Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevrouw W. de Jong-​Vermeer

Kort gele­den ontv­ing de redac­tie van de Zuid­kan­ter een reac­tie op het ver­haal van Klaas Schaap, dat eerder werd geplaatst.

Om de reac­tie van mevr. de Jong-​Vermeer in het juiste licht te plaat­sen her­halen we het begin van het ver­haal van Klaas Schaap.

Klaas Schaap (76) vertelt zijn ver­haal over het wonen in de Burge­meester van Orden­straat 2 gedurende de oor­log:
In 1939 woon­den wij in de Kruger­straat. De bouw van de Burg. Van Orden­straat en de Ver­steegstraat was in volle gang, het waren wonin­gen voor grote gezin­nen. Burg. Van de Stadt­straat en een deel van de Burg. Van Orden­straat (oneven) waren al klaar. Ik ging in die tijd met mijn vriend­jes elke dag naar deze buurt. We had­den daar drie meis­jes leren ken­nen en daar speelden we mee, Tineke Gob­els, Willie Ver­meer en Boe­lens. Een leuke tijd was dat, toen begonnen de vlin­ders al te flad­deren. En dat voor een der­tien­jarige jon­gen! Maar het was natu­urlijk nog heel onschuldig. Om er te komen moesten we via de Zuid­dijk, want tussen de Wet­straat en deze buurt liep een sloot. Er was toen nog geen brug. Maar dat was nooit een bezwaar.

De reac­tie van mevr. de Jong-​Vermeer.

Het vreemde is dat ik mij Klaas Schaap niet kan herin­neren, maar hij mij wel. Ik kwam als 11– jarig meisje in 1940 in een nieuw huis in de Burg. van Orden­straat, nr. 27 wonen, net voor de oor­log. Ik woonde naast Wies Boe­lens die ook in het stuk van Schaap genoemd wordt.
de jong vermeer1Ik weet nog dat de oor­log uit­brak en dat er ‘s mor­gens vroeg veel Duitse vlieg­tu­igen overgin­gen. Ik ging toch kijken bij mijn school op de Jonge Arnoldusstraat of er nog school was, maar het plein was stil en leeg. De huizen aan de overkant van ons waren nog in aan­bouw, net op het hoog­ste punt. Ik weet nog dat mijn broer daar op het dak klom, van­daar kon hij de oli­etanks in Ams­ter­dam zien, die in brand ston­den (zie foto).


de jong vermeer2Dit is de 6e klas van de Klaas Kater­school in 1941. Ik had de 5e klas overges­la­gen, gelukkig maar want daar was Mijn­heer Win­kler en die scheen niet zo vrien­delijk. Hier ken ik wel van enke­len hun naam: Voorste rij, vlnr: Erna Smit, Tri­jn­tje Huis­man, Ikzelf ( met geruite jurk). Mid­del­ste rij 3e van links: Alie Hof­man, 4e met strik is Nelie Kerk­hoven, daar­naast Mijn­heer Hen­driks, daar­naast, geloof ik, Gerda de Boer en dan laat­ste van die rij hele­maal rechts met geruite jurk: Miep Meyer. Pre­cies boven haar Sjors Merkus. Op een keer kwam er een Duitser bin­nen en vroeg aan Mijn­heer Hen­driks of hij een fiets had waarop hij ja zei en die werd meteen meegenomen. Later zei Mijn­heer Hen­driks, “Ja, je weet dat we niet liegen mogen”. Dat was een stukje opvoedkunde.

de jong vermeer3Dit is een foto van ± 1942 met de 7e klas van de Klaas Kater­school met dhr. Hen­driks als hoofd. Ik sta op de achter­ste rij, 3e van links, met vlechtje en strik. Andere namen ben ik ver­geten. De 7e klas, die moest ik vol­gen omdat ik te jong was voor toe­lat­ing bij Sancta Maria. Dat ik zo weinig namen van deze klas ken komt omdat ik er plots ingezet werd. (Ik mocht de 5e klas overslaan.)

Een beetje later in de oor­log had­den de Duit­sers aan het eind van de Burg. Smit­straat grote zoek­lichten geplaatst. Ik weet nog dat ik een keer aan de rin­gen in de speel­tuin aan de Pieter Pauw­straat hing, ter­wijl het luchta­larm ging. De Duit­sers raak­ten een Engels vlieg­tuig, dat meteen in brand vloog en in Oost­zaan neer­stortte. En wij natu­urlijk ren­nend naar huis.
Net als Klaas Schaap moest ik van mijn moeder steeds onder het huis sin­tels zeven om er stuk­jes cokes uit te zoeken. Ik moest dan onder de lage balken door met een bran­dende olielamp, achteraf denk je wel eens: lev­ens­gevaar­lijk. Maar het leuke was wel, dat ik onder de vloer duidelijk kon ver­staan wat men bij de buren zei, zo hoorde ik ook dat de buur­man een adres had voor clan­destiene jam.

Met een vriendin­netje ben ik met een kar, gemaakt van een oude kinder­wa­gen, vol met schillen, van Zaan­dam naar de Wijde Wormer gelopen en de boeren af, om de schillen te ruilen voor melk. Het leverde één fles melk op, en die was nog voor de moeder van mijn vriendin­netje. En het erge was, dat ik de kaarten van de gaarkeuken in mijn zak had, waar­door mijn moeder geen eten kon halen. Toen wij terug kwa­men was de gaarkeuken al ges­loten.
Ik speelde wel eens op zolder bij mijn vriendin­netje aan de overkant, Foekje de Graaf, en daar lagen alle­maal bek­ert­jes vet gehamsterd.

de jong vermeer4Na de lagere school ben ik naar de huishoud­school Sancta Maria gegaan. Daar heb ik uit het raam eens para­chutis­ten zien lan­den in het Oost­z­i­jderveld. Deze foto is genomen voor de ingang van de school Sancta Maria in de Oost­z­i­jde in 1944, dit was de 2e klas. Mid­den achter, met pijpenkrullen ben ik, en links naast mij: Han­nie Bleeker. Verder kom ik niet zo gauw op de namen van de anderen, het is ook 70 jaar gele­den. Je moet weten dat in de school de lessen alle­maal op de boven­verdieping gegeven wer­den, want de
bene­den­verdieping was gevorderd, daar zaten Duitse sol­daten. Toen deze na de bevri­jd­ing weg waren, weet ik nog dat de hele school door de non­net­jes gere­inigd werd met lysol.

de jong vermeer5Deze foto is van het gekos­tumeerd hard­lopen op de Jasykoff­s­traat in 1944. Pre­cies in het mid­den met schuine hoed staat Han­nie Bleeker en dan 3 naar links met pet ben ikzelf. Ik weet niet waarom dat gekos­tumeerde feest van hard­lopen gehouden werd, want we zaten toch nog mid­den in de oor­log. Ik deed daar aan mee omdat mijn vriendin­netje, Han­nie Bleeker daar woonde, ikzelf kende daar niemand.

de jong vermeer6Op 7 april 1944, de zater­dag voor Pasen, vie­len bom­men op de slagerij van Hus­s­lage op de Hogendijk, waar­bij mijn buurmeisje Geertru­ida Vos, 24 jaar oud, om het leven kwam.
Foto: De rav­age nadat de bom­men vie­len. Toen kwa­men de bevrijdingsfeesten.

Ik heb de mof­fen­ho­eren kaal zien scheren in de West­z­i­jde en tij­dens die feesten leerde ik mijn toekom­stige man kennen.

de jong vermeer7En dit is een foto uit 1946 op de Burg. van Orden­straat, met mijn a.s. man achter het stuur van de auto van zijn vader: vrachtri­jder Joh. de Jong van het Rusten­burg.
Hij had meteen al mijn naam boven de voor­ruit geschilderd. Hij had net zijn rijbe­wijs gehaald en kwam natu­urlijk even langs. Dat raam dat je ziet boven de koplamp, daar woonde de fam. v.d. Lip.
Wij zijn in 1948 getrouwd en hebben nog een jaartje bij mijn moeder inge­woond. Toen ik in verwacht­ing was, kre­gen we een onbe­woon­baar verk­laarde won­ing aan de Hogendijk. Daar hebben we gewoond tot 1954 en zijn daarna ver­huisd naar de Herengracht.

de jong vermeer8Dan nog een leuke foto van de vaat­jes, dat waren onze wc’s toen wij op de Heren­gracht woon­den. Die wer­den eens per week vol opge­haald en een schone en lege weer neergezet.
Deze foto heb ik trouwens op het Bouw­manspad genomen. Later kre­gen we een echt toilet.

In 1963 zijn we ver­huisd naar Velsen-​Noord waar wij een winkel open­den. In 1981 hebben we de winkel verkocht en zijn naar Heer­hugowaard ver­huisd, waar mijn man in 1988 over­leed. Ik woon er nog steeds.

Dit was een beetje mijn ver­haal, u snapt wel dat ik nog wel een uurtje door kon gaan. Ik hoop dat u wat aan het ver­haal hebt.

Groet­jes,

Mevr. W. de Jong– Vermeer.

Joomla tem­plates by a4joomla