Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ad Schager

Van onze redactie

Mijn naam is Ad Schager, oud leer­ling van de voor­ma­lige Vis­ser­shop­school aan de Lin­den­laan. Mijn medeleer­lin­gen en ik, hebben van 19461952 op deze school ons lager onder­wijs genoten. Ik ben opge­groeid in de zgn. ‘Nieuwe buurt’ , d.w.z. de buurt waarin o.m. de Mei­doorn­straat, Lijsterbessstraat, Wilgen­straat en Abeel­straat zich bevin­den. Deze buurt is gebouwd in begin der­tiger jaren van de vorige eeuw en feit­elijk is deze wijk als laat­ste gereed gekomen voor de tweede werel­door­log v.w.b. de won­ing­bouw te Zaandam.

Als je vroeger antwo­ordde op de vraag: ‘Waar woon je?’, en je gaf als antwo­ord: ‘In de nieuwe buurt!’, dan wist iedereen dat je woonde in een van bovenge­noemde straten. Ik herin­ner mij nog goed dat Bouwon­derne­m­ing Muis en de Win­ter uit Rot­ter­dam, na de oor­log, in 1949, een begin heeft gemaakt met de won­ing­bouw aan de Dennes­traat en Spar­restraat. Ikzelf heb m’n jeugd­jaren vanaf 1939 (m’n geboorte­jaar) op de Aca­ci­as­traat gewoond, dit tot­dat ik getrouwd ben met ega, waarna we zijn vertrokken naar West­zaan. Inmid­dels zijn we vanaf 1975 woonachtig in het West­friese Wognum.

vissershopschool2

Zoals gezegd, ik heb mijn lagere schooltijd doorge­bracht op de Vis­ser­shop­school. Ik denk daar altijd nog met heel veel plezier aan terug. Het terug­denken aan het voet­ballen op het einde van de Wilgen­straat, waar toen nog geen wonin­gen ston­den en het uitvo­eren van ‘kat­tek­waad’ vervult mij nog steeds met veel vreugde.

Bij het terugk­ijken naar de lagere schooltijd en de vri­jeti­jds­beste­d­ing, met herin­ner­in­gen aan o.m. de woens­da­gavon­den waar we ‘geestelijk onder­richt’ kre­gen met woord en beeld in een soort clubge­bouw tegen­over Kolen­han­del Kok aan de Bleek­er­straat, genoemd ‘Licht­beelden’, waar het houden van orde door de lei­d­inggeven­den niet het hoog­ste goed was, ontstaat nog steeds een warm gevoel van binnen.

Wie herin­nert zich niet de ware veld­sla­gen die ontston­den tussen de ver­schil­lende straat­groepen bij het inza­me­len van oude ker­st­bomen, ja zelfs tussen de jeugd van de Nieuwe buurt en het Vis­ser­shop wat later over­sloeg naar de Haven­bu­urt, aan de overz­i­jde van de Zaan. De kunst was om zoveel mogelijk oude ker­st­bomen te verza­me­len om de groot­ste fik tot stand te bren­gen. Milieuwet­ten beston­den nog niet.

Nadat ik de pen­sio­en­gerechtigde leeftijd had bereikt en ver­lost was van een veel eisende job, was één van de eerste din­gen welke ik ben begonnen, ik was hier al jaren in mijn hoofd mee doende, een Reünie tra­chten op poten te zetten met de vroegere klasgenoten van de zesde klas uit het jaar 1952. De organ­isatie hier­van is gelukt en in 2005 zijn wij, na vele jaren elkaar niet gezien noch gespro­ken te hebben, weer bij elkaar geweest. Aangezien dit ‘feest der herken­ning’ zo goed is bevallen, hebben we met elkaar afge­spro­ken dat we in het ver­volg elkaar om de twee jaar zullen tre­f­fen. Het gevolg van deze afspraak is dat we elkaar in maart 2009 wederom zullen ont­moeten. Helaas zijn ons inmid­dels twee oud klasgenoten ont­vallen. Het zoeken en vin­den van alle oud medeleer­lin­gen, op één na, is in 2004 gelukt.

vissershopschool3Willie(y) Klaasse(n)
Eén oud-​medeleerling hebben we nog steeds niet weten te trac­eren. Het betreft Willie(y) Klaasse(n). Zij was gedurende de lagere schooltijd woonachtig in de Mei­doorn­straat 39. Op de klasse­foto bevindt zij zich direct voor onze onder­wi­jzer, de heer Fred­eriks, met als bij­naam ‘buikie’. Het is zo goed als zeker dat zij ook een jon­gere broer heeft. Veel instanties hebben wij inmid­dels al ger­aad­pleegd om haar op te sporen. Zowel lan­delijke radiozen­ders en regionale radiozen­ders hebben getra­cht een spoor te vin­den, zelfs Radio Rijn­mond heeft in een uitzend­ing aan­dacht aan de speur­tocht geschonken omdat wij een tip had­den ont­van­gen dat zij zich wellicht in het Rot­ter­damse zou ophouden. De reden lag in het feit dat Willie wellicht uit een schip­pers­fam­i­lie stamt. Helaas we hebben haar nog steeds niet gevonden.

Aangezien we de moed nog niet hebben opgegeven om haar uitein­delijk toch te vin­den willen wij mid­dels de web­site www​.deZuid​kan​ter​.nl ook een oproep doen aan mensen uit haar vroegere omgev­ing, oud buurt­be­won­ers, wellicht oud medeleer­lin­gen uit het voort­gezette onder­wijs die enig licht kun­nen bren­gen in onze zoektocht.

U kunt met uw reac­ties naar: A.W. Schager, Klaver­weide 6, 1688 BB Nib­bix­woud
Tele­foon: 0229572625 E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla