het werk klaar was om 8 uur, dan fiet­sten we naar het Noordzeekanaal en op een bankje aten we ons broodje op en genoten we van de voor­bi­j­varende schepen.

Naast melk­boer was Cor ook voet­baller, schei­d­srechter en bij het ouder wor­den con­t­role schei­d­srechter. Overal met de fiets naar toe. Vaak met een van de dochters achterop.

Een van de dochters trouwde en vertrok naar Congo. Cor en Resi zijn twee keer naar Congo afgereisd. De eerste keer vlo­gen ze naar Kenia, Mom­bassa en kre­gen toen te horen dat er niet verder gevlo­gen mocht wor­den naar Congo. In het buur­land Rwanda was oor­log uit­ge­bro­ken en vlieg­tu­igen wer­den uit de lucht geschoten. Er was nog een ‘aan­bied­ing’ van een par­ti­c­ulier die hen wilde overvliegen, maar ze hebben zich wijselijk aan het advies van de autoriteiten gehouden. Ze waren met een groepje mensen in een prachtig hotel. Maak­ten samen een safari, waar­door het toch een prachtige vakantie werd. (Bij de afge­spro­ken foto-​reünie bleek een van de groep pro­fes­sor Lou de Jong te zijn.)

De tweede poging enkele jaren later kon­den ze wel de kinderen bereiken en beleef­den samen met hen hoe het leven van een Ned­er­lan­der in Congo was. In de buurt van het Kivumeer bek­lom­men ze een berg; pro­viand en dragers mee. Aan de rand van een vulkaan hebben ze gezeten, wat erg indruk­wekkend was. Later thuis bleek er een uit­barst­ing van dezelfde vulkaan te zijn en zagen ze de omgev­ing terug op de televisie.

Cor is 66 jaar oud gewor­den. Hij over­leed na een werkzaam leven van 50 jaar als melk­boer. Een zware slag voor zijn vrouw en dochters, en met hen voor velen die hem gek­end hebben.

brouwer5Hoe gaat het nu met Resi?
In eerste instantie ging zij op Engelse les als aflei­d­ing. Maar ze heeft haar draai hele­maal gevon­den. Zij geniet van de kinderen en klein– en inmid­dels ook achterkleinkinderen. Ze kookt en bakt graag. (Een van de kleinkinderen noemt haar: Oma Strudel!) Geniet van de poes. Onder­houdt de tuin en als het nodig is ook die van de kinderen. En met de hulp van Thuis­zorg wordt alles goed bijge­houden. Een krasse oude dame, die veel te vertellen heeft.

Foto: Mevrouw Brouwer vertelt haar lev­ensver­haal. (foto: Plekker)

Mevrouw Resi Brouwer is op 23 feb­ru­ari 2013 overleden op de oud­er­dom van 94 jaar.

Joomla tem­plates by a4joomla