Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Arbei­ders en een vleugje deftigheid

Door: Ed Blaauw — NHDag­blad, 28 april 2012

De Oost­z­i­jde en de Rosmolenbuurt

Alle namen plus huis­num­mers. Henk van Lan­ge­laar schudt ze moeit­eloos uit zijn mouw. De melk­boer en kruide­nier in ruste is de ken­ner bij uit­stek van zijn Ros­molen­bu­urt. Een wan­de­lende ency­clo­pe­die ook. Met speels gemak dre­unt hij de namen van de gezin­nen uit de Bel­gis­ches­traat op, als ware het de tafel van twee. „Katholiek hè, alle­maal. Brinkkem­per, Klit­sie, Van Nugteren, Dijkstra.”

In die rooms-​katholieke straat was Henk van Lan­ge­laar (85) geliefd. Want anders vertrouw je hem de sleu­tel niet toe. In tal van wonin­gen in de wijk kon hij zo naar bin­nen, met de loper. Omge­keerd was hij niet te beroerd om wat sjouww­erk te doen als dat nodig was bij zijn klanten. Het was de tijd waarin karnemelk en gortepap luxe lekkerni­jen waren en het tele­visi­etoes­tel een zeldza­amheid. Zeker in de Ros­molen­bu­urt rond 1958.

Kruide­nier­swinkel Van Lan­ge­laar — van 1922 — stond waar de zaak nu nog altijd fier staat, op de hoek van de Ros­molen­straat en Schoolmeestersstraat. „Ooit was er op elke hoek van het kruis­punt een winkel. Wij met onze melkhan­del, schuin tegen­over ons Ger­rit Henri de kruide­nier, aan de overkant Piet ter Haak de bakker en rechts Jan Buys de groenteboer.”

Stor­men
rosmolenstraat1De winkel van Van Lan­ge­laar heeft alle stor­men over­leefd. De buurt­su­per is als een ijkpunt, een lev­ende herin­ner­ing aan het verleden. In de Schoolmeestersstraat, weet Henk nog pre­cies, barstte het rond 1960 van de onderne­mers, Jan Olgers de boter­boer, Ton Theepe de tuin­man, Jo van Dalsem met zijn zaak in elek­trotech­niek. In het west­elijke deel van de Schoolmeestersstraat zat een kled­ing­winkel, van Ger­ard Bekker.

Foto: Winkel van Lan­ge­laarop de hoek Rosmolenstraat-​Schoolmeestersstraat.

Een stukje verder was de bib­lio­theek van Dor­pema en je had het huis van Danser, waar je voor een paar cen­ten een ijsje kon kopen. „En voor één cent meer kreeg je er wat sla­groom bij”, weet Henk, nog immer scherp van geest. Die Danser liep in bakker­suni­form door de straten. Aan de Oost­z­i­jde, aan het einde van de Bel­gis­ches­traat zaten, broed­er­lijk naast elkaar, slager Hooyschuur, dro­gist Sin­nema en kruide­nier­szaak De Rid­der, die het altijd meer van de protes­tanten moest hebben.

Een stukje verderop was de Kop­er­molen­straat, ook zo’n lev­endige straat vol winkels. Her­marij (stof­feerder, meubel­bek­led­ing), Davids (melk­boer), Van der Meyde (kruide­nier) en Happe (groente). „En je had Danser, nee, niet de ijs­co­man. Deze Danser was kap­per, die legde ook dooien af.”

Je had aan de Oost­z­i­jde de winkel van Sinkel van Rooie Ko van de Brink. En, niet te ver­geten, de man­u­fac­turen­zaak van Kroes. Ook een tre­f­punt in de buurt. „En ver daar buiten. Joh, klanten wis­ten nog veel beter dan ik wat we in ons assor­ti­ment had­den, ze wis­ten alles ook pre­cies te liggen”, weet Ria Kroes zich nog te herin­neren. Kinderen gin­gen naar de Tal­maschool (protes­tant), Leegh­wa­ter­school (open­baar) of naar de katholieke scholen Sint Jozef (nu De Fab­riek), Boni­fatius (nu Oogk­lin­iek) of Scanta Maria (huishoud­school voor meis­jes, nu buiten­lands cen­trum). Opval­lend was het grote aan­tal goede voet­ballers in buurt. Onder wie John Rep. Hun straatelf­tal Real Rosco werd kam­pi­oen van Nederland.

Verf­fab­riek
rosmolenstraat3Aan de Oost­z­i­jde zaten de grote fab­rieken, zoals Albert Heijn en verf­fab­riek Pieter Schoen. Een werkgever als Albert Heijn bouwde in de buurt. Zo kwa­men er AH-​woningen aan de Her­man Hei­jer­mansstraat en Bijl­straat. Henk van Lan­ge­laar omschri­jft zijn Ros­molen­bu­urt als een echte arbeidersbuurt.

Foto: Oost­z­i­jde, 1955, Zuider Valdeur­brug met Albert Heijn op de achtegrond.

Deftigheid
Natu­urlijk was er ook een vleugje deftigheid. Mevrouw Gras, in dat karak­ter­istieke grote huis aan de Oost­z­i­jde. Haar man had een houthandel op het Eiland in de Zaan. De fam­i­lie Heijn bezat, aan de Oost­z­i­jde, een huis met een but­ler. En ja, ook de statige villa van houthande­laar Mid­del­hoven stond er. Henk: „Die man was iets belan­grijks bij de pad­vin­derij. Ik zag hem vaak lopen, in zijn uni­form met zijn korte broek.”

Schuitje
Opval­lend in die Ros­molen­bu­urt, ingek­lemd tussen de Oost­z­i­jde, Hei­jer­mansstraat, Prins Bern­hard­plein en Peper­straat, was dat de bewon­ers, com­mu­nis­ten, social­is­ten, protes­tanten en rooms-​katholieken zo vredig met elkaar optrokken. Dat kwam, ver­moedelijk, door­dat ze alle­maal in het­zelfde schuitje zaten: schamel inkomen, zwaar fab­riek­swerk, grote gezin­nen en een­voudige maar krappe arbeiderswoningen.

rosmolenstraat2Ooit noemde Bert Glim de Ros­molen­bu­urt de Zaanse Jor­daan. Nog altijd staat hij vierkant achter die uit­spraak. Bert en zijn vrouw Riny zijn bijna dag en nacht bezig met het welz­ijn van de buurt en haar bewon­ers. De twee werken vanuit een geestdriftige sociale betrokken­heid. Buiten dat, ze praten nog altijd met aansteke­lijk ent­hou­si­asme over hun buurt. Riny: „Ook Co Kroes, de man van Ria, heeft zich zijn leven lang enorm ingezet voor de buurt, dat mag je niet ver­geten hoor.”

Foto: Ros­molen­straat.

De buurt beho­orde enige decen­nia gele­den tot de arm­ste buurten van ons land. Met de komst van al die lux­ueuze flats is dat alle­maal veran­derd, maar een jaar of wat gele­den lag het gemid­deld besteed­baar jaarinkomen in de Ros­molen­bu­urt (28.100 euro) nog altijd fors lager dan het gemid­delde in Zaanstad (33.200). Van het inwon­er­aan­tal (circa 7400) zijn1400 inwon­ers 65 jaar of ouder. Zo’n twintig pro­cent bestaat uit niet-​westerse allochto­nen, ter­wijl dat cijfer in heel Zaanstad zestien pro­cent is. Opval­lend is ook dat het gemid­delde oplei­d­ingsniveau, vergeleken met de rest van de gemeente, lager ligt. In de wijk is 38 pro­cent (!) alleenstaand.

Riny en Bert Glim woon­den decen­nia lang aan de rooms-​katholieke Jan Bouwmeester­straat, maar de laat­ste jaren staat hun huis aan het Adema van Schel­tema plantsoen. „Als je nou toch ver­schillen wilt aangeven, het Adema van Schel­tema­plantsoen was altijd net effies net­ter”, zegt Henk van Langelaar.

Sokken
rosmolenstraat4Ria Kroes: „Kreeg ik klanten, vroe­gen ze om de ‚kaartje brad’.” Ze ziet het ver­baasde gezicht van Henk van Lan­ge­laar. „Daarmee kon je sokken stop­pen”, zegt Ria. Henk woont nog altijd in de Rosmolenbuurt.

Ria is ver­huisd, naar de overkant van de Zaan. Ria: „Maar het bli­jft mijn buurt, altijd.” Henk: „Dat wil ik dus ook zeggen.”

Foto: Winkel van Kroes Oostzijde

Joomla tem­plates by a4joomla