Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Henk van der Pluijm

Door scholiere/​stagiaire Malindi Bakker — 26 juni 2013

henkvdpluijm1In het kader van “Maatschap­pelijke stages voor scholieren” heeft de redac­tie van deZuid­kan­ter zich gemeld bij Wel­saen, Maatschappeklijke stages www​.zaanstages​.nl om een sta­giaire in te schake­len als jour­nal­iste voor onze webkrant.
Dat doen we graag en denken dat het haal­baar is, omdat het hier maar om 15 uur werk­tijd gaat. Onze gedachten gaan uit naar een inter­view met Henk van der Pluijm, oud-​bewoner van onze buurt.
Het meisje heet Malindi Bakker, is 14 jaar en ze woont ook in Zaandam-​Zuid. Scholiere VMBO op Pascal-​Zuid.
De stage is ges­tart op 15 mei 2013. Op 26 juni 2013 is het artikel door Malindi zelf op de webkrant gezet.

Inter­view met fam­i­lie Van der Pluijm.
Ik heb de fam­i­lie Van der Pluijm geïn­ter­viewd voor De Zuid­kan­ter. Dit was voor mijn maatschap­pelijke stage.

Geboren en geto­gen.
Henk van der Pluijm is geboren in Zaan­dam.
Hij heeft van zijn vijfde tot zijn tiende jaar in Ams­ter­dam gewoond. Daarna ging hij weer met zijn oud­ers terug naar Zaan­dam en zat op de Wil­helmina School.

Baan­t­jes.
Op zeven– en acht­jarige leeftijd heeft hij gevent. Hij ging met eieren, kip en kaas langs de deuren.
Zijn eerste baan was in een tuin werken.
Hij heeft daarna gew­erkt als poe­lier met wild en gevogelte.

Ver­schil­lende locaties.
De fam­i­lie Van der Pluijm heeft in ver­schil­lende straten in Zaandam-​Zuid gewoond. Dat zijn onder andere: De Burge­meester­bu­urt, Vijfhoek, Zuid­dijk en van daaruit zijn Henk en Mar­i­anne ook getrouwd. Later woon­den ze ook nog in de Prins Hen­drik­straat en de Jonge Arnoldusstraat.

Kunst­werken.
Tegen­wo­ordig maakt meneer Van der Pluijm schilder­i­jen. Hij maakt ook col­lages , kleine tekenin­gen en kleine mini werk­jes zoals kruis­jes, die hij dan ver­siert met steen­t­jes, glit­ter en ver­schil­lende kleuren verf.

Tegen­wo­ordig
Hij is nu bezig met grote col­lages. Hij maakt die voor ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen.
Hij tekent al vanaf zijn jeugd.
Hij weet niet zeker of zijn werk­jes in het open­baar te zien zijn, maar hij vertelde dat een paar mensen wel kunst van hem hebben hangen.


Malindi Bakker, leer­ling van Pascal-​Zuid. (14 jaar)

Joomla tem­plates by a4joomla