Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Brandweer­man Albers

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Ben Albers (55) heeft op 20 juni j.l. na 35,5 jaar de Brandweer ver­laten. Ben was vanaf 1 jan­u­ari 1968 als actief lid betrokken bij kring 10 en later de groep Boten­mak­ersstraat. Decen­nia lang heeft hij heel wat ontwik­kelin­gen meege­maakt bij de brandweer. Mod­erne vin­din­gen kwa­men er ook met de tijd bij, vooral de tech­nis­che hulpver­len­ing, waar Albers instruc­teur van was. Wethouder J. Schouten was spe­ci­aal naar de kaz­erne gekomen om hem de ver­sierse­len op te spelden die behoren bij zijn benoem­ing tot lid in de Orde van Oranje-​Nassau.

Lin­tje voor vertrekkende brandweerman

NHD Zaanstreek, 21 juni 2003

benbrandweermanDik 35 jaar was hij voor veel begin­nende brandweer­man­nen hun steun en toev­er­laat, maar gis­teren kwam met een recep­tie en een informeel feest een einde aan de lange car­rière van Ben Albers.
Als instruc­teur tech­nis­che hulpver­len­ing heeft Albers menig nieuwkomer in het vak de fijne kneep­jes bijge­bracht. Als weinig anderen kan hij meep­raten over de ontwik­kelin­gen van de afgelopen decen­nia. Was aan het begin van zijn loop­baan een hamer vaak het enige werk­tuig voor de tech­nis­che hulpver­len­ing, gelei­delijk kwa­men daar vele mod­erne vin­din­gen bij. Vin­din­gen die Albers menig­maal zelf had helpen ontwikkelen.

Gis­teren kwam offi­cieel een eind aan zijn taak. Wegens het bereiken van de 55-​jarige leeftijd zet Albers een punt achter zijn lange blus­car­rière. Gis­ter­avond werd hij daarom uit­gewuifd door zijn collega’s en vrienden.

Dat ook de gemeente waarder­ing heeft voor zijn lange inzet bleek uit het feit dat wethouder J. Schouten naar de kaz­erne aan de Boten­mak­ersstraat was gekomen. Zij spelde hem de ver­sierse­len op die behoren bij zijn benoem­ing tot lid in de orde van Oranje-​Nassau. Albers was er bedu­usd van.

Ben Albers is overleden feb­ru­ari 2021.

Joomla tem­plates by a4joomla