Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Art­care

Van onze redac­tie, 12 juni 2013, Co Plomp

artcare0

Op vri­jdag 16 mei 2013 ging ik voor de eerste keer op pad voor de Zuid­kan­ter met als doel, een inter­view met de eige­naar Wibout Loo­nen van Art­care Restau­ratie– Ate­lier geves­tigd aan de Tuinier­straat 20 in Zaan­dam.

artcare1Wibout Loo­nen geboren op 2 okto­ber 1966 te Wil­nis studeerde in 1985 af als meubel­maker op de meubel­mak­er­vakschool en in 1988 voltooide hij zijn oplei­d­ing als meubel­restau­ra­tor. In 2001 ves­tigde hij zich, na negen jaar werkzaam te zijn geweest als restau­ra­tor in het Wereld­mu­seum, als zelf­s­tandig onderne­mer. Al gauw bleek dat hij zijn werkza­amhe­den niet alleen aankon en momenteel werkt hij met een team van 3 ent­hou­si­aste medew­erk­ers.
In 2002 ver­wierf hij een oud pand aan de Tuinier­straat in Zaan­dam gele­gen tussen het Pan­tepad en de Prin­sen­straat. Na een grondige ver­bouwing en mod­erniser­ing werd dit, volledig aangepast aan de eisen van deze tijd in gebruik genomen.
Het Ate­lier heeft een mod­ern, strak uiter­lijk en is voorzien van eigen par­keer­plaat­sen omzoomd door een stalen hek­w­erk en aan de voorkant enige lei­bomen.
Bij bin­nenkomst was het eerste wat mij opviel, een vrij grote lichte ruimte met een zeer ordelijke inricht­ing.
artcare2Art­care is niet alleen een meubel­restau­ratiebedrijf, maar maakt ook, op bestelling, nieuwe meubels en replica’s. Verder zijn zij gespe­cialiseerd in het restau­r­eren en con­serveren van etno­grafica (niet west­erse kunst en gebruiksvoor­w­er­pen) en het inrichten van ten­toon­stellin­gen. Voor het exposeren van objecten wor­den in het ate­lier ook vit­rines, sokkels en ste­unen vervaardigd.

Op het moment van mijn bezoek was het team van Art­care bezig met de voor­berei­d­ing van een project voor het Stedelijk Museum Coevor­den.
Op een lange tafel onder de grote ramen was een groot aan­tal arte­facten uit­gestald, var­iërend van frag­menten aardew­erk, gereed­schap­pen, pot­ten, schalen, bestek, landbouwgereed-​schappen, wapens, hel­men, schoe­nen, munten etc., die na eventuele reparatie/​conservering gereed waren gemaakt voor exposi­tie.
Wibout Loo­nen heeft in de afgelopen jaren veel ervar­ing opgedaan bij het inrichten van ten­toon­stellin­gen in tal van musea.

Mooie voor­w­er­pen zouden eigen­lijk altijd ten­toongesteld moeten wor­den.” Daarmee bedoelt hij, dat plaats­ing van die voor­w­er­pen bij­zon­dere aan­dacht ver­di­ent; maar weinig schilder­i­jen komen tot hun recht zon­der passende lijst.
Het­zelfde geldt voor objecten; een sokkel kan de kracht of schoonheid van een voor­w­erp ver­hogen. Bij een verza­mel­ing voor­w­er­pen is de wijze van orden­ing sterk bepal­end voor de uitein­delijke gewaarwording.

Meubel­restau­ratie, tax­atie en schade­hers­tel
Restau­ratie /​herstel van meubels gebeurt uit­er­aard in over­leg met de opdracht­gever. Bij meubels zal dit vaak ten doel hebben om deze weer in de oor­spronke­lijke staat terug te bren­gen om deze ver­vol­gens weer in gebruik te nemen. Bij objecten die alleen maar een dec­o­ratieve func­tie hebben zal de restau­ratie niet gericht zijn op ‚nor­maal‘ gebruik maar meer op ver­du­urza­m­ing of instand­houd­ing van het uiter­lijk om deze zo voordelig mogelijk te exposeren.

artcare3Wan­neer een meubel of ander object beschadigd is maakt Art­care een schader­ap­port voor de verzek­er­aars om de claim te onder­bouwen. In het schader­ap­port vindt u de vol­gende pun­ten terug.
Een paar voor­beelden:
• Een beschri­jv­ing van de omstandighe­den waaron­der en/​of waar­door de schade plaatsvond.
• Een omschri­jv­ing en toelicht­ing aan de hand van foto’s van de schade.
• Een beschri­jv­ing van de werkza­amhe­den die nodig zijn om de schade te her­stellen.
• De kosten die aan die werkza­amhe­den ver­bon­den zijn.

Ook is Art­care gespe­cialiseerd in het bestri­j­den van hout­worm en ander ongedierte dat schade kan veroorza­ken aan meubels en andere houten objecten.
Aldus,… een korte impressie van een uniek, klein maar veelz­i­jdig bedrijf geves­tigd in Zaandam-​Zuid.

De foto’s bij dit artikel zijn overgenomen van de web­site van Art­care, en van J. Plomp.

Joomla tem­plates by a4joomla