Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Burcht

Van onze redac­tie

Serie over de his­to­rie van de Burcht.

Door een mailtje van mevrouw Ans Kleyheeg-​Meijlink uit Lei­den, kwam de Zuid­kan­ter op het idee een serie te maken over de his­to­rie van De Burcht. Zij schreef dat Jan de Vries, bouwer van de Burcht, verre fam­i­lie van haar is. Zij is toen spe­ci­aal uit Lei­den gekomen om een en ander hierover te vertellen. Naar aan­lei­d­ing van haar ver­haal zijn we op zoek gegaan naar meer infor­matie over de Burcht en zijn tot de vol­gende onder­w­er­pen gekomen.

DE BURCHTDEEL 1
Bouw van de Burcht van de redac­tie Tij­dens het begin van ons gesprek met mevrouw Ans Kleyheeg-​Meijlink, begin­nen de klokken van de Burcht te luiden… het is alsof het gebouw weet dat we over haar praten. Ans vertelt dat ze via een geneal­o­gisch onder­zoek erachter kwam, dat de broer van haar bet­be­tover­g­root­vader Jan de Vries was.

Jan de Vries, geboren in 1804, was van beroep tim­mer­man en molen­maker. Hij heeft onder andere de molens Het Pink en De Liefde gebouwd. In 1846 werd hij gevraagd te helpen met de bouw van de Burcht.

Bouw­ma­te­ri­aal
De eerste steen werd in 1847 gelegd door oud-​burgemeester van Orden, die twee jaar ervoor was afge­tre­den.
Er was 45.800 gulden beschik­baar voor het bouwen van een nieuw gemeen­te­huis. Bouwtekenin­gen zijn helaas niet bewaard gebleven. Voor de bouw wer­den rode ste­nen gebruikt, de ‘Vechtse bloe­sem’ van 11 x 22 x 4cm. Om de 67 lagen was in de gevel een laag blauwe steen voorgeschreven. Later, in 1904 is het gebouw geren­oveerd en daar­door zijn de rode ste­nen niet meer te zien.

De gevels beston­den uit hor­i­zon­tale lijsten en ban­den van gebakken profiel­ste­nen. De hoek­ste­nen van deze ban­den waren uit­gevo­erd in rode zand­steen. In de voorgevel zaten ter­ra­cotta vorm­stukken van geel bakkende klei. De indiepin­gen van de ban­den waren uit­gevo­erd in gele Friese klink­er­mop­pen. Deze met slingers van acan­thus­bladen in reliëf ver­sierde vorm­stukken (50x200cm) waren ken­nelijk zo bij­zon­der dat ze op de Nijver­hei­d­sten­toon­stelling in Utrecht sterk de aan­dacht trokken.

De Burcht als gemeen­te­huis
Op 23 novem­ber 1847 werd de Burcht offi­cieel ingewijd als gemeen­te­huis en op 28 decem­ber 1847 vond de eerste raadsver­gader­ing plaats, geopend door burge­meester Cor­nelis van de Stadt.

DE BURCHTDEEL 2
De Burcht — 18471993
Het voor­ma­lige stad­shuis van Zaan­dam van de redac­tie Was er in 1974 de samen­voeg­ing van de 7 Zaange­meen­ten tot het huidige Zaanstad, eerder in de geschiede­nis had er ook al een samen­voeg­ing van gemeen­ten plaats­gevon­den. In de Franse tijd heeft in het begin van de 19 e eeuw, 18011810, Napoleon Bona­parte de aanzet gegeven voor de samen­voeg­ing van Oost-​Zaandam en West-​Zaandam. Beide gemeen­ten had­den een gemeen­te­huis. Het gemeen­te­huis van Oost-​Zaandam stond naast de Oost­z­i­jderk­erk in de Zuiderk­erk­straat. Het gemeen­te­huis van West-​Zaandam bevond zich op het ter­rein van de West­z­i­jderk­erk of Bullekerk.

Door de samen­voeg­ing en groter wor­den van Zaan­dam ontstond er een prob­leem van huisvest­ing van gemeen­telijke dien­sten. Burge­meester G. van Orden (18381845) nam het ini­ti­atief voor een nieuw stadshuis.

In raadsver­gaderin­gen in 1842 tot in 1844 wor­den er opties gedaan en weer van de hand gewezen. In 1844 wordt er dan een „Raad­scom­missie voor Fab­ri­catie inzake een doel­matig Stad­shuis” ingesteld en de heren J.C. van Wessem (raad­slid), F. van Dam (wethouder) en P. Poel (raad­slid) maken hier deel van uit. Deze drie heren onder­zoeken eerst de mogelijkheid of de Oost­z­i­jderk­erk (gele­gen naast het gemeen­te­huis) ver­bouwd en gebruikt kon wor­den als Stad­shuis.
Op 20 maart 1846 hebben de heren op „lof­fe­lijke wijze aan hare last­gev­ing voldaan” en een voor­dracht wordt gedaan voor:
• ver­bouwing doops­gezinde kerk (Oost­z­i­jderk­erk)
• als punt 1 niet vold­eed, dan moest er een plan en teken­ing ont­wor­pen wor­den voor een geheel nieuw gebouw met ram­ing.
Dit plan en teken­ing, ont­wor­pen door de kundige archi­tect Scholten uit Purmerend, wor­den voorgelegd aan de raad­scom­missie. Kosten F. 40.000.
De finan­ciële com­missie komt met een plan van gel­dop­ne­m­ing en afloss­ing voor nieuw­bouw. Voor de bouwkosten en de kosten van uit­dieping van de Voorzaan zal F. 80.000 nodig zijn. Op de raadsver­gader­ing van 14 maart 1846 vanaf 14.00 uur tot laat in de avond wordt, onder verwacht­ing van goed­keur­ing, tot een aan­tal pun­ten besloten:
• te voorzien in een nieuw te bouwen Stad­shuis
• aankoop grond aan de Havenkom
• gebruik te maken van lenin­gen door ingezete­nen tegen 3% rente voor de F. 40.000 voor het Stad­shuis. Voor de resterende F. 40.000 voor uit­dieping van de Voorzaan wor­den oblig­aties ver­strekt tegen 5% rente.
• instelling van Stads­bank van Leen­ing
• burge­meester en wethoud­ers wor­den gevraagd om met de meeste spoed in april 1846 de aanbeste­d­ing te houden.

Hierna wordt begonnen om de ben­odigde stukken grond aan te kopen. Aan Z.M. Kon­ing Willem II wordt een ver­zoek gedaan om vri­jstelling van zegel– en reg­is­tratierechten voor de beste­d­ing van het te bouwen Stad­shuis en de uit te geven obligaties.

De bouw wordt opge­dra­gen aan Jan de Vries Pz. (geb. 3-​10-​1804 — overl. 17-​1-​1861), huis– en molen­maker. Bij de bouw doen zich enkele prob­le­men voor: de voorgeschreven heipalen van 6.30 m zijn te kort en er moeten palen van 12.50 m komen. Ook weigert de Ams­ter­damsche Stoom­boot Maatschap­pij de bij het bouwter­rein aan­wezige steiger weg te nemen.

burcht1In het gebouw komen ruimten voor gemeen­telijke dien­sten, een zaal voor het Kan­ton­gerecht, vestibule, zaal voor pub­liek, de sec­re­tarie, kabi­net van de sec­re­taris, een kamer voor burge­meester en wethoud­ers, het kabi­net voor de burge­meester, een kamer voor de com­mis­saris van poli­tie en een kamer voor de agen­ten.
Een „voor­name trap” biedt toe­gang tot de eerste verdieping. Hier bevin­den zich de vestibule, de bodenkamer, een hal, een ver­gader­ruimte voor de Kamer van Koo­phan­del, een wachtkamer met garder­obe, de raad­skamer, de raad­szaal, het kabi­net, de griffie en een com­missiekamer. Op de zold­erverdieping is een cel­len­blok aange­bracht, alsmede een gijzelkamer.

Opmerke­lijk voor die tijd was de stalen hoofd­trap. De wan­den en pla­fonds waren geheel uit­gevo­erd in de tra­di­tionele vor­men van het clas­si­cisme. De wan­den voorzien van ges­tucte lam­bris­erin­gen, lijst­werk met medail­lons en pal­met­ten, kroon­li­jsten gin­gen over in de pla­fonds. De pla­fonds in de voor­naam­ste ruimten waren voorzien van getrokken lijsten en gegoten middenstukken.

Ten tijde van de bouw van de Burcht had Zaan­dam 11.000 inwon­ers. Het burge­meester­schap was een ere­baan­tje. Het burge­meester­schap was in die jaren overge­dra­gen van G. van Orden aan Cor­nelis van de Stadt (18451849) en hij oefent de func­tie uit als neven­be­trekking tegen een salaris van f. 500 per jaar. De eerste steen wordt gelegd op 16 juli 1846 door oud-​burgemeester G. van Orden in aan­wezigheid van veel voor­name afgevaardig­den. De plechtigheid wordt besloten met „eene een­voudige maaltijd” in het Loge­ment Den Otter.

De inwi­jd­ing van het nieuwe stad­shuis vindt plaats op dins­dag 23 novem­ber 1847 te Enen ure. Na deze offi­ciële open­ing is er weer „ene een­voudige maaltijd” in Loge­ment Den Otter, waar­bij aangetek­end wordt dat de raad­slieden de kosten van deze maaltijd voor eigen reken­ing nemen.

Dan wordt het eerste huwelijk in het nieuwe stad­shuis ges­loten op 25 novem­ber 1847 tussen Jan Zwaarde­maker, koop­man, en Alida van Wessem. Het was een belan­grijke „society-​gebeurtenis”.

In 1849 wordt de voor­ma­lige kerk te Oost-​Zaandam, met houten toren, wegens bouw­val­ligheid ges­loopt. De kleine klok van deze kerk wordt dan in het stad­shuis geplaatst.

Z.M. Kon­ing Willem II bezoekt Zaan­dam op 17 augus­tus 1855, waar­bij de Burcht geheel ver­sierd is.

In een artikel van archi­tect Jaap Schip­per in het blad „ANNO” komt o.a. naar voren dat waarschi­jn­lijk al na een tien­tal jaren na de bouw de buiten­z­i­jde werd ges­tu­cado­ord en geschilderd. Uit foto’s komt dit naar voren, eve­nals op een schilderij van Claude Monet in 1871.

Bij de samen­voeg­ing van de 7 Zaange­meen­ten in 1974 tot Zaanstad is ook in een nieuw gemeen­te­huis voorzien met de naam „De Ban­nehof” in Zaandijk.
Het gebouw De Burcht wordt in 1975 tot Rijksmon­u­ment verk­laard.
Om het gebouw een nut­tige func­tie te laten behouden is de Sticht­ing De Burcht op 21 jan­u­ari 1993 opgericht. In het gebouw zijn dan reeds 4 wooneen­heden onderge­bracht en kantoorruimten.

Bij de restau­ratie van de Burcht wordt door inwon­ers, bedri­jven en instellin­gen een car­il­lon aange­bracht in het toren­tje. In de hal wordt de klok uit de vorige eeuw geplaatst en een zelfin­speelklavier, waarop door beiaardiers con­certen kun­nen wor­den gegeven.
Het klavier heeft de Sticht­ing Klokken­spel Zaanstad kun­nen aan­schaf­fen door een gift van de in Canada wonende oud-​Zaankanter J. Yden­berg, die bij een bezoek aan zijn geboorteplaats te ken­nen gaf „wel wat voor Zaan­dam te willen doen”.

Sinds de inge­bruik­name van het stad­shuis in 1846 hebben er de vol­gende burge­meesters geresideerd:
18461852 Corns. van de Stadt
18521871 mr. H.J. Smit
18711877 A. Greebe
18781894 H.J. Ver­steeg
18951902 mr. H.J.C. van Tienen
19021914 jhr. mr. C.A. Elias
19141937 K. ter Laan
19371941 mr. J. in ‚t Veld (* Afgezet op 4 maart 1941, waarna de Duit­sers achtereen­vol­gens C. van Ravenswaaij, B.S. van der Sluis, C. Nieuwen­huijs en B. Vit­ters benoem­den. Op 5 mei 1945 is mr. J. in ‚t Veld weer terug.)
19451948 mr. J. in ‚t Veld
19481958 W. Thomassen
19581966 G.J.D. Franken
19661967 I. Baart
19681973 R. Laan jr.

burcht2Op deze unieke foto uit het jaar 1945 staat burge­meester mr. J. in ‚t Veld in het mid­den op het bor­des, ter­wijl de lat­ere burge­meester W. Thomassen, derde per­soon rechts, in de func­tie van majoor van het Mil­i­tair Gezag, salueert.

Bron: De Burcht — Jubileum­boek Make­laarskan­toor W. van Van Orden bv, door C. van Dalsem en J.D. Bakker — 1993.

Joomla tem­plates by a4joomla