Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rem­brandt H. van Rijn, 400 jaar

Van onze redac­tie 01-​07-​2006

rembrandt1Rembrandt-​jaar 15 juni 1606 (- 1669) — 2006

Bron TPG­Post: Er is post! Zomer 2006

Wie is de bek­end­ste Ned­er­lan­der aller tij­den? Rem­brandt Har­men­szoon van Rijn maakt grote kans op die eer. Van zijn tal­ent kun­nen we ook nu nog geni­eten; hij liet de wereld zo’n 600 schilder­i­jen, 300 etsen en 2000 tekenin­gen na.

Op 15 juli is het 400 jaar gele­den dat dit genie in Lei­den het lev­enslicht zag. 2006 is daarom omge­doopt tot Rembrandt-​jaar. En dat gaat gepaard met aller­lei activiteiten, zoals ten­toon­stellin­gen, lezin­gen, een musi­cal.… Ook TPG­Post draagt bij aan de feestvreugde met twee bij­zon­dere Rembrandtpostzegel-​uitgiften.

Spe­ci­aal voor aangtek­ende post veschi­jnt de zegel ‚Zelf­portret met Saskia’, een dubbel­portret van de Hol­landse meester en zijn vrouw Saskia van Uylen­burgh. Gedrukt met een spe­ciale druk­tech­niek, zodat het reliëf van de inkt voel­baar is. rembrandt2Het vel­letje ‚Rem­brandt 16061669′ bevat vijf ver­schil­lende pro­tret­ten:
• zijn huishoud­ster en maîtresse Hen­drikje Stof­fels,
• zijn vrouw Saskia van Uylen­burgh,
• zijn jonggestor­ven zoon Titus en
• twee zegels van oude mensen, van wie vaak wordt aangenomen dat ze Rem­brandts oud­ers zijn.

Maar of dat laat­ste zo is bli­jft in neve­len gehuld. Want over het leven van de beroemde schilder van De Nachtwacht is eigen­lijk maar weinig bek­end. In de 19e eeuw is een ware mythe ontstaan rond zijn fam­i­lieleven. Renate Mei­jer, edu­catiemedew­erk­ster bij het Rijksmu­seum: „Mensen fan­taseren graag over Rem­brandts afkomst. Ze willen in de per­son­ages die hij schilderde graag zijn fam­i­liele­den zien, want daarmee kri­j­gen ze het gevoel hem beter te leren kennen.”

De goed­koop­ste Rem­brandts
Een doek van Rem­brandt lev­ert op een veil­ing al gauw een paar miljoen op. Tekenin­gen en etsen van zijn hand gaan aak voor iten­duizen­den euro’s over de toon­bank. Gelukkig zijn de Rem­brandts van TPG­Post wél betaalbaar.

rembrandt3Ook een zil­v­eren vijf euro-​munt is ges­la­gen en deze munten kunt u kopen op het Postkantoor.


rembrandt4AO-​heruitgave over Rembrandt

Pers­bericht

In de 70-​jarige geschiede­nis van de AO-​reeks is het zelden voorgekomen dat de redac­tie besloot tot heruit­gave van een eerder ver­sch­enen uit­gave. Maar het gegeven dat 2006 Rem­brandt­jaar is, is vol­doende aan­lei­d­ing een AO opnieuw uit te bren­gen. Het gaat om een boekje dat in 1969 ver­scheen met de kunstenaar-​toeristentrekker als onderwerp.

De AO-​uitgave over het leven van Rem­brandt was in 1969 een bij­zon­der boekje, want het bevatte kleurenop­na­men van zijn schilder­i­jen, ter­wijl AO toen­ter­tijd uit­slui­tend zwartwitfoto’s en tekenin­gen bevatte. Kleurenfoto’s waren met de grafis­che mogelijkhe­den van die tijd veel te duur. Nu is dat natu­urlijk niet meer zo en daarom heeft AO de heruit­gave aangepast naar de stijl van de huidige uit­gaven, met mooie kleure­naf­beeldin­gen van de schilder­i­jen van Rembrandt.

De auteur van de uit­gave mej. drs. A.E. Vels Heijn — zo wer­den des­ti­jds vrouwelijke auteurs aange­duid — schri­jft in het AO onder andere over Rem­brandt en zijn drie vrouwen en de hard­vochtigheid van het Sint Lucas­gilde dat hem zelfs het schilderen ver­bood. Het boekje is opge­s­plitst in drie peri­odes van het leven van de kun­ste­naar, de jaren 1606 tot 1631 in Lei­den en de jaren 1631 tot 1642 en 1642 tot 1669 in Ams­ter­dam. Het AO ‚Rem­brandt 16061669′ (boekje nr. AO 2850).
Kijk onze web­site: www​.actueleon​der​w​er​pen​.nl

Groot­ste schilderij Rem­brandt was nooit te zien

anp — Gepub­liceerd op 06 juli 2006

De Samen­zw­er­ing van Claudius Civilis

Rem­brandt van Rijn heeft ooit een schilderij gemaakt van zes bij zes en een halve meter. Maar de Samen­zw­er­ing van Claudius Civilis was nooit in zijn geheel te zien, omdat Rem­brandt het hart uit het schilderij sneed. Dat restant hangt nu in Stockholm.

Dankzij een studie die Rem­brandt maakte van het com­plete schilderij, is Rembrandt-​onderzoeker Ernst van de Weter­ing er door wat reken­werk achter gekomen hoe groot dat schilderij was. De Nachtwacht, waar­van werd aangenomen dat het Rem­brandts groot­ste schilderij was, meet 3,60 bij 4,37 meter.

Rem­brandt moet het schilderij na een con­flict met het stads­bestuur van Ams­ter­dam, de opdracht­gever, zelf onder het mes hebben genomen. Het cen­trale deel hangt in het Nation­aal Museum van de Zweedse hoofd­stad. Het groot­ste gedeelte, een lap van ongeveer 33 vierkante meter, is verdwenen.

Te donker
Het schilderij uit 1661 was bestemd voor de galerij van het nieuwe stad­huis op de Dam, wat nu het paleis is. Maar het viel niet in de smaak. De bestu­ur­ders von­den het te donker. Dat de schilder Claudius Civilis, lei­der van de opstand van de Batavieren
tegen de Romeinen, als een lelijk­erd afbeeldde, beschouwde de gemeente als krenk­end. Een jaar later is het schilderij van de Batavier ver­wi­jderd. Het werd ver­van­gen door een schilderij van Jur­ri­aen Ovens.

Joomla tem­plates by a4joomla