Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wil­helminabrug — Beatrixbrug

Bron: eigen­wijks 24 novem­ber 2004

Wil­helminabrug
Nadat in 1893 inge­nieur J.G.van Niftrik de opdracht had gekre­gen om een nieuw sluizen­com­plex te realis­eren bleek al gauw dat diverse mensen het niet eens waren met zijn ontwerp. Het duurde dan ook ruim zes jaar voor­dat men het met elkaar eens was. Vanaf augus­tus 1900 wer­den de plan­nen defin­i­tief uit­gevo­erd. Zandter­pen wer­den aan­gelegd en een vaargeul in de Voorzaan uit­ge­graven. Hierna vol­gde men met de aan­leg van de Wil­helmi­nasluis. Op 24 okto­ber 1903 tenslotte werd de sluis ingewijd. Ruim 50 jaar lang zou het toen­e­mende ver­keer, onder meer komend van de Hogendijk, gebruik maken van de eerste Wil­helminabrug. Al snel bleek dat de brug te smal was. Een tweede brug van oost naar west en v.v. moest er dan ook komen, en wel in het ver­lengde van de Gedempte Gracht. De toekom­stige hoofd­straat, de Peper­straat, zou uitkomen op de H.Gerhardtstraat. Om deze aan­leg tot zijn recht te laten komen, moest er echter heel wat wor­den gesloopt.

Beat­rixbrug
beatrixbrug1De nieuwe brug zou een bas­cule­brug wor­den waar­van de elek­trische en mech­a­nis­che instal­latie uit Ams­ter­dam zou komen. In de win­ter van 1957 werd de eerste paal ges­la­gen, waarna er nog velen zouden vol­gen om het brug­tracé te ste­unen. Aan de oost­kant direct onder de afrit kwam een voet­ganger­stun­neltje, deze werd echter om vei­lighei­d­sre­de­nen in de jaren zeventig weer ges­loten. In mei 1958 was men zo ver gekomen dat men de bas­cule­brug in twee delen kon plaat­sen. Waarna men begon met de aan­leg van trot­toirs, wegdek en lan­taarn­palen. Echter het doortrekken van de nieuwe Peper­straat was nog volop in actie. Er moest immers nog veel ges­loopt wor­den om op de H.Gerhardtstraat uit te komen. In de loop der jaren ver­sleet zowel het mech­a­nisme als het wegdek. In een 24 uurs race tegen de klok zorgde men er voor dat de ‚Beat­rixbrug’ weer tegen een stootje kon.

Joomla tem­plates by a4joomla