Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Afra Thomas: 70 jaar muziekpedagoge.

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Mevr. Thomas, geboren 30 maart 1923, heeft na 70 jaar les­geven en begelei­den, noodged­won­gen moeten stop­pen met haar muzikale activiteiten. Een gebro­ken heup en een har­taan­val deden haar besluiten, mede op advies van de medici, niet verder te gaan met het werk waar ze haar hele leven aan heeft gewijd. De Zuid­kan­ter zocht haar op in haar won­ing in de Prins Hen­drik­straat waar ze, geboren op het Vis­ser­shop, vanaf haar 4e jaar woont en heeft gewerkt.

Afra2Mevr. Thomas is geboren als dochter van een steen­houwer, Nico­laas Thomas en Eva Lover. Niet direct een ideaal begin als we denken aan een muzikale car­rière. Maar het feit dat zowel haar broer, Johan Thomas, als zij hun hele leven in de muziek hebben doorge­bracht, moet er toch wel enige stim­u­lans van het gezin zijn uit­ge­gaan. Johan Thomas, bijna 10 jaar ouder, was oper­azanger en diri­gent. Zij was getrouwd met dhr. Zee­bregts die als los arbei­der z’n brood ver­di­ende en ze hebben elkaar leren ken­nen via de muziek; hij zong in het koor van de verenig­ing ‘De Operettezangers’.

Haar eerste lessen op de piano kreeg ze van Cor Kef, gevolgd door Johan Kolvers en als laat­ste was het Johan v.d. Boogerd die haar naar het Ams­ter­dams Con­ser­va­to­rium heeft begeleid. In de jaren 4045 heeft ze haar con­ser­va­to­rium oplei­d­ing voltooid. Op het con­ser­va­to­rium heeft ze les gehad van o.a. Jan Odé die tevens directeur van het insti­tuut was.

Ze begon al snel met haar muzikale activiteiten want op haar 13e werd ze begelei­d­ster van het meis­jeskoor De Koren­bloem o.l.v. Mei­jer Smeer die de jaren 4045 jam­mer genoeg niet over­leefd heeft. Met 16 kwam ze als begelei­d­ster van het koor dat onder lei­d­ing stond van haar broer. Vanaf haar 18e ver­zorgde ze, weer samen met haar broer, de begelei­d­ing van het Ams­ter­dams Oper­akoor Spaarndam.

afra3In die tijd kwam een jonge zan­geres, Stien­tje Engel bij het koor. Zij zou later uit­groeien tot een van Ned­er­lands groot­ste sopra­nen, Christina Deutekom. Mevr. Thomas heeft haar met het koor maar ook als soloar­ti­este in haar begin­jaren in bin­nen– en buiten­land begeleid.

Afra4Op de foto zien we v.l.n.r. mevr. Afra Thomas achter de piano en zin­gend Christina Deutekom en Johan Thomas.

afra5Een andere bek­ende zan­geres waarmee ze veel heeft samengew­erkt is de Zaan­damse Sophia van Sante met wie ze op het con­ser­va­to­rium studeerde. Sophia woonde op het Skager Rak; zij waren buurtgenoten.

afra6Ook heeft ze de dochter van haar broer, Vilja Thomas, veel begeleid tij­dens recitals. Vilja Thomas heeft ruim veer­tig jaar in de Ned­er­landse opera gezongen.

Direct na haar afs­tud­eren aan het con­ser­va­to­rium begon ze thuis met les­geven. Daar­voor werd een vleugel aangeschaft die nog steeds in haar won­ing staat. In de begin­jaren had ze wel 60 leer­lin­gen per week en dat naast alle koor­repeti­ties en haar werk als begelei­d­ster van het liederenrepertoire.

Velen uit de Zaanstreek hebben bij haar les gehad, jong en oud, en enke­len hebben het, zeer tot genoe­gen van mevrouw Thomas, tot het con­ser­va­to­rium gebracht. De laat­ste jaren deed ze het wat rustiger aan met 3 mid­da­gen per week. Het les­geven vereist veel geduld, maar bove­nal liefde voor het vak. Zelf zegt ze dat ze geen strenge ler­ares was. De leer­lin­gen moeten vooral plezier beleven aan het spel. Eén keer stond er een jonge leer­ling aan de deur met tra­nen in de ogen omdat hij zijn les niet goed kende. Toen dacht ze: dat wil ik nooit meer meemaken. Altijd heeft ze reken­ing gehouden met de mogelijkhe­den van de leerling.

afra7Eén maal per jaar hield ze een leer­lin­ge­navond waar de leer­lin­gen hun pianospel ten gehore kon­den bren­gen. Niet iedere leer­ling durfde dat aan. Thuis oefe­nen is nog iets anders dan voor pub­liek spe­len, maar toch denkt ze daar met genoe­gen aan terug. Het begelei­den van koren en zangers/​zangeressen heeft ze altijd met heel veel plezier gedaan. Het vereist enige soe­pel­heid omdat de begelei­d­ing ten dien­ste staat van de zang. Je moet goed luis­teren en soms kun je, als je hoort dat een koor of zan­geres een beetje de weg kwijt is met een enkele nadrukke­lijke toon hen helpen. Je moet ze kun­nen opvan­gen en niet alleen maar je eigen riedeltje spe­len. In haar begin­tijd werd er door de ‘vak­lui’ raar aangekeken dat ze operetteko­ren begelei­dde. Dat hoorde niet voor een pianiste van haar kwaliteiten, dat was te min. Mevr. Thomas heeft het niet­temin altijd met veel plezier gedaan en kreeg soms de kans om zelf, tij­dens con­certen van het koor, enig solow­erk voor piano ten gehore te bren­gen. Natu­urlijk het liefst van haar favori­ete com­pon­is­ten; Mozart en Chopin.

afra8Behalve via haar koor­w­erk had ze weinig con­tact met andere Zaanse musici. Daar was weinig tijd voor hoewel er, zeker vroeger, erg veel muziek gemaakt werd in de Zaanstreek. Veel koren, har­monie– en fan­fare­orkesten. De tijd was ook anders. Er was veel meer saamhorigheid en er waren ook meer gele­gen­heden zoals Ons Huis of De Volks­bond in Zaan­dam om uitvo­erin­gen te geven. Zodra haar her­s­tel van de heup­breuk het toe­laat gaat mevr. Thomas weer achter de vleugel zit­ten want dat wil ze zo snel mogelijk weer oppakken. Ze heeft haar han­den soe­pel gehouden door, zon­der piano, veel te oefenen.

Red.: Mevrouw Thomas is overleden.

Aan­vulling gevon­den op Internet:

Mei­jer Smeer Ams­ter­dam, 8 sep­tem­ber 1886 – Overleden: Auschwitz, 28 jan­u­ari 1944 Beroep: Musi­cus
afra9Mei­jer Smeer was een zoon van Aron Smeer en Anna Roz­ina de Korte. Hij werkte vanaf zijn 10e jaar bij de Ams­ter­damsche Pla­teel­bakkerij ‚De Dis­tel’, in het begin als pla­teel­bakker. Toen De Dis­tel in 1923 door het bedrijf Goede­waag werd overgenomen is een getu­igschrift opgesteld voor Mei­jer Smeer. Daaruit blijkt dat hij toen werk­meester was. Mei­jer Smeer woonde eerst met zijn gezin aan de Oost­er­sche Kade 6, later Tugelaweg 55 Ams­ter­dam. Na 1923 ver­di­ende hij uit­slui­tend zijn brood als diri­gent van ver­schil­lende koren. Er zijn kran­te­nar­tike­len over con­certen onder zijn lei­d­ing bewaard gebleven. Hijzelf was een ver­di­en­stelijke bari­ton. Mei­jer was social­ist en bestu­urlid van de won­ing­bouwv­erenig­ing, Bouw­fonds Handw­erk­ersvrien­denkring, die de huizen aan de Tugelaweg heeft laten bouwen.

Toevoeg­ing van een bezoeker van de web­site:
In 1932 was Mei­jer Smeer diri­gent van het (meisjes)koor van de geheelon­thoud­ers zangv­erenig­ing „De Koren­bloem” uit Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla