Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vroeg his­torische plekken

Bron: Zaanse Wijken, 14 maart 2007

Tegen de stroom in: Barnegat

barnegat1De Achter­sluis­polder (vroeger Sluiso­ord geheten) wordt aan de oost­z­i­jde begrensd door Zijkanaal H. Dat kanaal loopt vanaf het Noordzeekanaal richt­ing Amsterdam-​Noord en loopt “dood” op de Noorder IJ– en Zeed­ijk. Naast dat kanaal is ruim veer­tig jaar gele­den de Noorder IJ-​plas ontstaan. Bij de aan­leg van de Coen­tunel en het bijbe­horende wegen­cir­cuit is zand uit dat meer gebruikt. Diederik Sonoy
Sinds mensen­heuge­nis heet Zijkanaal H eigen­lijk Barnegat. Het Barnegat zelf zou ontstaan zijn tij­dens onze tachtig-​jarige oor­log met de Span­jaar­den. De watergeus en gou­verneur Diederik Sonoy, bek­end van de aan­leg van de (Zaanse) Schans, stelde Willem van Oranje voor ook een schans aan het IJ aan te leggen. De Span­jaar­den kon­den dan ook daar in de gaten gehouden en bestre­den wor­den. Het plan ging door en het Barnegat werd gegraven. Het diende tevens als haven en als mate­ri­aalop­slag. De Span­jaar­den vie­len echter regel­matig aan en na een slag van ruim twee weken ver­li­eten de troepen van Sonoy het Barnegat en verover­den de Span­jaar­den deze schans.. Dat gebeurde in 1574. De naam Barnegat zou een ver­bas­ter­ing zijn van bran­den. De Span­jaar­den wer­den regel­matig belaagd door zoge­naamde Vri­jbuiters, die met snelle boten paniek zaaiden en (brand-)schade veroorzaakten.

Tegen de stroom in: Hoorner­sloot
Bron: Zaanse Wijken, 11 april 2007
Voor 1877 bestond het IJ nog als open verbind­ing met de Zuiderzee. Als men dan vanaf het Barnegat — zie onze vorige aflev­er­ing – op dat Y in de richt­ing van de Zaan voer, dan kon men gebruik maken van de Hoorner­sloot. Deze sloot bevond zich pal ten zuiden van de Zaan, de Hem­me­landen en de Sluis­polder. Aan de zuid­kant van die sloot bevon­den zich de eilan­den: Den Hoorn, de Waerts en J.Rebellenwaerts. Deze eilan­den beho­or­den tot oud Saenredam. De Hoorner­sloot was bek­end om haar gevaar­lijke stro­min­gen en golf­s­lag. Tevens was de sloot op som­mige pun­ten erg diep. Hier­door kreeg de sloot de bij­naam: Hollesloot. Om de stro­min­gen te ver­min­deren werd er tussen de eilan­den den Hoorn en Waerts rijs­dammen aan­gelegd. Door stor­men en de sterke stro­ming werd de opper­vlakte van Den Hoorn door de jaren heen steeds kleiner. Vanaf het begin van de zestiende eeuw ves­tig­den zich vijf boeren op Den Hoorn. Zij lever­den onder meer voed­sel voor een weeshuis wat zich op dat eiland bevond. De ves­tig­ing van deze boeren heeft niet lang stand gehouden. Den Hoorn kende men ook als Sint Anthoni­sei­land. Er was namelijk een kerkje met die naam. In 1877 werd het IJ inge­pold­erd en wer­den de eilan­den Waerts en J.Rebellenwaerts deel van de nieuwe IJ pold­ers. Den Hoorn werd omringd door een ring­vaart en maakte verder deel uit van Amsterdam.

Tegen de stroom in: Moken­burgh
Bron: Zaanse Wijken, Zaandam-​Zuid, 9 mei 2007
barnegat2Als je vroeger met een boot vanaf het IJ naar Saenredam wilde dan ging je vanuit de Hollesloot richt­ing Voorzaan. Je passeerde dan aan stu­ur­bo­ord nabij de Sluis­polder drie bol­bak­ens en een vuur­toren.
De Zaan was op zich zelf geen riv­ier maar is van oor­sprong een veen­stro­ming, waar­bij het water van Noord naar Zuid stroomde.
Men voer meestal in kleine groepen vanaf de Hollesloot de Voorzaan op, ging langs het Oost­er­hem, richt­ing Worm­er­sluizen of naar een bui­tendijks stuk land Moken­burgh geheten. Dit was een stuk grond dat rond 1674 was aan­gelegd aan de Zuid­dijk. Vaar­tu­igen kon­den hier afmeren en de beman­ning kon van boord.

Op Moken­burgh wer­den in het open­baar veel zaken bespro­ken en besloten. Zo besloot men op de Dam een galg neer te zetten. Als een ophang­ing plaats vond werd alles afgezet. Het pub­liek stroomde dan toe. De beul, ook wel genoemd de „hang­man”, kwam met een bootje naar deze plek en voerde zijn werk uit. In de nacht wer­den de lijken wegge­haald en overge­bracht naar kleine eiland­jes in het Barnegat. Zij wer­den dan opnieuw opge­hangen.
Een zwarte bladz­i­jde voor Moken­burgh was 1813. Ons land was door de Fransen bezet en ingeli­jfd bij Frankrijk. Wij waren als het ware een Franse provin­cie. De dien­st­plicht (con­scrip­tie) werd ingevo­erd en alle jonge­man­nen moesten zich melden voor het Franse leger. In Zaan­dam ontstond hierover een opstand. De bedoel­ing was, dat Ams­ter­dam mee zou doen. Dat lukte niet. De Fransen sloe­gen de opstand neer en arresteer­den zeven inwon­ers. Zes daar­van wer­den daarop ter dood vero­ordeeld. De exe­cutie geschiedde op Moken­burgh. Er kwa­men weinig mensen kijken maar des te harder klonken de schoten. De zes slachtof­fers zak­ten in elkaar.

De namen van de slachtof­fers waren:
1. Jacob Rek,
2. Jan Eyden­berg,
3. Willem Kruyshaar,
4. Cor­nelis Seg­glis,
5. Theodoor de Vries en
6. Cor­nelis Wijn­stra.
Vri­jge­spro­ken werd Barend Jansz Smit.

Zoals U wellicht weet zijn ter nagedacht­e­nis aan deze mensen straten naar hen genoemd. De straten vor­men de zoge­naamde Franse verzets­bu­urt en zijn gele­gen in onze wijk bij de Wibautstraat.

Weer­ga­loos — Sans Pareil…
Bron: Zaanse Wijken, Zaandam-​Zuid, 6 juni 2007
barnegat3Varend vanuit het vroegere Moken­burgh richt­ing de Hoge Sluis nadert u een his­torische plek dat tot op de dag van van­daag nog steeds voortleeft in de Zaanstreek, ook al staat men er niet altijd bij stil. Op 11 okto­ber 1811 kwam vanuit Ams­ter­dam Napoleon Bona­parte per boot naar (Oost-)Zaandam. Ook al was er veel volk gekomen, niet iedereen was geïn­ter­esseerd. Napoleon liep al snel richt­ing de Hoge Sluis, waar­bij hij genoot van het uitzicht over de Achterzaan en er een “Sans Pareil” uitperstte…

Na het passeren van de oude sluis en het ver­laten van de Buiten­zaan vaart u langzaam de Bin­nen­zaan op. Daar telde men halver­wege de 17e eeuw ruim vijfen­twintig scheep­swer­ven. Men bouwde toen al schepen die voor Frankrijk, Enge­land, Den­e­marken of Italië bestemd waren. Dat het in Zaan­dam gebeurde had te maken met het voorhan­den hebben van het mate­ri­aal en de prijs en snel­heid waarmee het gebeurde.

barnegat4

Mede dankzij de toe­name van deze bedri­jvigheid brei­dde ook de won­ing­bouw uit. Het hoogtij bevond zich tussen 17021705 waar­bij zowel Oost– als West-​Zaandam maar liefst vijftig scheep­swer­f­jes telden. Een van de hoogtepun­ten was juni 1708 toen een record aan nieuwe schepen op de helling lagen, zo’n 306.
Tien jaar later echter, begon de terug­gang van de scheep­swer­ven aan de Bin­nen­zaan. De malaise sprei­dde zich uit over de gehele eeuw. Het aan­tal scheep­swer­ven, ooit zes­tig in getal, zakte terug naar slechts twee

Joomla tem­plates by a4joomla