Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rus­sis­che replica Shtan­dart in Zaandam

Door: Moira van Dijk, ver­slaggever voor De Zuidkanter

shtandart3His­torisch zeilschip de Rus­sis­che replica Frigate Shtan­dart viert ver­jaardag in Zaan­dam. Exact 10 jaar na de maiden-​trip komt de replica van het schip dat Tsaar Peter de Grote in 1703 in St. Peters­burg bouwde terug naar Zaan­dam.
Het zeilschip met zijn beman­ning is spe­ci­aal naar Zaan­dam gekomen om dit te vieren. Op vri­jdag 2 juli voeren ze majestueus de haven van IJmuiden bin­nen, om via het Noordzeekanaal naar de Zaanse haven te varen. Voor de Zuid­kan­ter mocht Moira van Dijk in IJmuiden opstappen.

Indruk­wekkend
Schepen houden zich niet aan een dien­stregeling. Na een uur ver­trag­ing zie ik ein­delijk de Shtan­dart de Zuider­sluis bin­nen varen. ‘Mooi hè?’ vraag ik twee man­nen die aan de kade staan te kijken. Nadat ze dit bea­men zeg ik trots dat ik mee mag varen. Het schip komt dicht langs de kant en een matrozen­hand trekt me aan boord. Nog onder de indruk word ik aan de Russisch-​Poolse crew voorgesteld en het schip ver­volgt zijn koers over het Noordzeekanaal naar Zaandam.

shtandart2‘Life is what you make it’
Ik krijg een korte rondlei­d­ing over het schip, een replica van het eerste fre­gat dat Tsaar Peter de Grote in 1703 bouwde als onderdeel van de Rus­sis­che marine. Het fre­gat telt 28 kanon­nen en werd al in 1704 ingezet tegen de Zwe­den. Voor de real­isatie van de replica was doorzettingsver­mo­gen nodig. Pas na drie jaar bouwen kwa­men de eerste investeerders. De economis­che sit­u­atie in Rus­land was slecht. In 2000 werd de droom van kapitein Vladimir Mar­tous toch werke­lijkheid, dankzij het doorzettingsver­mo­gen van een grote groep vri­jwilligers. Het motto van het schip is dan ook: ‘Life is what you make it’.

shtandart4Aan het roer
Kapitein Vladimir vraagt of ik het roer wil overne­men. Natu­urlijk wil ik dat! ‘Meer naar links?’, vraag ik. Vladimir: ‘Op dit schip is een belan­grijke regel dat je zelf bedenkt hoe het moet. Zo leer je het heft in eigen hand te nemen en zelf beslissin­gen te nemen.’ Gelukkig is het Noordzeekanaal kaarsrecht en kan er niet veel mis gaan. Als ik tij­dens het sturen wegk­ijk om een praatje te maken word ik streng toege­spro­ken door Max, de tweede kapitein. ‘Je probeert twee din­gen tegelijk te doen. Dan doe je ze alle­bei slecht!’.

Crew
De samen­stelling van de beman­ning op het schip is wis­se­lend. Nu slaapt de tien man tel­lende crew in stapelbed­den achter de keuken, maar tij­dens wed­stri­j­den slapen er wel 35 beman­ningsle­den aan boord in hang­mat­ten. Max is dit jaar voor het eerst tweede kapitein. Dat betekent dat kapitein Vladimir ein­delijk met vakantie kan en meer bij zijn vrouw en kinderen kan zijn. Tij­dens de lunch leer ik de andere pas­sagiers ken­nen. Eén van hen kent Vladimirs dilemma. Hij was 35 jaar gele­den matroos, maar zei het varen vaar­wel voor zijn gezin.

shtandart5shtandart6Oran­jegekte
Als we Zaan­dam bin­nen­varen is het bijna tijd voor de wed­strijd Ned­er­land — Brazilië. Door de oran­jekoorts zijn er min­der geïn­ter­esseer­den op de been dan gehoopt. De Haven­di­enst maakt dit goed door een onthaal met waterkanon en het Kapitein­skoor. Vri­jwilliger Els Hey­boer komt aan boord: ‘Wat we de Zaankan­ters mee willen geven is dat het schip niet alleen belan­grijk mar­i­tiem erf­goed is, maar veel meer dan dat. Jon­gelui in Rus­land kri­j­gen een kans hun dromen te ver­wezen­lijken. Ze helpen als vri­jwilliger en mogen als beloning mee­varen.’
De tocht zit er op. Ik neem afscheid als de crew zich klaar maakt voor de voet­bal­wed­strijd.
De Shtan­dart zal in augus­tus 2010 terugkomen voor SAIL Ams­ter­dam.

shtandart7Fact­sheet STS Shtan­dart
- Lengte: 34,5 m
- Tuig: Driemas­ter
- Breedte: 6,9 m
- Zeilop­per­vlakte: 680 m2
- Hoogte: 33 m
- Bouw­jaar: 1999
- Diep­gang: 3,30 m
- Thuishaven: St. Peters­burg
- Romp: Hout
- Vlag: Rusland

Rus­sis­che replica Frigate ‘Shtan­dart’ voor 10-​jarig jubileum terug in Zaan­dam.
Exact 10 jaar na de maiden-​trip komt de replica van het schip dat Tsaar Peter de Grote in 1703 in St. Peters­burg bouwde terug naar Zaan­dam. Na 16 jaar trouwe dienst als vlaggen­schip van de Rus­sis­che Marine werd het schip in 1719 uit de vaart genomen. De tsaar gaf opdracht dat ‘Shtan­dart’ voor altijd behouden moest wor­den als eerbe­toon aan de Rus­sis­che scheeps­bouw. Om aan deze wens te vol­doen besloot Cathe­rina I om het schip, dat inmid­dels in slechte staat ver­keerde, te repar­eren. Door het schip voor de her­stel­w­erkza­amhe­den uit het water op de kant te hijsen, werd het onher­stel­baar beschadigd. Daarom gaf zij een nieuw decreet uit met de woor­den: ‘Als Peter “Shtan­dart’ wilde bewaren, dan zullen wij aan zijn wens vol­doen en een nieuw schip moeten bouwen.’
Deze opdracht werd echter nooit uit­gevo­erd, tot 300 jaar later.

shtandart8Op 4 novem­ber 1994 werd in St. Peters­burg de kiel gelegd voor de bouw van een exacte kopie van het schip waar Peter de Grote zo veel om gaf. Vol­gens de tra­di­tie van de 18e eeuw werd ook de ‘nieuwe’ Shtan­dart rijke­lijk gedecoreerd met prachtig beeld­sni­jw­erk. Na 5 jaar hard werken met een bouw­ploeg van ongeveer 40 per­so­nen onder lei­d­ing van de huidige kapitein Vladimir Mar­tous, werd de replica in 1999 in het bijz­ijn van 40.000 toeschouw­ers te water gelaten. De eerste reis van Frigate ‘Shtan­dart’, in 2000, ging uit­er­aard naar Zaan­dam waar Peter de Grote op een van de vele scheep­swer­f­jes het vak van scheep­stim­mer­man leerde.
In 10 jaar heeft ‘Shtan­dart’ inmid­dels meer dan 55.000 zeemi­jlen afgelegd en is zij in zo’n 70 havens van 10 ver­schil­lende lan­den te gast geweest.

shtandart9Frigate ‘Shtan­dart’ maakt als train­ingss­chip onderdeel uit van het non-​profit Pro­jekt Shtan­dart uit St. Peters­burg. Deze organ­isatie stelt jonge mensen in de gele­gen­heid lei­d­inggevende vaardighei­den te ontwikke­len door mid­del van mar­i­tieme activiteiten aan boord van het schip, ken­nis te maken met nieuwe cul­turen en op te tre­den als jonge ambass­deurs van Rus­land. Pre­cies zoals Peter de Grote het 3 eeuwen gele­den voor ogen had. Het schip neemt jaar­lijks deel aan diverse Tall Ships Races en is een graag geziene gast bij grote evenementen.

Ter onder­s­te­un­ing van de activiteiten van het fre­gat, is in 2009 de Ned­er­landse Sticht­ing T.S. Shtan­dart opgericht met als belan­grijk­ste doel fond­sen te wer­ven voor behoud van het schip, zodat zij haar missie kan bli­jven voortzetten. Daar­naast zal de Sticht­ing zich inzetten om de mar­i­tieme cul­turele– en his­torische ban­den tussen Ned­er­land en Rus­land te bevorderen.

shtandart10

Joomla tem­plates by a4joomla