Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jetty Tauw­naar

Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns.

jetty0

Juli­ette (Jetty) Tauw­naar werd op 28-​02-​1950 in Para­maribo, Suri­name, geboren. Ze was de oud­ste in het gezin dat uitein­delijk 8 kinderen zou tellen. In 1966 over­leed haar moeder bij de bevalling. Ze was toen zestien jaar en vol­gde de MULO. Als man­nen, met een gezin, alleen komen te staan moet er meestal hulp van buiten aangetrokken wor­den. In dit geval was het een tante die voor de kinderen zorgde als vader naar z’n werk ging. Het jong­ste zusje werd toev­ertrouwd aan een kinder­loze tante die in Ned­er­land woonde. Haar vader stu­urde ook de drie jong­ste meis­jes nog naar Ned­er­land. Toen hij een andere vrouw leerde ken­nen veran­derde de sit­u­atie drastisch. Jetty was al ver­loofd en ging met 21 jaar het huis uit.

jetty1Naast MULO had ze het Han­delss­chool diploma gehaald en werkte bij de O.R.G Vervu­urts Bank­ing Cor­po­ra­tion als admin­is­tratief medew­erk­ster. Haar man werkte als ler­aar wiskunde en Duits in het onder­wijs. Omdat ze bei­den een goede baan had­den kochten ze een perceel en lieten er een huis op bouwen. Het echt­paar kreeg drie kinderen.

Na een vakantie in Ned­er­land kwam haar man terug met het voors­tel te emi­gr­eren. Dit voors­tel overviel Jetty nogal. Een car­rière van elf jaar bij de bank geef je niet zomaar op. Boven­dien was haar vader ziek en hulp­be­ho­evend. Uitein­delijk besloten ze in novem­ber 1979 met de kinderen te ver­huizen naar Nederland.

jetty2De eerste maan­den wer­den ze door fam­i­lie in Ams­ter­dam opgevan­gen. Haar man had na een week al een baan als ler­aar wiskunde en Duits bij de Cor Kakess­chool in Zaan­dam. Kort daarop kre­gen ze een won­ing in de Bran­daris. De oud­ste kinderen gin­gen naar Chris­telijke Basiss­chool De Loop­plank en de jong­ste naar een crèche.

Na een jaar thuiszit­ten had ze daar genoeg van en ging op zoek naar een baan. In jan­u­ari 1981 kon ze als admin­is­tratief medew­erk­ster aan de slag bij de Sticht­ing Surbeza, Sticht­ing Suri­naamse, Antil­li­aanse en Arubaanse belan­gen Zaanstad.

Maar met een volledige baan moet er veel geor­gan­iseerd wor­den. In deze nieuwe sit­u­atie kreeg ze steun van haar schoonva­der die een jaar verlof had en bij hen inwoonde. Haar oud­ste dochter kreeg een huissleu­tel en de ver­ant­wo­ordelijkheid om de kinderen van school mee naar huis te nemen. Ze nam vaak meer kinderen, die op dezelfde galerij woon­den, mee naar huis van school. Omdat haar man op school wis­se­lende uren had kon hij af en toe de kinderen tussen­ti­jds opvangen.

Op haar werk was ze het cen­trale punt waar alles, wat de organ­isatie betreft, bin­nen komt en uit­gaat. Zo leer je goed waar je voor werkt. Ze zag ook goed waar nog antwo­or­den nodig waren op vra­gen van inwon­ers van Zaandam/​Zaanstad. De vra­gen en behoeften van de mensen is altijd haar dri­jfveer geweest in het werk.

Als Suri­naamse is de eman­ci­patie van de Suri­naamse en Antil­li­aanse gemeen­schap een belan­grijke oriën­tatie in haar werk geweest. Het was in een peri­ode dat het voor de klanten van Surbeza moeil­ijk was om de vooro­orde­len die er t.o.v. hen beston­den te over­win­nen. Hoeveel je ook ges­tudeerd had de kans was heel groot dat je achter in de rij kwam te staan bij sol­lic­i­taties. Dat was met name voor vrouwen het geval. De lopende band was als het ware het max­i­maal haal­bare. Jetty vol­gde, in haar vrije tijd, train­in­gen, cur­sussen waar­door ze beter zicht kreeg op wat er nodig was om mensen vooruit te helpen. Ze leert tevens de vaardighe­den om dat in de prak­tijk toe te passen. Naast haar werk bij Surbeza, nam ze vri­jwilliger­swerk op zich bij de organ­isatie van Suri­naamse vrouwen Wan Prak­seri ( Eén Gedachte).

Dat was met een gezin veel geor­gan­iseer. Van het werk naar huis, eten ver­zor­gen en dan weer aan de gang als vri­jwilliger. Maar iedereen in het gezin had een taak. In 1986 kwam het tot een breuk met haar man. Naast zijn werk als docent was hij ook muzikant die vele weekein­den met zijn ork­est door het land toerde. In die zin kwam veel op haar schoud­ers neer en er komt een moment dat er keuzes gemaakt moeten wor­den. Met behulp van haar zus­jes heeft ze zich door deze moeil­ijke peri­ode heen ges­la­gen. Overi­gens heeft ze nog steeds een goede ver­stand­houd­ing met haar ex-​man.

Zoals gezegd heeft ze bij Surbeza het vak leren ken­nen. De organ­isatie groeide en dan komt er een moment dat er gere­or­gan­iseerd moet wor­den. In haar tijd werd er nog op een IBM getypt en werd er nog ges­ten­cild. De driemaan­delijkse krant “Kon­dre­man” werd hele­maal zelf in elkaar gezet en ges­ten­cild. Ze herin­nert zich wel de momenten dat je onder de inkt thuis kwam als het alle­maal niet zo vlot ver­liep met zo’n machine.

jetty3Alles moest pro­fes­sioneler, ook de sub­si­die van de gemeente werd anders opgezet en Surbeza werd een overkoe­pe­lende organ­isatie. Het maatschap­pelijk werk werd onderge­bracht bij MADI (Maatschap­pelijke Dien­stver­len­ing). Van de Wil­helmi­nakade ver­huisde ze naar Tre­f­cen­trum Famiri, het Suri­naams en Antil­li­aans Ont­moet­ings­cen­trum in de Vinken­straat in Zaan­dam. Het gebouw is enige jaren gele­den afgebroken.

Daar bli­jft ze haar admin­is­tratieve werk voor de aanges­loten groepen doen. In plaats van dat elke groep apart sub­si­die kreeg, werd nu het geheel gesub­si­dieerd. Hier kreeg Jetty te maken met de vele aspecten van het soci­aal cul­tureel werk. Ze was betrokken bij de organ­isatie van Suri­naamse vrouwen, het Buiten­lands Vrouwen­over­leg, bij het Comi­tee Waakza­amheid Racisme. Surzaan was een voet­balv­erenig­ing die als organ­isatie aanges­loten was bij Surbeza. En dan had ze nog haar vri­jwilliger­swerk in de avonduren.

Na weer een re-​organisatie kreeg ze door toe­doen van de toen­ma­lige wethouder Brinkman­het aan­bod om van Surbeza over te steken naar de Sticht­ing Wel­saen, waar ze weer als admin­is­tratieve kracht aan het werk gaat. Maar het uitvo­erend werk bli­jft haar aan­dacht houden. Ze werkte op een aan­tal locaties in de Zaanstreek. Een vaste plek waar je kunt groeien in het werk had toch haar voorkeur en dat resul­teerde in een aanstelling als assis­tent Beheerder van het Buurt­cen­trum De Poelenburcht.

jetty4Foto: Wethouder Ton Brinkman(links) in gesprek in buurthuis de Poelenburcht.

Ze weet inmid­dels wel hoe een organ­isatie als deze het beste tot z’n recht komt. Afspraken maken en op papier vast­leggen. Dan is het duidelijk voor iedereen. Vooral de vri­jwilligers hebben duidelijkheid nodig, die moeten weten waar ze voor staan. In 2010 werd ze aangesteld als beheerder van buurt­cen­trum De Poelenburcht.

Door haar enorme ervar­ing wordt er natu­urlijk vaak een beroep op haar gedaan en daar heeft ze heel graag gehoor aan gegeven. Zozeer zelfs dat haar ver­di­en­sten voor de samen­lev­ing in het jaar 2000 resul­teerde in een Konin­klijke onderscheiding.

Jetty is altijd chris­ten geweest en is dat nog. Ze heeft haar kinderen ook chris­telijk opgevoed. Maar voor haar is het meer dan een kerk; het is een gemeen­schap waar de sociale con­tacten goed tot hun recht komen. Je bent niet alleen. Ze zet zich in voor het werk van de Evan­ge­lis­che Broed­erge­meente waar­van ze lid is. Ze was sec­re­taris van de Raad van Bij­s­tand en van de Oud­sten­raad van de Broed­erge­meente. In Suri­name is de Broed­erge­meente de groot­ste kerk van het land.

Maar nu is ze met pen­sioen. Niet dat ze stil zit. Kort gele­den opende ze nog een ten­toon­stelling over de afschaffing van de slav­ernij in buurt­cen­trum De Poe­len­burcht. En de belan­gen van vrouwen bli­jft haar aan­dacht houden.jetty5

Joomla tem­plates by a4joomla