Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mar­cus Bakker woonde nog steeds in Zaandam-​Zuid

Bron: Eigen­wijks Zaandam-​Zuid 8 juni 2005

marcusbakker0

Geboren (1923) en geto­gen op ‘t Vis­ser­shop, 35 jaar wonend in de Kep­pler­straat, geni­etend samen met zijn vrouw Els van z’n pen­sioen. “Ja vroeger. Ik heb die nieuw­bouw in het Vis­ser­shop gezien. Weet je, het is mooi en goed uit­gevo­erd, maar ik mis mijn eigen plek­jes van vroeger, het is mijn Vis­ser­shop niet meer.

CPN’er Mar­cus Bakker overleden

Bron: NHDgablad Zaanstreek, 24 decem­ber 2009

Op 86-​jarige leeftijd is Mar­cus Bakker, oud-​politicus van de CPN overleden. Dat maakte zijn fam­i­lie don­derdag 24 decem­ber 2009 bek­end. Bakker kwam in 1956 in de Tweede Kamer voor de Com­mu­nis­tis­che Par­tij Ned­er­land, nadat hij enige jaren hoof­dredac­teur was geweest van het com­mu­nis­tis­che dag­blad De Waarheid. Al snel werd hij het gezicht van de par­tij, zeker toen hij in 1963 frac­tievoorzit­ter werd. Hij vervulde die func­tie tot de Kamerverkiezin­gen van 1982. Bakker werd op 20 juni 1923 geboren in Zaan­dam. Tij­dens de Tweede Werel­door­log zat hij in het verzet. In 1943 werd hij lid van de (toen nog) ver­bo­den CPN. Na de oor­log was hij voorzit­ter van de jon­gerenor­gan­isatie Alge­meen Ned­er­lands Jeugdver­bond, dat streefde naar een social­is­tis­che jeugdbe­weg­ing. Bakker sprak zich toen vooral uit tegen het sturen van dien­st­plichtige sol­daten naar Indonesië.

Ver­volg Mar­cus Bakker

Bron: Eigen­wijks Zaandam-​Zuid, 8 juni 2005

Foto’s: Henk vd Leur 19931994 — archief NHDgblad

marcusbakker2

De Noten­laan waar de schoolmeester en andere hoge lui woon­den. De boven­meester die ver­bood op het grote plantsoen te spe­len”.
Ik praat met Mar­cus Bakker over oud wor­den. Oud wor­den in Zaandam-​Zuid. “Ik heb bezwaar tegen het veren­gen van prob­le­men van oud­eren door ze tot onder­w­erp te maken en de oud­eren daar ver­vol­gens op aan te spreken”.

marcusbakker1Z’n scherpte is zo te horen met de jaren niet min­der gewor­den.
“Weet je wat een groot en ook maatschap­pelijk prob­leem is: gevoe­lens van onvei­ligheid. Als mensen in hun huis wonen moeten ze de vri­jheid gevoe­len om naar buiten te kun­nen wan­neer ze dat willen of nodig hebben. Maar ook de weten­schap dat je buren je in de gaten houden, helpt (sociale con­t­role)”.
Zijn vrouw Els vult aan: “Mensen moeten een verbind­ing kun­nen maken met een ver­zorg­ing­shuis als ze onverwacht hulp nodig hebben. Die vei­lighei­ds­be­hoefte is groot en zeker onder oud­eren!”.
Toch nog even terug naar de ver­zorg­ingsstaat. Hebben mensen niet teveel het idee recht te hebben op zorg, ook als het onbe­taal­baar wordt. “Ik heb in het par­lement meege­holpen aan de opbouw van de ver­zorg­ingsstaat. Ook in die tijd was er sprake van onheil­spro­feten die meld­den dat alles onbe­taal­baar was of zou wor­den.
Iedere tijd kent z’n eigen prob­le­men waar ook weer eigen­ti­jdse antwo­or­den op komen. Wel is het oppassen dat het solidariteits-​beginsel niet door de gewen­ste mark­twerk­ing wordt teniet gedaan”.

(Sol­i­dariteits­be­gin­sel = dat jong voor oud werkt/​betaalt en dat werk­enden voor niet werk­enden zorgen/​werken. Redac­tie Eigenwijks)

marcusbakker3“Gelukkig hebben wij het goed samen,” zegt Els. “Hoewel Mar­cus aan parkin­son lijdt, komen we samen een heel eind. Ik kan hem, waar nodig, goed helpen. Maar ja, als het met mij niet meer goed gaat dan valt er een man­tel­zorger, zoals ze dat noe­men, weg, hè. Zomaar terug­vallen op je kinderen kan ook niet. Daarom vind ik zo’nOBaZ een goed ini­ti­atief. Vooral het feit dat er vri­jwilligers bij betrokken zijn is een goede zaak. We zullen dat Dirk Prins cen­trum nou niet plat lopen hoor. Maar als je weet dat het er is en dat je er gebruik van kan maken geeft een veilig gevoel.”
“Eén van de leuk­ste din­gen na mijn pen­sioener­ing is wel mijn betrokken­heid bij de won­ing­bouwv­erenig­ing Goed Wonen. Ik heb aan de wieg ges­taan van de fusie van Goed Wonen en Leo XIII tot Saen Wonen. Ook kun­nen we samen geni­eten van de lan­delijke poli­tiek op de TV, vooral als Jan Peter optreedt”. De pre­toog­jes van Mar­cus draaien zich naar zijn Els en bei­den hebben zicht­baar pret.

marcusbakker4

Mar­cus Bakker: 20 juni 192324 decem­ber 2009 Een icoon van de arbei­der­s­be­weg­ing is dood. (L. Gorter)
Els Bakker-​Ezerman: 16 april 19246 maart 2016

Joomla tem­plates by a4joomla