Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Foto­boek over onbek­end stukje van de Zaanstreek

Bron: De Zaankan­ter, 16 novem­ber 2005
Voorzit­ter van de Stu­ur­groep Hem­brugter­rein, Loek Hei­jn­ders, heeft het eerste boekje „Zaans Uitzicht, het onbek­ende gebied tussen Zaanstad en Ams­ter­dam.” ont­van­gen. Het boekje met korte pit­tige tek­sten van Ed Pielken­rood en foto’s van Johan Weemhoff neemt de lezer mee naar het Hem­brugter­rein, de Achter­sluis­polder en de Noorder IJplas. In de 37 korte stuk­jes tekst over het verleden en heden van gebouwen, natuur en economis­che activiteiten in dit boeiende gebied. Daar­bij de prachtige foto’s van Weemhoff. Een ver­rassende nieuwe kijk op Zaandam-​Zuid, dat nog niet eerder zo mooi en duidelijk is gep­re­sen­teerd. Een uit­gave van Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland in Wormer.

hembrugterrein3 hembrugterrein4
hembrugterrein5 hembrugterrein6

hembrugterrein7

Zaan­dammers willen behoud Hembrugterrein

Bron: NHDag­blad, 5 decem­ber 2005, mark koghee
Beetje bij beetje het Hem­brugter­rein verov­eren. Dat wil de Sticht­ing Vrien­den van het Hem­brugter­rein in opricht­ing straks gaan doen. Vol­gens de sticht­ing is actie gebo­den, want ver­val dreigt unieke gebouwen ten gronde te richten.

hembrugterrein2Zaan­dammers Ellen Holle­man en Remco Reijke zijn de ini­ti­atiefne­mers van de sticht­ing. Ze hopen dat ze begin 2006 een bestuur hebben voor de sticht­ing, die al wel een comité van aan­bevel­ing heeft met onder meer oud-​burgemeester Ruud Vree­man, SER-​voorzitter Her­man Wijf­fels en voor­ma­lig staatssec­re­taris Rick van der Ploeg. De sticht­ing wil de ontwik­kel­ing van het ter­rein uit het slop trekken.

Na de pre­sen­tatie van ver­schil­lende plan­nen gebeurt er al lange tijd niets met het unieke ter­rein van 45 hectare in het zuiden van Zaan­dam. De dienst Domeinen van het Rijk is eige­naar van het gebied, maar vol­gens Holle­man en Reijke lijkt Domeinen geen haast te hebben. „De gemeente vindt het ter­rein wel inter­es­sant, maar heeft niet vol­doende mid­de­len om de ontwik­kel­ing ter hand te nemen. Het gevolg is dat het ter­rein aan het ver­loed­eren is.”

Som­mige gebouwen staan op instorten”, zegt Reijke. Over twintig jaar is het ter­rein nog altijd inter­es­sant, verwacht de ste­den­bouwkundige. „Maar het prob­leem is dat er gebouwen zijn, die het niet zo lang vol­houden. Als er niets gebeurd gaat het unieke karak­ter verloren.”

Holle­man en Reijke zijn gegrepen door het ter­rein dat al meer dan hon­derd jaar is afges­loten. „Het heeft iets mys­terieus. Er is een prachtige com­bi­natie van natuur en archi­tec­tuur van begin tot einde van de twintig­ste eeuw.” Holle­man: „Juist die com­bi­natie maakt het zo bij­zon­der. Weinig mensen zijn zich bewust van de rijk­dom, die is afges­loten van de stad.”

Een jaar gele­den bedachten beeldend kun­ste­naar Holle­man en ste­den­bouwkundige Reijke op een work­shop een ‚veroverings-​strategie’ voor het ter­rein. Vol­gens die strate­gie moet het ter­rein beetje bij beetje veroverd wor­den. Het is vol­gens de twee Zaan­dammers de enige suc­cesvolle manier om wat moois van het ter­rein te maken. Holle­man: „Het ter­rein in een keer ontwikke­len is haast onmo­gelijk. Tot nu toe is dat ook niet kan­srijk gebleken.” Reijke: „In een keer ontwikke­len kan alleen als je het ter­rein hele­maal leeg­maakt en er een dertien-​in-​een-​dozijn indus­tri­eter­rein van maakt en dat willen wij natu­urlijk niet.” Een ontwik­kel­ing in een keer, zou niet mogelijk zijn, omdat niet bek­end is wat er mogelijk is op het Hem­brugter­rein en omdat het ter­rein flink vervuild is. Reijke: „Je bent daarom ver­plicht chirur­gisch in te grijpen.”

De laat­ste tijd is wel te zien, dat beetje bij beetje meer gebruik wordt gemaakt van het gebied. De Sticht­ing Mobiele Artillerie slaat er voer­tu­igen op, kun­st­ga­lerie Taets is er gekomen, kun­ste­naars nemen er hun intrek. „Op zich is dat een inter­es­sante ontwik­kel­ing, maar het prob­leem is dat het ter­rein ver­bor­gen en afges­loten bli­jft. Het is inter­es­san­ter om ook stukken langs de kade toe­ganke­lijk te maken.”

De sticht­ing stelt zich nu ten doel de belang­stelling voor het ter­rein bij het pub­liek aan te wakkeren om zo het Rijk, provin­cie en gemeente onder druk te zetten haast te maken met de aangekondigde ontwik­kel­ing. De sticht­ing vindt cre­atieve bedri­jvigheid het meest geschikt voor het ter­rein. In de toekomst moet ook won­ing­bouw wor­den nagestreefd. Nu wor­den dona­teurs gezocht en een bestuur gevormd. Begin vol­gend jaar pre­sen­teert de nieuwe sticht­ing zich.

Peere­boom voorzit­ter Sticht­ing Nieuw Hembrugterrein

Bron: NHDag­blad 1 april 2006
Oud-​burgemeester Nanny Peere­boom van Zalt­bom­mel is voorzit­ter gewor­den van de nieuwe Sticht­ing Nieuw Hem­brugter­rein. De Zaan­damse is ook wethouder geweest in Wormer­land. Nieuw Hem­brugter­rein is voort­gekomen uit de Vrien­den van het Hem­brugter­rein. De sticht­ing gaat zich ervoor inspan­nen om het 45 hectare grote ter­rein in Zaan­dam een broed­plaats te maken voor cul­turele– en cre­atieve activiteiten. De natuur en mon­u­menten op het ter­rein moeten daar­bij behouden blijven.

Exposi­tie Gé Dubbelman

Bron: Zaans Stads­blad 12 april 2006

In het Zaans Museum was in 2006 een ten­toon­stelling van foto’s van Gé Dubbel­man van het Hem­brugter­rein.
De ten­toon­stelling geeft een beeld van de bedri­jvigheid op het ter­rein en de huidige staat waarin het ter­rein zich bevindt.
Gé Dubbel­man was één van de eerste fotografen die toege­laten werd tot het Hem­brugter­rein in Zaan­dam, nadat op 1 juli 2003 de muni­tiefab­riek Eurometaal en het min­is­terie van Defen­sie zich had­den teruggetrokken. Zijn foto’s geven in prachtige beelden een overzicht van een verza­mel­ing ver­laten fab­rieken en werk­plaat­sen.
Hij toont hoe de natuur ter­rein aan het terug­win­nen is. Door het vertrek van grote bedri­jven in de Zaanstreek wordt de vraag wat te doen met het indus­triële erf­goed steeds actueler.

hembrugterrein1

Grote com­plexen staan leeg, wach­t­end op een nieuwe bestem­ming of zijn overgeleverd aan ver­val. Samen­lev­ing en poli­tiek zullen moeten nadenken over de vraag wat ges­loopt kan wor­den en wat als waarde­vol erf­goed behouden moet bli­jven.
Het Zaans Museum wil met deze ten­toon­stelling de dis­cussie stim­uleren over de toekomst van niet alleen het Hem­brugter­rein maar ook van andere indus­triële com­plexen in de Zaanstreek.
Samen met de Ruimtes­tu­dio, de Sticht­ing Babel, het project Kanaal­zone van de gemeente Zaanstad en leer­lin­gen van het Michaël Col­lege organ­iseert het Zaans Museum een gevarieerd pub­liek­spro­gramma bij de ten­toon­stelling waarin veel ruimte is voor debat, opinie en kennisoverdracht.

Debat en pre­sen­tatie boek
De ten­toon­stelling werd op 24 sep­tem­ber 2006 afges­loten met een debat. Tij­dens dit debat zal ook een boek gep­re­sen­teerd wor­den waarin de geschiede­nis en toekomst van het Hem­brugter­rein op bij­zon­dere wijze beschreven staan. Het boek wordt geïl­lus­treerd met de foto’s van Gé Dubbel­man en his­torisch beeld­ma­te­ri­aal uit de 19e en 20e eeuw. De pub­li­catie is een uit­gave van Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland.

Sticht­ing Nieuw Hem­brugter­rein wenst rol als adviesgroep

Bron: Zaanstad Jour­naal, 27 mei 2009

Zaankan­ters, verenigd in Sticht­ing Nieuw Hem­brugter­rein, hebben vorige week eerste gesprekken gevo­erd met wethouder Luiten over de toekomst van het Hem­brugter­rein. Ini­ti­atiefne­mers Nanny Peere­boom en Remco Rijke willen actief betrokken zijn bij de tot­stand­kom­ing van de her­in­richt­ing van het ter­rein: ‘Wij zijn vooral geen actiegroep, maar een ent­hou­si­aste, deskundige groep Zaankan­ters die het beste voor heeft met het Hem­brugter­rein’, aldus Peere­boom. In het gesprek met Luiten sprak het twee­tal over de rol van de sticht­ing bij de planon­twik­kel­ing en over sug­gesties om het bij­zon­dere ter­rein onder de aan­dacht te kri­j­gen van bewon­ers en belangstellenden.

De ontwik­kelin­gen rond het Hem­brugter­rein gaan snel. Rijk, provin­cie en gemeente doneer­den onlangs acht miljoen euro om de eerste pan­den op het Hem­brugter­rein op te knap­pen. En het Gemeen­schap­pelijk Ontwik­kel­ings­bedrijf van het Rijk werkt momenteel hard aan mark­t­con­sul­tatie. Inmid­dels zijn er ook par­ti­c­uliere ini­ti­atieven ontstaan.

Joomla tem­plates by a4joomla