Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Theo Wes­tra vertelt …

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

westra0

’Mijn wieg heeft aan de Van Wessem­straat 17 ges­taan. Wij woon­den in een echte volks­bu­urt, met mensen die elkaar nodig had­den en die er ook voor elkaar waren. De armoede hield je knap en de buren gin­gen goed met elkaar om. Er was geen ver­schil in rangen en standen.

Theo Wes­tra, geboren en geto­gen in Zaan­dam. De jong­ste uit een gezin met drie kinderen, twee jon­gens en een meisje.
Theo’s vader, Jan Dirk Wes­tra, werkte 40 jaar bij grossier firma De Waal op de Zuid­dijk (naast van der Lee­den). Eerst met paard en wagen en later met de auto. Onder­staand een foto van een personeels-​uitje in 1948 van Grossier De Waal. Op de foto ziet u, staand van r.n.l. Ger­rit Kabel en zijn vrouw, IJs van ‚t Hof en zijn vrouw, Jan Dirk Wes­tra en zijn vrouw en dan nog een aan­tal mensen waar­van de naam niet bek­end is.

westra1Theo was van beroep chauf­feur en Ned­er­land was zijn werk­ter­rein. Samen met zijn vrouw hebben zij twee zonen en een dochter en vier kleinkinderen.

Voet­ballen heeft altijd veel betek­end voor Theo. Hij speelde bij ZFC, Zaan­lan­dia en bij Zil­ver­meeuwen. Altijd met de volle hon­derd pro­cent inzet, zowel op het veld als daar­buiten.
Ook op bestu­urlijk niveau was Theo zeer actief. Bij Zil­ver­meeuwen was hij jeugdsec­re­taris, wed­stri­jd­sec­re­taris, maakte deel uit van het hoofdbestuur, was aanspreekpunt bij afkeurin­gen en zat in de elftalcommissie.

westra2Straatvoet­bal met een ten­nis­bal
Foto: Theo met zijn buurtvrien­den uit de J.C.van Wessem­straat:
boven v.l.n.r. Dirk Swart, Wim Men­sonides, Jaap Holle­beek, Frans Over­hof.
onder v.l.n.r. Theo Wes­tra, met ten­nis­bal in de hand en Hen­nie Oostenbrugge

Wim Men­sonides woont nu in Bev­er­wijk, zijn vader was huisknecht en chauf­feur bij dok­ter Immink, directeur van het St.Jan Zieken­huis. Hen­nie Oost­en­brugge en ikzelf wonen nog steeds in Zaan­dam, de andere vrien­den zijn reeds overleden.

Van onze redac­tie:
Theo Wstra is op 20 juli 2017 overleden op 83-​jarige leeftijd.

Joomla tem­plates by a4joomla