Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Tine Pauwels keramiek

Van onze redac­tie, door Maaike Bakker

tine0

‘Wat, je zegt dat ik dat niet kan? Echt wel!’
Ik heb een inter­viewaf­spraak met Tine Pauwels, kun­stenares en ler­ares keramiek. Ik kom aan bij een woon­huis, waar­van de voor­tuin voorzien is van keramiek. Ik ben vast bij het goede adres. Bin­nen­ge­laten zie ik schilder­i­jen hangen en ook keramiek staan. In de achter­tuin staat ook keramiek en het tuin­huis is een ate­lier. “Mijn hele huis is een ate­lier. Boven heb ik een etskamer, in de schuur staan een oven en een spuit­ma­chine en in mijn tuin­huis een keramiekmakerij.”

Kunst was geen beroep
tine1“Als kind was ik al cre­atief. Ik maakte onder andere wand­kle­den en kussens. Ik mocht niet naar de kun­sta­cad­e­mie. Kunst was geen beroep. Daarom werd ik kinderver­zorg­ster. Later ben ik adjunct directeur gewor­den van een kinderdagverblijf. Dat werk beviel me niet en daar­bij kwam ik alleen te staan en was mijn zoon van twee vaak ziek. Door­dat laat­ste kon ik een vaste baan niet bol­w­erken. Ik ben toen begonnen met vri­jwilliger­swerk in het buurthuis van de molen­wijk van Oost­zaan. Dat is al ca. 40 jaar gele­den. Ik gaf toen brood­dee­gles in de peuter­speelzaal. Ook kleedde ik pop­pen aan. Als ver­goed­ing mocht ik een oplei­d­ing vol­gen. Ik heb schilder­lessen gevolgd bij Ies Mei­jer in Ams­ter­dam. Daar heb ik goed leren kijken. Mijn moeder was later toch trots op me. Tij­dens die oplei­d­ing heb ik een zelf­portret gemaakt, dat ze wilde hebben. Ze wilde niet dat het bij een van mijn zussen kwam te hangen. Ook heb ik scheikunde gevolgd. Om te leren glazuren. Geboet­seerd steen­goed is ver­ganke­lijk. Geglazu­urd steen­goed (keramiek) is bli­jvend. Je kunt een glazu­urlaag in ver­schil­lende kleuren kri­j­gen door ver­schil­lende oxi­datieprocessen op gang te brengen.”

tine2Vri­jwilliger­swerk
“Ik ben van het ene vri­jwilliger­swerk in het andere gerold. Veel met kinderen en kun­st­pro­jecten op scholen. Onder ander bij: de Kweekvi­jver, de Gouwschool, de Voorzaan en de Her­man Gorter­school. Ook heb ik 22 jaar les­gegeven in buurt­cen­trum de Bres in Oost­zaan. Ik hoefde nooit ergens achter­aan te gaan, ik werd overal voor gevraagd. Ik heb meegew­erkt aan het lan­delijke project ‘kunst op je gezond­heid’ om (ver­standelijk) gehand­i­capten een breder pub­liek voor hun kunst te laten aantrekken. Ik werkte zelf met ver­standelijk beperk­ten. Die had ik gewoon in mijn klas. Dat von­den som­mige mensen wel wen­nen, zo’n gemengde klas. Een aan­tal bleef weg en in de kan­tine wer­den we tij­dens de pauze ook eerst bijna weggekeken. Later niet meer. Ik vond het zelf een fan­tastis­che ervar­ing. Ik leerde ze keramiek, teke­nen en schilderen. Ik had con­tact met mensen van Fred’s winkeltje in Purmerend en met mensen van de gemeente. Zodoende hebben we een exposi­tie geopend. Daar heb ik nog een prijs voor gekre­gen van de gemeente. De aan­moedig­ing­sprijs.
Ook heb ik meege­holpen bij de opzet van de Oost­za­anse kun­stkring (S.O.K.)

tine3Verder ben ik gevraagd om een rek­wisiet te maken voor de doc­u­men­taire over Annie M.G. Schmidt. Ze kreeg in die doc­u­men­taire een pri­js­beeld. Die ze ver­vol­gens stuk gooide.
„Voor­dat zo’n opname een­maal goed is… ik heb een aan­tal exem­plaren van die prijs moeten maken.”

Foto: Beeldje voor de doc­u­men­taire over Annie M.G. Schmidt.

Uitdag­ing
“Ik ben een beetje een typ van: ‘Wat, je zegt dat ik dat niet kan? Echt wel!’ Tij­dens een ten­toon­stelling ben ik in con­tact gekomen met een etser, daar heb ik van leren etsen. Ik heb me ook de Japanse meth­ode van glazuren eigen gemaakt, het zoge­naamde raku. Ik heb een keer een beeld van 2 meter gemaakt, die moest in stukken geza­agd naar bene­den wor­den gebracht. Ik wil altijd nog beter wor­den, in tech­nieken en in glazuren uit­proberen. Ook zodat ik een ander kan uit­leggen hoe ze het moeten doen.”

Kunst
“Kunst is tegen­wo­ordig eigen­lijk nog steeds geen beroep. Je moet wel les geven om te over­leven. Ook exposi­ties houd ik voor de verkoop. Exposi­ties uit­dra­gen doet me ook goed. Ik heb twi­jfel en ben benieuwd wat een ander er van vindt. In het begin zette ik wat ik niet mooi vond in de wc, bleek bezoek het wel mooi te vin­den. Aan de andere kant, smaken ver­schillen nou een­maal. Ik ben niet ver­groeid met mijn werk; als het breekt, dan breekt het. Kunst ontstaat. Soms heb ik iets in mijn hoofd en wordt het al mak­ende iets heel anders. Zelf vind ik wat ik het laatst gemaakt hebt, het mooist. Vaak geef ik mijn kunst geen titel, dat laat de fan­tasie vrij.”

tine4Cur­sus keramiek
“Ik geef al 25 jaar les. Keramiek cur­sussen van 10 lessen. Ik leer de cur­sis­ten de basis tech­nieken. Bijvoor­beeld het maken van een ronde pot of het maken van vlakken.
Dan laat ik ze zelf aan de gang gaan. Ik geef geen opdrachten. Ik begeleid ze bij het maken van hun kun­stvoor­w­erp en let op de ver­houdin­gen. De sfeer in de groepen is heel
soci­aal. Je bent zoals je bent. Het maakt niet uit wat je maakt of hoe lang je over iets doet.

“Stop­pen? Ik moet er niet aan denken om niets te doen. Zo lang ik er lol in heb, doe ik het.”

Joomla tem­plates by a4joomla