Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaan­damse jon­gens organ­iseer­den eerste intochten Sin­terk­laas
’En dan komt daar ineens Sinterklaas’

Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 12 decem­ber 2009 door Rob Swart

De eerste sin­terk­laas­in­tocht is van 1943 of nog eerder. Dat blijkt uit foto’s, knipsels en zelfs een handgeschreven brief van de ’foute’ burge­meester Vit­ters, die Siem Pos (80) al bijna zijn leven lang bewaart.
Het was het Jon­gen­scomité Zaan­dam dat de eerste intocht organ­iseerde. Er zijn oud­ere foto’s van intochten dan die de ’Canon van de Zaanstreek’ laat zien.

Er was bijna niks in die tijd, vertelt Pos. Om een beetje leuk bezig te zijn had­den de jon­gens in de zomer­vakantie een cir­cus gemaakt. De toe­gang was gratis, maar er was wel een col­lecte. Van de opbrengst wer­den cadeaut­jes gekocht voor kinderen die hele­maal niks had­den. Vanuit die groep ontstond het idee om Sin­terk­laas op een boot in de haven van Zaan­dam te laten aankomen. De sint was er wel, bijvoor­beeld in de winkel van Bischoff (des­ti­jds hoek Westzijde/​Stationsstraat) maar er was geen intocht. Links en rechts leen­den en kre­gen de jon­gens spullen om van de intocht een suc­ces te maken. Verkade gaf kan­tkoek dat de jon­gens in kleine stukken sne­den en als peper­noten uit­deelden. Er werd een boot geleend, een koet­sier leende de jon­gens een paard, het tweede paard kwam van een schil­len­boer in Assendelft.

sinterklaas1944 1In een kran­te­nar­tikel geda­teerd decem­ber ’43 wordt het Jon­gen­comité bedankt door ’vele dankbare oud­ers’. Het is het oud­ste nog bestaande teken van leven van de sin­terk­laas­in­tocht. Maar het kan ook in 1942 zijn begonnen, zegt Pos. Hij weet het niet pre­cies meer. Net als de laat­ste keer dat de jon­gens de intocht organ­iseer­den. Ze hebben het der­tien keer gedaan, denkt Pos. Maar hoe de organ­isatie van de sin­terk­laas­in­tocht van het Jon­gen­scomité naar de Zaan­damse Gemeen­schap ging, staat Pos nog als de dag van gis­teren voor de geest. En hij kan er nog steeds razend om wor­den. „Wij waren bezig met de organ­isatie van de vol­gende intocht, toen we uitgen­odigd wer­den voor een besprek­ing op het kan­toor van de Zaan­damse Gemeen­schap. Daar zei Rinus Hille (later wethouder in Zaan­dam en burge­meester in Wormerveer, red) dat zij voor­taan de intocht gin­gen organ­is­eren. Ze had­den de ver­gun­ning al aangevraagd en gekre­gen. Achter onze rug om had­den ze dat geregeld. Er is ons nog wel gevraagd of we wilden helpen, maar dat hebben we alle­maal geweigerd.”

Gezichten
Maar het zijn vooral de mooie herin­ner­in­gen die bij Pos zijn bli­jven hangen. De gezichten van de kinderen in Oost­er­weide, waar de kinderen zon­der huis woon­den. De menigte die er stond als de Sint kwam aan­varen. „Als mijn vader ging praten over de Eerste Werel­door­log ging het bij ons het ene oor in en het andere uit. Ik wil dus ook niet zeuren over de bezetting. Maar je moet je voorstellen, er gebeur­den din­gen waar­van je je nu afvraagt hoe dat heeft kun­nen gebeuren. Ik heb mijn moeder horen zeggen: Ik zou je wel iets te eten willen geven maar ik heb het niet. Over die tijd gaat het. En dan komt daar ineens Sin­terk­laas en die deelt lekkere din­gen uit. Dat was onvoorstel­baar.” Wellicht het fraaiste ver­haal is dat van zijn broer Henk, die vele jaren voor Sin­terk­laas speelde. Henk Pos zat in het verzet en er was net een bericht dat hij gezocht werd. Hij zat onderge­do­ken, maar besloot wel gewoon de intocht te doen. En zo kon het gebeuren dat bij de ron­drit de gezochte Sint werd toegewuifd door de Duit­sers, die kan­toor hielden in een heren­huis op de Gedempte Gracht.

sinterklaas1944 2Tekst:
Kabi­net van den Burge­meester, Gemeente Zaan­dam, Zaan­dam, 231144 Beste Siem Pos, Je briefje ont­van­gen, hartelijk bedankt voor de kaarten voor mijn kinderen, zij komen vast. Met het licht zal het moeil­ijker in orde komen, daar slechts de Duitsche autoriteiten de bevoegdheid hebben tot weder aansluit­ing. Is er niet de mogelijkheid door mid­del van een tan­dem met dynamo wat licht te kri­j­gen. Zoo doet Per­ren het ook in het Flora The­ater.
Hartelijk groe­tend,
was getek­end Vitters.

Sint Nico­laas in Zaandam’s straten.
- Zaandam’s Jon­gen­scomité actief –

Twee decem­ber. Vol is het in de straten van Zaan­dam, vol met winke­lende moed­ers met kinderen, die dit jaar, het zoo droe­vige jaar 1944, toch Sin­terk­laas willen vieren. Een gedeelte van ons land is nog aan zijn vri­jhei­dsstrijd bezig, een ander gedeelte – het Zuidelijke – is vrij van meer dan vier jaren Duitschen druk. De strijd gaat voort, maar hier in Zaan­dam wan­de­len de moed­ers met hun kinderen rustig langs de West­z­i­jde, langs Gedempte Gracht en Oost­z­i­jde en koopen, wat er nog te kri­j­gen is, want de artike­len zijn schaarsch. Kinderen zeuren om Sin­terk­laas, die vroeger toch altijd in een of andere zaak kwam en er nu niet was. En dan pre­v­elt vader of moeder iets van: “Hij kon er toch niet doorkomme, ze zijn veels te veel an ’t vechte, jò,” en daarmee nam het kind genoe­gen. Hij wist ook wel, wat die machines boven zijn hoofd te beduiden had­den. Maar hoor, wat is dat? Gejuich! Gejuich, dat sterker en sterker wordt en plot­sel­ing zien vele kinderoogen daar tòch de Goed-​Heiligman komen in een open lan­dauer, een koet­sier met goud galon om zijn hoogen hoed op den bok, knal­lend met zijn zweep. Winkels zijn ver­geten. Daar rijdt Sint Nico­laas met zijn knecht en er voor gaat een prachtig uitge­doste her­aut, met een groote gouden klauwende leeuw op den rug van zijn korte fluwe­len jas. Juichen, juichen, tot de Sint bij “Ons Huis” is aangekomen en van het bal­con af nog­maals de luide toe­juichin­gen van de samenge­stroomde menigte in ont­vangst neemt.

sinterklaas1944 6Dit alles, deze vroolijkheid, deze juichende stem­ming in een zoo donkere tijd als de win­ter van 1944 is, heeft het Zaan­damsche Jon­gen­scomité teweeg gebracht. En wij, kinderen en oud­eren, zijn deze wakkere jon­gens er dankbaar voor. De kin­der­mid­da­gen, Zater­dag 2 en Maandag 4 Decem­ber in “Ons Huis” geor­gan­iseerd, klonken als wellu­idende klokken. Er was een aardig variété-​programma in elkaar gezet, een eigen orkestje, “band”, zooals ze zei­den, ver­zorgde de muziek. Clowns, August en zijn maat, een goochelaar, die allen in span­ning hield, o, er was zooveel te geni­eten. Luid klonken de Sinterklaas-​versjes op in de zaal, die gril­lig werd ver­licht door een groote petro­le­um­lamp, voor op het tooneel geplaatst. Ja, het was een elec­triciteit­sloos tijd­perk, die win­ter van 1944 en gas was er nog maar een weekje en sterk ger­antsoe­neerd. “Ons Huis” zou elec­triciteit hebben gekre­gen, maar de gemeen­tezek­er­ing sloeg door. Het roodgele licht van de petro­le­um­lamp gaf er een meer intieme huiselijke sfeer aan en was niet het licht, waar­naar wij het meeste opza­gen. Het groote licht van dezen dag, van deze mid­da­gen, was de onver­moeide geest van de knapen van het Zaan­damsche Jon­gen­scomité. Dit was met recht het licht in de duis­ter­nis. Die jon­gens wis­ten door te zetten, ook in moeil­ijke tij­den. De echte Zaan­sche geest, de geest, die onover­win­nelijk is. Met deze jon­gens dur­ven wij het leven in te gaan. Wij, kinderen en oud­eren. Het was een der ontroerend­ste Sin­terk­laas­feesten, die we meemaak­ten door de goed­heid, die er van uit­straalde en die wij allen in dit duis­tere jaar zoo mis­ten. Jon­gens, van geheel Zaan­dam, onze hartelijke dank. Het was àf.
Zaan­dam, Decem­ber 1944.
Opgesteld door J.A. Wit,
toen de “Provin­ciale Noord­hol­land­sche Courant” was verzegeld.

De onder­staande foto’s zijn genomen in 1950. Fotograaf: Jonkhart, Zuid­dijk 158, Zaandam

sinterklaas1944 3sinterklaas1944 4sinterklaas1944 5

Joomla tem­plates by a4joomla