Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Vrede — in de toekomst moet je dur­ven kijken

Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 19 sep­tem­ber 2009

Zaanstad legt laat­ste hand aan stuk met verken­nin­gen diverse deskundi­gen.
„Zo’n brug over het Noordzeekanaal. Van Zaan­dam naar Ams­ter­dam. Hij zal meer dan hon­derd miljoen kosten, maar als je eens nagaat wat het teweeg zal bren­gen. Gigan­tisch, aan beide kan­ten.„
Je moet in een toekom­st­dis­cussie alles kun­nen zeggen. In de toekomst dur­ven kijken. Zaanstads wethouder Piet Kei­jzer durft dat nu. Hij heeft dat geleerd de afgelopen paar jaar die hij nu op het bestu­ur­der­spluche zit. „In het buiten­land leggen ze nu riool­wa­terzuiv­erin­gen, die hier bek­end staan om hun stank, die leggen ze nota bene mid­den in een stad. Met aller­lei nieuwe tech­nieken bouwen ze er gewoon een wijk over heen. Wie had dat een paar jaar gele­den dur­ven zeggen. Maar het gebeurt nu al. Ik bedoel maar.”

Buiten­gaats
Daarom heeft Zaanstad de gerenom­meerde ste­den­bouwkundige Gert Urhahn uit Ams­ter­dam een aan­tal scenario’s laten uitwerken van hoe Zaanstad er in de toekomst, naar Ams­ter­dam, naar het IJ toe, uit kan zien. „Urhahn heeft eerder voor Ams­ter­dam ook zo’n studie gedaan over het oude havenge­bied. Zo van: wat kan er in de haven gebeuren als de zwaardere bedri­jven richt­ing de IJmond vertrekken en mogelijk buiten­gaats gaan.” Urhahn tek­ende in grote gebaren, durft wel. Een brug over het Noordzeekanaal en nog een­tje voor fiet­sers en voet­gangers over de Voorzaan, tussen de Achter­sluis­polder en het Hem­brugter­rein. „Onder de brug over het Noordzeekanaal moeten wel cruis­eschepen door kun­nen. Dan zit je zo hoog, daar krijg ik zelfs natte han­den van. Maar Urhahn heeft ook al eens zo’n brug bij Nauerna getek­end. Wie weet komt het er nog eens van.”

Lange adem
Dat je in het toekom­st­denken wel een lange adem moet hebben, weet Kei­jzer. „Neem het NDSM-​terrein in Amsterdam-​Noord. Daar is na het vertrek zo een beetje een rafel­rand van de stad geweest. Maar als het dan ook één keer loopt met de nieuwe ontwik­kelin­gen gaat het ook meteen weer heel snel. Zo gaat ook het hele Shell-​complex bij de pont in Noord op de schop.”

Bus­lijn
Kei­jzer ziet al op korte ter­mijn, bin­nen een aan­tal jaar, een hoog­waardige bus­lijn komen over de noor­do­ever van het IJ. „Langs de zuidelijke rand van Ams­ter­dam rijdt ook zo’n hoog­waardige bus, de Zuid­tan­gent; een snelle verbind­ing van Haar­lem met Schiphol en Amsterdam-​Zuidoost. Zo’n Noord­tan­gent moeten wij hier ook kri­j­gen, met aansluit­ing op de Noord-​Zuidlijn (de metro onder het IJ en Amsterdam-​Centrum door, red.) Later zal die bus­lijn wellicht uit­groeien tot een tram en mogelijk daarna tot een metro.” Momenteel leggen ambtenaren van Zaanstad de laat­ste hand aan een rap­port waarin toekom­stverken­nin­gen van diverse deskundi­gen samenkomen. Dat stuk zal heel belan­grijk wor­den voor de toekom­stige Zaanstreek. Niet omdat er aller­lei kant-​en-​klare plan­nen in staan, maar het geeft wel richt­ing. Wat moet een gemeente niet doen om een later mogelijk wel gewen­ste ontwik­kel­ing in de weg te zitten.

vrede1Illus­tratie: Recre­atief kan het huidige pakhuis De Vrede met omgev­ing op indus­tri­eter­rein Achter­sluis­polder ’een hotspot aan het IJ’ wor­den, denkt Gert Urhahn, gerenom­meerd ste­den­bouwkundige uit Ams­ter­dam. Illus­tratie Bureau Urhahn

vrede2Foto: Pakhuis De Vrede anno 2009. Als meelfab­riek gebouwd in 19161918. Foto Bureau Urhahn

vrede3
Bouw­ers van De Vrede: Vader Jacob van Sante, aan­nemer — zoon Theodorus Jacob van Sante, aan­nemer en zoon Simon Bernar­dus van Sante, de archi­tect.
Bek­ijk ook de prachtige site: zaans-​industrieel-​erfgoed

Joomla tem­plates by a4joomla