Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

St. Boni­fatiuskerk aan de Oostzijde

Bron Eigen­wijks — 1 sep­tem­ber 2004


DE SLAG OM ROME

De bouw van de St. Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde, die tussen 18981900 plaatsvond, kent een voorgeschiede­nis die terug gaat tot 1724. Er ontstond toen een scheur­ing. Dit lei­dde er onder meer toe dat enkele hon­der­den room­skatholieken hun toevlucht zochten bij de room­skatholieke kerk op het Kalf. De weke­lijkse tochten vanuit onder andere het cen­trum van Zaan­dam ver­liepen niet altijd even vlekkeloos. Regen­buien, strenge win­ters en soms stor­men zorgden voor de nodige over­last. Zo ontstond het idee om een kerk te bouwen die gun­stiger lag voor de mensen in en rond het cen­trum van Zaandam.

bonifatiuskerk1Op 23 sep­tem­ber 1784 nadat men in Den Haag een ver­zoek had inge­di­end werd de ver­gun­ning, om een room­skatholieke kerk te bouwen, ver­leend. Er zou ook een eigen pas­toor komen. Het eerste, voor­lop­ige kerkge­bouw, waarin een dienst werd gehouden, was een houten schuur. Ene C. Scholte was daar de eige­naar van. Niet lang hierna zocht men een stuk ter­rein waarop men een kerk kon bouwen. De enige mogelijkheid was om enkele wonin­gen en pakhuizen te slopen. De bouw van deze kerk nam op 26 juli 1785 een aan­vang en was op 31 okto­ber 1785 gereed.

Het werd een houten schuilk­erk, ingericht met alle pracht en praal, maar die van buite­naf een nor­maal Zaanse won­ing leek. Ruim vijftig jaar lang func­tion­eerde dit gebouw als schuilk­erk tot­dat dankzij de toe­name van parochi­a­nen de kerk moest uit­brei­den. Er werd eerst een nood­kerk gebouwd voor voor­lop­ige opvang, waarna de schuilk­erk werd gesloopt.

Begin mei 1838 werd begonnen met de bouw van een nieuwe en grote room­skatholieke kerk aan de Bloem­gracht, nabij de Zaan.
Dat was pal naast de huidige Fab­riek. Opon­thoud en sti­j­gende kosten zorgden hier­bij voor de nodige prob­le­men. Het orgel dat door J. Mit­tereyter in 1786 was ont­wor­pen en gebouwd werd in ver­band met de ver­bouwing naar Ams­ter­dam overgeplaatst.

Toen men op 22 novem­ber 1885 het hon­derd­jarig bestaan van de nood­kerk vierde, werd een fonds opgericht voor de bouw van een nieuw en nog groter kerkge­bouw: de St. Boni­fatiuskerk… Ruimte en geld had men echter nog niet… genoeg.

Van schuilk­erk tot mon­u­ment
Bron Eigen­wijks — 29 sep­tem­ber 2004
bonifatiuskerk2Om een nieuwe kerk te kun­nen bouwen werd gezocht naar een stuk ter­rein. Ook al zouden daar­voor diverse wonin­gen voor moeten sneu­ve­len. Het meest voor de hand liggend was het ter­rein dat zich bevond direct tegen­over de vroegere schuilk­erk. Nabij dit ter­rein lag de Bloem­gracht. Na de aankoop werd de gracht gedempt dan wel smaller gemaakt. Ook ver­schei­dene bomen wer­den in de loop van de tijd gekapt, om de toekom­stige kerk een rijk aanzien te geven. De omgev­ing waar de kerk zou komen te staan was rijk aan Zaanse huis­jes die het onder­spit moesten del­ven in het belang van de kerk. De archi­tecten van de St. Boni­fatiuskerk kwa­men uit Rot­ter­dam en waren zeer bek­waam op dat gebied. Het waren de heren A.A.Magry en J.M.Snickers. Zij wer­den bijges­taan door pas­toor Zwart.

De kerk werd gebouwd in de neogo­tis­che stijl. Een stijl die goed in de smaak viel van het volk. De kerk zou een Lati­jns kruis kri­j­gen, gericht naar het oosten. Voor de bouw van deze kerk schreven negen aan­nemers zich in. De opdracht ging naar de laag­ste inschri­jver, dat werd C.Dressing uit Gouda. De bouw begon op 11 decem­ber 1898 met het slaan van enkele proef­palen gevolgd door 1200 palen, nodig om de kerk te onder­s­te­unen. De kerk kreeg een dak­por­taal dat traps­gewijs boven het andere por­taal zou komen te staan. De bouw ver­liep voor­spoedig. In juni 1899 kon men aan het dak begin­nen. In augus­tus begon men aan de toren waarna in sep­tem­ber het kruis op de toren kon wor­den gezet. Nadat op 21 mei 1900 de klok was opge­hangen werd een week later de kerk offi­cieel ingewijd. Het zou echter nog jaren duren voor­dat het interieur kleur­rijk was aangepast. De vroegere schuilk­erk werd rond 1901 ver­bouwd tot een verenig­ings­ge­bouw, waarna het in 1924 defin­i­tief werd ges­loopt.

Kost­baar interieur
Bron Eigen­wijks — 27 okto­ber 2004
bonifatiuskerk3Toen het interieur van de kerk langza­mer­hand haar vorm kreeg werd voor in de kerk het taber­nakel met al het beeld­houww­erk, uit de vroegere schuilk­erk, op haar plaats gezet. Veel schenkin­gen kwa­men uit diverse plaat­sen van het land, onder andere: de vier com­mu­niebanken uit Haar­lem en de doopvont uit Hoorn. De nieuwe preek­stoel werd in 1923 door de parochi­a­nen geschonken ter gele­gen­heid van de 70e ver­jaardag van pas­toor Zwart en was ver­vaardigd in Utrecht. Een van de bek­end­ste Ned­er­landse kerkar­chi­tecten in de 19e eeuw was P.J.M. Cuypers. Zijn bouw­stijl was neogo­tisch. Onder hem werk­ten E.J. Mal­gry en J.M. Snick­ers. Hoewel P.J.M. Cuypers streefde naar de ide­ale stijl, veran­derde men soms van bouw­stijl of bracht men veran­derin­gen aan.

Toen begin sep­tem­ber 1933 pas­toor Zwart over­leed werd op 29 sep­tem­ber pas­toor v.d. Marck geïn­stalleerd. Hij had een grote passie voor kunst. Dankzij deze beziel­ing liet hij ver­schei­dene gebrand­schilderde ramen maken. Aan de vele pilaren, waarop de zijbeuken ste­un­den, wer­den in de loop der jaren vaan­dels van ver­schil­lende katholieke verenigin­gen gehangen. Op som­mige vaan­dels is de strijd tegen het opkomend social­isme te zien. In 1956 werd het 60 jarig bestaan gevierd van de R.K. Volks­bond met een glas-​in-​loodraam. Het groot­ste kunst­werk dat er hangt is de kruiswegsta­tie. Het bestaat uit twee maal zeven pan­e­len.
Het machtige interieur heeft in de loop der tij­den ver­schil­lende restau­raties gek­end. Ook de vloer wacht nog een restauratie.

Joomla tem­plates by a4joomla