Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Geschiede­nis van Sint Maarten

Van onze redactie

De oor­sprong
Heel vroeger (in het jaar 316) leefde er in Hon­gar­ije een man, genaamd Mar­t­i­nus.
Hij was een rid­der in dienst van de kon­ing.
Toen hij met een groep sol­daten naar Frankrijk reisde, kre­gen ze heel slecht weer.
Het regende, het werd koud en het ging vriezen.

sintmaarten1De man­nen waren te paard en wilden zo snel mogelijk naar de vol­gende stad gaan. Daar wilden zij aankomen voor­dat de poorten sloten. Alle man­nen behalve Maarten zetten er flink de vaart in. Maarten reed rustig verder, hij spaarde zijn paard. Het weer werd steeds slechter en Maarten kwam in een sneeuw­storm terecht. Toen Maarten ein­delijk bij de stad­spoort aankwam, trof hij er een man aan die in lom­pen gek­leed was. Deze man had het erg koud en zou de nacht zo niet over­leven. Maarten zag dat en scheurde zijn eigen warme man­tel in tweeën. Een helft gaf hij aan de man, de andere helft hield hij zelf. Maarten’s vrien­den zaten al lang in de her­berg en schaam­den zich een beetje, omdat zij doorg­ere­den waren. Zeker toen zij ont­dek­ten dat Maarten zijn halve man­tel had weggegeven. In die nacht had Maarten een droom. Hij zag Chris­tus met zijn halve man­tel om. Dit maakte zoveel indruk, dat Maarten het leger vaar­wel zei en zich geheel wijdde aan de kerk. Hij werd duiv­eluit­dri­jver en later zelfs biss­chop van Tours (Frankrijk).
Op 11 novem­ber 397 over­leed hij en werd Tours een soort bede­vaar­to­ord. Hij werd al snel heilig verk­laard, er wer­den kerken naar hem genoemd en op zijn sterfdag werd het Sint-​Maartensfeest in het leven geroepen. Maarten was een echte wel­doener. Hij dacht alleen aan de mensen die het slechter had­den dan hij. Hij deelde alles wat hij had.

Bron: Konin­klijke Bib­lio­theek — Nationale bib­lio­theek van Nederland

Nog meer over Sint Maarten
Ontwik­kel­ing in de 20e eeuw
Als bedelfeest was Sint-​Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burg­ers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw veran­derde dit.
Het Sint-​Maarten werd nu juist gezien als een mooie, eigen tra­di­tie, die behouden moest worden.

Tra­di­ties
Sint-​Maarten wordt niet overal op dezelfde wijze gevierd. In som­mige plaat­sen wor­den optochten geor­gan­iseerd, in andere wor­den vreugde­vuren ontsto­ken. Zeer alge­meen is de lam­pi­onnen­tocht. Deze laat­ste tra­di­tie komt het meest voor in de noordelijke provin­cies en in Noord-​Holland.
De kinderen maken lam­pi­onnen of hollen bieten uit en gaan met de licht­jes langs de deuren. Daar zin­gen ze spe­ciale Sint-​Maartens-​liedjes en kri­j­gen hier­voor snoep of fruit. Vroeger werd het lichtje rondge­dra­gen in een uit­ge­holde voeder­biet. Hoewel dit soms nog wel gedaan wordt, zijn kleurige, door de kinderen zelf gemaakte, lam­pi­onnen tegen­wo­ordig het meest gebruike­lijk. Deze lam­pi­onnen wor­den vaak onder schooltijd gemaakt, bijvoor­beeld in de lessen han­denar­beid.
Dat het feest niet verd­wi­jnt, maar zich in tegen­deel verder ver­spreidt, wordt geïl­lus­treerd door de ontwik­kel­ing in Ams­ter­dam. Het feest werd hier al hon­der­den jaren niet meer gevierd, tot het enkele decen­nia gele­den in de buiten­wijken opdook, onder invloed van de omliggende gemeen­ten. Begin deze eeuw doken de eerste lam­pi­onnen ook aan de grachten op, en inmid­dels is het Sint-​Maartenlopen ook in Ams­ter­dam een lev­ende traditie.

In Oost­en­rijk en delen van Duit­s­land eet men op deze dag tra­di­tion­eel gans, het zoge­noemde Mar­tini­gans­lessen of Mar­tins­gans­essen.
Deze tra­di­tie komt voort uit de leg­ende dat Sint Maarten te beschei­den was om zich tot biss­chop te laten wij­den en zich daarom ver­stopte, ganzen ver­raad­den hem echter door hun ges­nater.
Een andere leg­ende vertelt dat een stel ganzen onder de preek de kerk bin­nen­liep en de preek ver­sto­or­den, de ganzen wer­den daarom gevan­gen en opgegeten. In Oost­en­rijk en Zuid-​Tirol kent men ook het Sint-​Maarten lopen. Men gaat met lan­taarns door de straten begeleid door iemand die met een rode man­tel om als Romeins sol­daat verkleed is en op een schim­mel zit. Deze man stelt Sint Maarten voor. Men noemt dit de Mar­tin­sritt. De kinderen zin­gen liederen en als afs­luit­ing is er een kam­pvuur dat Mar­tins­feuer genoemd wordt. In het oosten van Oost­en­rijk wordt op deze dag dik­wi­jls de nieuwe wijn door de pas­toor gezegend.

De (cor)relatie van het feest met religie is niet sterk. In Ned­er­land wordt het Sint-​Maartenfeest gevierd door kinderen van alle gezindten. In veel lied­jes wordt vaak nauwelijks aan­dacht aan de religieuze achter­grond besteed. De lied­jes hebben vaak een humoris­tisch karak­ter en het reper­toire wordt ieder jaar aange­vuld met par­o­diërende of satirische teksten.

Auteurs in de Mid­deleeuwen
Het leven van Mar­t­i­nus is beschreven door Sulpi­cius Severus (Vita S. Mar­tini) en door Gre­go­rius van Tours in diens Mirac­u­lo­rum Libri VIII. Beide schri­jvers beho­or­den tot de meest gelezen auteurs in de Mid­deleeuwen en dit verk­laart mede de grote pop­u­lar­iteit van Mar­t­i­nus. In Frankrijk zijn duizen­den kerken aan hem gewijd.
De St. Mar­t­i­nus basiliek in Tours werd een nation­aal heilig­dom.
In Ned­er­land is Mar­t­i­nus onder andere de patroon van de ste­den Utrecht en Gronin­gen (Martinitoren).

11 novem­ber
11 novem­ber is de dag dat mijn lichtje,
dat mijn lichtje
11 novem­ber is de dag
dat mijn lichtje bran­den mag

Sin­temaarten had een muis
Sin­temaarten had een muis
Die moest naar het zieken­huis
Met z’n rooie petje
Lag-​ie in z’n bedje

Tips voor kinderen
Zie ook de web­site met tips voor kinderen: pinkelotje​.nl/​s​i​n​t​m​a​a​r​t​e​n​.​h​t​m​l

Joomla tem­plates by a4joomla