Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Franz Courtens, La Zaan — Hol­lande

Pers­bericht, 22 feb­ru­ari 2010

zaanhollande1Het Zaans Museum pre­sen­teerde woens­dag 17 feb­ru­ari 2010 haar nieuwe aan­winst ‚La Zaan-​Hollande, molens langs de Noorder Valdeursloot’.
Het impres­sion­is­tis­che schilderij van de Bel­gis­che schilder Franz Courtens zorgde in de aan­loop van de pre­sen­tatie al voor flinke aan­dacht en in de pers.
Op 17 novem­ber 2009 kocht het Zaans Museum op de veil­ing ‚Impres­sion­is­tis­che en Mod­erne Kunst´ van Christie´s Ams­ter­dam het schilderij ´La Zaan - Hol­lande´ van Franz Courtens (1854÷1943). Het werd onder de titel La Zaan (de Zaanstreek) geveild, op het schilderij zelf was een bor­dje met de titel ‚La Zaan — Hol­lande’ beves­tigd.
Het indruk­wekkende schilderij met een mon­u­men­tale lijst laat de molens zien in het Oost­z­i­jderveld, aan de Noorder Valdeursloot van vóór 1897. In dat jaar verd­we­nen twee van de afge­beelde molens.

De afge­beelde molens zijn van links naar rechts oliemolens De Kaver, De Zeef, De Kwak en Het Kaar en verf­molen De Sluiswachter. Op dezelfde plek schilderde Claude Monet in 1871 zijn ‚Moulin en Hol­lande’, dat in 2000 bij Christie’s werd geveild. Een geliefde plek voor schilders dus.

zaanhollande2De schilder Franz Courtens, een Vlaamse, impres­sion­is­tis­che schilder uit Den­der­monde, ves­tigde zich voor een paar jaar op het land­goed Voge­len­zang in de omgev­ing van Haar­lem en maakte uit­stap­jes naar de Zaanstreek, dit verk­laart de titel ‚La Zaan’.
Door zijn tijdgenoten en door de kun­st­crit­ici werd Courtens geroemd als één der fakkel­dragers van het impres­sion­isme en als de ‚Rubens van de land­schapss­childerkunst’. Het schilderij is afkom­stig van een par­ti­c­ulier uit Bel­gië, en werd in de jaren vijftig van de twintig­ste eeuw geschonken door een tabaks­fab­rikant.
De staat waarin het doek ver­keerde was niet slecht, maar het was zeer vervuild en ooit bedoekt (er werd een doek op de oor­spronke­lijke drager aange­bracht). Hier­door was het een vlakke voorstelling gewor­den. De lucht was zeer vergeeld; niet ver­won­der­lijk als je bedenkt dat het schilderij ooit eigen­dom was van een tabaks­fab­rikant in Bel­gië.
Door het weghalen van het opper­vlak­te­vuil is de voorstelling helderder gewor­den en heeft weer diepte gekre­gen. De mon­u­men­tale ver­gulde lijst ver­keerde in redelijke staat. De orna­menten zijn op een aan­tal plaat­sen vast­gezet.
De restau­ratie van het schilderij werd uit­gevo­erd door Boei­jink en Boekel in Haarlem

Joomla tem­plates by a4joomla