Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jacques Steens, groen­te­man
van de redac­tie, 27 sep­tem­ber 2004

Wij ontvin­gen een email van een lezer, dat de heer Jacques Steens niet is overleden. Wij betreuren het zeer, dat we zijn over­li­j­den ten onrechte hebben opgeschreven.

(Jacques Steens is op 85-​jarige leeftijd overleden op 5 augus­tus 2022.
Hieron­der geven we nog een keer het artikel dat wij in 2004 met hem en over hem hebben geschreven.)

Derde gen­er­atie Steens sluit winkel Zuid­dijk Jac Steens (67), voor­ma­lig groen­te­man is geboren en geto­gen in Zaandam-​Zuid. Zijn dochters vor­men de derde gen­er­atie onderne­mers, maar sluiten nu defin­i­tief hun Kad­owinkel aan de Zuiddijk.

jacsteens1Wan­neer startte de fam­i­lie Steens met onderne­men?
‚We woon­den aan de Prins Hen­drik­straat en mijn vader werkte toen­ter­tijd als knecht bij groen­te­han­del P. de Boer in de Czari­nas­traat in Zaan­dam. Door de slechte gezond­hei­d­stoe­s­tand van de baas, runde mijn vader de winkel bijna zelf­s­tandig. In diezelfde tijd bestond aan de Zuid­dijk 108 een groen­tezaak die werd gedreven door D. Met­se­laar en deze werd wethouder van Zaan­dam. Mijn vader’s baas besloot om de zaak aan de Czari­nas­traat te verkopen aan P. van Ammers en stelde mijn vader — toen 52 — voor om de zaak van Met­se­laar voor hem te kopen. Nadat zijn broer een startkap­i­taal kon garan­deren besloten mijn vader en moeder dit aan­bod te aanvaarden.’

jacsteens0U nam de zaak over?
‚Je rolt erin. Na mijn dien­st­tijd kwam ik in de zaak. Na twintig jaar trok mijn vader zich gelei­delijk terug uit de zaak en uitein­delijk nam ik hem over. Ik heb de zaak jaren­lang met plezier gerund, adver­teerde nooit. We had­den een goeie zaak. De mensen hebben het er nu nog over. Dat merk ik wel tij­dens mijn ver­schil­lende activiteiten als vrijwilliger.’

Wan­neer stopte u zelf met de zaak?
‚In 1987. Door ziekte van mijn vrouw, werd het prob­lema­tisch de werkza­amhe­den in de winkel alleen voort te zetten. Nu moest ik er een jon­gen bij hebben. Dat lukte niet. Toen ben ik met de zaak gestopt.’ ‚In die jaren stopten veel onderne­mers aan de Zuid­dijk: brood­bakker Riensema, kruide­nier Lamerus, slagerij Tol, bloe­men­zaak Schoen, sigaren­winkel Van Elk, de dranken­winkel Van Lammes. Sodek­nar­ren, wat een opsom­ming! De winkels verd­we­nen door opkomst van de super­mark­ten. In Zaandam-​Zuid waren min­stens tien groen­teza­ken, maar die zijn vri­jwel alle­maal verdwenen.’

jacsteens2U dochters start­ten een andere zaak op het­zelfde adres?
‚Ja, Kad­owinkel ‚t Zinkel. Maar nu, tien jaar later, ver­huist mijn dochter Karin met haar gezin naar Maas­tricht. Haar man is arts en gaat daar in oplei­d­ing. Mijn andere dochter José is etaleuse en werkte part­time in de zaak. Ik hielp veelvuldig in de zaak en zal het ter­dege missen.’

Gaat u de zaak nu ver­huren?
‚Ik weet het nog niet. Ik ga hier niet graag weg. In de buurt waar ik woon is de onder­linge ver­houd­ing tussen de mensen goed. Wat ik elders wel eens mis.’


Joomla tem­plates by a4joomla