Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Maria Bar­bara

Van onze redactie

MariaBarbara3In gesprek met de heer en mevrouw Voll­man (ten tijde van het gesprek 79 en 81 jaar), die tussen 1942 en 1982 een par­fumerie, dro­gis­terij en schoonhei­dssa­lon had­den op het adres Zuid­dijk 34 onder de Burcht­ga­lerij.
De naam van de zaak: Maria Bar­bara. De naam was een idee van haar vader, afgeleid van haar voor­na­men. Mevrouw is in 1942 als schoonhei­dsspe­cial­iste begonnen en de zaak werd na de oor­log in het pand onder de Burcht­ga­lerij gevestigd.

Haar man heeft daarna het vakex­a­men dro­gist, pedi­cure en elek­trisch ontharen gehaald, waarmee de zaak werd uit­ge­breid. Aangezien het huis een ‘dijkhuis’ was, werd er in de eerste jaren in de ‘kelder’ gewoond. Toen de boven­won­ing vrijk­wam werd de zaak grondig ver­bouwd en vergroot.

MariaBarbaraZe zijn begonnen met de verkoop van cos­met­ica en par­fums die haar vader Hein Petersen maakte en verkocht op de Heren­gracht, onder de naam “Paree”, daar­naast ook het merk Dr. v/​d Hoogh, een Ned­er­lands prod­uct, wat ook van­daag de dag nog steeds bestaat. Later werd hun assor­ti­ment met veel gerenom­meerde merken uitgebreid.

Het echt­paar had ook per­son­eel in dienst. Ver­schil­lende meis­jes lieten zij in Ams­ter­dam tot schoonhei­d­spe­cial­iste oplei­den wat vrij kost­baar was. Maar daar­door had je ook vak­bek­wame verkoop­sters in de zaak. Met de drukke feestda­gen, vooral Sin­terk­laas, werk­ten zij in de zes­tiger jaren wel met zeven mensen, om de drukte aan te kunnen.

Er wer­den drie kinderen geboren, een jon­gen en twee meis­jes, die echter geen van allen animo had­den om de zaak voort te zetten. De Burcht­ga­lerij met de Beethoven­straat, de Burcht en de Schu­bert­straat was toen­ter­tijd een gezel­lige, jonge buurt. Direct na het einde van de Tweede Werel­door­log is er een peri­ode geweest dat er wel 20 kinderen geboren wer­den in de buurt die samen opgroei­den.
Mevrouw heeft pre­cies veer­tig werk­jaren vol kun­nen maken in de winkel. Eind 1981, kwam er een nieuwe eige­naar in de zaak.

MariaBarbara2Voor de heer Voll­mann was er nu tijd voor zijn hobby: muziek. Hij richtte het Salonork­est Passé op met 12 leden, speelde zelf piano, maakte, indien nodig, de arrange­menten op de com­puter en dirigeerde Weense muziek, walsen, tango’s enz. Twee jaar gele­den moest hij om gezond­hei­d­sre­de­nen noodged­won­gen deze hobby opgeven.

Note van de redac­tie: De Heer Gert Voll­mann is in okto­ber 2004 overleden.

Mevrouw Regine Maria Bar­bara Vollman-​Petersen is overleden op 3 jan­u­ari 2020 op 95-​jarige leeftijd.

Op 6 sep­tem­ber 2022 ontv­ing ik de foto’s van dochter Annelies n.a.v. het ver­schi­j­nen van haar boek.


Joomla tem­plates by a4joomla