Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sticht­ing deZuid​kan​ter​.nl nu officieel

Sinds 3 juni 2014 is www​.dezuid​kan​ter​.nl offi­cieel een stichting.


Wat ooit op 3 decem­ber 2003 begon als een ini­ti­atief vanuit “Het Dig­i­tale Trapveld”, met de medew­erk­ing van veel buurtgenoten, met bijeenkom­sten in Dirk Prins, gaat nu een zelf­s­tandig bestaan lei­den. Een van de ini­ti­atiefne­mers toen­ter­tijd was Greet Plekker, die er gelukkig nog steeds bij is als bezie­lende kracht.

Greet vertelde bij de notaris over het ontstaan van de webkrant, waaraan zij onder lei­d­ing van Otto Würth, samen met Karin de Gorter en Han­neke de Graaf een belan­grijke bij­drage leverde. Han­neke de Graaf maakte toen de web­site die nog steeds in gebruik is.
Op 3 decem­ber 2003 ging met medew­erk­ing van veel buurtgenoten die deel­na­men aan het Dig­i­taal Trapveld de web­site “on air”. Een en ander werd mede mogelijk gemaakt door het Schiphol Air­port Fonds.

Greet ondertek­ende op 3 juni 2014 bij de notaris als kers­verse voorzit­ter de opricht­ingsakte c.q. statuten. Ook Co Plomp en Ton Op de Beek, resp. als pen­ning­meester en sec­re­taris ondertek­enden onder de belang­stel­lende blik van Ruud Mei­jns de papieren en daarmee werd Sticht­ing De Zuid​kan​ter​.nl een feit. Gelukkig bli­jft de samen­stelling van het team vri­jwel het­zelfde. We zijn echter nu ook ons eigen bestuur.

Greet Plekker liet nog wel even weten dat ze niet zoveel van dat bestu­urs­ge­doe moet hebben. Zij ziet zichzelf het liefst als hoof­dredac­teur en hoopt dat www​.dezuid​kan​ter​.nl gewoon met suc­ces kan door­gaan als web­site voor geschiede­nis en actu­aliteiten bin­nen Zaanstad.
Een wel heel navrante “bijkom­stigheid” is dat Sticht­ing Wel­saen bijna op het­zelfde tijd­stip, in ieder geval op dezelfde dag, fail­liet is verk­laard, zodat we nog maar moeten afwachten hoe de toekomst eruit gaat zien. We hopen weer spoedig in Buurt­cen­trum De Exter samen te kun­nen komen als redac­tie.
Maar ik heb het gevoel dat hierover het laat­ste woord nog niet is gezegd.

Ton Op de Beek,
sec­re­taris Sticht­ing deZuid​kan​ter​.nl

stichting dezuidkanter 1

v.l.n.r. Ton Op de Beek, Greet Plekker-​van Sante en Ruud Meijns

stichting dezuidkanter 2
v.l.n.r. Co Plomp en notaris Feikema

stichting dezuidkanter 3
v.l.n.r. Ton Op de Beek, Ruud Mei­jns en Zariena Joel

in de redac­tieruimte in de Exter.

Joomla tem­plates by a4joomla