Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Stolper­steine — Gedenkste­nen in de West­z­i­jde

Bron: Zaans Stads­blad 13 mei 2009

stolpersteine2De Duitse kun­ste­naar Gunter Dem­nig plaat­ste op Bevri­jd­ings­dag, 5 mei 2009, tij­dens een besloten plechtigheid twee Stolpersteine-​gedenkstenen voor het pand West­z­i­jde 262 te Zaan­dam.
Tot 1942 woonde hier het Joodse echt­paar Geertru­ida Regina van Rhijn en Max (Mar­cus Louis) Polak. Hij was docent aardrijk­skunde op een mid­del­bare school (het Lyceum, red.) in Zaan­dam. Het echt­paar Polak ging onder­duiken en nam afscheid van een tante in een bejaar­den­te­huis. Tij­dens dit bezoek zijn zij door de nazi’s opgepakt. In sep­tem­ber 1942 zijn zij ver­mo­ord in het con­cen­tratiekamp Auschwitz.

Stolper­steine (let­ter­lijk: stru­ikel­ste­nen) zijn gedenk­tekens op het trot­toir voor de huizen van mensen die door de nazi’s ver­mo­ord zijn (Joden, Sinti en Roma, verzetsstri­jders, homosek­sue­len, Jehova’s getu­igen, gehand­i­capten, deser­teurs, dienst­weig­er­aars, burg­ers in dwan­gar­beid) om te herin­neren aan hun depor­tatie.
Ini­ti­atiefne­mers voor de plaats­ing van deze Stolper­steine zijn drie dochters Bloch. Hun moeder, Bertje Bloch-​van Rhijn [1928], is een nicht van Geertru­ida Regina [Truus] Polak-​van Rhijn.

Linda Bloch: „Met dit ini­ti­atief wil ik de liefde­volle herin­ner­in­gen van mijn moeder aan haar tante en oom tast­baar maken.„
stolpersteine1Foto: Gedenkste­nen ter herin­ner­ing aan Geertru­ida Regina van Rhijn en Max Polak, twee voor­ma­lige joodse bewon­ers van West­z­i­jde 262. (Foto: Plekker)
(Er is al een opmerk­ing gemaakt, dat op beide Stolper­steine de datum 17-​09-​1942 het­zelfde zou moeten zijn.)

Gedenksteen in Zaan­lands Lyceum:
Ter Nagedacht­e­nis aan:
namen van ler­aren:
Mar­cus Louis Polak, George Louis Jam­broes, Dr. Ger­ard van der Tor­ren
namen van leer­lin­gen en oud-​leerlingen:
Cor­nelis Jacobus Theussen, Her­man Faber, Johan Wil­helm Manuel Bot­terop, Hen­drik Antonie Cramer, Johannes Bernar­dus van Wis­sel­ingh, Pieter Coen­raad, Cor­nelis Honig, Dirk Honig, Pieter Hen­drik de Jong, Evert Honig, Iris Eisendrath, Maja Fred­erika Eisendrath, Leonie Emma Eisendrath, Hen­drik Jan Fokma, Klaas Erik Fokma, Julie Rika Vet, Rolf Leonard Eisendrath, Frans van Bergen en Hene­gouwen, Roosje Drilsma, Adri­aan Kooiman, Pieter Jacob Zwart, Nelly Johanna Crok , Jan de Car­pen­tier en Pieter Klaassen.
Allen omgekomen tengevolge van de oor­logshan­delin­gen in de jaren 19401945.

Uit: Het Zaan­lands Lyceum in de oor­logs­jaren 19401945
door: Fred Rood­en­burg
Bladz. 49

Aan: het Gemeen­tebestuur van Zaan­dam
Van: De Rec­tor van het Gemeen­telijk Lyceum van Zaan­dam
Onder­w­erp: enkele gegeven uit het Jaarver­slag van het Gemeen­telijk Lyceum Zaan­dam — Cur­sus 19401941

Zaan­dam, 3 Octo­ber 1941

1. Door de Bezettende Over­heid wer­den de heren Koper­berg, Elte en Polak met ingang van 26 Novem­ber 1940 van hun betrekking, resp. als con­rec­tor, tevens ler­aar in de klassieke talen, ler­aar in de wis– en natu­urkunde en kos­mo­grafie en in de aardrijk­skunde en staathuishoud­kunde, ontheven.
2. Bij raads­besluit van 13 Febr. 1941 werd de heer Dr. A.B.Nederlof voor zolang Dr. S.Koperberg van de waarne­m­ing van zijn betrekking van con­rec­tor zal zijn ontheven, tot tijdelijk con­rec­tor aan het Gemeen­telijk Lyceum benoemd.
3. Bij beschikking van den Regeringscom­mis­saris voor Zaan­dam van 26 Maart 1941 zijn de heren Oost­huizen en Simons vanaf 24 Maart 1941 belast met het waarne­men van de lessen van den heer G.L. Jam­broes, die vanaf 17 Maart 1941 zon­der opgave van rede­nen is wegge­bleven en waar­van moet wor­den aangenomen dat hem een ongeluk is overkomen.
4. Bij beschikking van den Regeringscom­mis­saris voor Zaan­dam van 30 Juli 1941 werd de heer Dr. A.W.Groenman met ingang van 1 Sept. 1941 voor de duur van 1 jaar benoemd tot tijdelijk ler­aar in het Hebreeuws.
11. Bezetting van het gym­nas­tiek­lokaal Zee­manstraat Gedurende de maand Maart was het gym­nas­tiek­lokaal bezet door de Duitse

Joomla tem­plates by a4joomla